T it L A Jj D R het Stadiiuys. Deo 14, Juny 1719. Mtt friviltgit, .iiü'né Regeeringé fen^eqreh tn wet aiië Irfyshéid tii gèn.ide di a!gl- ineene Or.derdanén regce.-en; vinden ons dan gezamentlyk verbonden* deeze haare Majefts. gedanne génadtgfte Trdpözitie öp onze eygené, als óok van onze t'huys zynde Medebroeders wegen,te approberen; hoogft gemelde z.>n H Fredenl^ de» E>f P'tnee veen Heffen ffnjfrl Vorft van Hirfchveldt, Gfavé van Catzén-felienbogeh, Diets, Zeigenhéim, Nid da en Sihaunburg, toe der Zweeden, Gothen en Wenden Koning te pro- elarfieeren, aannemende zyne Mannelyké Borft-Erven, te veikrygén by onze genadigfte Koninginne ULRICA ELEONORA als Zweedfe Ryks vafligeftelde Sueceflëurs en Erven, op dezelve voet als in 't Jaar 1650 in de Ryksdag beftooten is, op dat het Ryk vah alle fchadéen be derf mag bevryd worden wy daarentegen al*getrouwe en regtfin- nige Onderdanen, willen zulks als dan na uyterfte vermogen nakomen, op dat zyn Majts. regt en hoogheid met kragt en authoriteyf kan {taan de gehouden worden doch als het den almogenden God zoude gelie ven dat zyn Majeft. vooide Koninginne deszelfs Gemaalinne kwam te derven als dan zal haare Majeft. weêr Op de Throon creeden, en zon der eenig tegenfpreeken de Regeering als voordeezen aannemen j doch als bevde hunne Majefteyten. zonder eenige Mannclyke Borft-ESven komen te overlyden (het welke God verhoeden wil) zullen de Ryks- Standen hunne vrye Keur hebben om een ander Koning te verkiezen en Zullen gemelde Standen zonder eenig verzuim op den dertienden d-g na der Koninginne dood verpligr zyn om zich hier te famen in Stokholm te laat en vinden, tot verkiezinge van een ander Koning; en zoo als dan iemand eenige Proje&en tot krenkinge van der gezament- lyke Standen nu verleende Vryheeden, zoude willen voorftellen, zal die als een Land-Verrader aangezien en geftraft worden bedankende zyn Majeft. mede voor de betuygde walging, aangaande de zoo genaamde Souverainiteyt die niet anders als fchade zoude konnen baarenver- klaarende wyders dat niemandbet zy Geeftelyke of Weereldlyke tot eenige Ampten zullen komen of die bedienen voor en al eer zy hun nen Eed na dit Formulier afgelegd hebben, luydende'als volgt. J k N. N. beloove en zweere by God en zyn H. Evangelium nooit iets heymelyks noch openbaar, zelfs, noch door andere met raad ,,of daad op eenige wyze myn te bemoeyen met de zoo genaamde Souveraynhcit, maar dezelve na myn uyterfte vermogen zoeken tebe- letten en tegen te ftaanzal ook indien ik iets die aangaande hoore ofte vernecme zulks ten eerften aanbrengen, z.00 wnar helpt my Goden t,Z,yn Heylt£ Woord Oc. ,4 Daarentegen zullen de Borft-Erven, die God den Heere hunne Maje- Ccyten zal gelieven te verleenen, zich na deze Ryks algemeene Wetten cn Régeerings-Form als voorn, is reguleeren als mecde die, welke noch door de Ryks-Standen mogten vetbetert worden en tot de Ryks- beftietinge gekoozen zynde ons als dan by onze Chriftelyke Religie houden en befchermen, en alle onrecht met magt en Koningl. Autho- siteyt tegenftaan, als meeds een yder laaten genieten hunne Vryhedcn, gdlyk gefpecificeerd is in dé uytgegevene Verzekeringen. 1, God die alle Konipdrykeü geftigt heeftgeef dat dit gepafleert „V-e mag zyn tot Uw Jrallerheyligfte Naams eere j dat Uwe Kerke belchermt worde door onzen genadigllen Koningom daar door te vetkrygen eene onfteiffelykc lof, tot oprechtinge van 's Vaderlands welvararen, algemeene vieede en.eenigheyd. Alzoo wy nu gczatftentlyk van onze zyde als ook in 't bvzonder Voor onze fhuys zynde Medebroeders dit alles eenparig beflooiau en geapprobeert hebben, hebben wy bovengemelde Ryks-raaden en Sim den dciSqmet eygene handen ondertekenten onze Zegels daar by je- dtuktwas ondeirekent en gezegclt door de Ryks-raden, Graven,Vtyt heeren, gezamenrlyke Riddetfchap.en Adel, Aardsbtflchop Biftchop- pen cn des gantfpn Ryks Geeftelykheid, Burgermeeftercn Raaden,en der gezamentlyke Sleeden hunne Gevolmagttgden, GROOT-BRITTANJEN. LONDEN den 7 Juny. Onaangezien de verwagtinge van de meefte Slenflchen en in weerwil van 't geen dagelyks word gedebiteerd om Zend derde Ondeifchry vinge te doen in de Boeken van de Z. Zéé Com pagnie fchynd het echterdat 'er die Comp. geen zal ontfangen in deezeloopende Maand; men is abfolut onkundig van de Conditiën op welke zy die zal innemen en men verzekerd dar de Prys zal geregu leerd zyn na die welke de A&ien als dan zullen hebbende twee voorgaande Onderfchryvingen en wel de laafte van 400 pond St. de A&ie worden met meer voordeel 'verkocht als die van de eerfte die dier hooger als tor 300 pond Sr. is geweeft giftere wonnen de laaft ge melde 20$ en 210en de anderv 21$. De bewegingen onder de Aftio- niften zyn exrr. groot cn voor al die van de Z. Z. Comp.de Damesbe- moeyen zich zelfs mee dien Handelen 't fchynd dat de voornaatqfte Intreffanten door hun gedrag zeer trachten te begunftigen de Condui- ten van de Direfteurs. De prepatatien die de Luyden van diftinftie ma ken om des Konings geboorte dag morgen te vieren zyn zoo groot, dat men vaft fteld, dat alle voorgaande dagen van dien aard daar voor zul len moeren zwichten. De Cours van de WISSEL is op Amftetdara 3< a 3$, to. Rotterdam j6. Antwerpen )6,6. Hamburg 3$. Parys 14, 17 a 16 en 1 half. Bourdeaux 14. Madrid47. Cadix 47 en 1 half. Bilbao 47. Livorno jj. Genua $2 en 1 vierde. Venetian 46 en'1 vierde. Liffe- Bon 4$ a 43 en 1 half. Porto 4$ a 41 en 1 v. Dublin 11 en 3 v. De Aftien van de Bank zyn 196 a 199, van de O. I. C. 270, en der Z. Z. 474 a So. AilSÏ£B.DAM tien ii Juhy; Dé Brieven van din ijiiyr Bilboa, be veiligen het voorige wegens hit inkomen vdn de Hollandfe Speceryeu.' Het Schip de St. Louis Kapt. Hermitage was van 14antes rè St. Domin go gearriveeid te Bourdeaux de St. Pieter Mathias Kroes uyt Ham burg in de 3 Gèzufters Hendrik Janflcn vdn hierté St. Maften dei Chtiftina Johannes Jacobfe uyt de Ooftzéé op de Rivier van Rouaan William Joukes uyt Hamburg: té Chriftiania het Schip Ardethof of Meéremin Johannes Hees uyt Liflebon te Flimouth de Fortuyn Kapt. Brokker, van St. Marten naar Gottenbutg de KoningWill. Kapt. Bal- land naar de Ooftzéé de Juffr. Suftnha Ptétér Girr. en de 2 Gezüfter* Corn. Buyk naar Vrankryk moetendeén öp de Rivier van Londen dé Jolëph Rich. Heddi, en de Jan en lfaak Eduard Thomfoit van Amfter- dam de Witte Valk John Bismah uyt Breemen en Will. Goldi, Joh* Hundt, John Ruyfchër See. uyt Port a Portin tegendeel waren van de voorn. Rivier vertrokken John Robbinfon naar Kadiks,William Eyrité naar Mallaga Samuel Bigh naar Hamburg, Philip Mars, Jofeph Thc- mafle Scc. naar Stokholm in welke Stad binnen 4 a ddgen wel 2$ i 30 Éngelle Scheepen waren gekomen en daar onder de Martha Will.- Brun en Rich. Harrifon uyt Londen nevens Chriftiaan Kroop uyt Ier land én Johannes Piet. uyt Lubekvolgens deze Brieven van den is uyr Stokholm, krtfyften den 24 Mey op de hoogté tfan Godtland 9 zwaare Zweedfe Oorlogfchéepen. In Teffel zyn geene SChcepén gearriveerd. De Cours van de WISSEL is heden op Madrid pi en 3 vierde. Cadix 117. Sevilien 116 en f half. Bilbao ji. Lisbon 4; en 1 agtfte. Vene- tien S3 en 3 vierde. L'ivornopi en 1 half. Genua 94. Geneve 93. Pa rys 16 en 1 half. Róuaan, Bourdeaux, Rochelle, en Bajonne geen Prys. Londen 3$ Sch. 4 gr. Francfort courant 30 Ryksd. Francfort dito zé en t half. Dantzig 18Ó Póolfegr. Brcflau 36en 3 agtfte St. Hamburg 32 en 1$ zeftiende St. Antwerpen 1 en r vierde per Cent. Ryflel geen Cours. Gent 1 én 3 agtfte. Bruffel 1 en agtfte. Zeeland 3 vieide, Rotterdam 1 agtfte. De Agio vstn de Bank 4 en 1 haif. 's GRAVENHAGEden 13 Juny. Volgens de laafte Brieven van Lon den heeft men tyding, dat de Koning van Groot-Brittannien zyn reyi naar zyne Staaten in Duytsland in 't laaft van de toekomende' of hes begin van de daar aan volgende Week, ftond aan te néeroenen zout* zyn Majts. Hof-Fourier den i« deezer voor af van Londen herwaard* vertrekken. De Keyzerl. Minifter dén Gtavé van Windisgratz heeft éetj Stafette naar Duytsland afgevaardigd. De Baron van Zwartzenberg Gedeputeerde ter Vetgadeiinge van de Hëetén Staten Generaal wegeno Vriefland, is naar gemelde Piovintie vertrokken. WEENËN den eerften Juny. Eergifteren heeft zyn Keyzerlyke Ma» jefteyt de gewoonlyke Procelïïc in deezc Stad bygewoonten na dat hunne Keyzerl. Majefteyten met de Aardshartoginne by de Keyzeriniw 'Weduwe Amalia het middagmaal hadden gehouden is hy des avond* naar Luxemburg gekeert. Zoo men zegt zouw Muftapha Aga wel- kê den Turkfen AmbaftadeuiteBuda geabandonneert heeft, byna gcar- refteert zyn geweeft, indien hy zich niet eenige uuren te vooren had ge- retireértwant gemelde Ambafladeur, door een Brief zonder onderte* kentng kennis krygendc van zyne genegentheit om Chriften te wor» den gaf zulks aanftonds te kennen aan de Gouverneur van de voorn* Stad, en wilde'met gereild dat men gemelde Muftapha ia zyne handen zoude leveren vetmits de Ottomannife Potre hem uiri a no q. her kiagtïgRe gerecommandeert had men lïad veel moéyten genaa otn de voorn. Ambaffaderrte verzekeren .dat meD hem niet will te beko men: dit had ouder zyne overige Domeftiquen een groote verllagent- heyd veroorzaakt, om dat zy vreesden voor het leven van den Ambaf- fadëuf' als hy te Konltantinopolen zoude gekomen zyn. Sederd de be- komene tydmge van de Evacuatie van de Kouingryken Sicilien en Sar- daigne doot de Spanjaards, heeft men geremarqueert dat zyn Keyzerl. Majeft. en de M:niftets van 't Hof, de hier zynde Biittannife Mintfterr v'eeleTiofiykheden bewyzen, want men weet dat zyne Britt.'.inife Majt* veel heeft gecontribueert om de Kroon van Spanjen te perfuaderen tot het aannemen van de Conditiën waar op de 2 Koningryken ftaan t« worden ingeruymt, 't geen anderfints noch een langduuiigeen koftbara Oorlog na zich zoude hebben konnen fleepen. HEYDELBER# den i Juny. De geheyme Cancelery en het generaal Krygs-Commiffariaat zullen tot aanftaande Herfft bly ven, maar de an dere Canceleryen moeten zich aanftaande Zaturdag te Manheim late» vinden. Vier Gedeputeerden uyt de Hartogdommen Gulik en Berg heb ben voorlede Dingsdag by de Keurvorft te Zwtifingen Audiëntie gehad, waar in zy zyn K. V. D. onderdanig verzogten dat hy zyne Rezidenti» te Dufleldorp zoude komen nemen; doch het befluyt van zyn K.V. D. is in deze Landen te bly ven en in't toekomende te Manheim te rezjderen. MAYNTZ den 9 Juny. De Brieven van Raftad melden dat de"Mark- gfavinne van Baaden Baaden van den Groot-Haitog van Florence ha< bekomen een Maria Beeld, dat om de kunftrykheit hoog word gelchati- FRANKFORT den 9 Juny. Voorlede week is in Duringen by Lan» genfahz een Wolk-breuk gevallen waar door veele Huyzxn weg ge» fpoelden veifcheyde Menfchen en BeeRen verdtonken zyn. WEZEL den 11 Juny. Zaturdag arriveerden l.ier de Koning va$ Pruyilénen over de Tiouppen de Revue gedaan hebbende is hy des Maandags namiddags vertrokken naar KleefKalkar Gelder eit Méurs om daar insgelyhs te doen. des avonds tea "Jan Hoos, Jan Riedemaker en Cornells Hoos Makelaars zullen tot Amftcrd^m verkopen op Dingsdag den 18 Juny 1720 uwen-, in de Dykftiaat in de oude Burg, een party extra puyks aiewe Varinas-Tabak 3 leggende in een Kelder in de Warmoesftia&t over de Sr. Jansfttaar, onder hei Huys van Mejufftouw de Wed. Pieter du Pon. lfaak de Witr Jeremias Stroek Willem Borchers en Matthys Diephout Makelaars zullen tot Amfterdam verkoopen op Woonsdag den 1» Juny 1720, des avonds ten 6 uuren, in de Nes in de Brakke Grond eep party extra puyks van omtrent roo ftuks St. Domingo -Huyden leg» gende als by Notitie wottl aangewezen. Jacob vander HouVc, Martinus Juweel en Cornelis Verljnde, Makelaars zullen op Donderdag den 20 Juny 1720 des avonds ten 6 uwen 4 «e Rotterdam tn de Wynftraat in de Heiberg de Zwarte Leeuw een groote Scheepslading cutieul'e puyks puyk uytgezogte nieuwe en oude Vet» giny Bladeren Baai-Tabak van 't Gewas 1718 en 1719, en dat by Cavelingen, zoo alt die genommert zullen zyn, en leggen in de Boompjes, iar de rakhuyfen van de Heeren Allan en Roycroft, Cornelis randen Heuvel en Hendrik Linquet Makelaars zullen op Woonsdag den j July des avonds ten 6 uuren tot Amfterdam in dq Nes in de Brakke Grond, verkoopen een party van 90 a 100 Pakken, zoo gave als wrakke, Moscovile Jugten dito Garens een party opregt Kadiks Spaans Leer, witte Moscovile Honing, en andere Goederen meer. Te Leyden by Joh. Atn. Langerak, is nu te bekomen de nieuwe naauwkpurige Nedetlandfe HOVENIER, die by Joh. du Vivie voor de derde maal gedrukt is ondeiwyzendc hoe hier te Lande onder dit Ciimaat, ten Tuyn, met zyn Parken, Paden, Glintingen cd Hyningen wel zal aan geleid, e» hoe de Boomén aan dezen moeten geplant, gefnoeit en onderhouden worden op wat wyze men onvrugtbare Boomeu, t zy Kariel- cf Steen-Vrugten yrugtbaar kan maken, en nu wel diaagfaam, alzoo bewaaren kan als ook de regte en zekere manier om haare Ziektens ea Ongemakken voor te komen en te génezen waar by gevoegt, en ook apart te bekomen is een Regifter van alle foorten van l'eeien en Appe len, en op wat tyd dezelve typ zyo nevens een Regifter van alle (•orten van Wyngaarden of Druyven, ïerlikken, Abiicofen, Iruimen, Karicn, J^pspelcn, Hafenoten &e. als mgde oeftëning en regte behandeling aangaande het bebouwen der Moestuynen, or.deiwyzende de regte Culture v^in alle dc Moes-Planten welke rot de Keuken behooren, nooit voor dezen zoo io 't ligt gebragr. By den voorn. J. Laugeiak zal ook geurukr worden een omftaniig verhaal van de natuur, aart en cigcnlchap, mitsgaders de Menffelyke huishoudinge dei Ho..ing-Byen, in 4. 1 't 'Te iweytfcH jjcuiukt by Ft-LIX DiT K L O PP E Róp de Breedeftraat over

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 4