LEYDSE Maandagfe Courant i7*ö« KV 114 WESTINDIEN. URASSAU den 7 July. Zederd laaft zyn hier gearriveerd Jacob Blaak uyt Uruba als métde de Scheepen van Marcus Statema en Willem Stoel uyt Amfteidam, met welk laad de Hr. Gou- 01 verneur Jan van Beuningen alhier is overgekomen, zynde door ei woonders met gtoote ftatie ontfangen. Van de beneden-Kuft zyn 'geene Batken gekomen doch van de Karaquefe, daar verfcheide 31 :pen leggen worden in 't kort 2 Zeeuwfe te gemoet gezien. De Ui leren uyt onze Barken, laaft door de Engelfe Kaapers genomen en euw-Jork opgebragt, zullen op bevel van den Gouverneur aan de ul naars weder gegeven worden. Men boord hier omtrent van geen 0,Roovers. Schipper Jan Bruyn gaat heeden naar Amfterdam onder en ftaat binnen 8 a 10 dagen van Corn. Otter en Jofef Kruys ge M te worden. fj SPANJE N. DIKS den 6 Auguftus. Voor eenige dagen is alhier uyt St. Malo veerd het Frans Doilogfchip van Kapt. Mattinetzynde alleen c Zttydzéé vertrokken. In deeze Baay worden geene andere toe gen gemaakt, als van eenige Vaattuygen, die men met Amonitïe euta zal zenden. Onze Flotillauyt 20 Scheepen beftaande, en ginder een Advys-Schip naar Cartagena moetende, legt voor deze zeylréé dezelve ftaat door het gekofte Genuees Schip van Kapt. o en 2 Tartaanen tot aan de Canarife Eylanden geconvoyeerd te n waar na het voorn. Schip weer herwaards zal komen, om ne- toch een ander gekoft Genuees Schipeen gedeelte van de Gal- n uyt te maaken, die in O&ober naar Cartagena zullen vettrek- Gifteren is de Flotilla, .die den 3 door Stotm en tegenwind te e /am eyndelyk met een voordeelige Wind naar Vera Crux vet en behalven het Schip N. S. de los Reyes, N. S. del Carmen en ia|ar.cisco del Faulo, Kapt. Don Diego Manoël Sanches Durando 600 Ton, 36 St. en ico Man, het welke, na dat z uuren op Rot- "e jeeten en zyn Anker vetlooien had, egrer noch gelukkig in deeze is te rug gekomen j men heeft deswegen een Exptefte naar Ma in 'gezonden met verzoek dat in gemelde Schip noch jo a 60 Sol vit mogen worden gefteld of dat men anders een bekwaam Schip ^zoeken om het zelve Boven de Canarife Eylanden te convoyeten, 1 in ftaat ftellen om de Vloot te konnen volgen hier over ver- s Wn alle uuren het goedvinden van 't Hof. Daar zyn noch eeni- z ieepen geweeft, die tot zinkens toe gelaaden waaien uyt welke a( le Goederen heeft moeten loften. Gifteren avond is het Flotilla ^ele derdemaal door tegenwind te rng gekoomen doch zoo even afgaan der Brieven is hetzelve weer zeyl gegaan. VanCeuta is "ÏJdat de Mootcn in een Aanval te tug gedreven waren. Deeze in rapporteeren de Vifiers dat zy 6 a 8 mylcn van de Wal 2 groo- {erinen zonder Pryzen naar de Straat Hadden zien zeylen. LLAGA den 8 Auguftus. Met een Tartaan van Ceuta gekomen iaamen tyding, dat het Convoy, den 13 vooileedc ten hier veiriok- ldaar gelukkig is aangeland cat de ontfeheephige der Troup- mSnder begunftiging van het Kanon der Ootloglcheepen die de eijgeëscoiteerd hebben als meede het Gefchut en de Musketterye in%inge was gefcltied, onaangezien het Vuur van 2 Batteryen met 1 die de Mooren op een Hoogte hadden opgeworpen, en een De- aent dat in 3000 Man hunner befteTtouppen beftond, die zich iby achter Rotfen hadden gepofteerd, maar echtei de ontfehee- zl£tiet hadden durven verhinderen want na maate de Trouppen lncSloepen te Land Hapten, formeerden dezelve Battaillons en Es- r ,t>ns, twee Compagnien Mineurs en 4 Comp. Granadiets aan het 'e hebbende. —JDRID den 13 Auguftus. De Prins van Caftiglione, Viceroy van e 4e, is aan het Hof gearriveerd, en met veel diftir.ftie ontfangen. H-js noch beezig om de Trouppen in compleete ftaat te brengen l,uJf de bewufte Expeditie op Oran voort zal gaan, word by veele in ePl getrokken. Alle onze Trouppen zyn uyt Sicilien en Satdaigne analonien aangekomen. Het Hof onthouwd zich noch in het Es- Zaturdag, Feeft van St. Laurens, welke Heilig het Koninglyk r is toegeëygecthebben hunne Majefteyten en den Prince in 1S Ifcnft van dat Feeft geallifteetd. Donna Johanna Fernandez van t, Weduwe des Hattogs van Gandia, is alhier voor eenige dagen ouderdom van 68 Jaaren overlecden. POOLEN, PRUYSSEN, enz. JTZ1G den zi Auguftus. De Prins Lubomirsky, als extr. Envo- ,s jcns de Koning van Poolen naar het Zweedfe Hof gedeftineerd, I0( zich alhier, en ftaat deze dag of morgen naar Stokholm te ver- 1. Men fchtyft uyt Petersburg, dat zyn Czaarfe Majeft. zich op an s Vloot bevond3 en dat de Hr. Romancof ten eerften van daar |ne okholm ftond te verttekken, om uyt de naam van gemelde zyn (<JMajeft. de Koning van Zweeden over deszelfs komfte iot de gei geluk te wenfehen. Den Foolfen Ambafladeur was van daar naar ya£ au vettrokken. VRANKRYK. en YS den 26- Auguftus. Dezer dagen gaf den Hartog Regent ot- s ft de Heer Cofte ont het Appartement dat de ovetledene Harto- Ie van Bourbon geoccupeert heeft in de Louvrc weêr te meubile- At! dat zyn Hoogheyd daar zouw kunnen logeeren geduurendede Ja den Raad in het Paleys wotd gehouden om des te nadet by de lnflzyndezyn Majeft. in de zaaken van Regeetinge gemaklyket reeten en nu zegt men dat gemelde zyn Hoogheyd deezen :}veiyt het Paleys Royal in het voorn. Vertrek in de Thuilleties ll;' t prachtig gemeubilcert is zyn veiblyf zal gaan nemen. Den Regent heeft wederom eën Promotie van eenige Generaals ge- dcch de Lyftis noch niet publicq. Men fpreekt van noch zz taaifchalken du Camp aan te ftellen onder welke den Grave op 00 Gr vanTèlfé en den Ridder Daffry genoemt worden. Men hadgedagtdrf den Gtave van Telle zyn Regiment van Champagne aan den gioor- Priot van Orleans zouw hebben verkochttnaar zyn K. H. heeft zich daar tegen gefteld, verklaarende niet nocdig te vinden dat gemelde groot-Prior, een Regiment had. De Riddet van Velleron die eetfte Chef de Brigade wasis Lt. in de Comp. van Hatcoutt geworden ia plaatfe van de Hr. Gargnioles Lt. in de Gatdes du Corps en de Bri gade word by een oud Exempt en een Kapt. te Faaid bedifputeerd. Te Nantes zyn 2 Scheepen voor de Comp. der Indien aangekomen mcc Neteldoek en Zyde Stoffen gelaaden 3 Steele Koopluyden uyt deze Stad zyn teeds derwaaids vertrokken waai doot de Ptyzen van gemelde Goedeten meikelyk ftaan te teyzenin gemelde Have is noch een an der Schip aangekomen in hebbende j Tonnen vol Goud die uyt En geland komen. Na veele onderhandelingen is éyndelyk het Huuwelyk tuflehen de Hr. Raft'y voot deezen CommilTatis dei Vivres metjuffrouw St. LegetDochter van een der vier eetfte Kameiheeren des Hartogs van Orleans geflooten 3 dit zouw cetder gefchied gceweeft zyn, indien niet zeekete Difficulteyten waren ontftaan die weg genomen zyn ea den Hattog Regent geeft ten opzichte van dat Huuwelyk aan de toe komende Bruydegom een Colonels Afte en een Kruys van St. Louis, De Prins, waar van de Princeffe van Conti dezet dagen is vetloft, is by deszelfs geboorte tot Hattog van Metcoeut benoemt. Men heeft den Hattog Regent op nieuws doch te vergeefs vctzogt de oniflaginge des Matquis de la Val die in de Baftille is de Ht. Law die zelfs mede vooc hem folliciteeide heeft zulks niet kunnen obtineeten. Donderdag heeft gemelde Heer Law den AmbalTadeur van Groot-Brittannien op ean zeer prachtige Maalryd onthaald. Gifteten zyn in het uytgaan van de Ketk by den Hollandfen Ambaftadeut de Ht. Hop, eenige Menfchea opgeligten naai het Chatclet gebracht. Den Gtave vat, Virmond die wegens den Keyzer Ambaftadeut is geweeft by de Potte, ftaat in het kort aan dit Hof te komen,zoo men vertrouwd over een Negotiatie van belang. De Hr. Stanhope zal wegens Gtoot-Btittannien naat het Con gres te Kametikgaan, de Matquis van Ptovana wegens de Koning va» Satdaigne, en de Gtaafvan San-Eftevan met de Matquis Betetti Landt wegens Spanjen Scc. De Lcedeu des Parlements continueren te Pontoi- ze in gtoote eenigheyd te leven zulks dat het accomodemcntwaac van te vooten gefprooken is niet fpoedig fchynd afgedaan te zullen wordeujtetwyl zy volftandig blyven om niet in de oogmerken van den Hattog Regent t« treeden het zy dezelve Religie ofte de Staats zaa ken betreften. Tetwyl men over het Atreft van den 1 s algemeen ge- klaagt heeft, word in bet Paleys Royal dagel/ks Raad gehouden om eenige verzagringe uyt te vinden. Men verbteyd doch met weynig fondament, dat een Tax van 2 Milliaards zal komcti op de Miflilipiefs» en dat men zal continneten de Brieven van 10000 en 1000 Ltvtes tc Iplitfen. De Ondcifchiyvinge of nicwe Premien hebben tot Zdrurdag i f ten 100 verloren,doch zedetd zyn zy maar 5 beneden het Kapitaal. Men verzekerd dat de Katdin. Gualtieti pet Miifive met een extt. Cou rier aan den Hattog Regent heeft doen weten dat de I aus bp het uytcr- fte ziek legt, en dat zyn Hoogheid Copyen van deeze Brief heeft doe» maken om die aan alle de hier zynde Kardinalen te zenden, uytgezon- detd alleen aan de Kardinaal de Noailles. Men ziet drie Aiteiten van 's Konings Raad van Staat het eetfte van den 6 Auguftus biengt Re glement tot het vetkoopen der Koopmanfchappeu gekomen met d^ Scheepen de Vteede, de Grave vanToulouze en de 2 Kroonen; zuilen- de de Neteldoeken Chitfen en andere Goederen die in Viankryk ver boden zyn, maat alleen mogen ingekocht weiden om dezelve weder tc verzenden het tweede in dato 6 Auguftus betreft de Liquidatie van het geen fchuldig wasvoor deVivres, Vourage cn Proviant der Jaaren 170 S tot 171 j incluys accordeerende een nieuw Delay na welkers expira tie de Schuldeyftets die zich niet zuilen hebben aan gegeven, van hun pietentie zullen vetfteeken zyn, en her Geld tor de betalinge geichikt naai des Konings Ttezaurie gebragt worden het detde gedagteekenc it Auguftus, otdonneerd dat de Baukbrieven van 10000 en van 1000 Liv. die uyt de Gemeente zyn ingetrokken, ter fomhte van 100 Mill. doot middel van gelyke fomme in Biteven van 100 en van 10 Livres gezegelt met het gedrukte woord üivijitn die by veiwiftëlinge aan het Publicq over gegeven zyn zulks de ingettokkene Blieven ten eerften 2ullen worden gebragt tet Sradhuys om daat verbrand te worden. Duytsland en d'aangrenzende Ryken, enz. HANOVER den 27 Auguftus. Na dat de Koningén van Groot-Brit tannien en Pruyften voorlede Woonsdag by de Brirtannife Secretaris, van Staat Stanhope hadden gefpyzigt, hebben beyde hunnen Majeftey ten aan de Oppetvoogt Bulau belooft éergiftcren by hem het middag maal te komen houden, doch zyn Prnyftilë Majeft. dien dageenigiinta indispooft zynde, liet zich excuzeeten, onder verzeketing dat de vol gende dag zouw komen doch zyn Majeft. wierd door de Koorts daar in andermaal belet. Motgen zal een heetlyk Feftvn by den Keyzerl. Miniftet de Graaf van Stanemberg worden gegeven waai op alle de Gtooten van het Hof zyn genoodigt. De Miniftet van den Keutvoift van Mentz, welke zich hiet bevind, vetzekerd men dat maat alleen ia Commiflïe heeft om zyn Brittannife Majeft. ovet deszelfs komfte in zyne Duytle Staaten te feliciteeten. De Miniftet van den Keutvoift van Keulen ten dien eynde meede hier geweeft is albeteyds vertrok ken. P. S. Aanftaande Donderdag of Viydag ftaat de Koning van Pxujrf- len naar Betlyn te keeren. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 31 Auguftus. Den 9 deezes bevonden zich om trent de Terneuflë Banken by de Scheepen van Sminame herwaards. gaande, 2 FranlTe Scheepen van de Eylanden komende. De Catatina Willem Coin.uyt de Ooftzéé naai Bourdeaux gaande, en al tot in de Spaanle Zéé geweeft, is te Plymouth te tug gekoomen. Te Bourdeaux is gearriveetd de Eendtagt Steven Cornelisle uyt Honfteut 3 te Dan(7ig Lambert Pictetfe Hel cn Mausits van Tietfsn uyt Stokholm 3 te Fal-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1