LEYDSE Maand agfe Coüraiit. lts' Duytsland en d'aangrenzende Ryken, enz. n an te de tl en le,| es idil e S etc igc am Al uyt ttj n z] td a i j% 'j. izi SPAN J E N. ADIKS den 30 July. Ons Flotilla, gtooter als ïit eenige Jaaren van hier naai deVeta Crux is veit rokken, beftaat in 21 Schee pen, namentlyk de Kapitanid van Bailavento N. S. del Guade loupe en St. Juan Antonio Kapt. Don AntonioVentuia de Fuig, "L'rootTon en ruim jo Stukken de Admirante, voot dezen de Giaaf J' tn Tolofa, en nu de St. Jofef Kapt. Antonio Vasques genaamt, groqt Ton en 50 St, de St. Fiancisco Xaviet, eettyds Lhercome Kapt. en' on Antonio de Caralongas, groot 4;o Ton, 40 St. en 300 Man, zyn- CP e de Schout by NagtN. S. de los Reges Kapt. Don Diego Manoël '^inches Dutando600 Ton en 3< St. la Santiflima Ttinidad Kapt. tei lanoël Alvarez, j 00 Ton en 3 o St.3 St. Vi ncent Fenier Kapt. rion Jo- ea f Vaeret Varena, 250 Ton en 24 St. 3 St; Franeifco Xaviet Kapts. Don k'J tan de Bera en Don Juan Fra- ci,co Romeio, 440 Ton en 28 St. j Da- de los Angelos en St. Chatles Kapt. Don Louis Fiancisco Utieta •L oo Ton en 30 St.3 Notre Dame du Roiaiio St. Maria en St. Francisco 9 avier Kapt. Don Paulo de Mora, 500 Ton en 32 St.3 N. D. del Car- 5 8ien en St. Franósco de Paulo Kapt. Juan Manoël Sanches Durand 1IC[o Ton en 18 St. 5 N. D. de Regula Kapts. Don Francisco Chaves én ct on Juan Valdes 200 Ton en 20 St. 3 St. Feimin Kapt. Don Jofef de t0 anda, 200 Ton en 24 St.3 N. D. del Catmcn Kapt. Don Juan Philipe en ames da Cofta300 T n en 24 St.N. S; del Kofatio St. Marco en fiancisco Xaviet Kapt. Pedro de Mora J. Radon, nevens noch j ande- 'f4 Scheepen en daar ondet het Schip voot dezen genaamt de gtoote ^vagtmeefter en tegenwoordig Elgran Generalgemelde Flotilla heeft Meds zyne Depêches van 't Hof bekomen 5 de Heer Jacon, die het zel- f als Chef aal gebiedéubevind zich meede al aan Boord 5 en dewyl igfe wind zedexd gilter avond veranderd is, ftaat den Admiraal van de Igfloot de zelve van daag noch in Zéé te doen gaan. Éeigtfteren hjid eiten hier een geiugtals of de Scheepen van Buenos Aires omtrent de tjylanden watcn gezien, doch zulks is onwaar bevonden. Men heeft ór- ,eie bekomen om noch mcerVolk en Amonitie naar Ceutate zenden. 'uf MADRID den 6 Auguftus. De Heer Martinet, die ons Esquader in 'nt|e Zuydzéé gecommandeerd heeftbevind zich in het Escuriaal, om i> etflag van zyne vetiigtingen te doen aan de Koning, die men wil daar Jiret zeer wel te zyn voldaan. Men meend dat het Hof Zatutdag wel S"Vt het Escuriaal in het Buen Retiro mogt te tug komen. Zederd myn '«lafte, zyn deTtouppen van deeze Kroon naar de kant van Andaluzien A beweging, om zoo als hier voorgegeven word, een Landing te doen 1 Africa en aldaar Oran en Tetuan te overvallen en weg te neemen. "Afteren kwam een Exptefle van Barcelona in het Escuriaal tyding Pelengen aan de Koning, dat de noch tefteeiende Trouppen uyt Sicilien <4ot die Stad waten aangekoomen beftaande in 6 Regimenten Voet- hechten en 3 te Paaid, neevens het Regiment van de Artilleiyealle mkande ondet het gebied van de Lt. Generaal Don Feliciano de Bra- e^monte en de Veldmaaifchalk Don Felipe Dupuy. Daat is een gerugt mijt tuffchen Mallaga en Gibralter een Fort zal worden gemaakt en mjit daar meede tegen het begin dei aanftaande Maand zal wotden bc- c gunnen. Dewyl men advis heeft van Kadiks dat de Vloot naar deWeft- 0. (dien gedeftineetd den eeiften deezer zejltéé lag, verwagt men al- ej oogenblik tyding dat dezelve onder een fuffifant Escorte van daar »4l vertrokken zyn. Nu de Marquis de Majorada zich geëxcufeetd snjceft, om als des Konings Plenipotentiaris naar het Congres te Kame- s Ik te gaan heeft zyn Kathol. Majeft. daar toe in deszelfs plaats aan- mefteld de Graaf van St. Eftavan de las Navas, Grande van Spanjen jefcvende de Koning tot de Equipagie 100000 Guldeoa en daat booven detaandeiyks 1000 Piftoletten geduutende de tyd dat het Congres zal Korden geho'uden 3 midleiwyl woid het noodige tot deszelfs Equipagie :teed gemaakten zyn Exellentie heeft te Parys ordte gezonden om n prachtige Koets en Meubilen voor hem in te koopen, als mede om n Huys voot hem te huuren te Kametik daar hy zal viudcn des Ko- ngs Ambafladeut in Holland d<- Marquis Beietti Landi. De Maiquis gefciüo Bueno ftaat reysvaardig om naat Vrankiyk te gaan doch men eend dat hy niet zal vettiekken voot het midden van dceze Maand, h en verzekerd dat zedeid eenige dagen in het Escuriaal in 's Konings jzyn veifcheyde Raadsvergaderingen zyn gehouden tot het opmaken otpr Inftru&ien die by het Hof ltaan te wotden gegeeven aan de Fle- potentiaiiflenen aan wien dezelve te Kametik op het Congres zul- n worden toegezonden. V R A N K R Y K. MARSEILLIEN den 12 Auguftus. Schoon men genoegzaam over- ot tyjgt is dat de Koortfen, die hier in zwang gaan veel verfchillen met ff;:fmettelyke Ziekte z ei men evenwel dagelyks de gegoedftc Men- .n hen naar het platte Land nekken en zulks mogt noch wel conti- toieeren om dat dc v.waarë Koottfen niet vetminderen ook blyft de :j:!eeze zoo grootdat niet alicen alle Commeicie opgefchort maat r,v ilfs de Communicatie zeet kleyn is; doch de gaande en komende Fo- "e en ryden noch als voor dcezen. PARYS den 19 Auguftus. Woonsdag namiddag hebben den Regeiit 1(j 1 den Hattog van Bouibon aan de Koning geprezenteert de Harto- e. nne du Mairte die toen de cere en verger.oegingc had zyn Majeft. [e faluëten hier uyt word by veele gek oft dat de verzoeninge naby H oet zyn. Men is alle ogenblik wagiende dat de Princes van Conti in g( it Kraambedde zal bevallen. Den Abt van Entragues is fchielyk over eten,op weg zynde om bezit te gaan nemen van liet Bisdom Lei&our. JBc Heer Hebett Biflchop van A gen is ook overleden in zyn Bisdom „gilks dat nu agt Bisdommen vacant zyn te weeten de twee boven ge hemde die van Grenoble, Perlgueux, Glandeve, de Puis, en dat van ix in Provence behalven deeze Bisdommen rekent men dat noch 70 bdyen te vergeven zyn. Eyndelyk is belluoten dat de Heeieii van St. or.reftvan Sencterteen van Morville als Plenipotentianfl'cn naar merik op het Vteedens-Congtes zullen gaan. Men zegt dat de groot- anogin ran Toscane op het uyteifte ziek legt. Na dat ds Aftien Vry- »0i lei n - f dag wederom tot op 5200 wateh gareezen zyn die tegenwoordig tot c>p 4900 gedaald. Daar is een Arteft van den 15 Auguftus, dat deCoum, der Bankbrieven betreft ëri gegeeven is by form van Atiangement maat veeie zeggen dat het zelve in byna alle de Fonuynen en Condi tiën zoo wel Miflifipifè als die daar buyten zyn de gewenfehte uyt- wetkinge niet heeft, dat alles evenwel verlieft, en dus blyvende zal con- tinueren te verliezen, behoudens proportie en egaliteyt, dceze deioute in de misleydcnde winft der A&ien heeft ook op de Bankbiieven zya invloed,en fdhynd die tot nader veranderinge te zullen behouden. Men is alleiints verwagtende dat de Maand Mey in het aanftaande Jaar voor het gemcer. Fottuyn geen gellukkig Tydperk zal zyn, tin minften, in dien het Plan wordjipgevolgd, dat men eene conftdetable veczagcingc zal gevoelen; enveele mecnen te kunnen voorzien dat het veitrouwen. daar door volkomen herfteld en de Commercie in bloeyende ftaat ge- bihgt zal worden. Meti wil dat het voorn. Arrcft van den 1 zouw be vatten 62 Articulen, maar dat hét zeet is vermindeid en befnoeyt doot deq Cancelier. Na dat het getugt wil zouw het Goud op nieuw verbo den worden. Men zegt dat onder het gtoot getal Aireften die op dat van den ij ftaan të volgen ook een zal zyn tot uytroeyinge van de Meeftetfchappen der Sildens Konften eri Handwerken binnen Faiys; dat de Commercie voor yder zal worden vry gegeven vervolgens die het meeft zal willen debiteeren óük de gereetfte zal zyn om zich met eene maatige winft te vetnoègën waar door de Waaten in afflag en op billike Prys zullen worden gebracht en dat de tomp. op dien voet voot eygen tcekening gaat opregten Fabtyken van allerhande Waaien,, die vétvolgens doot Comtnizen in eenen gcneralen Nandel in het groot en klèyn zullen worden verkochten vertierttot dien eynde neemt zy in bezit de Loges op de Matkt St. Germain die men door dit middel teekent een altoos duuiende Matkt te zullen wotden. Veele die in zich het gtootfte genoegen niet bevinden, merken evenwel deeze laafte ftap aan als een eerlyke retraite van dc Comp. mitsgaders als een welbe-* raadeen voorzigtige afftand van haare herhaalde veibinteniffen nier tegenftaande dezelve confiderabel heeft gewonnen in de voordeelen en winften van de Bank die aan haar door dc Koning zyn gegeven en af- geftaan. Men ftcld vaft dat den val dër niewe Soumiflien die in han den der Houders albereyds 40 ten 100 verliezën een van de aanmet- kelykfte Effeften is waar door de Comp. in discredit is getaakt. Om een Brief van loco Liv. te laten fplitfen, in Blieven van 100 Li V.", moet men zich onderwerpen 220 Liv. onkoften daar op loopende. Donder dag wierden 30 Couriets afgevaardigd om het niew Arreft naar Alle de Provintien over te brengen. De Bankbrieven die voor de Feeftdagerl Woons- en Donderdag voorleden niet meer als 14 en i« vetlooten heb ben verliezen tegenwoordig 30 en 32 tegen Geld. Zatuidag ochtcnt heeft men geariefteeit een die Geld op groote woeker veikccht3 het is de Comtnizen van de Bank en de Jooden maar alleen toegedaan óm in het publicq den Geldhandel te dtyven veele meenden met recde te vteezen voot een niewe iedtiftie der Bankbiieven maar de Partye die men kieft, is aan de voorgaande niet zeer vcrfchillende. Men houd alle dagen Kabinet-Raad en het is niet onwaaifchynelyk dat zulks noclt wel eenige tyd mogt continueeren. Na dat de opene Brieven over bet aanneemen van de Conftitutie wel overwobgen zullen zyn ftaan de zelve noch heden naar Fontoize te worden gebracht om te worden ge- ënicgifttccrt door het Parlementondenuflehen mompeld men ondet de handdat een gedeelte van het Huys des Konings oidre heeft zich geteet te houden 3 maat waar toe dit zouw zyn weci men niet, alhoe wel fommige ganfchelyk ongegrond ooideeien dat zulks wel mogt wcezen om te doen gehoorzaamen. Men heeft aan ydet Musquetaite der 2 Compagnicn gegeven een niewe Ondeifchryvinge, maar vermits de eerfte betaalinge daar van binnen 24 uuren moeit worden gedaan zyn dezelve meeft in handen der Officieren gebleven die daar zeker- lyk niet veel voordeel van zullen trekken. Volgens advyzen die men verzekert van goedethand te zyn, zouw het Parlement geweygerd heb ben tc doen de enregifttatie der opene Brieven, rakende het accomodc- ment over de zaaken van de Conftitutie 3 dit hei misnoegen van het Hof niet weynig doet toeneemen, en zulks zal echter de Regeering niet beletten dat accomodemcnt publicq te makcD. De Kardinaal van Ro han was gifter morgen over die zaak meer als een uur in Conferentie met den Hattog Regent dc Nuntius Maffey vleyd zich dat hei Parle ment evenwel noch zal bewoogen worden. In het lcoit ftaat een tefor- me onder de Trouppen te gefchieden, en daat meede is reeds begonnen met 14 Battaillons niewe Militie, die onlangs uyt enkele Compagnicn tot Regimenten gefoimeert zyn gewoxden. Uyt de gioote vooibcreyd- felen die men maakt in Spanjenen de meenigte dei Trouppen die al lerwegen in dat Ryk wotden geligt fchynd het als of men weêr een niewen Ooilog te duchten had 3 te meet dewyl men in vetlcheyde Ha vens veel Ooilog- en Transportfcheepen timmeit mitsgaders onge- loofiyke en veelvuldige Magazynen van allerlye Proyizie en Krygs- voorxaat maakt in alle Zeehavens. Men ziet hier een Atreft van den 14 Auguftus, toelaatende aan de Comp. dei Indien Ondeilchry vingen af te geven voot 20000 Allien boven cn behalven die welke fpruytcn uyt het Aricft van den 31 July 1720. HANOVER den 20 Auguftus. Voorleede Woonsdag ging de Koning van Gtoot-Biittannien met zyn gactfe Hofftoet, de Koning van Priiif- fen, die als toen veiwagt wierd, te gemoet 3 doch zyö Ftuyllife Majeft. kwam niet voor des anderen dag 's avonds omtrent 9 uuren te herrea- haufen 5 hunne Majefteyten omhelsden elkandcren mei veele teekenen van genegentheid 3 de Conveifatie tuflehen hooggeinelde Koningen was zeer aangenaam, en dezelve zyn heeden ter Jagt gegaan, by welke occazie zyn Piuyffile Majt. voor by deeze Stad naar Hcrrcnhaulcn paf* feciaen, onder her driemaal lofl'en van het Kanon. GROOT-BRITTANJEN. i LONDEN den ia Auguftus. Ek Sclmld-eyfcher» varrSuat conti* 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1