tih Tunbtidgé wéèrltt 4eJtad gekootoén tyndé, vérgadeidenzicti bét i tin de gekeele tnlég lalbeftaan uyt ïi Miliioenen en 750000 Hof dei Dlrefteuts giftete morgen in de Vergaderplaats van gemelde verdeelt in 7500 Aftien, ydei Aftietot 2500 Gl.waar op r4 Comp.men heeft noeh geen kennis van het geen daar beflootén is 3 de aanftelling der Diiefteurs en Caflïers3 pet Cent of 7 5 Gl doch men vertrouwt dat de Deliberatien getouleert hebben over de An- Maand daar na noch 3 per Cent tot 75 Gl. voor yder Aftie NEDERLANDEN. Martm Cepiui üiredrur van 's Landt Ltttrytn maakt op exprefie ordte bekent, dat de verwiftelinge der Loten van de tweede tot de dlan r fe, op de tefpeftivc Comptoiten, by Hendrik Blank te Amftetdam, by J. van Braam teDord, by Abraham Hovcndaal te Rotterdam, POJ Damme te Leyden, en waai dezelve verder zyn ingelegt, als nu kan worden gedaan, en dat daar mede zal worden gecoutinueert totree^. den 21 September eerftkomendes zynde een yder die het aangaat inmiddels hier meede gcwaaifcbouwt, dat niemant na den voorfz. 2^ar' bef tot de genoemde Verwiflelioge zal wotden geadmittceit maar abfolut vervallen zyn van den eigendom van zyn Lothet welkj ander zal worden gegeevcn 3 zullende de trekkinge van de derde Clafie zekerlyk den 30 van dezelve Maand zyn voortgang hebben. Te Leyden gedrukt by FELIX DE KLOPPER, op de Breedeftvaat over het Stad buys. Den a 8 Auguftus 1710. Mtt Priviltgis, nuites die laaft onderfchteven zyn, zoo wel in de Boeken van de Com pagnie als die der niewe Infchry vingen, die gedaan zullen woidcn voor Contant Geld 3 welke niet zullen vry ftaan als aan de Geïniref- feerden in het Fonds der Gomp. en de betalingen verzeékerd men dat de Comp, haar zal ctediteeren tegen 4 ten too Intreft in het Jaar. De Compagnie gemeenlyk de oude Afiurantie genaamtgaat meede Infchry vingen roaaken waar van de Diiefteurs de diftribütie bebben overgegeeven aan de Gouverneurs, welke zyn de Lord Onslouw en de Ridder Williams nevens de onder-Gouverneurs de Boeken daar de overdragt van gemelde Comp. in zal gefehieden zullen aanftaande week geopent worden 3 de Aftien van dezelve zyn in 3 dagen tyd van I So tot zoo gemonteert cn men gelooft dat Zóo dra het Projcft van haar nieuwe Inlchryving zal publicq gemaakt zyn, gemelde Aftien tot )oo zullen ryzen. De Diiefteurs van de nieuwe Comp. van Afiurantie houden zich fiil, trachtende ondertulTchen het lecreet van de bovenge noemde Comp. te ontdekken, getezolveett zynde hun vootdeel te nek ken uyt de abuyzen die by dezelve mogten worden begaan. Men heeft niet de voorgaande Poft by abnys geadvizeert de dood van den Adml raai Aylmer die zich in tegendeel van een gevaarlyke Ziekte begind te herfiellen. De Prins van Wales heeft de Heeten Guningham en Mo ris bedanktvoor het deel dat zy zyn K. H. aanbooden in de Bank te Dublin, gevende hen te veiftaan dat het hem aangenaam zouw zyn als de Officieren van zyn Huys daar van Konden profiteeren. De Heir W. Gore is tor onder-Gouverneur in de Comp. van Africa verkoren. Men verzekerd dat den Grave van Sunderland aanftaande Donderdag naar Hanover zal vertrekken. De Regeering zal ten eetften zoo gezegt word, eenige trouppen Ruyters op de Wegen pofteeren tot veidryvlnge der Voleurs, die noch cominueeren de Poftillions te fpolicercn. Aan ftaande Maandag zullen de Misdadigen die in het Hof van de Lord Maire in de Old-Baily fententie ontfangen bebben, geëxecuteerd wor den 3 onder dezelve bevind zich de lerfc Kapt. Fitzgerald, die «en van de Nagt-Wagts vermoord heeften niet tegenftaande de interceflïe V*a zyn Vrienden geen uytftcl of Paidon heeft kunnen obtinee- xcn. Men heeft hier zeer groote gedachten van de Ooftindifche Com pagnie en men meend dat derzelver Aftien noch meet zullen ryzen. De Indife Maatfchappy doet verfcheyde Scheepen equipeerenom een Etablifieraent te Madagascar en op de Zuyd-Kuft van Africa te doen werwaards de Oorlogfcheepen de Prefton en Lancefton gezonden wot- den om die onderneeming te favorizeeten. P. S. De Dircfteuis van de Zuydzëé Comp. zyndeeze namiddag aftueet vergadetd 3 men verwag't dat zy zullen vcrklaicn wat Prys in Aftien zy voor de lange en korte Annuites zullen willen geven waar vaa geen Ondeifchryvinge meer zal mogen gedaan worden na deeze middag ten «en uurevolgens een bckenimaking aan de Deur van hunne Vergaderplaats aangeflaagen. Heden vcizekeid men dat 'er c«q niewe Onderfchryvinge zal gedaan worden tegen uoo in Geldniet voor de Geintreüeerde in het Kapi taal van de Comp. maar voor de Gunftelingen der Minifters en Di- jefteuts, gelyk voor deczem daar en boven verzekerd men dat gemelde Comp. aan alle de Bezittets van de Aftien en Subfcriptien welke deel hebben in de voordeclige uytdeeling van St. Jan, zullen aanbieden hun ne di»ident,zulks begeerende te betalen tegen 900 per C. contant Geld. De Cours van WISSEL is op Amftetdam 34, 1. Rotterdam 34, 3. Antwerpen 3 4,4. Hamburg 33,584. Parys 8 a 7 en 3 vierde. Bourde aux 8 a 7 en 3 vierde. Madrid 49. Cadix 50 en 1 half. Bilbao 48. Li» vorno j2 en 3 vierde. Genua 55. Veneticn 48. Lifiëbon 5,718. Por to 5 a 4. Dublin 13 en 3 vierde. De Aftien van de Bank zyn 226, van de O. I. C. 375, en van de Z. Z. 900. LONDEN den 24 Auguftus. Doc nagts ten n uuten hebben de Ef- feften gedaan De Bank 132 Geünieerde Comp. .394 Zuydzëé 132 reliant Royale Afiurantie 22S Rams Coolbroek 142. ARNHEM den 24 Auguftus. Men heeft hier geformeerd een Frojeft iden betaalt, en vervolgens van 3 tot 3 Maanden, tot 4Termyi Rent 50 Gis. 3 zoo dat yder Aftie zal komen op 350 Gl.waai rato des tydts Jaarlyks zal worden betaald 4 per Cent bovci deeiinge dei windendie alle Jaar na de opgemaakte balanct Ichicden. BRUSSEL den 26 Auguftus. Zederd eenige dagen heeft mes zondere intelligentie en eenigheyd befpeurd tuflehen de Ms Ptié de Marfchal van Vhelen en de Generaal Wrangelwaar gelooft dat der zelvcr dilpuren zyn afgedaan. De Colonel Ha by de overgave van zyn Regimenthet Gouvernement van 1 kwam is vootlede week geftorven 3 cn men ziet reeds zeer dat Gouveinement trachten te vetkrygen. De Maiquis de Prii niet naar Huy vertrokken. Deeze dag ftaat zich deFiscaal Ne den Hage te begeven. h AMSTERDAM den 16 Auguftus. Volgens de Brieven van^ heeft men met een Schipin 9 dagen van Kadiks in Duyns bi t<j komentyding dat de te rug gekomene Flotilla den 4 noch Baay ten Anker lag, en dat het groot Spaans Schip, op Rotts en weeft, in gemelde Baay was ingeloopeu de voorn. Schipper b ders dat hy op de hoogte van St. Vincent 2 groote Scheepei^ zien, zoo hy meende Algierfe Rooversponder Pry fen by haa ,n ben. Te Kadiks zyn gearriveerd Jan Davids uyt Gibtalter, N,'its Antonio de Padua van GenuaKapt. Long van Dublyn Fra c van Marfeillien en meer anderen 5 te Bourdeaux Corn. Sym(nas pes en de Weteilindfe Boer Jan Geuitfe van hier 5 te Riga (i| Matten Janften naar herwaards is vertrokken) Matthias Jurj Dantzig 5 te Koningsbergen Jan KI. Hop 5 ie Revel Z. Buime SSi Lubek 3 in de Zorn omtrent 20 a 30 Schepen, zynde de<naar h "8 moetende vettrokl;en3 te Stavanger Jan Janften Trompettet t°g| te Stettyn Michiel Stekeling en noch een uyt de Ooftzéé j tn Corn. Cornelisfe Vos en JacobThyifen van hier 3 in Voszont®u'< niger van Liffebon 5 te Zirikzéé Jacob Gusbout en Pafchieinai uyt Ysland en Ferro 3 op de Elf verfcheide Scheepen uyt Liflebl*1^ ders 3 als ook Albert Wiedemeyer van Hamburg, met tydingj" B bert Volkcrfe, Willem Bekket, JanHendr. en andere zeilree re^ hem te volgen. Uyt de Ciooswyk zyn verfcheide Scheepen iijanc gaan, en daar onder Dirk Foppes, Minne Andiiefte, Jan Roep naar de Ooftzéé en herwaards. In Teftel zyn verfcheide Schéat 1 Vrankryk, de Ooftzéé en Groenland binnen gekomen. Het de Commandeut Aarts zouw omtrent de Zuydbaay in g!s v; verzeyld zyn. Vcifcheide ingekomene Scheepen, en daat ondél16' menfe Akker, hadden door zwaar Weer voor deWal haare AnlfIve ten kappen. In 't Vlie of voor de Stad zyn ook een groot getrer pen binnen, en daar onder Jochem Cornelisfe, Sjouke Dcuwes! va' Cool See. uyt de Ooftzéé, Gottenburg cn Bergen 5 Itfe Feddef R Sipfes Kuyper uyt de Straat Davids de Zwarte Katt uyt Wjfcn' Cornelis Wydenes uyt Riga. De Cours van de WISSEL is H0" Madrid 92 en 1 vierde. Cadix 1 is en 3 vierde a 19. Sevilien E' bao 90 en 3 vierde. Lisbon 43 en 1 vierde. Venetien 82 en i!n v vorno 89 en 1 half. Genua 92 en 1 vierde. Parys opzicht 13.mor Bourdeaux, Rochclle cn Bajonnc geen Prys. Londen 3 3 Sch. De a 1 gr. Leipzig courant 38 en r vieide St. Francfort couran1 8e vierde Ryksd. Dantzig 284 Poolfe gr. Breflau 35 en 13 zefl Hambutg 32 en 3 vieide St. Antwerpen7 agtfteper Cent. RUpj Cours. Gent een. Bruftel 1 en 1 balf. Zeeland 3 vierde. Rtwe( 1 agtfte. De Agio van de Bank 4. De Aftien van de O. M. Prys, van de W. 500, de Bank 232, O. I. C. 375, en Z.Z. geeye n ROTTERDAM den 26 Auguftus. Deeze middag ter Beurs-.^^ avans onzer Aftien geweeft 77 a 78, ea des avonds zyn zy op retn pen 5 de nieuwe lnfc.Uryvingen winnen 28 a 30 de Delffe A^p die van Gouda 10 en de Schiedamfe 6 ren honderd. ,t Zj 's GRAVENHAGE den 27 Auguftus. De Baron van Hafte^e]e Provir.tie van Gelderland geievpiteert, en ter Vergadering va.uj. ren Staaten Generaal veifcheenen. Heden zyn de Heeren va^fc) yen en vanSugtelcn, als Gecommitteerden wegens den Raad,t ten naar de Makze veitrokken tot het doen der Veipagtingjtre] van eene generaale Geldetfche Compagnie van Commercie Scc.waa. ««mn «n's Lands Magazynenw Fortificatiën. £,a» Op Morgen, zynde Donderdag den 29 Auguftus 1720, zal men op de Hoffteede de Eenhoorn, en van ouds genaamt Sorgwyk, ftaat voor eynde van de Beeverwyk, verkoopen een curieuze Inboel, nagelaaten by de Hr. Jacob Brouwer, beftaande in allerhande zoorten Cieiaaden, koftclyke oude kraak-Poicelynen alles te bteed om hier te verhaalen, nevens 2 fchoone koftelyke Koetfen, Kales, Speelt5 "l verdeic Rytuygetr, mitsgaders 3 zwarte Mertie-Paaiden alles breedét by de aangeilage Biljetten te zien. de De Direfteuicn van de Commeicie, Navigatie, en Aftuiantie Compagnie der Stad Edam, zullen binnen gemelde Stad aan de min Dom mende beftecdcn het aanbouwen van zes groote Scheepen waar van de Chatters en Bedekken by de vootn. Ditefteuicn te zien zyn v'e' ders Inkoop doen van diverfe fottimenten Rollen Zeyldoek 3 die geneegen is tot de vootfz.' aaiineeminge ofte verkoopkoome opae te den 14 Septembet 1720, des namiddags ten een uute, in 't Frincen Hof te Edam voorn. aanhoore de Conditiën en dóe zyn profyt. Iama Cotnelis Schaap, Lolke Boef, Cornelis Alders cn Tjerk Cornelisfe Schaap Makelaars, zullea tot Amftetdam verkoopen op Maan^0n' September 1720, des namiddags ten half 3 uuren ptecys in de nieuwe Stads Heiberg, een party van 8 a 10 honderd extra puyks Ka<Pen 1 en dat by Cavelinge van 2 a 3 00 Zout teffens 3 leggende in een Schip voor de Paaien, zynde dè Monfters by de Makelaars te bekoon eeft Den 14 Oftober aanftaande en volgende dagen, zal te Leyden ten huyze van J. du Vivié Boekvetkoopet, by Auftie vetkogt wotdetni laaien en cutieufe Bibliotheek van wylen D. Abraham Hazeu, in zyn leeven Bedienaar des GodlvkenWoords géweeft te Oeftgeëft,bn;le- den 3 beftaande in uytgezogte cutieufe en veel* raate Boekenzoo in de Theologie, als Hiftotien en Taaien Scc.als meede een go« fchoone Prenten en Tekeningen van veele voornaame Meefters,waat by ookdc 12 Apoftelen, zeer cutreus gefchilderd door Karei var 'naa nevens noch een goede party zilvcre en eenige Koopeie Penningen én Medalien 5 waar van de Catalogen te bekoomen zyn te Amfl 'naa Steenhouwel; Uytwerf en S. Schouten, te Haarlem by M. van Lee, den Haag J. Kitto en de Wed. Bouquet, te Delft by R. Boteft, te Rlaard de Wed. N. Bos te Gouda by G. Staalte Utrecht W. van de Water te Aarnhem by Heggers te Nymegen D. Crefièr te Fianekci aar<* Leeuwaarden F. Halma, Groningen lf. van Velfen, en 's Hartogenbos Pailjé. Ie Ka ïe Amftetdam op de Bootermarkthet tweede huys van de Uytrcgtfcftraatin de geweezene Steentjes-Bakkery 'is te koop extra is u; f Varinas Swifents-Tabak gekorven en ongekorven extra gefponnen Tabak 3 alles goet voor zyn prys. 1 C01 Te Delft by Reinier Boitet is gedrukt en in alle Steeden by de Boekvetkopets te bekomen, Verklaaringe derHeylige gelykluydend Corp die uyt het Oude en het geheele Nieuwe Teftament, en voor al in den Brief van Paulus aan den Hebreen worden aangehaalteerryds te 1 tn de Latynfe Taal door Franciscus Junius, in zyn leven Frofefibr der H. Godgeleerdheyd te Leyden, nu in 't Nedetduyts vertaald d'sd 2 deelen in Oftavo waat van het eerfte Deel is verrykt meteen Vooiteede tot de Gemeente Chrifti te Delft, zynde een Inleyding ei ivierd rigt, zoo tot onderzoek van die H. gelykluydende Texten als tot een nuttig gebtuyk van deze uytlegginge over dezelve. Het 2de Dl1g' rykr mlt een tweede Voorreede, in de welke na de te voten geftelde otdie word vetklaatd cn betoogt Handel. 3. vers 22, 23 en Hand sggei 7 veigeleken met Deutern. 18. vets 15, 18 en 19. Ook wotd in deeze Vooiieede voorgefteld een korte aan een gefchakelde ontle nden ic Biicf van Paulus aan den Hcb;ecn, na de opvatting van de Hr. Junius, door Johan Hao.iaan Thiercns, Predikant te Delft. :s 5 i" gel inal< boni van

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2