f.,ftu:h fin éo«dkait Virt ürlmffiein Dnyns Com. T'eietfêWillem Knok ïcr uyt dc Maas en dee^eStad naai VrankTyk gaande op de Rivier van Londen Kapt. Robtteit Breham van hiei, de Wnie Petto Du- ccmc van Bilbao, Jofua Ranfon &c. üyt Siokhoim Jofeph Smith en John Teknei van M al la ga zyrde in tegendeel van die Rivier vert tok ken de Stad Rouaan Schippet Schouten naat Hamburg de Dorothea John Hillets, en de z Wolven oelof Claaflen naat Bteemen. Gifleten ivn in Teffel binnen gekoomen de volgende Scheepen uyt Gtoenland, sis Cotnelis Adr. Kleyn 3 Villen, Adt. Corn. Kleyn 3 Hendr. Ditkfe leeuw j Carften Carft. Boot z Myndert Ar. Dasket 3 VifT. 100 Qu. Willem Poott een halve, Claas Dammers 3 en 1 half, Catften Fredr. 7, Paulus de Ruyter 2, Claas Pootjes z, Willem Schokker 6 Jan Thin 3 V. 130 Qu. en Jacob Zegets een. De Couts van de WISSEL is heeden op Madrid 93 en 1 vietde. Cadixiioeni vietde. Sevilien 118. Bil bao 92. Lisbon 45 en 1 vierde a 3 vietde. Venetien 82 en 1 half a een wletde. Livotno 89 en t half. Genua 91 en 1 vietde a 1 half. Geneve 93 a 93 en 1 vietde. Parys opzicht tz a tz en 1 half. Rouaan, Bout- deaux, Rochelle en Bajonne geen Ptys. Londen 33832 Schell. 1 o gr. Leipzig courant 38 en 1 vierde St. Fiancfott courant 27 en 1 vierde JLyksd. Dantzig 284 Foolfe gt. Bteflau 3 j en 3 vietde St. Hambutg 32 en 3 vietde St. Antweipen 7 agtfte per Cent. Ryflel geen Couts. Gent 1 en 1 vierde. Btuflel 1 en 1 half. Zeeland 1 half. Rotterdam 1 agtfte. Dc Agio van dc Bank 4 en 1 vierde a 4. Dezen avond ten half agt noten waren de volgende Effeften Van dc Zuydzcé geen vafte Ptys. Weft S7°. Eerfte Ondeifchry- vinge 320 a 32j. Tweede dito 330 a 335. Munikkendam 2 en j vierde. Hoorn 8 a 9. Rotteidam 106. Subfctiptic 26. Alkmaar z. ROTTERDAM den 31 Auguftus. Deeze middag zyn de Aftien de zer Stad op de Beurs verkocht met 9° pet Cent avans, op primo Oftob. $3 a 94 en om op den eerften January aanftaande te leveten, word Vt. Die tsinfién <4 dagërt fü! geélatié advértentie, de tefpeftivetl niflementen niet komt te voldoen zal vervallen van deszelfs ttI' Aftien, die komen zullen ten profyte van de Compagnie. Vil. Gelylc-ydet zal hebben de vtyheid zyne Aftie of Aftien tt gen abandonneren, zonder noChtans eenige reftitutie van gedane! jiffementcn te mogen eyfehen blyvende alle dezelve ten voo.i an dc Compagnit. VUI. Alle oiufangft en uylgiftë zal gCfchieden op dé naam dt tefteurs, en de Quirantien als ar.dets zullen gegeven worden dooi van dezelve getekend. IX. De Ditefteuts zullen mogen Aflureeren Negotieeren U blieven disconteren, mitsgaders beléenen allerhande Effeften en deten, uytgezondert zodanige die by dc Stads Bank worden belet X. Alle Jaaten zal behoorlyke Rekeninge geichieden en 14 a fe vooren zal zulks by de Couranten worden geadverteert. XI. Indien meetder als het vooifz. Capitaal van 10 Mitlioem getekent is zal het vry ftaan eenige intekeningc te verminderen Billetten te mg te zenden na bevindinge. XII. Men zal de Intckeninge doen op gefchreeve of gedrukte I ten, welke gedrukte tebckoomcn zullen zyn by Levyn van Dyk, I Ié Dtukket in de Boekhoifttaatzullende voor ydei Büle'l worde taald een ftuyver. n XIII. De vooifz. Billetten behoorlyk getekent, met defigoatii 1 Woonplaats zullen wotden geftooken in een Buftéten dien eyi iRl ftellen op den Nieuwen Doele ten ovetftaan van Heeren Commil t z fen, op den 3 en 4 September 1720, 's morgéns van elf tot een uu 'n 's namiddags van drie tot vyf uuren. m XIV. Die in de vooifz. Compagnie zullen blyven, zullen ip Pel z of by behoorlyke Procuratie, de tekeninge in 't Compagnies-boe ixp houden zyn te doen binnen de tyd, in de Billetten aan dezelve liari zenden geprefigeeit, en betalinge te doen als voor Atricullll. gilrii is, op verbeurte van deszelfs regt op de Aftien.en zal daarenbovene h Pru g« 120 pet Cent winft geboden. De Sublctiptien worden van 28 tot 30 verkocht. De Delffe zyn 18 de Goudfe 14en dc Schiedamfe 8 ten I yder Aftie, ten behoeve van den Armen, wotden betaalt elf ftuyvi AF h ndeid avans. 1 XV. Van yder Aftie die getransporteert word, zal den Verkojon 's GRAVENHAGE den eerften September. Giftere middag is den' Koper refpeftive, yder telkens betalen z Gl., zyndé een per Mill IV Grave Srairs naar Hanover vertrokken. j behoeve van deeze Compagnie, en nftuyvers ten behoeve als vcich Conditiën waar op met goedvinden van de Magiftraat van 's Gra- tot fupport van onkofteu boven hét Zegel van den Lande, mitsgn v venhage zal worden opgetegt een Compagnie van beleeninge, discon- zes ftuyvers voor den Nedetduytfen Armen tecringevan Wift'elbrieven, Affurantien en andere Handelingen. 1. rj er geheele Capitaal zal beftaan in ro Millioenen. Jtl II- Het zelve zal verdeeld worden in $000 Aftien yder tor 2000 Guldens, niet meeider dan 20000 Gl. of 10 Aftien, en niet min der als 2000 Gl. of een Aftie in te tekenen. III. Aan de Ditefteuts zal by het te Boek brengen van yder Aftie, by daar is aangekomen, het inkomen dei Goude en Zilvere Pafl'emt aanlchiyvinge bekent te maken betaald worden 2 per Cent, 2 Maan- door het geheele Roomfe Ryk verbiedende, zoo heeft offze Mag den daat na gelyke 2 pet Centzamen 4 per Cent van de lntekeninge, 1 zullende het den lntckenaai vry ftaan, de geheele 4 per Cent te gelyk te voldoen. IV. Dat 8 Ditefteuts, alle in den Haag woonagtig, by de Hoofdpat- ticipanten by meerderheid van ftemmen zullen aangcftcld worden. V. Het zal aan de Direfteurs vty ftaan na bevindinge boven de voorfchreeve 4 per Cento noch een Termyn van gelyke 2 per Cenio in te toepen, zullende alle verdeie intoepinge, niet anders als by meer- DUSSELDORP den 30 Auguftus. Teiwyl de Ziektens te Maij niet alleen blyven graft'eeren maat ftetk toenemen, heeft me en gtoote hoope dat de Keurvotft zich deswegen zal laten beweegt zyne Rezidentte in deeze Stad te komen houden. KEULEN den 30 Auguftus. Nadcmaal alhier een Keyzetlyk het zelve aan alle de Pootten deezer Stad doen aanplakken m die om alle de inkomende Goederen zeer naauwkeuiig te ond<Bni ken, en niet alleen,gemelde Paflementen vindende,die te confisq maat ook de Inbrengers arbitrair te ftraffen. Mei de laafteBrievt Weenen heeft men, dat een Spanjaard, la Cerda genaamt, die in te vryheid leefden met zeekere Adelyke Weduwe te Manswetth vertichtinge zynet zaaken naat Weenen teed van daar te rug is e Ion Vel Ho din men zynde en haar met een ander in converzatie vindende da»)tN detheyt van ftemmen, van Hoofdpatticipanten, waai voor geen a dete j,00 jalours en heevig geworden wasdat hy zyne Piftoolen in c E_ zullen wotden gehouden als die 10 Aftien ofzocoo Gis. op deszelfs j0fte waar door het hooj en Stroo niet alleen in Brand get en„. naam in de Compagnie heiideeid, vermogen te geichieden die daat maar O0k j,aar nUya cn Hof, nevens noch 18 andere door de,„ij toe 14 dagen te vooren zullen worden geadverteerd door affiftie van w,er<lcn verteerd men rekent de fchaade van het Koorn dat vetL Billetten in den Haae en in de Couranten. is op zo duyzend Flotynen. iye Di dee obi G >NI 1ng< von Ma/tin Copius DireClcur van 1 Landt Loterycn adverteert ten overvloede, dat de verwiflelinge der Loten van de tweede tot de derde Clajel g leen «aai tot den 21 deezer zal worden gepetnmteeid en dar na die tyd niemand cenig tegt vaneygendom op zyn onveiwifiélde Lootjelve hebben, maat ten vollen daar van verfteeken blyven. De Ttekdag bi) ft onfeylbaar regen den jo daat aan volgende vaft gefteld. eme De Ditefteuts en Hoofdparticipanten van de Compag. van Commercie en Aflurantie binnen de Stad Gouda, hebben geiezolveert op Je v dag den i« September dezes Jaar 1720 binnen dezelve Stad te openen de Boeken van de vooifz. Comp.en beginnen te vaceeren tot heiluyi van de Transporten dei Aftien des «ooimiddags van 9 tot 12 uuien, en zoo vervolgens alledag, tot Zaturdag incluys en dat voor deLdei potten zal wotden betaald een per tooo de eene helft ten laftew van den Kooperen de wederhelft ten laften van den Verkooperen t>« n ZelveTyd te maken een aanvang met te Afiuieeien op alle fooiten van Schtepen en Koopmanfchappen, allefootten van Koopmanfchapydo Obligation te beleenen en Commercie te dryven 3 en dat ook zal wotden verzekerd voor Brandfchaden op den opftal van vafte Pandeih g 1 Huyzen Pakhuyzen AzynmakeryenZeepüederyenBrouweryen Rafinadeiyen Branderyen Stallen, Mooler.s, Heetenhuyzen, Bouh jn zen Stc. alles tot convenable Pryzen. «aft De Ditefteuts van de Commercie, Navigatie en Aflurantie Compagnie tot Edam, notificeeren dat tot faciliteciing van den Handel, de«i-c dets dei Aftien in cas van vetkoopvan tyd tot tyd haare ontfangen Recieven aan gemelde Direfteurs zullen kunnen ovetzendengetfchet] feert met de naam van den Kooper en Woonplaats en geteekend by den Vetkooper 3 waai op by de Direfteurs de Party ofte Fattycn lor a wotden overgeboekt, en daar van aan den Vetkooper toe gezonden Recieven, mits dat by de verzending gezonden word een per duyzet Ey Stuyvers voor het transport, en de Brieven gefrancqueerten in cas een Recief ofte Transport mogt vermift worden zal ten behoeven v[den geene, op wiens Naam de Aftie in det tyd geboekt is, een Extiaft verleend wotden. Butgermeeftets en Commiflatiflen van de Compagnie van Commercie, Navigatie en Aflurantie &c der Stad Monikkendarn, notificee dj a p ni deezen, dat haar Ed. reeds bezig zyn met het ontfangen der 2 per Cent van de ingetekende Aftien, waatvan albeieids een groot gedeelt^e fangen is 5 wordende de voidere Intekenaars vetzogt met den eerftenen ingevolge de Conditiën, haar 2 per Cent te koomen voldoen mjt lende binnen weynige dagen de dag van het aanllcllen der Direfteurs en 25 Hoofdpatticipanten door de Couranten wotden bekent gem I00| Jan de Bruyn en Jeiemias Sttoek Makelaats, maaken bekentdat de Vetkooping van 4000 fluks Buenos Ayres Huyden op Woonsdag .gg September tot Amftetdam niet zal voortgaan, maar dat dezelve uytgefteld is tot Woonsdag den 11 September; en dat in plaats van 4004,1,161 als dan zullen vetkoft worden 8000 ftuks Buenos Ayres Huyden, nu eerft geloft en direft van Kadiks gekomen. jaa Arnout van Tongeren Makelaar, zal tot Amftetdam vetkoopen op Woonsdag den 4 September 1720, des avonds ten 6 uuren, op de<ntG in de Burg, een party van 50 Kaflen gerafineerde Borax en 10 Duppers, 13 Vaatjes Baft van Borax, ty Kaften Radix China, 2 Vaaten Hiijd i bias, en 2 Kaffen Gom Amoniack 3 leggende als by Notitie word aangewezen. bete Jacob Magnus Makelaar, zal op Woonsdag den 11 September 1720, in plaats van op Donderdag den j September, tot Amftetdam te »en ze van George MeyerKafteleyn in 't Oude Heere Logementvetkoopen een patty extraotdinaire zwaare Goude en Zilvere Lionfe Stolen> 1 Galanteiies, als cutieufe gemaakte Sluyets, zoo met Goud, Zilver, als andere levendige Couleuten geborduutt 5 dito Vooifchootjes 3 Go«njet Zilvete Galonnen en Knoopen Handfchoenen Gaafe HulfelsLinten 3 nevens een party fyne nieuwmodele Couleurde en andere Lakj jaa Ryffelfe Camelouen, Kalamanken, Satinetten, Flenellens, Drogetter, fyne gebleekte Lywaten, Kouflen &c. alles daags te vooren tc zEn j Woonsdag den 11 September en volgende dagen zal men tot Rotterdam in de Boekwinkel van Matten van Loon veikoopen de nag Reg Boeken van de Heer Petrus Fiool, in zyn leeven Predikant tot Wyk op Zéé 5 beftaande in fchoone Theolog. en Mifcellanife Boeken wantn de Catalogen te bekoomen zyn te Amftetdam by Wetftein en Ondet de Linde, Haarlem van Lee, Leyden LugtmansHage van Pettenjnj, Boitet, Gouda Staal, Dordrecht van Btaam, en Utrecht van de Water. By dezelve zyn ook gedrukt en worden uytgegeven, de Gedigten It> j Hi. Joan de Haas, beftaande in Judas den Verrader, ftigtelyke Gedigten, Geboorte- en Biuyloftsdigten &c.alles curieus gedrukt 111 4t< |,u Pierie BruneiLibtaite a Amftetdam donne avis que le 16 Seprembre prochain 1720 11 vendia fes Livres en fcuille entte les Librair as aa en trouvera le Catalogue, a Paris chez la veuve Hotshemels, Londies P. 8c J. Vaillant, Geneve Fabri 8c Batillot, Hambourg Liebezeiiz, schi foit J. P. Andre, Bruxeiles Simon t'Seifievens, Anveis J. B. Vetduffen, Lecuwaeide Halma, Nimegue CiefleiUtiecht van Poollum Do |e l"u Braam, Rotterdam Hofhout, Delft Bem<n, la Haye Huflon, Leide Luchtmans, 8c a Amfterdam chez P. Brunei. 0ftOI Da.11 is een Hazewinthond verlooren, zynde een zwarte Teef, met een Bles, 4 witte Pooten en een zwart Colletje in de Bles; die de ze n({e[l ronden heeft en te regt brengt te Rotterdam by Joh. Hofhout Boekverkoper op de Blaak, zal 4 Zilvere Dukatons tot een vereering ge"i)Vcr Te Leyden by Johannes vander Linden dc Jonge, woid gedrukt deHiftotievan het Oud en Nieuw Veibond aan een gefchakelt zy")eide verhaal van de Gefchiedeniflen der Jopden en der aangrenzende Volketen, zeedetd het verval der Koningryken van lliaël en Juda tot «1 jat j, van Chriftus, in 't Engels befchrceven door de Heer Humphrey Prideaux, en daar uyt in 't Nederduyts overgezet, in quarto. Te Levden gedrukt by FELIX DE KLOPPER, op de Breedeftraat over ke£ Sttdhuys. Den z September 171©!. Mtt Friviiegit. vooi tzyn vet d :nt i lollai

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2