LEYD SE Vrydagfe Courant T U R K Y E N. I T A L I E N. vepuytsland en d'aangrenzende Ryketi, thi A-il'jtO* Is uHf ONSTANTINOPOLEN den 6 July. Den Groeten Deer, ieni- ge dagen indispooft géweeft zyndéis zederd zeer ziek gewor- Pi4 den. Men beipédrt een goede intelligentie tufichen de kiini- D nifters van dit HoF en die weegens den Czaar van Gtoot-Rus- H< waarom men reeden hééft te gelooven dat de Vteede te Pruth Tjiteh, zal geconfirmeerd wotden; te méér om dat dagelyks Exprel- ver en weeder gaan. Op onze Scheepswerven worden vëtfcheide u N®. y.1 >1 rftei ft-| w nfV iScheepen gemaakt, en in 't Atfenaal veel Gefchut gegoóten. n rar TÊtS den 30 Jaly. Men zégt dat zyn Kèyzerlyke Majeft. 4 öoi- :he lecpcn gekocht heeft om een Esquader iii de Middelandfe Zéé te cajeren. :ttlOME den j Auguftus. De Faus die ziéh in goéde gezondheid be- t faffifteerden Maandag in deCÓngtegatie van het St. Officie, waar on eene lange Audiëntie gaf aan de Kardinaal del Guidice; die dag tiej ook een Congregatie de propaganda fide over de Religie-zaaken rgftindien gehouden j waar na ziéh het Sacto Collegio begaf in de tets Kerk van het Vaticaaü daar het zelve alfifteetden in de welke Jaarlyks gedaan Word ter gedagtciiifië van Faus Vrbanus Woonsdag wierd hét Feeft van Sr. Ignatius met veel Ftacht in le ik van Jefus gevierddaar alle de Hier zynde Kardinalen genoo- vié'aren en de Kardinaal Salerno de Mifie zeydewelke laafte, ne- ;p |e Heet l'Afiltcau Minifter van Vrankryk by de Paters Jefuiten uaiddagmaal bleven houden. Die zelve dag had de laafigemelde ioiaal een lange particuliere Audiëntie by de Faus. Eeigiftèr avond cidde Harrog Grillo (die over zaaken wegens het St. Officie in het gril van St. Angelo gevangen gehouden word) zyn eygen Kamer- peiar doorfteeken 't geen door tuflehen korden van de Wagt belet de Men heeft beflooter. de Leehenvan Rignanote verkopen, waar Bafh reeds veele aanziehlyke Heercn hebben aangebooden. De Kar- 0 Althan blyft hier incognito hei antwoord des Keyzers afwag- iaar na hy zyne publique Intreede zal doen. Men heeft by opne- A bevonden dat de Gelden in het KerUelyk Gebied uytgégeeven tsnfte der Keyzerl. Trouppen die over gemelde Bödeth iyn ge- tt geduurende de Siciliaanfen Oorlog 150000 Scudi bedragen veil beflooten is de Btigadier Oddi andermaal naar Napéls te zen- Ie im de voldoeninge van die Penningen op niews te vorderen. De neg van Spanirn hpefr de Kardinaal Picnvan Mitandola toeeeleet n jarlyks Penfioen van 6000 Scudi op het Aardsbisdom van Tole- B.)ven de izooo Scudi Jaarlyks die zyn Katholyke Majeft. op dat n ^atdsbisdom aan de Kardinaal Aquaviva heeft gegeven. Men n en tegenwootdigheid van de Kardinaal Kamerling een COngtega- 1 verfeheyde Kardinalen en andete Pielaaten gehouden tot iettinge der Lakenen die indeezeStadwotden gefabiiceert; daar beflooten het inkomen van alle de buytcn Lakenen en Sargen in y.SSvad en de omleggende Steeden te verbieden, uytgëzondérd Ën- !?%n Hollandfe 5 en men heeft de Koopluyden aangezegt zich te Wen van die welke zy mogten by zich hebben binnen vier Maan- £"d. Men is met mectder yver als ooit te vooren bezig om over luwelyk tuflehen den Prince Antonio van Parma met Donna 'Zufter van de Coneftabel Colonna te handelen onaangezien enwoordig aan de Kinderpokjens ziek legtdoch zich nu wat nis vooreenige dagen bevindmen verzekerd dat de Paus al zyn :ellgen aanwend om dat Huuwelyk te doen gelukken en ook dat ,crezolveerd is om een gtoot Jaarlyks Penfioen aan dien Prins jren. n iAAN den j Auguftus. Men heeft advis dat dcFranfle Trouppen '"u de Fottificatien van Seiflél arbeiden ordre bekoomen hebben t werk te ftaaken en naar hunne Poften te kecren. toETIEN den 10 Auguftus. De Generaal Schuylenburgnevens I4eyde Edelen en Officieren in het Lazaret Quarantaine gehouden nde, zyn Dingsdag morgen in deze Stad gekoomén. In het Man- koomen dagelyks Trouppen uyt Duytsland van welke veele ,erotden, en men heeft een gedeelte van het Garnizoen te Mantua 'ctj de Stad doen Campeeren, om het aanfteeken van de Ziekte voor P Wen, dENEN den 10 Auguftus. Men wil dat de laafte Keyzerl. refoltl- gens her werk van de Religie in het Duytfchc Ryk, eyndclyk aan oot-Brittannife Minifter den Grave Cadogan en aan die van den van Fruyflen zyn ter hand gefield,waat in onder anderen zouw worden dat fpoliatus ante omnia refilluendus ZOO dat by gevolg 9elloofter Hamersleben, de Cathedrale Kerk tc Minden, de R. Kath te Zeil &c. eerft moeten woiden overgegeven waar na de be- iflën der Pioteftanten door een Deputatie zullen geëxamineerd Om hun regt tc doenmen vetwagt over zulks dat de Ptote- it Vorften hunne ReprefailJies in't kort zullen intiekken. De rods Kathólyken beginnen haatc bezwaarnifien mede op het Papier om dezelve te Regensburg aan de Deputatie, welke tot exa- ic<j>n de bezwaarnifién dei drie Religiën, inbet Duytlche Ryk vol- :eije Weftphaalfe Vreede gepermitteerd by Commiffie zuilen wor4 gjvergegeevcn j zulks dat dit groote werk mogeiyk noch zoo dra 's jl konnen wotden afgedaan ondeituflchen hebben bovengemel neéngelife Minifters van decze Keyzerl, mcening aan hunne hooge ;n paaien kennifle gegeeven. Men verzekerd dat deeze Rezolutie >o|yn K. M. niet geteekend isom dat de Memonen, door de Mi er .1 der Proteftantfe Mogentheedcn op die materie ove.gegeeven jiderfchreven waren doch dat de refolutie, die aan de Kardinaal Vifien-Zeitz behandigd is om ze aan dc Ryksvergadering te Re- tig tc communicecten geteckent is. Men zegt dat de Keyzcr H', dat de Kcuxvotft van Mem» dc Religions-zaaken zal moeten a én 1 bi herftellën öp dén vóet ttn «le Èadenfé Vreedeen de Kenrvorli ven ih Palis zoo als die zyn geweëft by het aanvaarden van zyn Regeering» Men aegt dat dé Protcftanten beweeren, dat de Religions-zeken moc- ften afgedaan wotden volgens het Wefiphaalfeyredens-Tra&aat; doet. dcRoomfchc fuftinceren dat zulks behoorden te gefchieden na der» in^ houd van de RyswykfeVréedê, zeggende pofitnus derogat jpritrt >n cafibtt mutatis i dat iS, de zaaken verahdérd zynde, word het voorgaande door hét laafte ontdaan. De ëenighcid der Rooms-Katholyken zegt jneni gfooter te zyrl, als zederd de Reformatie doórLuther ooit,is belpeurd/ Mén roemt ondertuflehen de gehoudene conduites van deRardinaat van Saxen- Zeitz, en de gedelegeerdèPattycn wegens de bezwaarnifién der drie Religiën, fpreken met lofi/an avn Eminentie die m«n verze kerd dat in *t laaft van deeze Maand naat Regensburg ftaat te verttekr ken, om door zyn prezentie het Religions-wetk zoo dra mogeiyk is af te doen j het geen de Keyzer aan dé zelve op het ktagtigfte heeft be~ voolea. De Biittannife Miniftet den Grave Cadogan is noch dagelyks met de Kéyzetl. Miniftets in Conferentie zoo wegens de Vreede in 'e Noorden, als over de Inveftiture vati Brecmen en Vehrden dosh vee le meenen dat dit laafte zal gefchieden zoo dra de gencraale Vreede te Bronswyk zal geflooten zyn öndertufichen is men bezig om de no dige Inftruétien op te ftellen voor de Keyzerl. Minifters dié derwaards zullen gaan. Den Hartog van Holftcyn, ziende dat zyne zaken op het Bronswykfe Congres gerenvoyeerd worden is beiig om de Grens-Ve- ftingen en het merkwaardigfte in Hongatyen See. te bezigtigen doel» dezelve wotd hiet in 't kort te rug vetwagt. Men bad wel gezegt dat dcu Hartog van Meklenburg zich meede Van hier had begeeven doelt hy onthouwd zig z a 3 mylen buyten deeze Stad om zich te verluftigen* en komt fomtyds te rug. De Kardinaal Spinola, die men ook gezegv heeft vertrokken te zyn, bevind zich meede noch hier men verzekerd dat de vootn. Kardinaal niet eerder zal vertrekken voor dat hy mee de vetwagt wordende Fauffelyke Nuntius zal hebben gefptooken. Daat is een ExptefTe van de Kardinaal del Guidice uyt Rootne gearriveerd zoomen verzekerd over de aanftaandé marfch der Keyzerl. Trouppen. welke uyt Sieilien naar den Staat van Milaan en aodCre Flaatfen ii* Lombardyen zullen trekken verzoekende uyt naam van zyn Heylig- heid, den Kerkelyken Staat in de te rug marfch te vcrfchdonen me* verzeekering dat de Paus by de eerfte Fromótie' van Kardinaalen dent Jefuit Sentofoglio tot hctFarpci zoüw verheffen waar toe hy by zy« Keyzerlyke Majefteyt is voorgefteld men wil dat decze Couriec met een favorabel antwoord ten eerften wederom te rug zal wor- Aen QfToniku' tahjrn. au kof vnüflyk gerezolveetdl om de refteerende Contributicn welke verfeheyde Italiaanfc Princen noeh ten agterén zynte doén invorderen. Van Turin heeft men ty- ding dat den Prins van Fiemont wel een réyze triogt gaan doen om eenige Landen te bezigtigenj waar toe een kóftelyke Equipagie gereed! was gemaakt; fommige willen als óf gèmëlde Prins wel incognito een keer herwaérds mogt komen doen, om door zyn tegenwoordigheid hen Huuwlyk met een van de Aardshartoginnen, waar van zoo dikwijs ge- fprookea istot een beiluyt te brengen. De ordres zyn vernieuwd, om alle de Keyzerl. Trouppen in compleete ftaat te ftelien. Daat is we derom een Exprefle van den Keyzerl. Minifter de Baron fientenriedee van Adelhauzen van Parys aan het Hof gekomen. Mén is tegenwoor dig bezig om de noodige Inftruftien klaar te maken voor deéze Mini- fiers welke op het Congres te Kamerik zullen aflifteeren. Men fchyndi hier genegen om den Handel op Ooftindien die tc OOflendc in do Ooftenrykle Nederlanden gefchied op alle mogelykè wyze te mainti- neetcn. De Graaf Erdoedy ftaat tegens de nagftkomendë Ryksdag in Poolen als Keyzeil. Minifter naar derwaards t« vertrekken wordende albeteyds aan deszelfs Equipagie geatbeyd. REGENSBURG den 15 Auguftus. De Rpomsgëzinden hebben medé Bezwaatniffén voortgebtagt en uyt èen Diftrift is meet als een riem Papier Schrift ingekoomen; doch 't word alles benzelagtig bevonden. Vervolg van de Gravamina der Lutherfen in dé ohder-Fahs. X. Men heeft ook in fommige Flaatfen in de nedctrPalis aael de Evangclife Lutherlche het gemeen gebruyk der Klokken zeo> wel tor de Kerkals ook Begravemftën ontzeyd vóornamemlyk te Frensheim alwaar de Klokken eygentlyk aan de St'ad behooien cm een ygelyk Buiger zyn Contingent tot het gieten van dizelte heeft moeten bybrengen waatom zy dan óok aan den Dienft va» de 3 Rd- ligien zyn toegeëygendmet deeze woordefi Tot de drie O'odidienfien en der Bor^ertn lenigheid Ben ik,gegboted in den zjwdaren Oorlögi'tjd. Des hiet tegenftaandé hébben de Lutiiètancn zulk» zederd èehtgen ijA niet kunnen verkrygen waarom dan dezelve zoo wel in deeze air. veele andere Flaatfen met Bellen dewelke men dc Koeyen omhangt; door Jongens geroerd op een erbarmélykc wyze tot den GodsdienlE te famen getoepen wotden. XI. Alhoewel het teedelyk en Billik wds en met de eendtagt ever- een komende dat voorhamentlyk in de Weeteidlykc Zaaken en Ge~ tegten gelykheyd onder de drié Religiën gehouden en den een dcA anderen niet voorby gegaan wierd, zoo geeft helaas', de dagelyhfe on dervinding op de meefte Tlaatfen béwyzcn van het tegendeel; vootna- mentlyk ten platten Lande, op de Stadhuyzen en in het Geregr, waar in zederd een reeks van tyd noch wel eenige Geieformeetdcn, maar in het geheel geene Lutheiiancn tot Eer-Ampien verheven wotden en ais 'er een Plaatsvan ouds door Lutherfen bezetenis vacant gewor den is dézefvé of met R. Kathol, of Gereformeerden vervuld en zoo 'zyn de Lutherfen als onbekwame over al veiongelykt, geëxclu-* deetd, en andere bun voor getrokken, XII. Het is onverantwóordelyk, én in geen Plaats in de Weeield Ooi& géhoord, als alleen in de Palts, dat de politique Oveiigheyd volle Ju- risdiftie nï Geeftelyke zaaken vootnamentlyk de R. Kathol. Regee- ring, over de Evangelite Geeftelyke én Predikanten magt hebben, ge- lykde oppet-Amptlicden in fpeeie, in he^HeJrddlbergfé zedetd ëei.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1