LEYDSE Woonsdagfe Courant K.». iijr I T A L I E N. Duytsland en d'aangrenzende Ryken, enz. GROOT - BRITTANJEN. VRANKRYK. IJtOi ,q :vc in th ivo la|cl Otjcl iVOR.NO den 8 Auguftus. Een Schip van Porto Eicole hier aangekomen, brengr tyding, dat 10 Tattaanen van Napels daar hadden ontfeheepe 3 Duytfche Battatllons met veel Bagagie 3 en dat noch 6 andere Vaartuygen van die zelve Natie aldaar Buskiuyt en Ammonitie van Ooilog ontladen hadden om het zel- n de Magazynen te leggen. yr IRESDEN den 27 Auguftus. Zederd het cyndigen van den Oogft il t zich de Kroon-Prins dagelyks met de Jagt gediveitecrtZondag iu fn K. H. weer naar Wermsdorf gegaan voornemens zyndc daar maal 's weeks te Jaagcn en zulks aldaar zoo laog het Sayzoen Peil zal blyven te continueren. De Frincefle van Saxen Weiffenfels xpreffe tyding gekreegen hebbende dat de Frincefle haar Moeder enarlyk ziek geworden was is per poft naar Rumburg vertrokken. g< Irieven van Podolien confiimeeren dat de Ziektcnsdaar begonnen :ne houdeu. v \NOVER den 30 Auguftus. Giftere morgen om halfvyfuurenis op oning van Pruyften onder eenc driemaaligc Salvo uyt het Kanon ill 1 Wallen naar Berlyn vertrokken. Toen de Baron van Gorts op- vo ichenkerdie Voogd is aangefteld over de Kinderen van wylen de sgn van Gortz, Minifter des overleden Konings van Zweedenaan Pruyflife Majeft. wilden weder geven de Ordte waar mede die Ko- gemelde Minifter had vereertheeft zyn Majeft. dezelve op de ie enaamfte wyze des weerelds aan hem gefchonken. Eergifteten den Grave van Starremberg Envoyé van den Keyzer, alle de Mi ts en Luyden van diftinftie, nevens eenige Heeren uyt het Gevolg k lonings van Pruyften, prachtig ter maaltyd onthaald. De Baron wefterholtz Envoyé van den Keurvorft van Keulen is naar des- Hof te rug getrokken. Wegens de Keurvorft van Mayntz is hier dinifter aangekomen, om de Koning onze Keurvorft over deszelfs ^omft in Duytsland te complimenteeren. De Baton van Seulenthal, iyé des Konings van Deenmarkenis meede in deeze Stad geko- Den Prince Fredrikvan Wezel naar Berlyn gaandeis gifteren deeze Stad gepaftcert 3 als mede de Ptuyfiïfé Officieren de Colo- obiten, de Major Bork en de Cornet Wulf. aa>NDEN den 30 Auguftus. Sommige Koopluyden in deeze Stad 4en voor eenige tyd aan het Hof van Portugaal een Projcft tot op- "'Inge eener Compag. van Commercie te Liftcbon om in alle de ie|ueften van dat Ryk te Negotieeten, uytgezonderd in Brazil; welk renter oorzaake eenige difficulteyten die het Fortugeefe Hof daar ouden had hier weer te rug gezonden is doch de Opfteilers 1 gevonden hebbende om de moeylykheden op te loften, hebben lvc Projett dus wedetom naar Liflébon gezonden en men zegt emelde Hof het zelve heeft goedgekeurd en dewyl men zich zeer P ie verbeeldingen van dien Handel maakthebben veele onzer heiluyden in weynige dagen confiderabele Sommen aan hunne Cor- le^identea te Liftebon over gemaaktom in hun naam te teekenen n ^e nieuwe op te rechte Comp. de extr. Geld-Sommen derwaards sp)den hebbende Wiflel, die voorlede week op 5 Schell. 5 St. was le>p 6 Schell. 4 Stuyv. gebracht 3 en dewyl het getal der geencn die outa in gemelde Comp. willen hebben, buyten gemeen groot is, fteld kaft dat de Wifiel op 7 Schell. en noch hooger zal loopen. De deti-compagnien worden weêr gemcender als ooit. Men heeft de ;etihen nooit vuuriget op die foorten van Onderneemingen gezien, :n lor al word die gezogt om Goud- en Zilver-Mynen te ontdekken zet Eyland Jamaica wyl men voorgeeft dat 'er daar ryker zullen a video worden, als die te Peru waarom de A&ien in deeze Comp. d 3 a 4 dagen tot op 3 00 gereezen zyn. Men verzekett dat ten eer- 3eeip nieuw iz Projeften van gelyken aard ftaan uyt te komen 5 uyt eloelke Compagniefchappen die van de Z. Z. weynig dienft geniet, >ecimin als door de Compagnicn die in Holland wo'rden opgetegt. :mirootfte gedeelte der geenen die hunne lange Anuniteiten in de agtéé Comp. hebben ondeilchreevenzyn niet al te vernoegd over ibiedingen der Direöeurs wyl zy gemelde lange Annuites maar Jaar Foutchafte hebben aangenoomen, en de Houders die voor 'e *lnt Geld tot gelyke Prys konden verkoopen waarom veele gere- Hikrd hebben hunne Onderfchryvingen in te trekken en fommige bereids aan het Comptoir van de Comp. geweeft om die wederom tc genvetle zyn van gedagten dat de Ditefteurs om dit voor te t°!èn, Woonsdag wel mogten vergaderen; en lchoon zy hun befluit j°'niet verklaard hebben, als dan publicq maakendat de 7 cerftko- .akf Jaaren 50 ten 100 zal worden uytgedeeldmaar andere ver- e z:n dat in die Vergaderinge alleenlyk zal beftooten worden de iag Regenten by Requeft te verzoeken de Bubbel-Compagnien te wanea en door de Procureur Generaal dezelve te doen vervolgen snu inhouwd der A&e in de laafte Zitting» des Farlements ge- :n tt. Diagsdag ontfing de O. I. Maatfchappy tyding by ExprefTc 4" n hunner Scheepende Koning William genaamtop onze Ku- a" as aangekomen en alle oogenblik in Duyns wietd vetwagt 3 ge- z> Schip wat van de andere voor uyt vertrokken noch aan geene Dö Ie Linie zynde, welke Scheepen mede alle dagen worden vetwagt. ofton word van den 31 July gefchreeven, dat de Gouverneur, ne- ze'ndere Raden, met de Hoofden der Indiaanen was vergaderd ge ;eui )vc[ een indiaan die men dood gevonden had, en vermoed wierd l1" lelde Frovintie omgebragt te zyn; doch hen hebbende aangc- ''dat hunne fuftinuën ongegrond en onwaar waren, is den Oorlog, voorneemens geweeft zyn de Kriftenen aan te doen, geëyndigd. tzyn den Grave van Sundeiland en de Colonel Negus Commif- iver des Konings Stallen, nevens de Heer Dayrolles zyn Majefts. :nt in den Hage naar Greenwich vcttrokken om van daar lolland en de twee ceift genoemde vervolgens naar Hanover by den Koning te gaan. Men heeft de confirmatie ontfangen dat tt onzer Scheepen, van Jamaica komende, vergaan zyn, waar van de nie- wc Afturantie-Compagoic het droevigfte gevoel zal hebben om dat die op gemelde Vloot 7zooo pond St. heeft geaftureert. Vrydagis uyc het Huys van den Ridder Nortis, omtrent Canbrook voor een confi- derable Som aan Zilver en andere Goederen geftoolen. De Heer Pryfe van Gorgathan, Lit des Farlements wegens Cardignan is overleeden. Men verzeckerd dat de Frincefle van Wales zwanger is en dat haarc K. H. zich in goede gezondheyd bevind. Woonsdag hebben zich dc Commiflariflen van de Trefaurie tot Woonsdag den 28 geadjourneett. P. S. Men verftaat dat de Lords Regenten aan den Procureur generaal hebben geordonneert om de Taftetas en Jork Building Comp. in Reg- ten te vervolgen. De Cours van WISSEL is op Amfterdam 34, 5,11 8. Rotterdam 34, 6, to a 9. Antwerpen 34, 8. Hamburg 33, 9 a 8. Pa- rys 8 a 8 en 1 half. Bourdeaux 8 en 1 half. Madrid 49 en 1 half. Ca- dix 50. Bilbao 48. Livorno si en t half. Genua 5 3 en 1 half. Vene tien 48. Liftebon 6 *3. Porto 6. Dublin 13 en r half. De Aftien va» de Bank zyn *24, van de O. I. C. 340» en van deZ. Z. 850 a 835. PARYS den 30 Auguftus. De Koning heeft veel vermaak gehad in het Vuutwerk dat den 26 aangefteeken wierd. In het eynde der voor- leedc week heeft den Hartog van Charttes de avond-maaltyd by zyn Majeft. gehouden zynde dit de cerftemaal dat dc Koning iemand aan zyn Tafel gehad heeft. ZynMajt. word zeer vaardig in de Exetcitieu} voor eenige dagen op de Jagt zyndc heeft hy in elf fchooten op Pa- tryzen, tienmaal geraakt. Den Hartog van Antin,die bezit is gaan ne-, men van het Orlclnnoiszyn Gouvernementhouwd te Orleans open Tafelen men zegt dat de toevloed van den Adel dier Provintie daac zeer groot is. De cerfte Prefident te Pontoife heeft zich eenigfints on- paflelyk bevonden waar op de Ptocureur genetaal benoemt wierd om deszelfs Plaats te vullen, doch het is niet van gevolg geweeft. De Ka- taers worden te Pontoife geopent en gellooten de Leeden koomen plaats neemeu en gaan weêr uyt na dat zy getoont hebben het van haar niet afhangd dat de Adminiftratie van de Juftitie zyn voortgang niet heeft. Daar verfchynen inderdaad weynig Procureurs: die 'er ko men wandelen met de Rotting in de hand, en worden niet kwalyk aan gezien by dc Prezidenten. De eerfte Frezident houwd noch open Tafel en daar worden lomtyds in de 70 Taillorcn gedektmen rekent dar hy daags is 00 Li vies kotten maakt. Een der Raadsheeren is te Fontoife ovcrleeaen. Onaangezien het Re; lemeot der Regeerir g, worden aldaac de Fryzcn van alles hooger het geen waatfchynclyk door de groote Conlumptie veroorzaakt word; en men vertrouwd (fchoon het gerugt wil dar het Parlement weêr re Farys flaat geroepen te worden) dat het het zelve hier de Winter wel mogt over blyven. Daar word met t4 a is Stempels in de Munt gearbeid en die in dc Louvre zyn meede in vol komen ftaatzulks dat dagelyks 300 duyzend (lukken van vier Li vrei gemunt worden. Men lpreekr als of het Hof voorneemens zoutv zyn Geld van gemengde Muntftof te ftaan 3 doch dat het Muuthof niet zeer genegen is het Arreft deswegens uyt gekoomente eniegi- ftreeicn. In de Bank heeft men niet betaald nochte gefphft, gelyk ge- zegt was. Men wil datin de Bank een Raad zal worden opgereg:, waar in den Hartog van la force Frezid. zal zyn. Woonsdag wierd aangaan de de Beurs een Ordonnantie aangeplakt in welken gevolge deaelve van 9 101 een uuren zouw aanhouden met verbod zich buyten de ge fielde tyd daar of daat omtrent te verzamelen ofte eenigen Handel te dtyven 3 waar uyt blykt dat mende werkingen dei Beurfe, die genocg- faam vcrvallcnlgehouden wierden,weêr tracht op te beuren. Nadat ge melde Woonsdag de tyd van hande'.inge ter Eeurzc veiftreekenwasca men dezelve had gcflooien gingen de Agioceurs en Mifiiflpioniften naar de ftraat Quincampoix, van waar zy, zoo men zich verbeeld, wel haaft zullen verdrcevcn worden. De Bankbrieven van 100 Liv. verlie zen 35 tegen contant Geld; de i&tcn zyn 4668; de niewe Onderfchry vingen, die op het Kapitaal geweeft zyn, verliezen 2 ten 100. Men wil dat 'et groote Arrangementen ftaan uyt te komen bet Mark Goud is 3 300 Liv. 3 en dewyl veele mecnen dat de Ftys van het Goud zoo hoog is als ooit, heeft meu gevonden dat ten tyde des Konings Johannes dc Metallen geduurende een geheel Jaathet geen 42 Stuyv. waardig was, io2 moeft betaalen. Men verbeeld zich dat |dc Leeftocht en andere Koopwaaren voor eerft in prys niet zullen verminderen alfchoon de Specien op de oude waarde waren gebracht. De wederkomft der Hitte doed goede voorzeggingen wegens de Wynen, die daar enbooven zeec abondant ftaan te zyn, waai door men niet buyten hoope is veel Geld der Buytenianderen in het Ryk te ktygen boven het geen hier thuys hooiende, weêr ftaat in te koomen. Men zegt dat zich te Montauban een ftcifte onder het Véé openbaard. Volgens de laafte Brieven was de Ziekte te Matfeillien zeer gevaarlyk doch daat fticif zoo veel Volk niet als wel voor gegeven word 3 men zegt zelfs dat het kwaad tot Tou lon is door gedrongen zoo wel als langs de g'eheele Kuft rot aan het gebied van Geneve. Men fpreekt met veel lof1 van de gedrag der Gene- voizen, wegens die te Matfeillien 3 en de ptecautie die de Koning van Sardaigne gcbtuykt word meede by uytnementheid getoerot. Het Par lement te Atx field by ftrenge Atreften als andets alle ordre in de Fro vintie die mogclyk is. Toulouze heeft zich door Slagbomen ingeftoo- ten en houwd niet meer als een Poott open; en dewyl men in 2 Poftda- gen geene Brieven van Matfeillien ontfangen heeft, gelooft tnen dat ze opgehouden wotden. Men zegt dat de Comp. der Indien ten minden 800 Millioenen heeft vetlooren door het gioot geial der Aftien dat zy heeft ingetrokkeo. Het fplitfen der Brieven van 1000 Livres koft de Particulieren nu maar 80,en die van 100 zoo wel als de kleyne maar 14 Livres. Men heeft nieuwe Edi&en, de Rentebetieffende, naar Fontoi- ze gezonden. Men vreeft dat de voldoeningc der Brieven van 10000 Liv. tot de meetdetjatigheyd des Konings zal worden uytgefteld. Een ryk Miflifipionift, voor eenige nagten naar huys komende, w;crd door een Varabond aangehoudendie hem vroeg of hy niet Synon U Caie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1