y,vcc B inkeliers steeds aker bedreigd ,aad Daadwinkels staan centraal in film Leiden herdenkt beweging De Stijl Manifest 10 jaar links, maar vooral eigenzinnig mÊÊÊÊmmÊÊÊÊm ^Dorpskerk kan mmm Dat waren eens even andere prijzen B3 weinig eld voor _>nge monumenten Terrein Bontekoestraat gedeeltelijk afgegraven EN OMGEVING LEIDSE COURANT ZATERDAG 14 NOVEMBER 1992 JDEN Een op de drie i|rnemers of personeels- ii van winkels in de Leid- Innenstad, ofwel 33 pro- is in 1991 wel eens be- Vergeleken met het lelijk gemiddelde dat op kn procent ligt, is dat een lillend hoog aantal. - blijkt uit een onderzoek r winkelcriminaliteit onder Ivan de 263 ondernemingen in de binnenstad zijn geves- Onder het onlangs geïn- i9öluceerde begrip 'winkelcri- iliteit' vallen winkeldief vernielingen en graffiti in .n de winkel, inbraak en be- gevraagd of zij wel eens Joonlijk, telefonisch of via yen werden bedreigd of limideerd. Ongeveer 31 ent gaf toe wel eens dreige- ten naar het hoofd geslin- "l te krijgen of het slachtof- zijn van afpersing. Hoe veel schade dit de winkeliers jaarlijks berokkent, is niet be kend. Opvallend is dat de onderne mers van de Leidse binnenstad en hun personeel zich, ondanks het relatief grote aantal bedrei gingen, zich op hun gemak voe len in de eigen winkel. Maar liefst 92 procent van de onder nemers en 84 procent van het personeel zegt zich veilig te voe len. Betrapt Volgens Luc Palm, bestuurslid van ondernemersvereniging Leiden Leeft, hebben de Leidse ondernemers voornamelijk te maken met bedreigingen door klanten die hun zin niet krijgen of mensen die zijn betrapt bij winkeldiefstal. „Denk maar aan mensen die zijn betrapt en roepen dat ze de winkel kort en klein slaan, als de politie erbij wordt gehaald. Of mensen die zich opblazen voor de toonbank als blijkt dat er een kreukje zit in het boek dat ze hebben ge kocht. Of een boze klant die een verkoopster in' haar gezicht spuugt". Hem is niets bekend over zware gevallen van afpersing, laat staan chantagepraktijken. „Of het moet komen van klanten die dreigen naar de consumen tenbond te stappen als ze hun zin niet krijgen, maar dat is na tuurlijk geen echte chantage". Dat de winkeliers zich over het algemeen toch veilig voelen in hun winkel, verbaast Palm niet zo. Volgens hem zijn winkeliers niet zo heel snel bang. „De een voelt zich bedreigd, de ander doet het af met een lach, en weer een ander neemt zijn ei gen maatregelen om het gevoel van veiligheid te vergroten", al dus Palm. Dat laatste komt vol gens Palm incidenteel voor. „Maar je kent de verhalen na tuurlijk wel over winkeliers die handboeien of ander materiaal in de la hebben liggen, om even tueel zelf te kunnen ingrijpen", aldus Palm. Gedenksteen De Leidse historicus P.J. Blok naar wie eerder al een straat in de Professorenbuurt werd vernoemd, krijgt nu ook een gedenksteen. De steen werd gisteren tijdens een symposium in het Gemeentearchief over de Leidse arbeidersbeweging tussen 1750 en 1980 overhandigd aan voorzitter P Obbemd van de vereniging Oud Leiden. De steen zal worden ingemetseld in de gevel van Oude Singel 66, het vroegere woonhuis van Blok P J. Blok hoorde 90 jaar geleden tot de oprichters van de vereniging Oud Leiden. Blok schreef een vierdelig standaardwerk over de geschiedenis van Leiden: 'Geschiedenis eener Hollandsche stad'. Gisteren werd een nieuw register van namen en onderwerpen voor dat standaardwerk gepresenteerd. Tijdens het door de Dirk van Eckstichting georganiseerde symposium werd ook aandacht aan de persoon van Blok I FOTO: WIM VAN NOOF1T DEN De twee Raad- Daadwinkels in de oos- jke binnenstad en in de aghwijk zullen de tfdrol spelen in een film de gemeente Leiden gaat ken. bekend raken met de Raad- Daadwinkel. Dit jaar openden twee Raad- Daad winkels hun deuren, één aan de Uiterstegracht en één aan de Havikshorst. Het fungeert als aanspreekpunt tussen bewoners en gemeente en' overheidsinstellingen. Be woners kunnen hier terecht met vragen over hun woon- en leefomgeving, uitkeringen en klachten over de gemeente. De winkelier probeert vragen zo veel mogelijk zelf te beantwoor den en als dat niet lukt, door te verwijzen naar de juiste ambte- Niet voldoende De film is niet echt nodig om de weg naar de Raad Daadwin kels te wijzen. Veel mensen vin den de winkel zelf wel. Maar de gemeente Leiden vond dat niet voldoende. D. Schouten van het Bruo Sociale Vernieuwing: „De film is bedoeld om nog meer mensen te laten kennismaken met de Raad Daadwinkels". Daartoe zal de film worden ver toond in buurthuizen en biblio theken. Maar ook de ambtenaren van de gemeente moeten de film zien. „Op die manier willen we de ambtenaren inzicht geven in de problemen waar burgers mee zitten", aldus Schouten. De dienstverlening aan de bur ger kan daarmee worden verbe terd. De film is mogelijk gemaakt door een forse subsidie van ruim 13.000 gulden van het mi nisterie voor binnenlandse za ken. De totale kosten voor de film bedragen 27.000 gulden. De subsidie is bedoeld om voor lichtingsmateriaal te maken over speciale gemeentelijke projecten. gexclST Er is op dit mo- gids'ïit te weinig geld voor de ^mnumenten uit de periode )0 tot 1940. Er moeten in IQ Aomende zes jaar 16.000 or ylouwen en 150 stads- en an bosgezichten beschermd rden, maar de daarvoor Stemde 12 miljoen gulden liet genoeg. [moet zeker vier tot vijf mil- n gulden bijkomen, vindt de ksdienst voor de Monumen- v zorg. De begroting van 12 J joen gulden is alweer van paar jaar geleden en nu ver- lerd. Als er niets gebeurt, is vik! Monumenten Selectie Pro- t (MSP) gedoemd te misluk- |gens een woordvoerder van Rijksdienst wordt druk over- ti met het ministerie van Jzijn, Volksgezondheid en fgluur (WVC). Ook andere nibronnen zouden welkom rïfe f gebouwen en gezichten eten worden gekozen uit de j» 000 gebouwen en 700 ge- den die de afgelopen jaren Iden geregistreerd in het ka- I van het Monumenten In- itansatie Project (MIP). SchC LEIDEN Met een tentoon stelling in De Lakenhal, een gedenksteen in het wegdek van het Kort Galgewater en een enorme schildering op de gevel van de meelfabriek aan de Zijlsingel herdenkt Leiden dit najaar kunstenaarsbewe- gin% De Stijl. Die werd 75 jaar geleden opgericht. Theo van Doesburg, één van de oprichters van De Stijl woonde van 1916 tot 1922 in Leiden. Hij had tussen 1917 en 1920 een atelier aan het Kort Galgewater 3. Daar wordt in het wegdek een gedenksteen aangebracht met het door de Hongaar Vil mos Huszar ontworpen vignet van De Stijl. Tot deze beweging hoorden verder onder anderen Piet Mondriaan, Gerrit Riet veld, J.J.P. Oud, Bart van der Leek en El Lissitzky. De gedenksteen op het Kort Galgewater wordt aanstaande dinsdag onthuld. Dan wordt ook een herdenkingstentoon stelling geopend in De Laken hal. Daar zijn onder andere door Van Doesburg ontworpen ramen te zien met afbeeldingen die zijn geïnspireerd op de Blauwpoortsbrug. De meelfa briek aan de Zijlsingel wordt opgesierd door een afbeelding van 17 bij 21 meter. Het gaat daarbij om een onderdeel van het door Van Doesburg bewerk te beeldverhaal 'De 2 kwadra ten', oorspronkelijk van de hand van de Rus El Lissitsky. De Leidse galerie Liga Nieuw Beelden en kunstenaar Sjef 01- theten spelen op de herdenking van De Stijl in met een eigen project. Op elf plekken in de stad die iets met De Stijl te ma ken hebben, worden kleine ge velobjecten geplaatst. Het gaat daarbij om eigentijdse kunst werken waarvoor De Stijl als in spiratiebron heeft gediend. Deze kunstwerken vanaf aan staande dinsdag 19 november tot en met 17 januari te zien. LEIDEN Het terrein aan de Bontekoestraat in de Zee helden wordt afgegraven. Het betreft hier echter maar een gedeeltelijke afgraving, waarmee volgende week wordt begonnen. Volledige sanering van het terrein is veel te duur. Voorlopig beperkt de gemeente zich tot het afgraven van de ene helft van het terrein. Met de vervuilde grond wordt de ande re helft opgehoogd. Aanvanke lijk bestond ook nog het idee om driekwart van het terrein af te graven en dat op het resterend te dumpen. De berg /ervuilde grond zou daardoor echer te hoog worden. De dubbele hoeveelheid ver vuilde grond op de ene helft van het terrein wordt afgedekt met een laag folie, schoon zand en straattegels. Op de andere helft wordt een speelterrein aange legd met wipkippen en een bas ketbalveld. De omringende muur wordt gesloopt. Als het terrein volledig gesa neerd is maar dat kan nog enkele jaren op zich laten wach ten- kan er een bedrijf op worden gebouwd. Over het lot van het terreintje is jarenlang onzekerheid blijven bestaan. LEIDEN Het woordje 'links' hebben de medewer kers van boekhandel Mani fest maar van de etalageruit afgekrabd. Het dekte de la ding eigenlijk niet voldoende. „Maar we zijn wel links hoor, verzekert Inge van der Velde, medewerkster van de boek handel die deze maand tien Linkse boekhandel Manifest werd in 1982 opgericht door twee idealisten, beide afkom stig van het opgeheven filiaal van boekhandel Ruward aan de Breestraat. Ze vonden een pand aan de Hooglandse Kerkgracht, in een monumentale stoom-, boek- en steendrukkerij. Het was de tijd van de massale vre desdemonstraties en de acties tegen kernenergie. Iedereen had zijn mond vol over de wa penwedloop. Geleidelijk aan keerde het tij, de maatschappe lijke interesse nam af en ook Manifest moest zich enigszins aanpassen. „In het begin had den we veel moeilijk toeganke lijke boeken en brochures, en zelfs scripties en pamfletten van studenten uit de linkse hoek, maar die kwamen ook als eerste weer in de uitverkoop," weet medewerker Harry Pro voost die met zeven jaar het langst bij Manifest werkt. „Het beleid veranderde, vier A-vier- tjes aan elkaar nieten en willen verkopen, dat werkte niet". Te genwoordig heeft Manifest veel meer weg van een alternatieve kadoshop. Vooral het aanbod aan alternatieve agenda's (van natuur- tot potten- en flikkera- genda's) en T-shirts met op drukken als 'Geef fascisme geen kans' is groot. De oprichters van de winkel hebben inmiddels het veld ge ruimd. Provoost vermoedt wel waarom. „Ze hadden misschien het idee dat ze hier ooit op be taalde basis konden gaan wer ken, en dat lukte niet". Pro voost maakt zich geen illusies dat dit ooit zal gebeuren. De winkel draait op een groep vrij willigers en wat op de boeken wordt verdiend, gaat recht streeks naar de huur van het pand en andere vaste lasten. Profileerde de boekhandel zich tot voor kort als 'links', nu noemt Manifest zich liever 'ei genzinnige' boekhandel. Bij het inkopen van boeken en tijd schriften letten de medewer kers erop of de inhoud verant woord, vernieuwend en maat schappijkritisch is. Maar ook gewoon leuke boeken kunnen soms door de beugel, waarvan je niet direct kan zeggen dat ze 'links' zijn. Naast Het Kapitaal van Karl Marx, liggen bijvoor beeld ook de strips van Kama- gurka uitgestald. Zelf laten de medewerkers er in elk geval geen misverstand over bestaan dat ze links zijn. Het zijn sym- patisanten van de kraakbewe ging en de homostrijd, anti-fas cisten, vaak mensen die actief zijn in de linkse politiek. En links zijn betekent voor hen dus niet: PvdA stemmen. „Die par tij is keihard op weg een partij van het midden te worden," zegt vrijwilliger David Trouw vol afschuw. Het boek 'Demo cratie als hartstocht' van PvdA- burgemeester Ed van Thijn heeft Manifest na lang beraad toch maar aangeschaft. Het ligt alleen niet op een prominente plaats. „Dat boek is echt op het randje. De politieke koers die Van Thijn is gegaan, daar heb ik geen woorden voor. Zoals hij een blokkade bij Shell uit el kaar heeft laten trappen...", zegt Trouw. Over de klandizie hoor je de me dewerkers van Manifest niet klagen, maar het kan altijd be ter. In elk geval is Manifest de inzinking van een jaar of vier geleden te boven gekomen, toen het wel heel erg stil werd in de winkel. De vaste klantenkring is qua leeftijd heel divers, vin den de medewerkers. Veel scho lieren van een jaar of 17 komen er voor stickers, ansichtkaarten of een tijdschrift. Leidse 'mei den' komen er om Meiden Blad K te halen, dat elders in Leiden niet te krijgen is. Volwassenen komen met name af op de ro mans, veelal van Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse schrij vers. Bij de inkoop wordt reke ning gehouden»met de smalle beurs van de meeste klanten van Manifest. „De nieuwste ro man van Harry Mulisch hebben we daarom niet. Die kost 75 gul den. Ach, bovendien komen de mensen echt niet speciaal hier naartoe om dat boek te halen. Dat boek kun je overal kopen" Maandag aanleg Schildersplein LEIDEN De aanleg van het Schilderspleintje aan de Wed- desteeg start maandag. Al zeer snel starten de grond- en graaf werkzaamheden. Daarna wordt begonnen met de inrichting naar een ontwerp van kunste naar Guus Bayards. Het kunst werk bestaat uit vijf panelen die in hoogte oplopen tegen de muur van de Witte Poortkazer ne. Twee groene vierkanten van bomen en gras, en bankjes maken het geheel compleet. Het project, dat drie ton gaat kosten, is naar verwachting eind december of begin januari klaar. Het Rembrandtjaar is, in het laatste geval alweer voorbij, en in dat kader zou het pleintje moeten zijn aangelegd. Tweede lustrum van buurtbus Zoeterwoude ZOETERWOUDE - De Zoe- terwoudse buurtbus viert het tweede lustrum. Morgen is het precies tien jaar geleden dat de bus de eerste rit reed. Uit tellin gen van mevrouw A. Vreeburg, de voorzitter van het buurtbus- comité, blijkt dat de bus in 10 jaar tijd bijna 48.000 passagiers heeft vervoerd. Onlangs kreeg het buurtbuséo- mite de beschikking over een nieuwe bus. Dinsdag delen alle passagiers in de lustrumvreug- de en ontvangen ze een atten tie. Het Zoeterwoudse buurt busproject draait op vrijwilli gers. Al tien jaar zetten tal van mensen zich belangenloos in. De buurtbus rijdt door de diver se dorpsdelen van Zoeterwoude en doet 'daarnaast Hazerswou- de-dorp. Benthuizen en Leider dorp (Elisabeth-ziekenhuis) aan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1992 | | pagina 9