LEYDSE W oonsdagfe CóüfafiL v W E S T I N D I E N V R A N K R Y K. Duytsland en d'aangrenzende Ryken, enz. GROOT-B1UTTANJEN., a: eut tlii net iea l dt lint i dt let ndt u it d >i< tux op hét Ëyland Ténerif den 6 July. Men Kècft hier óp het at geltaan om weêr een Opftand te kiygen 't geen ontftaan nal w hebben dooi eenViouwspeifoon, die met een Bediende van °1( i Intendant ftond te ttouwen, en om nader by hem te zyn,zich ut lendants Huys had begeven, 't geen ontdekt zynde, hun beide i dayten te vluchten zy wieiden te Wimbér (doip daar gemelde üe :ns 't Huys hobiden) achterhaald en te rug gebragt by den i 81, die hen deed ftiafrcn, en wilden dat zy in de Halsbahd zou- Gcdie hy voor zyn Huys had doen maaken doch de Leeden eliftitie voorziende dat zulks ongemak zouw veroorzaken, wen- tïl* aan by den Intendant om deze ftiafvoortekómfen, doch te mi wyl des Intendants Vrouw abfolut wilde dat zy ten toon zou- :rdcn gefield des nagts wierd het yzér van de Halsband door él btooken,maar des Intendants Vrouw deed het zelve weêr her- an n verklaarde niet voldaan te zullen zyh voor dat eenige Op- 7un St. Crux zouden gehangen wezen. De Juftitie eyfehte haar o lige Vrouwmens af, om ze volgens de Wetten te liraffen, waar rbr woorde geen Juftitie boven die van den Intendant te kennen; 5 8 jegonnen zich den 19 Juny des namiddags eenige Kinderen o.Huys van den Intendant te vergaderen die cerlt met Steen- ra] Halsband gooyden fen vervolgens tegen de Deur en Venlters :e<atendants Huys en als men ze wilden verdry ven, wierden zy reJgtoót getal Meftizen onderlieund, die de Deur opliepen en al- dip ruïneerden en door de Venliers naar buyten wierpen lei Kamer tot Kamer vervolgende, kwamen zy ook daar den In- verras die Geelielyken by zich hadwelke de woede doch te 84|rachtede te ftillen geen voorwende kon helpen zy wilden van den Intendantde Oproerige greepen hem by de Beenen latjn hem tot op de plaats daar hy de Halsband had doen ma- G«r op zeyben zy hem dat hy kon biechtenhet geen hy deed rclly zich voor het Volk op zyne Knien wierp betuygende dat grw oorzaak was van deeze nieuwigheyd cn bad om met een .in een Sloep te mogen vertrekken doch deeze reede was niet s tjet woedende Volk te bewegen en den Intendant wierd met elin Steenen gegooit en geflagen de Muytelingen meenende lo od was gingen geruft heenen zonder eenige andere disor- a dn, daar men bevteefd voor was. De Generaal kwam toen van Det de uyterfte fpoed te rug en bevond dat noch leven was in gddantdie hy naar het Kafteel en van daar naar het Huys van dj Marcus liet brengen daar hy middernagt de geeft gaf; zyn n imdeten en Domeftiquen waren in het Kafteel gevlugt. De djdie zich in dit geval zeer wyffelyk gedragen heeft, ontveyns- —jevolgen om der Begraveniffe wille en om zich van al den %ands te verzekeren, die hem met Goed en Bloed beloofden Vjrunen, en booden ook Volk aan, doch hy liet maar 50 Man vidries komen, om die by de Inwoonders van St. Crux te voe- eiJr mede hy 44 Oproerige greepwaar van 'er t.o fchuldig be reiden, van welke'er 12 zyn gehangen te weeten 9 Meftizen ken: eenige der meeft fchuldige zyn gevlugtmaar alleHa- ,ujoten en de Kloofters geen fchuylplaatfen zynde, zullen zy gunnen falveeren men wil dat die gevangen gebleven zyn nVen gezonden zullen worden. BuytcnpUatj omtrent Marfeillien den Ij Mvgufim, Wy zyn ze iogen met onze geheele Familie uyt Marfeillien naar herwaards [egi om hier ienige tyd te vetblyvenwel de helft der lnwoón- ie Stad, hebben zich naar de omleggende Steeden, Dorpen en .atfen begeeven het is niet zeker dat de Peft gdneiaalyk te ,n is en de fentimenten der Doöoren zyn daar in verfchil- meefte verzekeren dat het maar een foort van kwaadaardige is, doch die zeer periculeus zyn, want zoo dra iemand in een )n nt ziek te worden gaat de ziekte terftond tot het geheele over, en binnen 3x4 dagen zyn zy alle dood om deze ree hor zoodanigen Huys ten eerften Wagt gefteld om alle ge- 1 met de Zieken te beletten en voor het noodige word met 3n precautie zorg gedragen de andere Doftoten verzekeren in rc( dat het effeftive Peft is, en dat men zulks behoorden publicq u(sm de byeenkomft der Inwoonders te beletten, fuftineeiende 2a zulks voor kwam, het kwaad daar door zouw geftremt wor- ]h den Raad van die Stad welke door de Gouverneur tot in- ,r ziekte geauthorizeert is geeft voor dat diergelyke waar een groote fchrik onder het gemeene Volk zouw verwek- j k onder die geene welke op de Zieke paffen en de Eetwaaren noodzaakelykheden door de geheele Stad by yder brengen alle mogelyke voorzorge in die Stad genomen. Het gaat met aldaar nu eenigfints beter en men hoopt dat hec kwaad zal des niet tegenftaande hebben eenige Doftoren en Chirur- tad verlaten, en men beeft dezelve publicq doenindagen op zwaare ftraffe. Het Hof zal 2 Doftoren van Montpellier al om zich grondig op de Ziekte, welke daar in zwang gaat, eren, en om te overleggen wat remedie de befte zal zyn, om te ftuyten. ei den 23 Auguftus. De Koning bevind zich in gewenfehte ge- tj enwoid hoe langer hoe wezendlyker, tot zeer groote f'atisfa- eeren welke de eere hebben over de opvoedinge en onder- »au zyn Majt. gefteld te zyn. De Princcffe van Conti is den in het Kraambedde bevallen van een Prins, die de derde is men hec Huys van Conti nu reekent onderfchraagt te zyn. Tlbzolut dac de Peft te Marfeillien regneerdmaar men verze- aJ en dat de weêtgalooze zorgvuldigheid der Regenten van die Uk is dat het Kwaad niet verder dooidiingd wordende de -* van die Heexen by uytneemonihcid geroemd 3 en om alle 1 x% ne sg idi 71 ui kd ui tu >n au m on b; Communicatie voo: te hoornen, word aan de Ingezetenen van gemél de Plaats weeklyks door die van Aix 1000 Vragten Tarw gefourneerd yder 300 pond wegendedie van Alles leveren 00, en de andere Stee-, den in Provence na proportie. Het is zeer te wenfehen dat de Ziekte in gemelde Stad geftuyt mag worden wont behalven dat het altyd ec- ne byzöndere genade is van zoodaanige ongemakken bevryd te zyn zouw het vermits alles tot zoo exceflïve prys is zeer ellendig voor- koomen. Vootleede Vrydag is hier in den ouderdom van 68 Jaaicrj ovcrleeden Juffrouw Anna leFevre, Gemaalinne van de Heer Dacier, Opzichter van 's Konings Boekerye en perpetueele Secretaris van de Franffe Academie 'deeze Dame is om haare uytnemende bekwaamhe den, zeer geroemt by aile de Geleerden, als hebbendé verfchcyde Cri tique Wérken opgefield, zoo wel als Latynfe en Griekfe Autheureri vera taaldop welke zy zeer geleerde Annotation gemaakt heeft. Dings- dag wieiden wedetom 96 Aftien van de Corap. der Indien vetbiand aaa het Stadhuys, als tr.eede 2229 Bankbrieven van 10000 Liv. yder, 830» van 100 Liv. én 7900 van 10 Liv.zynde nude Bankbrieven met mal kander 3j Mill, en 599000 Gis. Men blyft noch fterk fpreeken om het Arreft te verniewen, waar meede debewaringe van'r Goud word verbo den; doch veele zyn van gedagten dat dit geen ingang zal vinden, zoo min als de j 00 Gl. die ydet maat in contant Geld mogt hebben ofte om het gewerkte Zilver in de Munt te brengen, om dar geen van dee ze drie in ftaat is ter uytvoeriDge gebragt te wotden. De Aftien blyven op 4S00 de nieuweOnderfchryvingcn verliezen een en 1 halften loo: de aangekondigde Comptoiren zyn noch met geopentde Brieven vaa 1000 Liv. koften nu maar 130 Liv. om gefplift te worden, in plaats van 250 de Brieven van 100 verliezen van zi tot 24 tegen contant Geld en 14 tegen kleyne Blieven her Mark Goud koftnu 3000 Livr. In de Munt aan de Louvre heeft men weêr begonnen te werken. Daar word fterk gefprooken om op nieuw honderd Agenten van de Wiffel aan re ftellen, om in de Miffifipifchre zaaken des te expediter te kunnen zyn; ook zegt men dat ter Beuife betci otdre op de zaaken zal gefteld wor den, om dat men verneemt dat zulks ten hoogden noodig is in het op en af loopen der Aftien en Effcften, volgens de verfcheydene uytzich- ten en het belang der Comp. dat de Heer Law wecrgaloos-behartigd. Het Parlement heeft de opene Brieven tot publicatie van het Acco- medementniet geënregiftteertvoorwendende dat het om zulks te doenalvooiens te Parys moet worden heifteld op welk voorgeevea fommige vuurige Vootftanders van het Accomodement zich niet ont zien te zeggen, dat zy daar over met de Soibonne en de Tcgenftanders det Gonftitutie de befte rrlrftcntie willen overleggen. Zederd heeft men gezegt dac het Parlement giftere weêr in deeze Stad ftond herfteld te worden, en nu zegt men dat zulks morgen ftaat re gefchieden; maat men agt zulks niet zeker te zyn, alleenlyk word gelooft dat de Kamer^ tot onderzoek van geringe zaaken opgeregt alleen te Parys zal wot den gehouden. Men heeft ook gezegt dat den Hartog Regent niet vol daan is over de Divertiffementcn die te Pontoile genoomen worden en dat zyn Hoogheid zouw gezegt hebben middel te weeten om haar de Juftitie te doen adminiftrcerenondeituffchen oordeelen zy alle de' Ctimineele zaken te Pontoizewerwaaids de Ctimineele een voor een worden gebragt. De Procureur generaal fteld zich niet wel by het Par lement deezer dagen was hy met toeftemtninge van het Hof op een Lufthuys niet ver van Pontoize, daar het Pailement hem liet verzoe ken by het zelve te komen om zoo veel padet by de uytvoerlhge zy- ner zaaken te zyn of zeggende fcherfcnde daar anderfints ordre in te zullen ftellen. Het laat zich aanzien dat de Vendange aboudant zal zyn, doch men is niet zonder vrees dat de menigvuldige Regen de qua^ liteyt zal verminderen. De moeylykheden die men iri de racefte zaken ontmoet-, worden dageiyks meerder; de Ptyzen worden noch hooger^ cn de Wiffel op Holland is ij en eeu half. HANOVER den 23 Auguftus. Eergifteren hebben de Koningen van Groot-Brittannien en Pruyffen nevens den Hartog van Joik Biffchop van Osnabiugge en andere Gtooten by de Gtaaf Stanhope in deeze Stad gefpyzigt. Toen hunne Koningl. Majefteyten van Hetrenhauzcn naai herwaards kwamen zaten zy beyde, als meede den Hartog van Jork Biffchop van Osnabrugge in cene zeer koftelyke Koetfe belpan- nen met 6 Paarden zoo fchoon als men ooit gezien heeft omnngc met Pages te Paatd en Voetknegten gevolgd van 14 Gatdes du Corps en 3 Officieren. De Koning van Fruyflèn was aan derogeer, de Koning van Groot-Brittannien aan de linker, cn den Hartog van Jork aan de overzyde achter deeze Koets volgden noch 2 andere meede met zes Paarden befpannenwaar in waren de Lt. Generaal Schuylenburg de Kamerheer van Baufch nevens eenige andere Heeren zoo dra Milord Stanhope de Koninglyke Koets zag aankomen, ging hy dezelve te ge- moet om hunne Majefteyten en zyn Koningl. Hoogheyd te compli menteeren en aan de Tafel tegeleyöcn de Koning van Pruyffen trad eerft in vervolgens de Koning van Groot-Brittannien, de Hartog va® Jork en de Heeien van het Gevolg. Hunne Majefteyten hadden de Complaizance eenige tyd vooreen Raam teblyveu, om te voldoen aan de curieusheid van de zeer gtoote menigte die gekomen was om hunne Majefteyten te zien de Maaltyd die extt. rykelyk was duurden rot 6 uuren des avonds; het dooilugtig Gezelfchap heeft zich by uytnement- heyd vrolyk gemaaktcn zyn dien avond weêr naar Hencnhaufen ge keerd een ygelyk is ten hoogften verheugd over de goede Harmonie welke onder deeze 2 hooge Potentaten belpcurt word en men verze kerd dat zyn Majt. van PtByffen het grootlte gedeelte van de aanftaan- de week aldaar noch zal blyven. De Generaal Major Dierner is van Kaftel hier aangekomen en van Osr.abrug de Heet Eyben. De Gene» raai Major Hamerftein legt op het uyterfte. LONDEN den 23 Auguftus. De Ridder Bluntdie onder de Due- fteurs der Zu/d-Zée Comp. de veornaamllc düfftic van zakca h'ctfï

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1