gi*«e i«n ie Hr. Aliohet Aütéur Van éèntèowe 6edipus. öe Yrez'rdeflt de Maifon trouwd met de Dochtei van de Prezidcnc de Menars en de Marquis van d^uéial met Juffi. d'Aftrades Dochter van de Marquis diet niam die in de Bataille van Belgrado gcfneuveld is 5 de Heet Miot Zoon van de generale Pachtertrouwd met zyn Vadfcrs toïftemroinge {ièt«ait<J» mètttnoezduden getsoomth zyn doot de Aigeiineo men wil dat al 6 Scheepen in de Bogt hebben veroverd waatom Nantes, St. Marten, Boutdeaux, en andere Fianffe Havens, geecé Scl pen riaai hetwaaids of de Maas doiüen vertrekken. Den 18 dezes gen te St. Marten noch r a 14 Hollandfe Scheepen, en daar onder de btminnélyke Juffi. Agnes die dooi de jonge Pricceffe van Gonti Mei Hiddes, Marten Cornelisfe, Thys Roeloffe&c.van Honfleur.h uyt het Huys der Vondelingen genomfcn is géweeft en zedcrd altyd" veel genegentheyd van die Princeffe heeft genöcteh; gemelde rtinceffe heeft aan de Nreuw-getrouwde Dame 100000 Liv. gdchonken doch dé Hr. Miot beitent in het Huuwlyks Contratt 8 00000 Liv. te hebben ontfangen. De Heer Chitac eerfte Medicus van den Hartog Regent gehooid zynde ovet de kwaadaardigfte Koortfen te Marféillien heeft een Recept derwaards gezonden om die Ziekte onder het gemceneVolk te ftuyten want vermogende Luyden zyn tot noch toe daar door niet aangegreepen. Men heeft 200000 Livres tot onderfteuning det Behoef tige naat die Stad gezonden. Den Abt Sérvien Aalmoefenicr des Bif- fchops van Ghalons op Saone die overtuygd ré vetfeheyde Bankbrie- ven van Particulieren te hebben genomen en by Aneft van het Parle ment deswegen is gecondcmneeit irt de Pillory gefield en uyt het Ryk bebannen te worden, ontfing Zaturdag op de volle Markt de Executie van die Sententie. Duytsland en d'aangrenzende Rykenenz. WEENEN den 1 i Auguftus. Voor eenige dagen heeft den Keyzet de Heet Frans Anthon PaiftaVryheer van Reyhooven, tot Hof-Kamer- r^ad benoemd. Tetwyl een Courier, van Modena hier te tug komende, de tyding gebragt heeft,dat de Moeder van de Keyzerlyke Weduwe A- malia WUhelmina den twintigfien van Modena voorn, fiond te ver trekken om over Land naar Hall in Tirol te gaan en van daar te Wa waards en de Maas. Te Ceudres zyn gearriveerd de Juffrouw Cornt Will. Kruys van hieren de Pofiillion Jan Adiiaanfe uyt de Maas BourdeauX de Pieterpella Gerrit de Jong en 1 andere Scheepen z van hier als de Maas 5 in Duyns verfcheyde Scheepenuyt Teffel ni de Weft moetende, en daat ondet de Upton Kapt. Crofs;;'ook was d door tegenwind ingcloopcn Jan Danielfe naai Liffebon gaande, en Wigt 3 Scheepen uyt de Weftindien hetwaaids komende, als de Ka| de Koning William John Walderon de Royal Piince Samuel Peytt en de Sara. Op de Riviet van Londen leggen Matten Back en Roe Klaaffen naar hetwaaids zeilree. Men heeft te Londen een getugt, of op de Kuft van Florida eenige Engelfe Scheepen, uyt de Virgin naat Londen moetende, als meede een Oorlogfchip zouden geble zyn doch zulks vereyft confirmatie. In Teffelhet Vlie en voot Stad zyn wel zo Scheepen binnenen daat onder W. Jetfe van Fete||W De Cours van de WISSEL is hepden op Madrid 93. Cadiz 119 t,c vierdeazo. Sevilien ni en 1 vierde. Bilbao$i en t half. Lisbot., en 1 half a 46. Venetian 8z en t half. Livorno 89 en 1 half. Genui en 1 vierde. ïaiys opzicht rz en 1 vierde! Rouaan, Boutdeaux, l eu chelleenBajonne geen Prys. Londen 32 Sch. 11 gr. Leipzig courna 38 en 1 vierde St. Francfort coutant Z9 Ryksd. Dantzig 284 Poif gr. Breflau 3j en 13 zeftiende St. Hamburg 3 a en 3 vierde St. A e, werpen 7 agtfte per Cent. Ryffel geen Cours. Gent een. Btuffel 11 P' r l .J j I half. Zeeland 3 vierde. Rotterdam 1 agtfte. De Agio van de Bf ter naat Alchau, is de Hof-Fourter van gemelde Keyzertnne Wed. naar 1 Afehau voor uyt gegaan om de Logementen te vervaardigen zynde 4 n 3 a| car a e A Zp° 00elo de Kevzeiinne Weduwe Amalia meede voornemens derwaards te gaan 3 5 5' c 4°°' n gecnva ty I - Dezen avond ten half agt uuren waten de volgende Effeften lvl Eerfte Ondeifchryvic 5 o.i6e B-e op Auguftus 23S a Z40. Dito op November zj 1 a 250 en 1 h'n Oude Affurantie op Scheepen 246 a Z47. Nieuwe Alfuiautie ie Rams Coolbroek 153 a 154. 0 De GoydfeAftien wotden hier tot 14, en die van Munikkendam n drie ten honderd avans verkocht. 101 ROTTERDAM den z8 Auguftus. Deeze middag zyn df,A&ien :n zet Comp. van78 10179 pet Cent avans verkocht, en de niewe Om fchry vingen 28 a 30: de Delffe A&ien wierden met 14, de Goudfe ]wa 13, en die van Schiedam met 6 ten 100 voordeel verkocht. tn 's GRAVENHAGE dep 29 Auguftus. De Ambaffadeui vanVraar' ryk, Spanjeu, Gioot-Brittannien, Poitugaal, den Grave Stairs, en 6c dereGrooten zyn gifteren op het heerlykfte door de Keyzerlyke nifter den Grave van Windisgratz ter Maaltyd onthaald, waar op s Bal is gevolgd &c. het geen tot in de moigenftond geduurd heez' Men vetzekerd dat de Heeren Bewindhebbers van de Weftindife C^1 n «n men wil dat de Keyzet (die zyn vetblyf in deFavotita continueeit) j n,""''",'.!" la" 'f1 aan gemelde KCyzetiune Weduwe zouw gezegt hebben, dat zy aan haar c P J^u 5 5 s Moeder dé Hattoginne van Hanover in bedenkinge kon geeven, of zy s° Tweede Onderfchryv.nge zi« azzo. nier lieve? haar vetblyf inde Keyzerl. Erf-Landen wilde neemen,als ii! va,lEn^lan<i 363 a 38°' Dl,° °P November 390 a 396. Vrqnkryk daar de zaaken zich uyterlyk verward vertoonen 3 dat zy «lan in gemelde EifUnden een Plaats pa haat welgevallen kon uytkie- zen men meend dat de Keyzerinne Wed. dit zoo aangenaam aan haat Moeder voordellen zal, dat zy die aanbieding zal accepteeren en het Slot van Lints apparent tot haate Rezidentic-plaats vetkiezen. Hiet word zeer fterk gefptooken over een aanftaande Vreede tuffchen den Gzqar van Groot-Rusland en de Koning van Zweeden. Van Ghins in I^Sdei-Ongaiycn is tyding dat in die Stad dooi ecne heevige Brand J60 Huyzen en het Kloofter dei Jefuiten, nevens dctzelvet Ketk waten Verteeid. Men meend dat de Paus om zyn Neef Albani noch eenige tyd hier. te doen blyven, de Nuntius, benoemt om aan dit Hof te tezi- deeren, noch wel drie Maanden zal ophouden, eet die zyne ieyze naar hetwaaids zal mogen aanncemen 3 en fchoon de Kardinaal Spinola de- se tyding onder weg heeft gekteegenheeft die zyxe reyze naar Roo tte voortgezet, REGENSBÜRG den zz Auguftus. De Katdinaal van Saxen-Zeyts Pjggjc, aanftaande Maand weer een keer naat hetwaaids ftaan red. word alle ogenblik van Weentn met zvyne Keyzerl. Majefts. laafte re solutie ovet de Religions-zaaken alhier te gemoet gezien, om dezelve >an de Ryksvetgadeting tc communiceren, alhoewel de aanweezende Gezanten reeds gcinformeeit zyn van den inhouwd die in allen deele niet voldoende zouw wezen, om dat de Keyzet daar in perfiftceit by de voor heen gemelde Ryks-Deputatie die oren hier onnodig oordecld MANHE1M den 24 Auguft. Dingsdag is den Abt Spinelli, des 1 Neef, van Zweizingen hier aangekomen en vorder naar Mayr.tz je nokken. Sommige willen dat onze Kcuivoift aan de Magiftiaat |e deze Stad heeft bekent gemaakt dat hy den 1 z O&ober aanftaande je c zyn Hof hier zal komen rezideeren, en daarom zal de geheime Ca^ lerye voor af naar heiwaards worden over gebragt. De nieuwe Huy. VWl HtCU gCHIClUC S\J JLO~ A/C^UL«IIC UIC IllWi WUUUUl^ VUlUCdU 3 ~-J «tto* is vsnnn.uv "vtuvu vt vs XV V liltUWfc nun Apft dat daar door de zaaken ilecpende zouden gehouden en de Prote omtrent 200 in getal, zullen alle voor Rooms Kathol, opgebouwd tn' t Ihantfe xegtmatige Grieven niet met vereyfehte Promptitude geredrcf- ^en- Wegens de Religions-zaken blyft alles in vorige ftaat. feert worden: doch in 't kort zal men zien hoe de aanweezende Gezan- MAYNTZden2j Auguftus. Maandag avond is de Kardinaal ten van deeze laafte Vorften zich daar in zullen gedragen. Gilleren is fchop v^n SpeyrGraaf van Schonborn, na dat hy het middagmaa^^ de Keutpaltfe Minifter de Giaaf van Wiefethiet dooi van Weenen zyn Broeder gehouden heeft naar het Slangenbad vertrokken. saat zyn Hofgepaffeetten men vetwagt dagelyks te tug die geene 1 Spinelli is hier van het Keur-Paltfe Hof aangekomen men nu a welke zich zedetd het vertrek van gemelde Katdinaal geabfenteett heb- dat hy gewigtige Commiflien wegens de Paus heeft uyt te voeten ben, om tegenwooidig te weezen by de opening die zyn Eminentie van j dit en het Paltlife Hof. Veele Bouwlieden zyn van hier naar Mank?C' syne laaft bekomene Infttuftien geven zal. De aanweezende Pruyflife ontboden om daar aan de Huyzen te arbeyden Miuifter Graaf van Mettetnieh, is zedetd eenigen tyd zoo indispooft, dat hy het Bed moet houden. Haar Ho. Mog. Rezident by de Ryks- vergadering de Heet Gallietisis den zo deezet alhier gearriveerd. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 28 Auguftus. Men heeft gerugtenuytViankryk, «Is of het mankecrende Schip van Schipper Vrozem van Bouideaux FRANKFORT den 2s Auguftus. Men verneemt dat vetlcheide' reformeerde Huysgezinnen te Heidelberg (voorziende het confideicL11 vexval van die Stad) beflooten hebben de zelve te vetlaaten en zie de nabuuiige Landen daat de Gerefoimeetde Religie predomme,!." ter needei te liaan. 10 KEULEN den 27 Luguftus. Te Statbergen in het Fadeiboinfe if j"; ,DR zoogenaamde oude Stad geheel en al afgebrand. ""M&iinTopiiis Diriéleur van 't Lands Liter jen maakt opexpteffe ordie bekent, dat de verwiffelinge der Loten van de tweede tot de deide Cje j ft, op de réfpeftive Comptoiten, by Hendtik Blank te Amfteidam, by J. van Braam te Dord, by Abraham Kovendaal te Rotterdam, by H.s 'n Dammc te Leyden, en waai dezelve vetder zyn ingelegt, als nu kan worden gedaan, en dat daat mede zal worden gecontinueeit tot Zatu f ■den 2 September eerftkomendes zynde een ydet die het aangaat inmiddels hier meede gewaarfchouwt, dat niemant na den vooriz. zi Sepi htt tot de genoemde Vetwiffelinge zal worden geadmitteert maat abfolut vervallen zyn van den eigendom van zyn Lot het welke #an,]p| «udcr zal wordengegeeven 3 zullende de trekkinge van de derde Claffe zekerlyk den 30 van dezelve Maand zyn voortgang hebben. Aanftaande Maandag den z September 1720, zal de Poftwaagen van Amfterdam op 's Gravenhage wederom vifa verfa twee maal daagsü finnen re ryden, namentiyk 's middags ten een uur en 's morgens ten zes uuien, en tuffchen beydezal eeu yder met afgehuurde Wagens a sen gediend worden, als meede van Expreffens. Pieter Onkelboer, Johannes en Dirk Bontekoning Makelaars, zullen tot Amftetdam vetkoopen op Maandag den 2 September 1720, op Wieuwendyk in de Witte Zwaan, 6000 Wyburger, Narva, Swynzondfe en Coperwykfe Deelen, 4000 Chtiftiaanfe en andeie Sparren, 2000 Iers, 400 Patnouwfe Greene s, 6 en 7 Vaams Balken, izoo Narva en Wyburger Balken, iou{> Vuure en Greene Balken, 100 Maften, jo Gr zwaare Hamburger Balken van 50 a 60 voet. *>tT2 Jacobus Dykman Makelaarzal tot Amfterdam vetkoopen op Woonsdag den 4 September 1720,, des avonds ten 5 uuren in de Nes iens Brakke Grond een party fupta fyne curieufe GioeneKeyzets Théé en Théé-Boey 3 leggende als by Notitie word aangewezen 5 de P101 zic' zullen Maandag, Dingsdag en Woonsdag voor Geld in de Brakke Grond te bekoomen zyn, mits dat yder zyu Papier meede brengt. 1 Te Leyden by Hendrik van Damme, is met Privilegie gedrukt en word uytgegeeven, de Onfterfelyke Helden op den Zeegenwagen van a V1 Geloof, na hunne dood de Weeicld omgevoerd, tot vootbeelden voot de volgende Gellagten 3 zynde een nette vexklaaring en uytbreiding ok'1 het elfde Hoofdftuk van Paulus aan de Hebteen, met veele naauwkeurige Aanmerkingen en Oudheeden opgehelderd, z ftukken in quarto c M de Meflras gepiedikt aan zyn Ketk, doot alle tyden, als een Koning dei Getegtigheid en een Koning dei Vreeden, en andeie veiklaatinge 84'1 quarto 3 alle doot Laurentius SteverüootJezus Dienftknegt in zyn Gemeinte ie Leyden dezelve zyn meede te bekoomen te Amfteidar au Aqd. van Dammc, en by alle Boekvetkoopers in'de vootnaamfte Stecden. Uytteihand te koop een nieuwe wel geieguleerde Leet-Looyeiy, vooizien met 7 bekwaame Kolkkuypen en 40 fuffifantè Runkuypen, en yc dets alles wat tot een welgeftelde Looyety behoord 5 met of zonder jt morgen Lands, nevens de Huyzinge en Plantagie daar by. Alles ft j de en geleegen digt by Puimerend die daar in gadinge heeft, addicffeic zich aan de Wed. van de Burgeimeeftet Pet zalr. te Puimetend. Tot Uttegt by Jacob van Poolfum is gedrukt en word uytgegeven, ook in de meefte Steeden te bekomen Salomonis van Til Opus Aa j3' tieam eomprehendens Intxoduftionem in Sacram Scripturam ad Joh. Hdnriei Heydeggeri Enchiridion Biblicum, z vol. in 4. Idem Jai j Elsncti Obfervationes Sacrx, in Novi Foederis Libros, quibus Plura illorum locaex Auftoiibus Potilfimum Grxcis Antiquitate exponunti e" Illuftrantur in 8. Idem Martin Verhandeling van de Natuurlyke Godsdienft, in 8. 1 v Daar is een Hazewinthond verlooren, zynde een Teef, zwart meteen Bles, 4 witte Pooten en een zwart Colletje in de Bless die het zelvt""1. vonden heeft en te tegt biengt te^.otterdam by Joh. Hofhout Boekverkoper op de Blaak, zal 4 Zilvere Dukatons tot een vereering geniet r Te Leyden gedrukt by FELIX DE KLOPPER, op de Breedeftraat over het Stadhuyi. Den 50 Auguftus 1710, Met Privilegie, Re« doei iaaz

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2