NEDERLANDEN. r e Leyden gedrukt by FÉLIX DE KLOPPER, op de Breedeftiaat over het Swdbuys. Den Auguftus 1720. Met Privilegie, iiitetih htlnhe lange en feorte Annuiteitin te'er.derfchryven onder- iuffchcn bevinden zich de meefteDirefteurs op het Land in hunne ofte hunner Viinden Lufthuizenj men ziet deizelvet te rugkomft evenwel in faet kolt te gerrtoed om explicatie te geeven van de Rézolótie vooi 14 d^gen genomen in het Hof der Direfteuts, rakende de Onderfchry- vingc daar verfcheyde maaien van geljprooken ia. De Cortip. van To^t. Building heeft deeze dag begin gemaakt met veikoopen der AfticteH welke :)an gemelde Cortip. zyn overgegeven door de Eygcnaars, die by den inkoop zullen geprefereert zyn mits doende noch decze dag óf uyteüyk morgen de eerfte betaalingcin gevolge de Conditiën by de Dite&eurs geheld en omttént de Comptoiten aangeplakt. Den Admi raal Aylmer, die ook Pair in Ierland was, is gilterenoverleden, enden Admiraal Jennings fuceedeert hem in het Gouvernement van't Hospi taal te Greenwich waai van hy de Sutvivance had. Voorlede Vrydag kwam de Hr. Schaub van Madrid te tug in deeze Stad, en zal aanftaau- fte Vrydag naar Hanover vertrekken, gelyk Milord Stairs zich de eene of andere dag in deeze week meede naai den Koning haat te begeven. Men zal de betaaling gaan doen van de Equipages der Scheepen die naatdé Middelandfe Zéé gedeftineetd waien, en zederd gecontraman- deert zyn. Men fpteekt van een Projeft, opgeheld dooi de Riddet John Blunt een der Diiefteuts in de Z. Zéé Compagnie volgens het wel ke de Haven van deeze Stad zouw ontheft worden van latten waar door men yder meent aantcmoedigen zyne Waaten aboudantet in te brengen en den Handel by gevolge bloeiendetite maken men voegt daar by dat het aan de Regenten vertoond is om hmine goedkeuring ge te krygen en het zelve aan het Parlement te ptézenteren 3 en zelfs wil men dat dit Ontwerp naar Hanover aan de Koning gezonden is. Van Nottingham word gefchrcven, dat den Hartog van Newkaltel daar extraordinair prachtig leefden dat hy drie dagen ter week open Tafel I houwd voor den Adel en Luiden van dittinftie, die hy alle zeer magni- ficq onthaald onaangczi.cn de zeet grootemeenigtc die zich daar laat vinden; deze excettivc onkohen, gevocgt by zyn» minnelyke omgang, Is oorzaak dat de geheele Piovintie met lof en byzondete achtinge van dien Hattog fpteekt. De Hr. Vougham Klerk, Controlleur van 's Ko nings Gebouwen een gifte gekreegen hebbende van zyn Majt.deed met deszelfs tocttemminge een Huys bouwen omtrent de Stallen in bet Park van St. Jamea, om des re beter by de hand te zyn. in de Zittinge die men zeederd korte tyd te Reading gehouden heeft, zyn z Gebroe ders, Zoonen van een Heet in het Graaffchap Bertz, overtuygd fchan- delyke en beledigende discouifen die na Hoog Verraad hellen tegen de Koning en de Regeeringte hebben gevoetd, en wierden gecondem- neert om in de Pilloty te ttaan. De Cours van de WISSEL is op Amft. 34,1. Rotterdam 34, z. Antwerpen 34, 6. Hamburg 33, 6. Patys 9 a S en 3 vierde. Bourdeaux 9. Madtid 48 en s agette. Cadix $0 en 1 kalf a 1 vietde. Bilbao 48. Livorno 53 en 3 vierde. Genua 5 j. Venetien 48. Liflebon j a 5 en 1 half. Potto 534. Dublin 14. De Aftien van de Bank zyn 216, van de O. I. C. 355, *n van de Z. Z. 880 a 890. Des nagts ten 11 uuten deeden dezelve De Z. Z. 890. 0.1. C. 3foa3?j. Bank zad. Aftic. 139. Nieuwe dito 119. Eerfte Onderfchr. 570. Tweede dito joj. Detde dito 210. Oude Subfcriptie 170. Nieuwe dito 99 a 104. AMSTERDAM den 24 Auguftus. Te Roebelle zyn gearriveerd de Scheepen de 3 Juffr. Annaas Hendi. Tymenfe en de Elif. Pieier Klaaflt Schaaf van hier en de Jonge Dina Marten Doesbach van Honfleor «onder Turken gezien te hebben 3 maat het Volk van Corn. Mariens, met een Jol daar binnen gekomen, had beiigt, dat haar Schip den 9 de zes by Zeins, 8 mylen vait de Wal, door de Turken was genomen ali{ meede, zoo zy geloofden, het Schip van Jan Scheimer, van Honfleut ook derwaatds gaande. Te Honfieur zyn binnen gekomen Cornelii Kuypar, Teunis Schaaf, Jacob Beurs, Pieter Dooy, en een Hoeker met Matten, uyt Vrankryk en elders te St, Marten de 1 Goede Vtiendej Pietet Kloofter van hier èn een Schip uyt Rotterdam te Dattmouth dt Mercurius Kapt. JohnWhitte, van Hamburg naai Port a Port 3 in Duini deJWilliam en Franlis Capidislon, van Hamburg naar de Weft en dt St. Chriftoffel, van Amfteidam naai de Weft; op de Rivier van Londet Jacöb' Kiftemakèt van hier en Jan Robbertfe uyt Gottenburg zyndt in tegendeel vertrokken de Avonturier John Michiel na'ar Hamburg See.van Dantzig Gornelis Boef naar herwaards en van Honfieur di Conftapel Kapt. Croes naar Holland Symon Jelles naar Ceudresei Laurens Eeres naar Nantes 3 doch de Scheepen van Jan Kalkman ei andere lageu'et noch. In 't Vlie is binnen Jochem Com. uyt Koningsj betgen en 2 andere Scheepen als meede gifteren in Teffel Corn. Gic len uyt Gtoenland met 3 Villen en 17° Qu. en Eelmer Janflen met B, V. 7j Qu. uyt Groenland, Nicol. Eugefon van Bourdeaux,Teunis Qua u van Odcwald en Douwe Liewes van Riga 3 zynde in tegendeel vemolij ken Chiiftoffel Milet en Richard Pafton naar Sundetland 3 ook ware >e eenige SChéepen door tegenwind te rug gekoomen. De Cours van d„j WISSEL is heeden op Madrid 91 en 1 half a 9ï. Cadixn8. Sevilie !n 117. Bilbao 91Lisbon 43 en 3 agtfte. Veneticn 81 en 3 vierde a 8 t, en 1 half. Livorno 89 en 1 vierde a 1 half. Genua 92 en 1 vierde. G< neve93. Patys opzicht 14 en 1 vierde. Rouaan,Bourdeaux, Rochellft] cn Bajonne geen Prys. Londen 3 3 Sch. Leipzig courant 3 8 en 1 agtfl 1 St. Francfort couiant 29 Ryksd. Franéfort dito 28 en 3 vietde. Daniw zig 284 Poolfe gr. Breftau 35 en 3 vierde St. Hamburg 32 en 3 vierder St. Antwerpen eenper Cent. Ryfiel geen Conrs. Genteen. BrulTel bi en 1 vierde. Zééland een. Rotterdam 1 agtfte. De Agio van de Ban n 4 en j agtfte. De Aftien van de O. M. geen vaftePrys, van de W. 371 in 400 a 440 Subfctiptie 170 a 210 Engêlfe O. I. C. 390 8383, dito o lij November 406 a 402, de Bank 232 a 230 en 1 half, dito op Novembiwi 246 en 1 half a 247 en 1 half, Afturantie 176 a 177, dito op Nov. r88 >e 189, Rams Coolsbroek 106 en 1 half a ncS.dito op Nov. 118 a 120.Hi ROTTERDAM den 24 Auguftus. De HeerenDirefteurs onzer Cora; H van Afhirantie zyn bezig om de confidetabelelnfchryvinge te reducer ati ren op het Kapitaal haater Subfcriptie 3, en tcrwyl het getal dei gedgr nen die behouden zullen wotden, niet te gelyken is by de meenigte d^s daar geen plaats kunnen vinden, word weynig handeling in deOndci K fcli ry vingen vernomen, doch evenwel zyn 'er tot 26 a 27 pet Cent verai kochten de Aftien zyn van 76 tot 79. en op primo Oftober 83 a 84 ra de Delffe 14 a 15 3 de Goudfe 10; en die van Sch edam 5 a 6. v: 's GRAVENHAGE den 25 Auguftus. Men verftaat dat den Spaain fen Ambaftadeur de Matquis Betetti Landi, aan de Heeren Staaten Gut neraal kennifie heeft gegeven, dat de Koning van Spanjenzyn Exely benoemt had tot deszelfs Plenipotentiatis op het te houdene Congrv 1 te Kamerik als meededen Matquis de las Navas. De Baton van Lid ei telo Seftie hebbende tet Vergaderinge van haar Ho. Mog. wegens it Piovintie van Gelderland is alhier gereverteerten in hooggemel^n Vergadering verfchenen. Deeze morgen zyn de Heerén haar Ho. Moiod Gedeputeerden naar Amfteidam vertrokken 3 tot hef opnemen van ^n, viet Jaarige Reekéningen van de Ooftindifc Compagnie aldaar. Det Heeren Bewindhebbers van de Weftindife Comp. waren giftere morgéda boven met eenige Leeden van Staat in gefpiek en zyn dien middj M naar Amfteidam vertrokken. Men verftaat dat haar Ho. Mog. aan din Weftindife Comp. weêt een niewe lnfchryving hebben geaccotdeerd [di< ei< er te ur Martm Copius Oirtdenr van 't Landt Ltttrjtn maakt op cxprcfTe otdrcbekent, dat de verwiftelinge dei Loten van de tweede tot de derde Cli V ft, op de refpeftive Comptoiten, by Hendrik Blank re Amfteidam, by J. van Braam te Dord, by Abraham Hovendaal te Rotterdam, by H. vi Damme te Leyden, en waar dezelve vetdcr zyn iogelegt, als nu kan wotden gedaan, en dat daar mede zal worden gecontinueett tot Zaturd^1 den zi September eerftkomende; zynde een yder die het aangaat inmiddels hiet meede gewaarfchouwt, dat niemant naden vootfz. 21 Septet^ r bei tot de genoemde Verwiftelinge zal worden geadmitteert maar abfolut vervallen zyn van den eigendom van zyn Lothet welke aan ei snder zal worden gegeeven 3 zullende de trekkinge van de derde Clafte zekerlyk den 30 van dezelve Maand zyn voortgang hebben. Dezen Avond ten 5 uuren zynde Maandag den 2$ Auguftus 1720 zal de Makelaar Cornells deRoos tot Amfteidam verkoopen in 't om Heere Logement, een vermakelyke nieuwe aangelegde Hoffteedc, met zyn gtoote Huyzinge, Stallinge Boomgaard Starrebos, Moestuyn, verdere Beplantingen ftaande en leggende in 't vooreynde van de Bevetwyk, tegenwoordig genaamt den Eenhoorn en van ouds Sorgwyk 3 nl gelaten by de Heet Jacob Brouwetook zal op Donderdag den 29 dito op gemelde Hoffteedc worden verkoft een curieuze Inboel beftaanl >n allerhande footten van Huys-cietaden, koftelykc oude kraak-Fotcelynenalles te bieed om bier te vcrhaalen 3 nevens 2 fchoone koftely) Xoctfcn, Kales, Speelwagen en vetdeie Rytuygen mitsgaders 3 zwarte Merrie-Paaiden 3 alles bteedei by de aaugeftagene Biljetten te zien. B". De Ditcftcuien van de Commeicie, Navigatie, en Afturantie Compagnie dei Stad Edam, adverteeren dat gemelde Comp. zeer veel Millio54n nen meerder, als vol,, is ingetekend 3 en zy zullen dcthalven aan die geene, welke in de vootn. Compagnie blyven by Milfive daai van kei" 0 nifie geeven. se 5 De Direfteuren van de Commeicie, Navigatie, en Afturantie Compagnie der Stad Edam, zullen binnen gemelde Stad aan de minft aannelat|' mende belleeden het aanbouwen van zes groote Schcepen waar van de Charters en Bedekken by de voorn. Direfteuren te zien zynmitsgi" ders Inkoop doen van diverfe fortimenten Rollen Zeyldoek 3 die gencegeu is tot de voorfz. aanneeminge ofte verkoop koortie op Zaturd^m( den t4 September 1720, des namiddags ten een uute, in 't Prrncen Hof te Edam vootn.aanhoote de Conditiea en doe zyn piofyt. 1 Jakob vander Houve, Mattinus Juweel en Kotnelis Verlinde Makelaars, zullen te Rotterdam op Dingsdag den 27 Auguftus 1720, 's avonnt 1 *en 6 uuren, in de Wynftraat in de Heiberg de Zwarte Leeuw, veikoopen een Scheepslading extra puiks puik niewe Verginy Bladeren Baay-Tf ov bak, van 't Gewas 1719, die noch geloft ftaan tewotdenals meede een party extra puiks puik Zweetfend-Tabak, en dat by Kavelingen z<P01 als die genombert zullen zyn, en leggen op de nieuwe Haven, in dePakhuyfen van de Hr. Baftiaan Molewater. f m Jakob vandei Houve, Mattinus Juweel en Cornells Verlinde Makelaars, zullen te Rotterdam op Woonsdag den 28 Auguftus 1720, 's avonf P1 ten 6 uuren, in de Wynftraat in de Herbcig de Zwarte Leeuw, veikoopen een Scheepslading puiks puik niewe Veiginy Bladeren Baay- en Zwee^at fend-Tabak, en dat by Cavclingen zoo als die genombert zullen zyn, en leggen in de Boompjes, inde Pakhuizen van Mr. Alcxand. Carftarrf"11 Michiel Baalde, Harmanus Hattman, Michiel Baalde Junior, en Gysbert Hoppeftyn Makelaars, zullen op Woonsdag den 28 Auguftus 172b 21 des namiddags ten 4 uuren, te Rotterdam in de Heiberg St. Lukas op de Hoogftiaat, veikoopen een party van omtrent 600 Tonnen extra puijb d nieuwe Koralina Ryft, too Vaaten zoo witte als befte bruyne Franfle Poeyer-Suyker, 21 Kiften Mascoiados-Suykcr, en een party Pypen Pekir 2' Limoenen leggende de Ryft op her Haringvliet, onder de huyzen van de Heeren Archibald en Henry Hoopen; de Franfte Suyker op de Zui|e 4 blaak, in de Pakhuyzen van de Heer Burgermcefter Jean van Meelde Mascorados-Suykcr en de Limoenen op de Leuvchaven, onder de huj'c 0 zinge van de Heer Adriaan van Swieten. noo Jakob vander Houve, Mattinus Juweel en Kornelis Verlinde Makelaars, zullen te Rotterdam op Donderdag den 29 Auguftus 1720,'s avon a'l ten ti uuren in de Wynftraat in de Heiberg de Zwarte Leenw verkoopen een groote Scheepslading extra curieufe puiks puik nieuwe en oua^ Verginy Bladeren Baay-Tabak, van't Gewas 171I en 1719 en dat by Kavelingen zoo als die gcnombeit zullen zyn en leggen in de Boomd Jes in de Pakhuizen van de Heeien Allan cn Roycroft. «ad Jakob vandei Houve, Maitinus Juweel en Comelis Verlinde Makelaars, zullen te Rotterdam op Vrydag den 30 Auguftus 1710, des avon[rwa ten 6 uuren, in de Wynftraat in de Heiberg de Zwarte Leeuw veikoopen een Scheepslading puiks puik nieuwe Verginy Bladeren Baay-Tabs n> yanjt Gewas van 1718 en 1719en dat by Cavclingen zoo als die genombert zullen zyncn leggen in de Boompjes in de Pakhuizen van eie' Heeren Pickfat en Fofter. 1 te Comelis Schaap, Lolke Boef, Coinclis Alders en Tjerk Cornelisfe Schaap Makelaarszullen tot Amfteidam verkoopen op Maandag der <'en September 1720, des namiddags ten half 3 uuren precys ten huyze van Pietet Bouigonje, in de nieuwe Stads Herberg een patty van 8 a ti en honderd extra puyks Kadiks Zouten dat by Cavelioge van z a 300 Zout teftens 3 leggende het vootn. Zout in een Schip voor de Paaienee" dt Monfters zyn by gemelde Makelaars te bckoomen. 'an Te Leyden op de Haailemmerftraat in de Vyzel., is uytterhand te koop een neeringryke en wel geconditioneerde Apotheekers-Winkel nj'n h al zyn toebehooren, alwaar deeze Neering met veel fucces lange Jaaren is gedaan te bevtagen aan't Sterihuys aldaa: tet plaatfe. J0411 Dytrerhand te koop een nieuwe wel gereguleerde Leer-Looycry, voorzien met 7 bekwaame Kolkkuypen en 40 fufüfante Runkuypen, en v(>a0' dcis alles wat rot een welgeftcldc Looyery behoord met of zandet 3» morgen Lands, nevens de Huyzinge en Plantagie daar by. Alles ftal *n ^4.en 8*it«gen digt by Puimerenddie daar in gadioge heeft, addrclTcic zich aan de Wed. van de Buigcimeeftcr Pet zalr. te rurmerend. j'a*c 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2