LEYDSE Vrydagfe Courant k°. ijï'è* N< 4» i T A L I E N. NAPELS den ji Mey. De Spaanfe Armée in Sicilien verzameld zich omtrent Saloita, om daar den 27 dezer te kunnen worden geëmbatqueeid, tot welken eynde reeds de Schepen verzameld worden ondertuffchen hebben de Duytfe Trouppen bezit ge nomen van alle de Plaatfen en Forten van dat Koningryk. De Gene raal Naffelrod, Commiffaris generaal van Oorlog ftaat van hier naar Sicilien te vertrekken, om met de Generaal Mercy te aboucheéren we gens het getal det Trouppen die naar Duytsland ftaan te keeren. Gifte ren zyn hier uyt Duytsland aangekomen 600 Soldaten die in onze Bor gen in Garnizoen zullen gelegt worden. RÓOME den 25 Mey. Voorlede Zaturdag ontfing de Hr. l'Affiteau Minifter van Vrankryk 2 Couriers van Parys men wil dat zy meede brengen Onaangenaame tydinge voor dit Hof wegens het geprojefteer- de accomodement van de Co'nftitütie Unigenitus. Zondag, eetfte Pinx- terdag, hield men Pauflelyke Kapelle in het Quirinaal, waar in de Paus (die zich wel bevind) geaffilieerd heeftMaandag wierd de gewoonly- ke Próceffie gedaan van het Vatikaan tot in de Kerk van den H. Geeft, in welke Próceffie 9 Kardinalen hebben gcaffifteeid. Dingsdag ging de Paus het Venetabile aanbidden dat in de Ketk van het Vatikaan was ten toon gefteld en wederom komende ging zyn H. in de Kerk van St. Katryn van de Natie van Sienne alwaar men met veel Solemniteyt vierde de Eleftie van de Grootmeefter van Malta Sondedatiter dier occazie was 'et des avonds een zeer fraay Vuutwetk en de gehcele Straatwaar in 1 Eere-Boogen waren gefteld was allerwegen geïllu mineerd ondertuffchen melden de Brieven van Malta dat gemelde Glootmeefter gevaatlyk kiank legt. Door een Courier van Madrid ge komen, verftaat men dat den Biffchop vanToledo op zyn uyterfte legr, zelfs is 'et een gerugt dat hy al overleden is. Maandag morgen had de Hr. Aldobrandini Audiëntie by zyn H.en men verzekert dat die Pre laat »al overgaan tot de Nunciature van Spanjen, doch alvoorens naat Venetien keeren om het gewoone affcheyd van die Regeetinge te ne lhen vervolgens zal de Hr. Stampa by die Republicq in zyne plaatfe fuccedee'rén. Den Ambaffadeui van Malta heeft zyn Compliment van gelukwenffing wegens de Evacuatie van Sicilien by de Kardinaal del Guidicc afgelegt. De Advyzen van Weenen zeggendat de Negotia tion van de Hr. Albani veel fuccés belooven, waar over, in des Paus te genwoordigheid,eeneCongregatie'ïs gehouden wAgens het Caiafterdat men aan femelde Prelaat ftaat te geven. De 'Ür. l'Affiteau willende f', oen oprechten de iiauaijk voui uc nerr. vwn ut Reli gieuzen van den H. Geeft ónder de Troteftie van Vrankryk om de Geeftelyke van dat Kloófter af te weer'en van de Jurisdi&ie van de Kar dinaal Vicarisdoch zulks is hem belet en dewyl gemelde Prelaat daar over heeft gefchieven aan zyn Hoffchynt het dat zulks eenig erabattas zal geven. Den Agent vari de Republicq van Genua is ver boden te.Hovete koomen om dat de Paus wegens het vry (lellen van de Kardinaal Albetontop die Republicq reet t'onvteedcn is. De Ker ken van de Spaanfe Natie hebben voor hun Portaal doen Hellen deWa- pens van den Keyzer in plaatfe van die van Spanjen. De Hr. Duodo ge- weezene Ambaffadeur van de Republicq van Venetien ftaat op zyn vertrek. Gifteren was 'er eén Examen van Biffchoppen. 's Namiddags voor de H. Drievuldigheid hield zyn H. na gewoonte Kapelle in het Quirinaal. Den Prince Ruspoli, zyn Leen van Sanfta Felicita in't kort willende verkoopen, zal de Apoftolife Stoel dezelve over neemen. GENUA den 21 Mey. Een Bark komende van Katalonien, heeft ge nomen 2 Galiotten van Tunis, en tei diet occazie 60 Slaven gemaakt. De Advyzen van Sicilien zeggen dat den Oorlog daat was geëyndigd en dat de Spaanfe Ttonppen wierdén ingefcheepr om naar Katalonien getransporteerd te worden. Voor 8 dagen arriveerden hiet het Hof van de Princeffe van Modena beftaande in 8 Koetfen van 6 Paarden 30 Kaleffen ,12 Gatdes te Paard omtcent 200 Edelluyden en veifcheyde Dames d'Honneui, benevens noch 3 Heeien van diftinftïe, en een ge- propottioneeid Gevolg van Laqueyen met magnifique Levreyen; men zegt dat de onkoften van deezen Treyn wel 1000 Scudi daags bcloo- jcn. L1VORNO den 24Mey, Van Palermo zyn hier 2 Spaanfe Galeyen aangekomen dei zeiver Kapiteynen vethaalen dat de gemelde Stad alreeds aan de Keyzetfe was ingeruymd. MILAAN den is Mey. Dooi een Coutier van 'Mantua heeft men ty-- ding dat met de Evacuatie van Sicilien teeds was begonnen. De Key- zei heeft hiet ordie gezonden om naat Sicilien te doen vertrekken ze ker Perfoon aanwien men het Koningryk Sardaigire zal configneren, om 't zelve vervolgens te reconfigneeren aan dien welke by den Ko ning van Satdinien daat toe zal zyn aangefteld. Men zegt dat gemelde Koning ten dien eynde heeft benoemt de Marquis van St. Remy die reet de helft van de Piemonteele Trouppen naar Sardaigne ftaat te trek ken; en het overige van dieTiouppen zal 'naar Turin keeten. De ver- fchillen wegens de Gtensfcheydinge tuffchen deezen Staat en de Gri- zons zyn'bygelegt. De Generaal Stampa is vertrokken om de Princeffe van Modena omtrent Genua te gaan Complimenteeren. TURIN den 25 Mey. Zyn Majeft. heeft de Marquis van St. Remy benoemt tot Onderkoning van Sardaigne cn de Hi. Capeo van Nizza Intendant genetaal van gemelde Koningryk. VENET1EN den eerllen Juny. Voorlede Zatordag kwam hier een Schip van Corfu, medebrengende Brieven van dtn 12 paffato, met wel ke men verftaat dat de Generaal Schuylenburg op 'zyn vertrek ftond naar herwaards. Een van onze Koopvaardvfcheepen naar de Levant gaande de Goude Dolphyn genaamtis door de Roovers genomen. Donderdag Feeft van 't Sacrament heeft men hiet de gewoonelyke Próceffie gedaan op de Plaats van' St. Matcus. De Scheepcn la Madona di Marina en la Gindita zyn hier in 31 dagen van Smirna aangeko men. Het Schip St. Binno dat al voor Maanden van Smirna was vertrokken en verlooren wietd geagtverftaat mep dat te Livotoo ge- lakkig is aangekomen. Duytslahd eri .d'aangreïtèehde Rykcn, enz. Vervolg van de Gravamina. 1 39. Wanneet nu deze Predikant verdreven en dc Ketk weg gsnomté was, heeft men dé Gereformeerde Predikant van Dahlsheim verboden den Gódsdienft Paroihialei en bezoeking det Kranken te Gund- heim te verrigten. Infpeftie Fxansheim. 40. In de Kerk te Gróot-Bockenheim, dié by de Ketke-deeling deé Gereformeerden particulier toegewezen is 3 hebben de R. Katholykea het Simultaheum ingevoert. .41. In de andere Keiken heeft men mede hei Simultaneum ingevoert. 42. Voor de Kerk-penningen hebben de Gereformeerden noch geen, Equivalent bekomen. Infpeftie Odetnheim. 43. Te Volxheim heeft Keur-Mayntz, by ruyling met Keur-Palts het S multaneum in den Gereformeerdentoegewezene Ketk ingevoert. 44. Te Wolfsheim alwaar de Kerk den Gereformeerden particulier aan bedeeld is, gebruyken de R. Katholyken ook het Kiokken-geluy. 43. Men heeft aldaat de Gereformeerden gevergt'voot de R1 Ka» tholykén op een algemeene Plaats, een Gebouw tot den Gódsdienft te maken, en daar in een Deur, op 't Kerkhof komende, te zetten. 45. Te Ventersheim onttrekken de Heet Ryngtaaf van Daun en da HeerFauft van Strombetg, de Gereformeerden noch hunne Ketk. IX. Uyt het oppei-Ambagt Getmetsheim, Infpeftie Billigkam. 47. In de Ketk te Meilenheim hebben de Gereformeerden, zelfs noeïè in de Ryswykfe Vreede, het vrye Exercitium K^hgioms gehad, het welka men hun na de tyd van deDeclatdtiè niet meet vergunt heeft. X. Uyt het oppei-Ambagt Neuftatt, Infpeftie Neuftatt. 48. In 't Jaar 1716 hebben deR. Katholyken het zoo genaamde Pa- tadys, dat mét het tuym van de Keik, en geenfints met het Koor, an nex is, door een Smit met géweld laaten openen, en daar in doen bren gen Houd en Pzer om dé opening daar van te Hoppen en tot hun ge bruik te maaken, waar tegens de Gereformeerden wel hebben geprotê-, fteerd, doch zulks is noch ongeremediëeit gebleeven. 49. Te Dannftatt zonde by de Ketke-dceling het Simultanettm bly- ven, maai dc R. Katholyken hebben de Fado de Keik particulier in be zit genomen. 50. Te Muttérftatt hebben déR. Katholyken het Klokken-geluy g«* meesfchappelyk gemaakt. J1. Te Edenkoben hebben zy het zelfde gedaan, met verftoiinge va« de Gereformeerde Gódsdienft. Al. to-j' l txxw-wypcrra-niWgt-lnfpe&te 'Ju'HutctP» 52. Te Caulbach is, tegens alle gedaane ptoteftatie, in der GerefotfK meeiden particulier toégewezene Ketk, het Simultaneum ingevoert. 53. TeRockenhaufeu is zulks vooi een Jaar meede gefchied. 34. De Kerk te Burftatt in het Falkenfteynfe, alwaar Keui-Palt» hee Kerk-tegt heeft, en dié van de Gertformeerde Predikant van Altzcn- brucken als een Filial altoos is bedient geworden in geen Kerké-dee- ling gekomen zynde, heeft zich den R. Katholyken Paftoor van Min^ weyler dezelve patticulier aangematigr. 53. Zoo is het ook met de Kapelle te Egelsbacb, in de Paftory van Ramftein, 56. Dé Drchant te Kubelberg, wil niet permitteeten dat de Gercfos^ meerden aldaar op het Kerkhof hunne Lyk':Predikatien doem 3 7. Te OtteibetCh heeft men voor hét Pprtaal, waar door de Gere* formeetden in hunne Ketk gaan, een Kiuistopgeregt, op het welke de ze woorden ftaan Crux Chnfti Judaii fcanda.um efi Gentibm Jlultiüa a cum lerrtr fit Damoni Ér %efeimatis in 'odium. F. M. Orth, me (of, dat is^, Het Kruys van Chriftus is den Joden èigetnis, en den Heydenen dwaas-^, heid, wyl ondertuffchen de Duy vel 'er voor fchrikt en de Geiefoimeer* den het haatcn. XII. Uyt het oppei-Ambagt Creutzenach, Infpeftie Creutzenach. 38. In deeze Infpeftie infteeien de Gereformeerden zeer, om ontfla^ ging van 't S-multaneum met aandrang van redenen uyt de Keurv. De-- claiatie, die expres difteert, dat de 'Patik ahno 1632,33 en 6i. met het Vorftelyke Huys Baaden Baaden zouden in haar vigeut blyven en na deszelfs inhouwd de Onderdaanen van de beide'Religien in haare Reg- ten gemaintineert en tegens alle ovetlaft befchetmt worden, het welk* men tot noch toe niet heeft konnen obtineeren want, na de inhouwdl van 't gemelde Rem komt den Gereformeetden metkelyk vootdeel toe boven alle andere Onderdaanen van het Ambagtdes niet tegenftaaa- de hebben zy eindelyk onderdanig gefolliclteeit dat men haar maas zoude gelyk (lellen met alle de Keut-Paltlè Onderdaanen, héf Simuh»- neum wegneemen en de Ketke-deeling In dit opper-Ambagt teguleeten, doch zulks is niet alleen noch met gelclued, maat in tegendeel hebben de daat zynde Carmelitén ,l nïct tegeriftaande dat zy 2 Kloofteis en z Kerken hebben, zederd een Jaar in 't Koor der Gereformeerden (zyn de de Kerk noch niet wedet opgebouwt) twee a dtiemaalen ter week de R. Katholyke Gódsdienft gehouden, ook zederd kotten tyd een Roöma Katholyken Klokke-luyder aaqgfcfte'ld,om dat de Getefoimecrden bil lik weigerden tot hunnen Gódsdienft te luyden met een Klok die zf zelfs gekogt en betaald: hadden om welke oorzaak zy ook den Gere formeerden Klokke-luyder de helft van zynTraftement ontnomen ea dat aan den R. Katholyken gegeeven hebben waai by noch komt de pretenzie uyt de Stads middelen dei Gereformeerden van 1610 Gis. die by de vetwoeftinge van de Ketk, van de l'pys der gcfmolte Klokken ge maakt zyn, cn welke Somme voorgegeven i», aan de Ffanffén te Gaub voot des Stads Contributie betaalt te zyn. 39. Men gebruikt het Exerittium fi'èfnaltaneum ih de geheélé (nfpé- ftie, niet tegenftaande hét in gevolge van het bygevoegde T{ecn par. 9. daar meedé zyn moetgelyk in andere Plaatfen van dc Palts behoord te gefchieden waai doot 60. By het gemeenfchappelyk gebruik det Ketk (eWaldbeklénheira, van den R. Katholyken Paftoor de Gereformeerden veel hinder ge fchied in de oeffening van den Gódsdienft,die daat door dikwijs wotdeif genootzaakt rooiden tyd uyt tefcheyden,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1