dat ingeieekend moeit wotden, zulks ten minften 4 vyfde vai ke deel in deeze Gomp. hekben trachten te nemen, zich zuil zien van de vooideelrn welke zy zich daar tn hadden beloofi AMSTERDAM den 19 Auguftus. Te Petersburg was den z Expreffe gearriveerd met tyding van Archangel, dataidaan Hollar.dfe en Harfiburger Scheepen waren aangekomen als Breemer9 Decnfe en daar onder +01 Bergen9 Êngelfe eti der 6 uyt Londen, nevens een dito fregat, zynde gezamentlj Scheepen. Schipper Jetfes was van Petersburg naar herwaard' ken 1 uyt de Pillauzyn meede 8 a 10 Scheepen in Zéé gegaa onder Jan Corneliffe, Diik Hasmenfe en Jochem Corn. Pit k is van hier te Nerva gearriveerd te Revel Manen W. van D Bergen in Noorwegen Baftiaan Geerding, Hend, Janffen H< w miïr,Hiddes Gerding en Cornelis Piererfevan hier, ÖlofTlae Vrankryk, en noch 2 a 3 anderen te Dantzig Hans Peterfen PI Sifitt wicid VOO? aic «6 tootïvT. ttir. 8e1dgégêer«n} tic Bedienden didScalieytenwégen»deCöftftétóieeh liét f té&ait vso Èayi1? var. de Ban* wokken daar 27 a 23 afen zy veilooren 14 tsgens de UY.TRECHT den 19 Auguftus. Heden hebben de Ed. Agt «tleyne het betaalen en fplitlcn is tot den 19 uytgefteld. Zedudmen Burgermeeftcfen en Vroedfchap alhier aan de Heer Georgi gedebiteerd heeft dat de Bankbrieven van reooo en 1000 Livrei op de Heerevan Drakenburch vereerd het Burgerfchap dezer Stad. helft zullen worden gebragt is in deeze Stad groote confternatie bé-^( PURMERENDden rp Augdftus. De toeloop om in te tt fpeurd men verzekerd dat daar over Zondag in den Raad van Regee- jr de Comp. dezer Stad is zeer groot geweeft,en men heeft alb Sing grödté Debatten geweeft zyn echter is men niet buyten vrees vonden dat.het Ingeteekende hieét als vyf m :al het Kapitaal Hat zulks noch zal gebeuren. Ook word gezegt dat dé Papier-handel wederom zal worden herftcld op de Plaats Vendomc en dat de nieu we Beurs dair toe niet zal worden gebruykt. Hiér is een getugt ge weeft dat mee de Brieven van duyzend en van 10 duyzend Livr. niet zouw betalen noch fplitlcn, maar dat de Eigenaars die zouden moeten brengen in ïbéèkening in de Bank, of aan de Stad, ofte in nieuwe Sou- tniflïen én Aftien ter hunner keure maar zederd heeft men gezegt dat het Hof zulks ondocnlyk gevonden had, en dat het Picjeft om de prys der Bankbrieven te verminderen waar tegen de Géld-Specien zouden vethoogd worden tot 6 Livresmeede verworpen wasondertuflehen ontftaat wcêt een gerugt dat de Zilvere Louizen zullen verhoogt woi- den tot op 1 j Liv.zulks dat, als dit waat word, men 3 met een zal kun nen betaalen. Men verftaat dat den Intendant te Ryffel verplicht is geweeft dm deftukken van 4 op 3 Liv. te ftcllen, om dat het Volk al daar te onvrecde waste Douay en in andere Steeden is ook ongenoe gen geweeft. De Prins van Tingri die ordre ontfangen heeft om zich I penhagen te Stokholm WilliaroThomlon, George Hunt en 1 S naai zyn Gouvernement van Ryffel te begeeven is terftond per Poft Londen, Pieter Stadertran uyt Vrankryk en Willem Croos uyt detwaatds vertrokken. Men fpreekt fterk van niewe ftukken Geld van j in de Pillau Samuel Nonis uyt Londen: te Gottenburg Chril terfe van hier, Hendrik Roeloffe uyt Vrankryk en daar war onbekende Sckcepen voor de Rivierin de Zont 6 a 8 Scheie* meede een Zweeds Minifterzoo men zegt met de Ratificai"< Vreede van Stokholm naar Koppenhagen gaande: te StettO. Gerritfe van hierte Nantes de St. Pieter Lubbert Gert, uyt Jkff te St. Martén de Cornelia Cornelis Janffen van hier; te Lon ee Wilfott van Dantzig op de Elf Laurens Pieterlc Haan mej en 195 Qu. uyt Groenland welke bericht dat Andtics Jurg^lit Weft-Ys, als meede het Schip de Zwarte Walvis, yder noch rfte Vis gevangen hadden en dat 'et vcele Scheepen in het Weft-j w In Teffel en het Vlie zyn meede vetfeheide Scheepen binnen jl. De Cours van de WISSEL is heden oJ> Madrid 91 en 3 vierde #k dis 117 en 3 vierde. Seviliennd. Bilbao 90 én 1 half 3 vitfar bon 43 en t vierde a 43. Vehetien 82 en 1 vierde. Livorno 89 je I Genua 91 en 3 vierde. Patys opzicht rS a ij en 1 half. Rouafdd deaux, Rochelle en Bajonne geen Prys. Londen 32 Sch. rorai gt. Leipzig courant 38 St. Francfort courant 28 en 3 vierdde Francfort dito 29 en 1 half. Dantzig 284 en 1 half Poolie gijl s 3 5 en 13 zeftiende St. Hamburg 32 en 3]vierdelSt. Antwerpctar per Cent. Ryffel geen Cours. Gent een, Bruffel 1 en 1 vierde Bi Zééland 3 vierde. Rotterdam 1 agtfte. De Agio van de Bath agtfte. De \ftien van de O. M. zyn 1210 van de W. 360, A 241, en de Zuydzéé geen vafte Prys. iaa ROTTERDAM den 19 Auguftus. Deeze middag zyn de Abt zer Comp. op de Beurs verkocht tot 72 j die van Delft tot t^ni Schiedam 6 en de Goudlé tegens 10 ten honderd. tt j 's GRAVENHAGE den 20 Auguftus. De Generaal Graven I fan Weylburg is gifteren naar Amfterdam vertrokken en deun Graaf Hompelch ftaat in een dag of twee naar zvn Gouverne^S 1 's Harrogenbolch te keeten. De Prins Kuiakyn Minifter van 'van Groot-Rusland, was gifteren by eenige Heeren van de üOve De Prins George van Heften Broeder van den Koning *an jAa bevind zich alhier. Daar is een Expreffs naar Hanoveren en t naar Londen gepalfeerd, f 1 ieti dïdiel gemengde Muntftof tot 4 Liv.welke to Stuyv. Zilver zullen inhouden en te Tancarville gemunt worden, ter fomme van 3 00 Millioenen.waar van men reeds eenige tot monfter aan de Koning heeft vertoond in dien dit by zyn Majt. word goed gekeurd, zal yder die Geld voortBrie- ven vorderd, prompt worden betaald, zonder onderfcheid van Partyen of Sommen ten welken eyndt verfcheyde Comptoiren zullen worden gcopent, Dit Billon of gemengt Geld, zal waarfchynelvk de Goude en Zilvere Specien meCr en meer doen ophouden. De Aóbien zyn 5200 j en giftere disconteerden de Jooden de Bankbrieven tegen 20 perCent. De Spaanfe Piftoletten worden tegen 7o«a 75 verkocht; de Louis No- ailles 133, 140, en zelfs r50 Livr. het ftuk. De Wiffel op Geneveis op 600. Een Arrcft van den 9 Auguftus otdonneetd dat de 50 Mill. Bank brieven dooi de Comp. der Indien by Ondeifchryvinge ingetrokken zullen verbrand worden. Men ziet een Arieft van's Konings Raad van Staat in dato den 15 Auguftus, beftaande in 1 o Articulen, en behelzen de in fubftantie, dat te beginnen met den eeiftenO&ober aanftaande, de Blieven van ro en 100 L. alleen zullen gangbaai zyn als gemunt Geld tot den eerften Mey 1721; gedurende welke tydzy ook goedwillig door de Comp. der Indien zullen ingetrokken of in Geldfpecie betaald wor den ondertuflehen zullen geene zulke Brieven meer gemaakt woeden, als om die van 1000 en van 10000 Livies te fplitfen en te vetwiffelen 5 welke Blieven van 1000 en van 10000 Liv. evenwel zullen woiden ont fangen om eeuwigduuiende en ook Lyfrenten te bekomen op de Aides en Gabellen en den geenen die dezelve willen vetkrygen zullen ge houden zyn hunne Blieven van 1000 en van roeoo Livr. in de Bank te brengen re weeten tc Patys voot den eerften, en in de Ptovintien voor den 15 September aanftaande,na welke tyd zy niet meer zullen worden ómfangen. NEDERLANDEN. BRUSSEL den 19 Auguftus. Dewyl de Executie van de Oproerige in de voorgaande gemeld, te Mechelen (laat te gefchiedén, zal een Deta- chemeptDragonders enVoetknegten van hier derwaards worden gezon den om alle wanordre voor te komen. De Hr. Nenny heeft zyne In- ftxuftien en ordre ontfangen om naar den Hagete gaan eyndigen eenige Mart™ Covins Uirettcur van 's Lands Lstcrytu maakt op expreffe ordre bekent, dat de verwiffelinge der Loten van de tweede tot fé, op de réfpeftivé Comptoiren, en waar dezelve verder zyn ingelegt, als nu kan worden gedaan, en dat daar mede zal worden gect£M tot Zaturdag den 21 September eerftkomende zynde een yder die het aangaat inmiddels hier meede gewaaifchouwt dat nier^gi^n voorfz. 21 September tot de genoemde Verwiffeling zal worden geadmitteert, maar abfölut vervallen zyn van den eigendom van 2yn,n welke aan een ander zal worden gegeeven zullende de trekking van de derde Claffe zeketlyk den 3 o dier Maand zyn vóortgang Hfbj Cornelis de Roos Makelaafzal tot Amfterdam verkoopen op Maandag den 26 Auguftus T720, in *t oude Heere Logement, des alun tfuuren een vermakelyke niewe aangelegde Hoffteede met zyn groote Huyzinge Stailinge, Boomgaard, Bos, Mocstuyn en verderf trngen, ftaande en leggende In Tt vooreynde van de Beverwyk, tegenwoordig genaamt den Eenhoorn en van ouds Sorgwyk,'nagelaten bgn( Jacob Brouwerook zal op den 29 dito op gemelde Hoffteede worden verkoft de curieuze Inboel beftaande in allerhande lootten v^s ereraden koftelyke oude ktaak-Porcelynenalles te breed om hier te heihaalen nevens 2 fchoone koftelyke Koetfcn Kales, Speelue| verdere Rytuygen mitsgaders 3 zwarte Metric Paarden alles breeder by de aangeftagene Biljetten te zien. |t( Jakob vander Houve, Martinus Juweel en Kornelis Verlinde Makelaars, zullen te Rotterdam op Dingsdag den 27 Auguftus 1720, fe|] ttn 6 uuren, in de Wynftiaat in dc Herberg de Zwarte Leeuw, vetkoopen een Scheepslading extra puiks puik niewe Verginy Bladeren 1 bak, van 't Gewas 1719, die noch geloft ftaan te wordenals meede eéh party extra puiks puik Zweetfend-Tabak, en dat by KaVeliuL g als die genombert zullen zyn, en leggen op de nieuwe Haven, in de Pakhuyfen van de Hr. Baftiaan Molcwarér. t Jan Hoos Hendrik Rys Jan Riedemaker Daniel d'Azevedo en Jan Hofteyn de jonge Makelaars zullen tot Amfterdam verkhE ^Voonsdag den 28 Auguftus 1720, des avonds ren 6 unren, in de Dykfttaat in de Oude Burgeen party extra puyks puyk van. 130 a i4^y( Havana Snuyf-Tabakleggende als by Notitie word aangewezen. Lj( Andries van Damme Boekverkoper te Amfterdam bezydén de Beurs, raaakt alle Boekminnaars, inzonderheyt die der Nederlandfe g deniffen, bekent, dat zederd eenigen tyd ontdekt, en nu by hem te bekomen zyn noch eenige Exemplaren van het dus lang gemanqueerjotl genaamd G. Brandts Hiflotie der Reformatie en andere Gefchiedeniffen in en omtrent de Nederlanden in 4 deelen, in quarto metj ongebonden. NB. Met het verdrukken van eenige weynige Bladen heeft hy ook compleet gekregen een kleyn geral op pierdie te bekomen zyn a 22 -- ongebonden dezelve zyn ook te bekomen te Leyden H. van Damme. pv By Steenhouwer en Uytweif Boekverkoopers te Amfterdam is gedrukt en zal in't kort uytgegeeven worden Aanmerkingen over' deu Koophandel door de Heer Jan Law nevens een korte Geograpifche en Hiftorifche befchryving van 't Land Louifaniaaan ci^b B-ivrer van Mtflifippi gelegen, nyt het Engels vertaalt, in 8.het zelve zal te Amfterdam by S. Schouten, en in 's Gravechage by Joai^r Stands meede te bekomen zyn. ooi Te Alkmaar by Klaas Mol is gedrukt en word uytgegeeven, deBindinge lfaacs of Abrahams Offerhande op Morya,betoogt tot een gS krfchouwinge van de waare Offerhande van de Meflias &c.door Ysbr. FabriciusDienaar des H. ïuangeliums J. C. te Medenblik it w aelve is meede te bekoomen by A. van Damme te Amftardam, en in andere Steeden by de BoekvukOopersnoch is by dc voorn. Boei00 pers re bekoomen een Predikatie op de ft;;ftc van het Rundvee, Stormwinden en Watervloeden, door gemelde'Ysbr. Fabricius, in 8. 'e gcftcldheeden van Weft-Vriefland voor't Jaar 1300, nevens de ondergang van het Dorp Vroonen, met Kaarten door S. Eikelenbelg, ii^'H Item J. Tnrmikus Marernus dwalinge der Heydcnfche Afgoderyen, met Aantekeningen verrykt door G. Kempher, 2 deelen, in 8. n>1 Mr. Thomas Angelhome, Chirutgyn, Operateur, en Breukmeefter te Amfterdam, op de Spiegelgrafc in de Witte Zon maakt bekent j V Bcmis uyrgevonden eene Philofophifche Mercutius dewelke zyn werking doet zonder quylen noch eenige andere ontroerenis te verorf B zot» dat dezelve onbefchroomt van zwangere Vrouwen en jonge Kinderen mag gebruykt worden zynde gefecondeert van myn Effenti|en zet Antivenerez, weidende door deszelfs gebruik, op een zekere e« gemakkelykewyze genezen alle fooiten van Venus-Ziekten en Acd"! hoe veroudert of kwaadaardig die ook zyn, zonder dat iemand zich van zyne affaires of ommegang met Menfchen hoeft te abfentee' tenlandfe Patiënten konnen dooi de voorfz. Medicynen zich zelfs heipén, mits zy alvoorens my net berigt van haare Ongemakken g •zy «Jat eenige Accidenten, die myn dagelyks opzichten eigen behandeling vereifchen, zulks beletten voor zulke heb ik in myn Hnys de Kamers gereet, om ieder na zyn kotfoen daar in te logeeren, teneinde deszelfs genezingeen op dat een ieder van de voorfz. Genei len haar heilzame werking mag verrekerd zyn, willen wy (de Patiënten alvoorens onderzocht hebbende) haare genezinge niet alleen' gen, maar tot volkome geruftheyd dezelve by accoord aannemen door de voorfz. Medicynen worden ook genezen meeft alle de zooffn dc ongeneeslyke Ziekten en Accidenten, te veel om hier te noteren 1 onvermogende Luiden, met eenige defperate Ongemakken bezet dt by my omniet geholpen worden, mits zy geen Venusziekte hebben. Wt en wel geconditioneerde Apotheekeii-Wipei bevragenaan't Sterlhuys a'.daa: ter ^l|ajdje. J'g i e Leyden op de Haailemmecftraat in de Vyzel is uytterhand ie koop een neeiingrvke al .7.11 ebehoorer:, alwxac deeze Neering met »eel fucces lange Jaaren is gedaan te bevr; T« Levdtnjjctlrukt by FELIX DE KLOPPER, op de Breedefijt«*ïls8 over Let ^tadóays. Den i Auguftus xyzm- Mtt Privikgi*.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2