selfs hunne LandmarrchalV te nftmliifcérên, en vérders deBvirigf. den htinnen Tolk docii die van de Boeien-Stand hebben wel een Pet foon noodig; d.e op den Ryksdag de Pen kan voeren als dan kunnen de Tolken van alle de 4 Standen hen by den anderen voegen om e£n Secretaris te kiezen, de welke, na dat hy gekoozen is, zyn Ampt en Of- fc e moet waarneemen j ook mag de Boeten-Stand niet votden ge dwongen, iemand tegens haat wil en dank aan te necmen. Geene van de id de Ryksdagen gehcudene Protocollen, noch der Standen feeree- ten of deputatien, zullen van myn geëyfcht wdrden of dezelve zullen op hunne plaatfcn in goede bewaaringe blyven. X. Beloove ook de Ryks-Standen, zoo wel van hooge als lage Amp- fen, te handhaven, en op te volgen de Regeeiings-Fotm, die vootleede Jaar door dezelve Ryks-Standen opgetegt is mits dat ze niets tegens deze Verzekeiings-Artykelen verandeien ik beloove ook te honden alle Ampten in hunne wettelyke en kiagtige waaide op dat de Ryks- tm alle andere zaaken, met des te gtootcr authotiteit en nadtuk venigt Itonnen worden en gelyk fommige meenen dat dooi magt van Be- dieningen te vergeeven middel gevonden zoude worden om aan dé Souvetainiteyt te komen, zoo beloove.ik dat alle de Bedieningen, als van OveiftensVeldmaarschalken en andetein den zitténden Raad pa de met plutalitcyt van Stemmen, van my zullen begeéven wotden doch dc voornaamfte Ampten van de Overigheid behoorden aan de eerlykfte, geleeidfte en fatfoenlvkfte Mannen begeeven têworden. De dilpoiitien van alle de overige Ampten blyven op dién voet als in de Rcgeetings-Fotta gelpecificeeid ftaat, doch als te vooien in den zitten- 1 dèn Raad (op dat ik de Ryks-Standen hunne gedagten en fentimenten der voorgeflagene Perfoonen dien aangaande kan weeten en inhaalen) •an my vetgunt is die geene uyt het getal der voorgeflagene die ik daat toe het bekwaamde zal ootdeelen, te verkiezen. Zullen dan ook tot bezittinge dei Ampttn, zoo ondet Civil als Militair, te Land en té Water, voornamentlyk Petfoonen geprefeieeit worden van een béproef- deetvarentheyd en verdiende, welke door Studie, Kiygs-öndetneemin- gen en andere bekwaame en nutte Wetenfchappenziéh waatdig ge maakt hebben om geavanceeit te wotden 5 byzonder in agt neemende haar, na hunne bekwaamheid en vetftand, tot het algemeene beft met zodanige Ampten te begunftigen, het welke voor al behoort geconflde- xeert te wotden. XI. Ook zal nooit tot eeniger tydIémands veikiezèlyk-Ampt hem ontnomen worden, voor en al eer zoodanige Petfoon volgens de Wet ten geëxamineert is noch ook niemand daar van gefufpendeeit wor- den voor dat de voorgaande Sententie na de Wetten zulks zal toelaa- ten, ca ook niet vcrplaatft wotden zoo lang hy met vetftant zyn Ad- «iniftratie waarneemt. XII. Wil ook de Zwcedfe Wetten en de Ryks-Standen, Géeftelykè en Weeicldlyke, hooge en laage, by hunne Rechten, Vtyheden en andete Privilegiën, opregtelyk handhaven en bcfchermen en ook geen Stan den, zonder derzei ver gezamentlyke toeftemmingc, ccnige Privilegiën vergunnen. XIII. Over de Ryks-Penningen,zoo van groote als kleine Sommea, (de Standen hunne vervattende fiaat geëzipieert) zal na der Ryks- raaden raad en behoorlyke raadpleeging gedifponeerd worden alle anogelyke fpaarzaamheden in agt nemende op dat de Uytgiften altyd na de lnkomften gereguleerd konnen wotden, iSO wMf *^-rbindc ray ooic nooit' eenig* V/iUnjJftej het tj Vorftcn, Piincen of andere Peiloonen, in te neemen, te nattualifeerem noch in eenige Ryks- Ampten, 't zy Civil of Militair, te gebruiken; be- halven eenige die ik hier wegens de Kaflelfe Affaiten altyd nodig heb- bfe, dewelke hen met geen zaaken van 't Ryk veel minder met andete grooter ofte kleynder zullen hebben te bemoeyen. XV. Beloove en verklaaie ookdat ik aan niemand behalven tot voordeel van dit Ryk eenige van de Landen of Heerfchappyen die any door erf-regr in Dnytsland zoude konnen toevallen zal noch wil •fftaan. XVI. En op dat de zaaken, na de pluraliteyt afgedaan zynde, hunne volkomene expeditie mogen erlangen, zullen de Ryks-raaden (indien ik by geval dooi ziekte of andete occaflen mochten vcrhindeid wot den, prezent of abzent te zyn) als dan alle de Aftens en Zaken die voor mogten vallen vermogen te ezpediëeren en te ondettekenen welke zoo wel, als of die van my zelfs ondeuckend warenzullen géiden en ven de eige ktagt zyn. X VII. Verklaaie ook hier meede, dat geene van myneHeeren Broe ders, eenige pretenfie op de Succeflïe van de Zweedfe Kroon zullen heb ben, als zynde daar toe ongetegtigt. XV1U. ik beloove mede nooit de Standen op te dringen eenige Oor log,of nicweWetten,nochteook geen oude Wetten zonder hunne ken- Btffe en toeftemminge te veranderen of te vernietigen noch ook gee ne Plakkaten, het algemeen conceineerendeuyt te geven, het zy van Oorlogs-Lands- of dietgelyke zaken veel minder zal eenig Gouver neur, Lands-Heer, of andere Bevelhebbers, hooge of laage, eenige or dies dien aangaande geven, voor en al eer zy de ordres en beveelen van de Overheyd en de in den Ryks-raad zittende Standen zullen ontfan- gen hebben; maar als die dan van hen wettelyk verordineert zyn, zul len die nooit van myn verandert worden doch is niemand toegedaan «enige vryheden daar in, behalven die door de algemeene Standen ge- flooten en geapprobeerd zynte gebruyken. XIX. De Goude en Zilvere Geld-Specien, wil ik mede zo veel doen- lyk en mogelykis, in hunne oude form als in 't leven van zyn Majt. Karei de II. hoog loffelyke Memotie gcbruykelyk is geweeft, handha ven en nakomen, als ook zonder der Ryks- Standen goedvinden en toe-3 fiemminge, nooit eenige veranderingen daar in maken. XX. Tot de verkiezinge van een Aardsbiflchop zullen alle Conflfto- tien hunne Stemmen hebben maar tot de overigen, als van BifTehop- pen en Super-Intcndcnten zullen drie Perfoonendie met de meefte Stemmen overeen komenvan de Confiftoricaan de Ovetheyd voor' gedtaagen en daar na door de Raaden onderzogt worden op dat die geene, uyt het gcral der voorgeflagene, die door Studie, exemplair le* ven en oprechte Evangelife Leerewaatdig bevonden worden Om zulke Ampten te bedienendaar mede begunftigt kunnen worden de begeevinge van Pricftcrfchappen zal in de oude form van 'c Jaar i«so blyven, zullende ten dicncyndc de Aardsbiflchoppen, Supet-lntenden- tcn, met de Confifloiien, na regten van't 7», Patrontitut hunne verkie zingen regulceien: wil ook de Ketken, Academiën, Gymnazien, Schoo ien, Zicke-Huyzcnen het Klnderhuys by hunne oude Fondatien, ln komften en Geiegtigheden handhaven en houden en daat in geene verandering maken desgelyks, Biflchoppen, Supet-Intendenten, Pro- feffooren Domheeren Piiefteis Schoolmeeftera en wat vetder de •eeftelykheyd aangaathunne lnkomften en ondethoud befchikkcn en altyd aotg dragen voos hts repaieeien van dc bom- en andere Ket- kiit, Schooien til 2'eke-Huyzeh op dat did altyd ia een goeden ftaaï kohiïen blyven. j XXI. !k zal Ook altyd de Stipendiën handhaaven, die&ocJr de voo- tige Koningen van Z'veeden, of ptivate Petfoonen ingefielt zyn op dat de Teft'arhenten na hunne duydeiyke woorden en inhouden kannen geadminiftteert en uytgedeeld worden; byzoudetlyk wil ik.myh zeiven nooit eënige difpozitie toeëygenen om eenige Teftateuts meening, of' Teftaments inhouwt van de votigé Koningen te vetanderen maar zal Zulks, als daar ovetgeklaagt word na regt en billikhcidin ordte het- fteilen. XXIl. En op das de gezamentlyke Ryks-raaden zoo veel te meet van myne opregte mèeningè en het algemeene beft verzekert konnen wcezen,zoo verklaaie ik, dat zy, indien men eenige pveittedinge van myn, in de aan de Ryks-Standen gedaane Verzekcrings-Attykélen zoude bevinden als dan vry en ontflagen zullen zyn van hunnen Eed van Getiouwheyd. Xxill. Alzoo ik ook noodig bevonden hebbe deezeby myn vaftge- ftelde uytlaatinge tót een yders onderiigtinge weeteldkundig te maken, zoo zal ik dan ook met byzondete ongenoegen én ongenade zien, dag eenige iéts kwaads daar tegen zoude denken, het zy Ingezeetenén van dit Ryk, hooge of laage, binnen- of buytèn-Landets, wié zy ook mog ten zyn; als mede verbièdén op de hoogfte ongenade, dat nooit iemand aan myn eenige ptopoziticn tot veranderinge zal hebben te doen; alzo geene grooter aUthöriteyt begeere, als voor eerft alle eerlykeen wak kere Mannen hunne hetten te winnen; en voot het tweede zelfs zyn de cietagtigfte Verantwootder van hunne regrmarigé en Adelyke Vryhe den het welke ik dan met myn éygen hand ondertekenc én met Eede bekragtige te houden «n doen nakomen zoo waarlyk helpe my God na Ziel en LichaamWas getekent (L. S.) FRÊDER1K van HESSEN* Hier op volgt de Vetzekeringe die de Zweedfa Ryks-raaden aan zyn K. H. Ftederik, Erf-Ptince van HelTen Kaftel, en Generaliftimus van 't voorn. Ryk hebben gedaan, als zyn K. H. tot de Zweedfe Ktoon ver- heeven wierd. r Wy ondergefchrevene Zweedfe Ryks-iaaden en.Standen Graven, Vryheeien,Ridderfchap, BifTchoppen. Adel, Geeftelyken, Krygs- Bevelhebbers, Butgerfchapen algemeene, die hier nu tegenwoordig ia Stokhplm vergadert zyn, als ook voot onze thuys zynde Medebroeders Gevelmagtigde, doen kond dat, hoewel tot opvolging van het voor- ledene Jaar eenparig en algemeen befluit, aangaande'! ZweedfeRyks- beftieting en Koningl. Thtoofls-beveftiging, dooi ons gezamentlyk be willigd en beflootcn is, geconfirmeerd word gaarne hdare Majefteyt, onze vetkoorne, en op den Thtoon zittende alletgenadigfte Koningin- neULRICA ELZÓNORA beftendige en geduutige Regeetinge ge- wenfcht hadden welke hertelyke en onderdanige gènegentheyd naag haat Majcfts. eyge hooge Petfoon, tn de daat in hoog verlichtende ge nade en hoogloftelykc zorge voor 't Vaderland en de gezamentlyk ge trouwe Onderdaanen hunne welvaart, befcherming en handhaving, als ook alle andere Koninglyke deugden ons altyd oorzaak geeven om dezelve in onze harten te houden en te huysvèften. Wy hebben onw ook onderdanig verzekert, dat door gemelde haaré Majts. voorfpo*- dige Regeeringons verdrukte Ryk door Gods genadige hulp en by- Aaod, w«a,z hetfteld en wcnfcltelykn totfianS gebracht, cn dc mag— tige Vyanden van 't Ryk zouden gedempt wotden 3 als ook dat daac dooi de algemeene ecnighcid tuflchen alle de Ryks-Standen bevordert, bekragtigt en vermeerdert Zal worden f waar in haare Majeft. zederd het aanvaarden van de Regeering tot nu toe, baate Koningl. zorgvul digheid, tot blydfchap en vergenoeging van alle de Onderdanen, heeft laaten blykenniet te min, alzoo haare Majeft, in dezen van de Stan den te famen komendevergadering, door haare genadige fchryrens van den ii, en in 't byzonder door die van den 19 February laaftleden, aan de gezamentlyke Standen te kennen gegeevcn heeft, haare Majefteytn hattelyke en hoogfte begeertens, om de Standen in een altyd duurige Vttede en eenighcyd te zien; doch daar toe geen beter noch heylzamee middel in decze gevaarlyke tyden ziende, als om zyn K. H. haare Ma jeft). beminde Gemaal tot de Throon te verheffen; dien volgende heeft haare Majt. dit voorgeftcld, om daarop onder zekere Conditiën (haa re Majefteyt in het toekomende tot verzekering dienende) de Stan den hnnne approbatie te vctkrygen het Koninglyk Gebied aan haar K. Gemaal overgelaten op dat de Ryks vetvallcne zaken doos zyn K. Hts. welbekende dapperheyt en yver, in decze nu zynde gevaar lyke tyden, wsder konnen geholpen wordendoch dat haare Majt.in dien haar Gemaal voor haar kwam te ftervén als dan de Regeering» weer zal aanvaarden Zoo is 'tdat niemand van de gemeen* Ryks- Standen hen wil fepdreeren van een zoo genadig, godvrugtig en hoogft beminnelyke Regeeiing: doch evenwei is door ons gezamentlyke Ryks-Standen in beraad genomen 1. Die van haare Majells. altoos duurende ïorgvuldigheyd als oofe gedaane Propofitic, daar in ziende haare Koningl. intentie en meenin- ge tot het Ryks-wefvaaren cn 't algemeene beftdie wy gezamentlyk met de onderdanigfte ootmoedigheid en denkzegginge aanneemen ca etkenncn gelyk wy in 't byzonder zien in haare Majts. Propofitic, ale het bekwaamfte middel daartoe dienende. t. Zynwy eenpaarig verzekerd, en hebben oorzaak tebekennen, dat Zyn K. H.niet alleen door groote dappere en weeteldkundige daaden, maar ook door veelc anderen hoog loffelyke preuven en zorgvuldighe den voor des Ryks-befchcrminge tegens deszelfs indringende Vyan den, als ook fleets betnygde hooge en minnelyke meeninge en wille te gens de Ryks algemeene Onderdanen zich waatdig gemaakt heeft, zoe dat wy eenpaarig ten hoogden vergenoegt Zyn om zyn K. Hts. hoogft- voerzigtige beftiering en dapperheid aan te nemen doch alzo zyn K. Hts. hooge Petfoon geen regt noch pretenzic tot dc Zweedfe Krooa heeft, zo zyn wy Ryks-raaden niet door pligt gedwongen zulks te doeng maar gemerkt wy niet anders zien kunnen als dat haaie Majts. voorge flagene Propozitte, als hét befte middel in deeze trouble tyden, tot op- tegtinge van het Ryk en des van nóoden zynde krachtige befchetmiit- ge behoorde aangenomen te wotden Zyn K. H.als begaafr zynde met éen doorfttaaiend vetftand, dapperheid en alle Koningl. hoog# wcetenfch'appen; zoo kannen wy ook mét dies te meet zekerheid, doot de verbintcnifle die zyn K. H. heeft aangegaan mét haare Majeft, or,ze genadrgfte Koninginnc, zulks apptobeeien, als ook onder de hoog lof felyke Guftaviaanle Koningl. Familie begreepén is v dewélke het R)^ Zweeden tot het grootfle geluk gebracht heeft i de zo'génaamdc Souvc- teyniteit exipiëetende doéh dat de Succefüe van het Ryk allccnig zal blyvé'n aan de Borft-Etven van zyn K. H. en zyne hooge Gcmaalinnc onze génadigcKoninginnc ULRICA ELEONÖAA zaldaai en tege» zyn K, M. doos decze beccdigde vëizeUctiifjfalsmede haare Majeft^.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 3