NEDERLANDEN. Te Leyden gedrukt by FELIX DE KLOPPER, op de Breedeftraat uj:ii<li iyi zich aanmatigéfl, rttét uytliaytingc v*h de Lvangelifche J.uiherfe Conliftotieby de Heeien des Lands daai toe verordonneerd, 2,1 ch aanmatigende na haat eygen welgevallen ovet de Luthetfe Predi kanten Schoolen Kerken-Dienaars te disponeren .regens alle tegt én ieedelykheyd. Onlangs \s het noch gebeurddat.de Ptedikant te Neckar-Gcmund voot het afpei-Ambagt Heydfclbeijg geroepen zyn, de wegens zyne gedaane Fredicatie, té r'pedè géfteld, enoverzyne ver-\ ^eook berigt Leeudett Zuyderdü.'a, iucr van Maniés binrréh men, dat hy omtrent Eoulyn een Schip had zien branden. Jan* wagtte te Bilbao noch ordre van Madrid om met zyn Schip te i vertrekken. Te Bourdeaux zyn gearriveerd de St. Jan Willem de en de Cornelia Pietei Janflén van hier, en de Vergulde Appel Bruders van Hamburg j te Nantes Erasmus Hend. uyt Bergen en Kuypel uyt de Maaste Roeffelle die i Gebroeders Marien Klej n vsw'SW J fowJ a - antwoordinge Prothocol gehouden wierd waar op hem eyndelyk het hier j te Rouaan Tjalik Tjeerts van Hoorn en Schipper Nolkes Concept van zyne Fredicatie op eene boete van Flötynen afgeëyfcht, vinirh; én hy gedwongën wierd die over te gevëD, en hoewel niets aanftotelyks daar in gevonden, maar veel meet zyn onfchuld Over de befchuldigin- gen daar uyt gezien wierd, is hem doch tor nu toe zyn Concept van de fredicatie nilt, weder gegeven. Te Breetenborn is den Evangelifen Lu- therfcn Predikant Ao. 1717, door het opper-Ampt van Heydelbergde lielft van zyne Befoldinge de fafto ontnomenfchoon hem zulks door een genadig fpeciaal bevel ovét gelaaten wasen ais hy zièh daar te gens (lelde, heeft men hem gedreygd met afzetting van zyn Bediening; wanneet hy hier over met den R. Kathol. Pattor in difput gekomen en deeze hem over éenige woorden by het opper-Ambagt aangcklaagt had is de Lutherfe Predikant geciteerd by 5 Flotynen ftraf voor het opper-Ambagt te verfchynen, het welk hy heeft ntoeten nakomen bó ven dien is hy wegens een geringe ooizaak voor 10 Florynen by het bpper-Ambagt geftraften by het zelve aangebracht dat Hy op Goede Ytydag te Tatitenzel de Klokken had doen luyden waar over men hem voor de ander helft van zyn Bezolding geftraft heeft, én gedreygd van zyn Aihpt te beioovenmaar als hy zyn onfchuld bcweezen had is het daar by geblevéö, Voidtts heeft den R. Katholyken Paftor té Keckar-Gemundhet Vender in &c Evacgelife Lutherfe Kerktegens óver zyne Studeer-Kamer ftaandeniet willen lydenvootgeevende dei Lutheranen gefchreeuw niet meer tè willen hooien en als de Lu therfe Predikant den Roomfen Paflot niet aaaftbnds gehoorzaamde, om het Vender te laten toeftóppenis hem van het oppet-Ambagt eeh bevel toégezondén dat hy het Venftéx in de Keikaanftonds zouw la den toe makenop éen boete van 10 Ryksdaaldétshet welk ook zon der eenige tegenfptaak heeft moeten gefchicden. Te Zwetzingen is on langs de Luthetfe Ptedikant met een van zyne Toehoorders in twift ge taakt Waar op hy wegens éenige woorden dié hy gefptoken hadby het opper-Ambagt is aangeklaagd', voot het welke hy geroepen zynde, het zelve door een beleefden Brief trachte af te bidden voorwenden de dat hy onder een Cönfiftoiie ftondalwaar hy den Aanklaager fttisfa&ié geven «rilde; maar het opper-Ambagt heeft hem ha gewoon te ein Resolutie toegezonden, om op de naafte Geregtsdag te verfchy nen «n te antwoorden op de ingebrachte klachten op een boete van ro Ryksdaalders indien hy zich noch eens zouw laten citecrénop de ze Rezólutie heeft zich de Predikant aan het Conflttotie aangëgeevén cn mondelyke inhibitie Verkregen, niet te verfchynenwaar op na ver loop vair 4 dagen hem wederom een Decréét gezonden isom op de naafte Maandag voor het opper-Ambagt té compateerénop een boe te van i Gulden. Gelyk het nu ligt te begrypen ïs, dat deèze behande ling niet ovet een komt met depublique Bedieninge eenei Geeftelykë, *00 heeft déezé Predikant ziéh wedëiomfchtiftelyk verontfchuldigd én op zyn Getftelyke Vierfehaat beroepen doch zulks is niet aange nomen maat hem is wedeiom een Détréct toegezonden waar by hy gelaft wotd wegens zyn niet vetféhyning en ftouthtyd,de gemelde boete ce betalen en om zulks in te vorderen heeft men Iim «v» Dienaar,die des daags een halve Ryksd. trek», tct Executie gezonden. XUI. Ook vetgen eenige Beamptén den Evangelifen Lutherfën Pre dikanten waai van veele tot hiet toe uyt Aalmoeflën moeten leven té contribueeren in de Colle&e tegens de Tutkenvan welke latten de Roomfé Geëftelyken in deeze Landen dewelke haate bchooilyke Sa- laiia en andete ryke Inkomften hebben gelyk meéde alle Geeftelykë Corpora in het Roomfe Ryk vry zyndes niet tegenftaande als zy zich verontfchuldigd en haaie uytzonderingen hebben geprodu- ceett, hebben de Beampten Executie tegens haar gebiuykt, gelyk noch onlangs gefchied is te Shalshciffialwaar men den Evangelifen Ptedi kant een Ruyter ter Executie van dicrgelykc Tutken Collefte heeft toe gezonden cn zyn eenige Koe uyt de Stal doen haaien't welk ook le ïrankendaal en andérc Plaatfcn meetaan de Evangclife Geeftelyken gedreygd word. Df tveri^e 11, hier na. MAY NTS dén r* Auguftus. /Donderdag is de Kardinaal Grave van Sehonborn in de Kerk der Karthuyzer Monnikken tot Prieftet inge- vry d gifteren heeft hy in de Kapucynet Kerk zyn eerfte Miflë gedaan 3 cn zal heeden in die dei Katthuyzeis tot Biflchop van Spier geconfa- creert worden'. MEDENBLIK den 21 Auguftus. Men ftaat met confent der Heeren Burgertneefteren in deze Stad mede optereehten een Comp. van Com mercie en Navigatie, beftaande in 16 Millioenen Kapitaal, en waai van «en Plan is gedrukt, inhoudende 16 Articulcn, tegtoot om hiet plaats te vinden de Intekening zal gcfchieden den zJ Auguftus. AMSTERDAM den zr Auguftus. Abram vandei Bioek en Job van der Waluyt Middelburg teLivorno gearriveerd, zyn omtrent Major- <a gcfcheiden van Kapt. Jacob van Keeten, van hiet naat Smirna gaan- Maas; te Morlaix le St. Jaques Duiumen le Minichi uyt Kadil Honfleur Symen Sybiants en Corn. Bonk uyt Rochelle, en de Andries Tylfen uyt Nantes te St. Matten de z Gebroeders Pictt yan Honfleurte Stokholm Tys Janflén uyt Dantzig en de Jage Corneliflë uyt leilandte Londen de John en Martha William ly in 11 dagen uyt Gibtalter wélke buyten de Straat eenige Al Roovets zonder Pryzen had gezien té Breemen Luder Lange uyt den en te Bergen Laurens Booyfé uyt letland.Volgens B van den 14 Auguftus, lag Jan Kalkman en eenige andere noch te fleur ook hadden 435 Scheepen die aldaar buyten de Kom 1 door het laagé water eenige fcliade bekomen. Van Bourdeaux z]j trokken de Melkmeyt Willem Viflër, Geuit Hendriks, voerende! Pietei, en verfcUeide anderen naar herwaaids en de Maas; en var r0 tes de St. Pietei Lauiens Piet. naar Stokholm dc Windhqnd Ji ln Leendettfe én andeienmeede naar herwaaids en de Maas. R; Hauxsin hét Vlie aan de grond geweeft,is weêr vlot geworden, !0' Maklykoud binnen gekoomen. In Teflël zyn vetfchcide Scheep t Kadiks en andete Plaatfen gearriveerdals mede in 't Vlie 4 Sch in uyt de Straat Davids(waar van 'er noch maar ios iz tc wagtei !a Pieter Ryntjes en 3 a 4 andere Scheepen uyt de Ooftzeé neven f Groenlandsvaaideiszynde nuin't geheel zz a Z4Scheepên hiiia öokzyn voorde Stad gekomen Matten Loos uyt Hamburg, Sit>Ula gans uyt Dtontheth, en meer anderen. De Cours van de WISSEL D0 den op Madrid 9z. Cadix 11S en 1 half. Sevilienn6. Bilbao 9 iv half. Lisbon43 cm vierde. Vénetien 82 en 1 vierde. LivornO 8 ei half. Génua 91 en 3 vierde. Parys opzicht 14. Rouaan, Boun ;o Rochelle en Bajonne geen Pr. Londen 32 Sch. 11 gr. Leipzig cc 0I 38 St. Piancfoxt courant 28 cn 3 vierde Ryksd. Francfort dito aE 1 half. Dantzig 284 en 1 half Poolfe gr. Breflau 35 en 13 zeftien at Hamburg 32 en i vierde St. Antwerpen 7 agtfte per Cent. Ryflel[a Cours. Gent 3 vietde a 1. BrufTel 1 en 1 half. Zeeland 3 vieide.L 5 terdam i agtfte. De Agio van dc Bank 4 en s agtfte. De AftieLj de O. M. zyn 1158 retante, van de W. 350, de Bank 230 en 1 h4et de Zuydzéé geen vafte Prys. |t a ROTTERDAM den 21 Auguftus. Na dat haai Ed. Gr. Agu 1 Heëren Burgeimeeftercn en Regeeideis dezer Stad hebben goedgajo de Comp. van Aftuiantie alhier met 3 Millioenen Kapitaal teveti,e( déten, is daar van deeze voormiddag de lnteekeninge gefchied t|yj !o per Cent; en op dat veele daar in deel mochten hebben, is de le [ie lntekeninge bepaald geweeft aan 20000 en de laagfte 5000 Gul j, en zullen de Ingeteekende 14 dagen na dc Boekinge hunner Intl ningen aan de Comp. voor deeze Subfcriptie moeten betalen 4if Cent contantcn veivolgens tot de volkome bctaalinge van 3vc: Maanden 5 ten 100. De toeloop deilnteekenaarswaszoouytterit gtoot, dat men het Ingeteekende vettiouwd meet als 100 Milliociaf zullen beloopen, zulks op deeze overdadige Inteekenuise 1»' a b .vducxic it wag ten Raat. Deeze middag zyn de Aftieu 1. A ze Comp. geweeft 76 en 77 de niewe Infehryvingen zyn reeds pet Cent voordeel verkochtonder Conditie als den Verkoope(cn in de Subfctiptie zal hebben. De Delffe Aftien zyn 16, die van Q>0 14, en die van Schiedam 4 ten 100. Te, *s GRAVENHAGE den 22 Auguftus. Na dat eetgifteten namhai de Heeien van Effen en Valkenietals Gedeputeerden uyt de Vei;m tinge van de Heeten Staaten Generaalmet den Spaanfen Ambt deur de Marquis Beretti Landi eenigen tyd aan deszelfs Logemfet Conferentie hadden geweeft heeft gemelde Spaanfe Minifter g,n motgen met de Hi. Ideckinga, althans Frezideeiendc in haai Ho. di Vctgaderinge wegens de Provintie van Gxoningen, gefptooken, e 0 volgens op de middag met de Heeicn haar Ho. Mog. Gedeputeen 1 dc Treves kamer in Conferentie geweeft. Van Soestiyk heeft mcnlef haar Hoogheyt de Ptinceflé van Oranjen en Naflau nevens jk 1 Vorftelyke Kinderen naai Leeuwaarden gekeerd waren omeft ftaande Zondag agt dagenzynde den eerften Septemberde gebvt te-dag vaa den jongen Prins van Oranjen en Naflau Stadhoudelaa Vrieflacd en Gtoningen dcc, aldaar te vieren als wanneer zyn hart heyt in zyn tiende Jaar (zynde den eerften September 1711 gebofere ftaat tc tteeden de Ptins George van Heffen KaftelBroedei dei n nings van Zweeden en den Baton Vetfchuutzyn ten dien eynde n detwaatds vettiokken. De Heeten Baton van Doorh cn Sloet van ng melo Seflie hebbende tct Vergaderinge van haat Ho. Mog. wcgejfl Provintie van Ovetyflelzyn alhier gezevetteeit en ter Vergade ec van haar Ho. Mog. verfcheenen. De Minifters welke wegens h.er. hooge Principalen op het Congres te Kamerik zullen aflifteeren fz] ben hunne Hofbediendens derwaaids gezonden, om deHuyzen tot:r verblyf aldaar in tchuuren. pc n 1 Martin Copim uirettenr van 't Landt Ltteryen maakt op expreffe otdre bekent, dat de veiwiffelinge der Lóten van de tweede tot de detde ft, óp de tefpeftive Comptoiien, en waat dezelve veidei zyn ingelegt, als nu kan worden gedaan, en dat daar mede zal worden gecontin tot Zatntdag den 21 September eerftkomende 5 zynde een ydet die het aangaat inmiddels hier meede gewaatfehouwtdat niemant ni voorfz. z< September tot de genoemde Vetwifléling zal wotden geadmitteert, maar abfolut vervallen zyn van den qigendom van zyn Lol'11 welke aan een ander zal worden gegéevenzullende de trekking van de derde Claffe zekerlyk den 30 dier Maand zyn voortgang hebben.^11 Deeze Namiddag ten 2' uutenzynde Vtydag den 23 Auguftus 17x0 zullen de Makelaats P. Onkelboer, J. en D. Bontekoning, tot An he dam op dén Nicuwendyk in de Witte Zwaan, verkoopen een party Houtwaaren 5 als 1 joo Langezondfe Maften, van 7 a 12 palm 200 ditoie< nouwfe van 7 a iz palm en ongemeeten4000 Gopetwykfc, 2000 Langezondfe, en4000 VuuteDeelen een party Spatten, Colters, Juffen:ee nevens 1000 Wyburger en Narva Balken ook zullen gemelde Makelaars verkoopen op Maandag den 26 Auguftus in de voorn. Witte Zw'lf' 2000 Wybuigèi, 1000 Copetwykfe, 7000 Spanen, Juffers en Colters, 2000 Narva en Wyburger, 1000 Copexwykfeen 1000 Landgezondfe en ken, 1060 Mardouwfe, en jo Hamburger frifle extra mooye Balken &e. 1' Cornelis de Roos Makelaarzal tot Amfterdam vetkoopen op Maandag den 26 Auguftus 1720, in 't oude Heere Logement, des avond j uur en, eeh vermakelykc niewe aangelegde Hoffteede, met zyn gtoote Huyzinge.Stallinge, Boomgaard,Starbos, Moestuyn en verdere Bej nn tingen, ftaande en leggende in't vooreynde van de Beverwyk, tegenwoordig genaamt den Eenhoorn en vanouds Sorgwyk, nagelaten by de ft Jacob Brouwerook zal op den 29 dito op gemelde Hoffteede worden verkoft de curieuze Inboelbeftaande in allerhande lootten van Fioe Sieraden Vkoftelykt oude ktaak-Porcëlynenalles te breed om hier te hethaalennevens 2 fchoone koftelyke Koetfen Kales, Speelwagi:t 1 verdere Rytuygen mitsgaders 3 zwarte Merrie Paaiden 3 alles bieedet by de aangeflagene Biljetten te zien. !,ei Te Leyden by Hendrik van Damme, is met Privilegie gedrukt en word uytgegeeven, de Onfteifelyke Helden op den Zeegenwagen vanc l beloof, na hnnne dood de Weereld omgevoerd, tot vootbeclden voot de volgende Geflagten zynde een nette verklaaring en uyrbreiding ''k het dfde Hoofdftuk van Paulus aan de Hebreen, met veele naauwkeurige Aanmerkingen en Oudheeden opgehelderd, 2 ftukken in quarto ?en de Meflia» gepredikt aan zyn Keik, door alle tyden, als een Koning der Gercgtigheid en een Koning der Vreeden, en andere verklaaiingt 'x qurto alle door Laurentius SteverflootJezus Dienftknegt in zyn Gemeintc te Leydendezelve zyn meede te bekoomen te Amfteidai hd; and. van Damme, en by alle Boekverkoopeis in de voóinaamftc Steeden. Oni am Ui

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2