MEDE li L A N D R' Ie Leydenjicdrukr 'oy FLLIX DE KLOPPt R, op de ibrcedeltraat 18 ovsr liet 5>iad«Suys. Den 16 Auguftus 1710. Met Privilegit. ÏUR3EREND den t4 Auguftus. Veele dei kundigfte en vdórnXam- *lc Koopluydcn van Arnftetdam, Rotterdam de Zaankant 8cd. i zien de dat de Heéren dei Regeeringe in veele Stèéden deezer Prhvintie het bptegten van Comjiagnicn van Commercie en Afl'urantie hebben ge- Jbcrmittecrt en d t de koopluyden dezelve niet alleen met veel yver vene boven deveteyfte Kapitaalin volfcüryven maar zelfs de Attien terftond met groöte opgelden opkooperf en te veel véfbeêlding heb bende van.de wyslieid d.er Heeren dn Negotianten, om te Lonntn des Iten dat zy zulks zonder grond zouden toeftaan en doen gelyk zv ook zonder dié voorbeelden van hutheid en ptofyt der zaake zelve ver zekert zyn, én conddéietende dat dc Stad Putmerende (als leggende in de doortogt van 't ganfche Noorder-quartier, en by na :n 't gezigt van Amfterdam cn de Zaankant) inym zoo wel daar toe gefitueetd is, als vetlcheyde Steeden die zulks reeds mét fucces gedaan hebben met goedvinden en pertniffié dér Heeren Burgermeefteren en Regeeidets in gemelde Stad meede opgetegt een Compagnie van Afiura„tie-Com- mercie, Bodemery &c. niet twyfelende of dezelve zal door éen voor- rigtige en mcnageufe dire&ie in ftaat zyn om èen goede uytdeelinge aan de Geinterefleerdèns te doen, Op de volgende Conditiën. 1. emelde Compagnie zal beft aan in een Kdpitaal van vyf Millïoe- VJ nen. II. 't Kapitaal van yder Aftie zal beftaan in ióoo Gl.en by gevolg zullen 'er 5 000 Aüien zyn. lil. Niemand zal in de voorfz. Compagnie minder vermogen in te tekenen dan 1000 Gis. Kapitaal dat een Aftie zal zyn, en niemand meeider dan joooo Gl.dat jo A- ftien zullen zyn. IV. Niemand zal verder Verbonden zyn, dan rot de waarde van zyn Intekening. V. Yder Intekenaar zal gehouden zyn by provilïe in handen van 2 Heeren Commiffaiiffén door de Regeering der voorlz. Stad daar toe tot provilïonecle Directeurs aangcfteld bin nen een Maand te betaalen ten per Cent van het ingetekend Kapitaal, waar toe de z laafte weeken vooi de vetfehyn-dag dagelyks zal geva- eeert worden, en die zulks verzuimtzal vervallen zyn van zyn AÖié. VI. Na dat de voorfz. Infehtyvinge zal gedaan zyn, zal' men nevens de voorn.Commiffatiftën, poch 6 Gedeputeerden verkiezen üyt de Hoofd- participanten, zoo wel binnen 3ls buvten de Stad woonagrig, waar van 'et 3 zullen vetkooien worden by de Regeeting en 3 by de Hoofdparti- nipanten met tneeiderheid van Stemmen alle bekwame gegoede en ervarene Petfoonen welke 8 dan alles ten beften van de Compagnie zullen reguleeren en dirigeeren. Vil. Niemand vari de Intekenaars of Geinteteffeetdens zal mecder moeten betaalen als de een pet Cent iq *t V. Art. gemeld, ten zy de vootfz. z CommifTanffén en 6 Gecommit teerden uyt de Hoofdpatticipanten met meerderheid van Stemmen zulks nóodig ootdeelen. VIII. Den ontfangft en uytgifte der len.-in- gen,- zal by provizie worden waargenomen door de vootlz. z of meer der Commiflartflen en alle Qui anti en zullen onderteekeud worden door 2 of meerder Commiflariflen daar roe door de DheÖeurs van de Voöïa. Compagnie aan te Hellen. IX. Alle de Inleg-tfnningen, of die welke naderhand van Commercie PremieAffurantie of iets anders ontfangeu worden, zullen tot zodaanig gebruik mogen aangeiegt wor den als de vootfz.Commiffariiren en Gecommitteerden uyt de Hopfd- partieipanten niet meerderhtyd van Stemmen tot vootdeel vanggmel- Comp. noodig zullen ootdeelen. X. De Dire&euts van de vooïfz. Comp. zullen volkomen magt hebben niet alleen'ortt op allé foo'rten ven Scheepen, Koopmanlchappen, Molens 8cc. te aftuicéren, maar ook ■\Viflelbtieven te disoonteeten alle foorten van Koopmanfchappeo te beleenen, en ook hunn' Commercie te dry ven Bodetnery-geld t e gee- ven, en dat zy vorder tot welzyn van de Comp. noodig-zullen ootdee len, XI. Alle queftien en verfchillen die tef zaake van Affurantien of anders zouden mogen ontftaan, zullen woider, be'regt by Arbiters.dooi lartyeh te kiezen, of anders by den oidinairen Regteren men zal tig dear in gedragen na de Flacaten van den Lande, op het ituk van Com mercie en Affurantie geëmaneett. XII. De vootfë. Commiffaiiffén en Dire&curs van de Comp. zullen alle Jaar Rekening doen aan z' andere Pieter Ónkeibocr, Johannes en Dirk Bontekoning Makelaars, zullen tot Amfierdafff vérkopen op Maandag den 19 Aaguftus 1720,in de Wittf' lÉwaan op den Nieuwendvk een party Houtwaaten bcltaande'in 4000 Koperwyklë zocfo Zwynzondfe, 2000 Tonsbetger, 4000 Weybutger ei* >fatva Deélenrooo Ptuyfe Planken, van 20 a 38 voeten lang én van 2 tot 4 duym dik ïooo Mardouwfe3000 Naiva en Weybuigetïoo{' Ciiftiaanfe, 1000 Sandfióettfe én joo Ooftryle Balken 3 500 Paal-Ralken en joo Farnouwfe Balken 3 een party Juffers, Sparren Colters, twaal1' Eh, Maatbalken, Hantfpaken, Barkoenen, Windboomen, 60 Pompen, en diverfe andere Houiwaaien meer. Jacob Magnus Makelaar, zal tot Amfterdam vetkoopen op Donderdag den 2a Angüftüs 1/zo, des avonds ten j uuten, in 't OodeHeere Lof geroenr, een party Engelfe Sergies, nieuwmodefe Couleurde Drogetien, Sergie de Dame, en diverie Norwichfe Stoffen, alle by *t Pak, beftaan'1 de in geftreeptc en effe Kalamankeri, Damaften, Zyde Klippen, geftreepte Flenel'lens, Durances, Satinettén en andere Goederen meer3 alle oj- de Verkoopdag, van 's morgens ten 8 tot 's namiddags ten 4 uuten, in 't voorn. Heere Logement te zien. e Jakob vandcr Houve, Martinus Juweel en Koruelis Verlinde Makelaars, zullen teRofterdam op Maandag den z6 Auguftus 1720des avond,v •n 6 uuten, in de Wynftiaat in dé Hetberg de Zwarte Leeuw, vetkoopen een Scheepslading extra puiks puik nieuwe Veiginy Bladeren Baay- ef Zwietfented-Tabak, en dat by Kavelingen, zoo als die genombeit zullen zyn cn leggen in de Boompjes, in de Pakhuizen van de Heeren jacoiï Senferf en Zoon. lr Jakob vander Houve, Matlinus Juweel cn Kornelis Verlinde Makelaars, zullen te Róttërdam op Dingsdag den 27 Auguftus ryzo, 's avondlc ten 6 uuren, in de Wynftiaat in de Hetberg de Zwarte Leeuw, vetkoopen een Scheepslading extra puiks pink niewe Veiginy Bladeren Baay-Taf bxk, van 't Gewas 1719, die noch geloft ftaan te worden als mecde een party extra puiks puik Zweetfend-Tabak, en dat by Kavelingen rcf' als die genotnbett zullen zyn, en leggen op de nieuwe Haven, in de Pakhuylën van de Hr. Baftiaan Molewatet. Jacob Magnas Makelaar, zal tot Amftetdam op Dondctdag den j September 1720, ten huife van George MeyerKafteleyn in 't Oude Heer iogemem, veikoopen een party extraordinaire zwaare Goude en Zilvere Lionfe Stoffen en Galatireries, als curteufe gemaakte Sluyers, zoo me' Goud, Zilver, als andere leevendige Couleuren geborduurtdito Vooifchortjes Goude en Zilvere Galonnen en Knoopcn Hardfchoenen a Gaafe Hulfcls en Linten nevens een party fyne nieuwmodele Coulcurd)C en andere Lakeiten Ryffelle CamelotteO-, Kalamankcn, Satinetteu Tknellens, Drogetten, fyne gebleekte Lywaaten, Kouffen &c. alles daags te vooren te z'en. Den 14 Oftober aanftaandeen volgende dagen, zal te Leyden ten huyze van J. du Vivié Boekverkooper, by Auftie verkogt worden de nage laaten en curieufc Bibliotheek van wylenDom. Abraham Hazeu, in zyn leeven Bedienaar van Gods Woord geweeft te Oeftgeeft buytcn Ley 1 den beftaande in uytgezogte curieufc en veele raare Boeken zoo in de Theologieals Hiftorien en Taaien &c.als meede een goede partyif1 lchoone rrenten en Tekemngen van veele voornaarne Meefters, waar by ook de 12 Apoftelen, zeer curieus gefchilderd door Karei van vlander nevens noch een goede party Zilvere en eenigc Koopeie Penningen én Medalien waar van de Catalogen te bekoomen zyn te Amftetdam b; Steenhouwer, Uy twerf en S. Schouten, te Haarlem by M. van Lee, den Haag J. Kitto en de \t ed. Bouquet, te Delft by R. Boreft te Rotteidan f de Wed. N. Boste Gouda by G Sta-.lteUtiecht W. van de Watertc Aainhem by Heggers te Nymegea D. Creffer te pianckci W. Blek 3.ecuwaaiden F. Halma, Groningen II. van Velfen, en 's Hartogenbos Pailjé. Andries van Darïtme Boekverkeper te Amfterdam bezyden de Beursmaakt alle Boekminnaars, inzonderheyt die der Nederlandfe Gefehie" deniflen, bekent, dat zederd eenigen tyd ontdekt, et, nu by hem te bekomen zyn noch eenige Exemplaten van het dos lang gemanquseide Boekr genaamd G. Brandts Hiftoric der Reformatie en andere Gefchiedeniffen in en omtrent de Nederlanden in 4 dcelenin quarto met figuuteiw 3 ig- ongebonden. NB. Met het veidrukken van eenige weynige Bladen heeft hy ook compleet gektcgen een kleyn getal op gtoot Pa pierdiete bekomen zyn a zi -- ongebonden dezelve zyn ook te bekomen te Leyden H. van Dammc. Te Alkmaar by Klaas Mol is gedrukt en word uyigegeeven, de Bindinge lfaaCs of Abrahams Offcrhande op Moiya,betoogt tbt een geloovig bcfohouwingc van de waare Offeihande van de Meftias &c.doot Ysbt, Fabricius Dienaar des H. Euangcliums J. C. te Medenblik in 8. he aclve is meede te bekoomen bv A. van Damme te Amfterdam, en in andere Steeden by de Boekveikoopetsnoch is by de voorn. Boekvetkoo pers tc bekoomen een Predikatie op dc fterfte van hét Rundvee, Stoimwinden en Watervloeden, dooi gemelde Ysbt. Fabricius, in 8. Item d -^efteldheeden van Weft-Viiefland voor 't Jaar 1300, nevens de oudergang van het Dorp Vroonen, met Kaarten door S, Eikelenberg, in quarto c Item J. Turmikus Maternus dwaling» der Heydeifche Afgoderyen, met Aantekeningen verrykt dooi G. Kempher, 2 deeien, in 8. Te__Leuwaiden by Francois Halma :s gedrukten in de vooruaamfte Steeden by de Boekverkopers te bekomen, Albetti Schultcns Oratio pri y ftiudiis i.umanitatis habitue Kaler.ois Junius ci» ij ecxX. cum Magiftratum Academicum exueretin 4. Heetéh Cóftimiffatifren uyt cie è-cgceting, én aan 4 andere Geeomnir teerden by meerderheid van ftemmen uyt de Hoofdpatticipanten da toe te beooèbten welke met de Dire&eurs de uytdeeling zuilen regi leeten. XIII. Voor Hoofdparticipamen zulien gerekend worden d van 2 9 lót 50 Aftien in de Compagnie hebben ingetekend. XIV. Comp. behoud de magt, wanneer de Infchryving njeet bedraagt als h Kapitaal Art. 1. gemeld, van yder Intekening tc mogen rètrencheen en vèiminderen, zoo als men ha pjopotcie van 't geen te veél ingefchr ven is zal meenen te behooten, XV. De Aftien van deeze Comp. zii len transportabel zyn op dezelve wyze als het bv koop verkoop, auderiins gepraftifeert word in de Ooft- en Wcft-Indife Comp. deez Landen en voor het transport van yder Aétie zal betaald worden c< Gl.door den Ketoper en Veikooper yder de helft. Ter Secietatye o der 't Stadhuys dezer Stad, moet yder die in deeze Compagnie deel hebben, op Vrydag den 16 Auguftus 1720, een Brietie brengen van d( volgenden inhouwd ik ondergefchrevén verzoeke in de Affurantie Corhmerde-Compagnie der Stad Purmetende ingetekent te zyn voi de Somme van a Alle Intekenaars, buyten de Stad woonend gelieven verdagt te zyn otn hunn* Namen en Adreffen te noemen oC c zullen by .de Stads Dtukker gedrukte lntekenbtief jes te bekomen zyn AMSTERDAM den 14 Auguftus. Te Bilbao verwagte men noch 0 drevan Madrid tot het ontdaan van liet Schip van Jan Gadei. Te B jonne lagen de Scheepen dé St. Michiel Juan de la Maniete én <Jé St. Pierte.de Vezyn zeilree naar herwaards. Het Schip l'Anrio'ureus Kapt. was van Bilbao naar Nantes vertrokken van Bajonnè het Schip dea Gezufters Teunis Marténfe naar de Maas de Hoeker de Cornelia Ji Paauw naar Zeeland doch dé andere Scheepen konden over de Ba{| niet komen 5 van Rochelle de Élifabeth Rapt. Mich, de Diie, de Eeqj hoorn' Pieter Geriitfe, en 2 andere naar Honfleur 3 vair Nantes de Sir Pieter Willert Kaype? en 3 andere naar heiwaards nevens de Auror Kapt. Filipo naar de Franffe Eylanden 3 van l-ionftcur de Stad Alkmai' Jan Pieterle Kloek en 2 andere naar Sr. Marren. Te Bourdeaux is h Schip de Zwarte Raaf Jan Corneliffe van hier gcarriveeid tc Rouaa[ Jutgen Coder uyt Hamburg 3 te Duynkeiken de Matia-Boot Cornel Janffen Kort uyt Stokholm 3 op de Elf het Schip de GrifSoen uyt G nuas in de Maas Pieter van Dam met 3 en 1 halve Vis en Ary Adam Ooms met 6 Villen oyt Groenland 3 rn.Teffel verfcheide Scheepen u Vrankryk en de Ooftzée' 3 voor de Stad Haye Jans uyt Waasbetgen 8c Het Schip van P. Bedeger is dooi de Lootfen van Botkum, een myl va' Embden ten Anket gebragt. De Cours v*n de WISSEL is heeder. o[ Madrid 91 eni'half. Cadix tiyen 1 half. Sevilien 116 en een vierdt* Bilbao 90 en 3 vierde. Lisbon 43 en t half. Venetien 8t en 3 vierd^ Livomo?9 en 1 vierde, Genua 91 en 3 vierde. Parys opzicht 16 en vierde. Rouaan, Bourdeaux, Rochelle en Bajonne geen Prys. Londei 3zSéh. II gr. Leipzig courant 38 en vierde St. Francfort coutajn^ 29 RyKs'd. Francfort dito 30. Dantzig 285 Poolüt gt. Breüau 35 en agjfte St. Hamburg 31 en 3 vierde St. Antwerpen een pet Cent. Ryflï g'eëö Qouis. Gent 1 en 3 vierde. 3ruflel 1 en 1 vierde. Zeeland eeiu Rotferddin 1 zeftiénde. De Agio van de Bank 4 en 7 zeftiende. De A ftien yin de O. M. zyn 1200, van de W. 332, van de Bank 242, en v*L de Z. Z. geen vafte Prys. J 's GtkAVENHAGE den' rj Auguftus. Giftere middag ten T2 uu-ei{ géfchiede uyt het midden van haar Ho. Mog. Vergadering eene plcg tige Deputatie aan der. Spaanfen Ambaffadeutde Matquis Bcrctti Lan dr,. wordende bekleed door de Heeren van Effen wegens de Provinti;. van delderlandr Valkenier wegens Holland, Velte.s wegens Zeelanq Taas van Amerongen wegens Uytregt Goftinga wegens Vriefland,j Steenbergen wegens OverylTel en Clant wegens Groningen, mitsgadei( de Heet Griffier Fagel 5 na dat gemelde heeren eenigen tyd met zy|r Extll. aan dcszelfs Logement in Conferentie hadden geweeft, zyn de zelve naderhand wéér in haar Ho. Mo. Vergadering verfcheeaen. Mei, verzekerd dat de Hr. Burmania, Arobaftadeur van deezen Staat aan he{ Zweedfe Hof, deeze Maand weëi heiwaards ftaat te keeren. 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2