soc~ lomo's in VS-leger est voor Clinton Italiaanse Hoge Raad pakt rechters hard aan reizen -eger onderzoekt banden tussen ANC en IRA Buitenland ZATERDAG lV™VEMBm992 I Charles in opspraak na telefoon gesprek Bosnische minister: stop wapenembargo ™4andel in botten bedreigt tijgers dat nj.EW DELHI De tijgers, die vroeger werden afgeschoten om nstif1 prachtige pels, worden nu bedreigd omdat hun botten bij de oun.pnsen in trek zijn. Natuurbeschermers hebben de alarmbel ge- omdat de kans bestaat dat de Aziatische tijgerpopulatie bin- is uitgestorven. Stropers schieten de roofdieren af om Nuin botten te verkopen voor de aanmaak van Chinese wijn en me- antJÜnen- Peter Jackson van de natuurbeschermingsorganisatie in Geneve meldde vrijdag dat de „tijgers verdwijnen zon- wij het weten". Kende Azie begin deze eeuw nog een popu- van,ïe van 40.000 stuks wilde tijgers, momenteel zijn er nog maar gere'n 6000 over, aldus Jackson. In Taiwan zou een brouwerij zijn a in-,ar Per jaar de botten van zo'n 100 tijgers gebruikt worden voor n je aanmaak van wiin. vvw)y ANVR VIERT HAAR 25-JARIG JUBILEUM REISSHOW INDONESIË THEATER TOURNEE DOOR HEEL NEDERLAND presentatie nieuwe multi-image dia-shows uitgebreide informatie reisprogramma zomer 1993 DÏNSDAGf17-NOVEMBËR DILIGENTIA IN DEN HAAG Aanvang: 20.00 uur Entree: 5.- RESERVEREN EN/OF AANVRAGEN BROCHURE: SOC-Reizen Hoofdkantoor: 02503-41334 Voorverkoop: Reisburo SOC-Reizen, Noordeinde 146, Den Haag, of informeer bij uw eigen ANVR-reisburo ROME Het hoogste or gaan van de Italiaanse rech terlijke macht, de Hoge Raad voor de Magistratuur (CSM), heeft een lijst opgeëist van alle rechters die tevens vrij metselaar zijn. Tegen hen zal een onderzoek worden ingesteld om te beoor delen of zij andere vrijmetse laars niet hebben bevoordeeld. Het vermoeden bestaat dat vrij metselaarsloges in veel geval len als dekmantel dienen voor contacten tussen politici, maf fiosi en magistraten. Een meerderheid van de 25 le den van de CSM gaat er van uit, dat het lidmaatschap van de vrijmetselarij in beginsel onver enigbaar is met het ambt van rechter of officier van justitie. Die worden immers geacht om alleen de wet te respecteren, terwijl vrijmetselaars een eed moeten afleggen waarin zij ver klaren dat zij hun broeders al tijd en overal zullen steunen. Nu zouden diezelfde overwe gingen ook in andere landen moeten gelden, maar toch zal bijvoorbeeld in Nederland nie mand willen voorstellen, om vrijmetselaars uit de rechterlij ke macht te weren. Het verschil in opstelling heeft dan ook vooral te maken met de bijzon dere rol die de vrijmetselarij in Italië heeft gespeeld. In de Italiaanse geschiedenis hebben vrijmetselaarsloges een belangrijke rol gespeeld - de voornaamste strijders voor de Italiaanse eenwording in de ne gentiende eeuw waren vrijmet selaars terwijl amper tien jaar geleden de loge P2 is ont maskerd als een occult macht scentrum van waaruit werd ge probeerd Italië economisch en politiek te controleren. De huidige discussie over de vrijmetselarij is naar aanleiding van een gerech telijk onderzoek naar een gi gantische smokkel van wapens en drugs in Calabrië. Daarvoor zijn de afgelopen week 133 maf fiosi en regionale politici, als mede de grootmeester van de P2, Licio Gelli, voor het gerecht In de loop van het onderzoek is duidelijk geworden, dat de con tacten tussen maffia en politiek werden gelegd in een drietal Calabrese loges, die op hun beurt weer een deel bleken van een geheime 'Grote Loge van het Italiaans Grootoosten', waarachter volgens de Calabre se officier van justitie Agostino Cordova een landelijk crimineel zakennetwerk schuilgaat. Daartoe bleken ook een paar magistraten te behoren, zodat de CSM nu wil weten of die on der een hoedje hebben gespeeld met de andere leden en of er nog meer geheime loges zijn waar hetzelfde gebeurt. „Fransen moeten veel wijn drinken" Idoor BOB VAN HUET LONDON Een heimelijk ge maakte bandopname van een intiem telefoongesprek tussen kroonprins Charles en zijn oude vriendin Camilla Parker Bowles heeft de Britse schan daalpers nieuwe munitie be zorgd in het 'royal scandal'. De Daily Mail publiceerde flar den van een conversatie tussen Charles en Camilla, opgenomen in december 1989. Op de nu al beruchte 'Camillagate'-band zou een wederzijds ,,I love you" te horen zijn, waar prins Char les aan toevoegt: „Ik bemin je, ik ben zo trots op je". De Daily Mail bezweert zijn lezers dat het een authentieke opname betreft. Buckingham Palace weigerde commentaar te geven op deze laatste ontwikkeling. De vriendschappelijke relatie tus sen Charles en Camilla is uitge breid beschreven in Andrew Mortons bestseller 'Diana'. De Daily Mail, die afgelopen zomer ruim 100.000 gulden betaalde voor de exclusieve rechten in Groot-Brittannië op de 'schok kende' zwembadfoto's van Sa rah, de echtgenote van prins Andrew, en haar Amerikaanse vriend John Bryan, wilde niet zeggen hoe men deze 'Camilla- gate'-banden in handen had ge kregen. Berichten over de op handen zijnde scheiding tussen de prins van Wales en zijn vrouw Diana werden gisteren versterkt door Diana's driedaagse solobezoek aan Frankrijk. De 'Camillagate'-banden zijn in zekere zin een vervolg. Eerder dit jaar was er een hoop ophef rond een eveneens afgeluisterd telefoongesprek tussen prinses Diana en een' van haar vrien den, upperclass autoverkoper James Gilbey. Nadat Diana zich bij hem had beklaagd over Charles' gedrag trooste Gilbey haar met zoete woorden. Vol gens de Daily Mail verklaart de laatste bandopname Diana's alom beschreven haat jegens Camilla Parker Bowles, die sinds 19 jaar gehuwd is met le- gerbrigadier Andrew Parker Bowles. Prins Charles is peet vader van Camilla's zoon Tom (17). Brigadier Parker Bowles gaf eerder deze week een verkla ring uit waarin hij alle specula ties over een koninklijke min naar van zijn vrouw ontzenuw de. Maar de Daily Mail weet wel beter. De krant heeft nu begre pen waarom prinses Diana Ca milla Parker Bowles een „rott weiler" heeft genoemd. In de meedogenloze en vaak absurde tabloidslag op koninklijke rod del pakte The Sun de laatste kwestie op en plaatste deze week twee foto's ter vergelij king op zijn voorpagina: één van mevrouw Parker Bowles en één van een vervaarlijk glimla chende rottweiler. De krant heeft inmiddels een lezer ge vonden met zo'n hond, ge naamd 'Camilla'. „Het is een hele lieve hond", meende haar baasje. Hij kan niet begrijpen waarom de prinses van Wales zo slecht over rottweilers denkt, aldus The Sun. Volgens de krant overwoog de man nu een tweede hond te nemen die hij hoe kon het anders 'Diana' zou noemen. OHANNESBURG - De uidafrikaanse legerleider ineraal George Meiring ieft gisteren toegegeven at het leger onderzoek heeft ïdaan naar mogelijke ban- :n tussen het Afrikaans Na- onaal Congres (ANC) en et verboden Ierse Republi- einse Leger (IRA). leiring zei dat hij daartoe on- ;r meer twee officieren naar onden had gestuurd. De zaak, ie donderdag in de publiciteit ebracht werd door de krant The Star, heeft in Zuid-Afrika tot de nodige opschudding ge leid. Hieruit zou blijken dat militai ren zeer nauw betrokken waren bij het politiek beleid van de re gering, aldus de Zuidafrikaanse Advocaten voor de Mensen rechten gisteren. De organisa tie riep president Frederik de Klerk op generaal Meiring te schorsen. Het ANC liet weten niet verbaasd te zijn over de onthullingen. „De Zuidafri kaanse strijdkrachten zijn een privé-leger van de (regerende) Nationale Partij", aldus het ANC, dat de president verzocht „hard op te treden". Meiring zei in een verklaring dat het onderzoek alleen de mi litaire vleugel van het ANC, Umkontho we Sizwe, betrof en dat het niet de bedoeling was het ANC als geheel in diskre diet te brengen. „Ik ben mij ervan bewust en steun het feit dat het ANC par tij is bij de Zuidafrikaanse on derhandelingen (over democra tisering). Maar als zo'n organi satie betrokken is bij geweld en de veiligheid van de staat be dreigt, kan ik niet doen of mijn neus bloedt", voerde hij aan. Meiring heeft de afgelopen maanden fel uitgehaald naar het ANC, dat hij ervan beschul digt aan te zetten tot het geweld in de zwarte steden. De generaal verklaarde dat hij twee officieren naar Londen had gestuurd om te onderzoe ken of er banden bestonden tus sen het ANC, de IRA en de Pale stijnse Bevrijdingsorganisatie PLO, omdat dergelijke betrek kingen een gevaar zouden kun nen betekenen voor de veilig heid van Zuid-Afrika. PARIJS De Franse minister van landbouw, Jean-Pierre Soisson, heeft er bij zijn landge noten op aangedrongen „grote hoeveelheden witte wijn te drinken". Dat is volgens hem een „vaderlandslievende plicht" tegenover de Franse wijnexporteurs in de dreigende handelsoorlog met de Verenig de Staten. In het conflict over de EG-export van oliehoudende zaden hebben de VS gedreigd met extra invoerrechten van tweehonderd procent op een aantal produkten uit de EG. Protest tegen plutoniumtransport Voor de Japanse ambassade in Parijs hebben leden van de milieugroep 'Robin Hood' gisteren met vaten 'radio-actief afval' een demonstratie gehouden. Het protest was gericht tegen het vervoer van de ander halve ton plutonium van Frankrijk naar Japan door het Japanse schip Akatsuki Maru. FOTO: AFP oblemen met borgpen Premier Congo Broer Rigoberta Menchu n Boeings Swissair treedt af met de dood bedreigd iCH - De Zwitserse luchtvaartmaatschappij sair heeft gisteren twee vluchten naar dp Ver- je Staten afgelast nadat bij de routinecontrole' jen Boeing 747 een beschadigde borgpen in de jrophanging was gevonden. Swissair heeft on gelijk opdracht gegeven tot een nauwkeurige jpntrole van zijn zeven Boeings 747. De toe- en waren twee weken geleden al, op advies van f\g en naar aanleiding van de vliegramp met Boeing van El Al boven de Amsterdamse Bijl eneer, gecheckt. Destijds werden geen onregel- jgheden aangetroffen. Boeing had donderdag Jviseerd de borgpennen waarmee de motoren bevestigd aan de vleugels van de meeste ïgs 747 nogmaals nauwkeurig na te kijken op en scheuren. BRAZZAVILE - Prehiier Step- hane Bongho-Nouarra van Con go is gisteren afgetreden nadat de politie rubberkogels had afge vuurd op demonstranten die eis ten dat hij opstapte. Bij de poli- tie-actie raakten 21 mensen ge wond, onder wie vijf ernstig. Het aftreden van Bongho-Nouarra is de climax van een zes weken du rende confrontatie tassen de re gerende Panafrikaanse Unie voor Sociale Democratie (UPADS) van president Pascal Lissouba en de Congolese Arbei derspartij (PCT). CHIMELL De broer van de Guatemal teekse Nobelprijswinnares Rigoberta Men chu heeft gezegd dat hij met de dood is be dreigd sinds zijn zuster vorige maand is on derscheiden voor haar werk ten behoeve van de Indianen van Guatemala. „Leden van de Vrijwillige Burgerpatrouilles hebben laten weten dat zij een eind willen maken aan de stamboom van de Menchu's, te beginnen bij de oudste nog levende broer," zei de 43-jarige Nicolas Menchu. „Ik vrees voor mijn leven". „De veiligheidsdiensten hebben zoals bekend eerder al mijn vader en moeder en twee broers vermoord. Ik ben bang dat het moorden opnieuw zal begin gen", zei Rigoberta's zuster Marta. Wet boedelscheiding verworpen in Praag PRAAG Het federale parlement heeft de wet over de opdeling van het vermogen van Tsjecho- slowakije na de scheiding verworpen. De federa le regering had voorgesteld de eigendommen na de ontbinding van de federatie op basis van het bevolkingsaantal in Tsjechië en Slowakije op te delen volgens de sleutel twee staat tot één. Uit gangspunt was echter dat roerende en onroeren de goederen eigendom zouden blijven van de re publiek waar ze zich bevonden. Voor de stem ming hadden de oppositiepartijen al bezwaar ge uit tegen het wetsvoorstel, omdat het misbruik in de hand zou werken. Maar een belangrijke rol lijkt ook te spelen dat met name de oud-commu nisten erop uit zijn de scheiding van de federatie zolang mogelijk tegen te houden. Parlement wil macht Boris Jeltsin beperken MOSKOU Het conservatieve parlement in Rus land-heeft gisteren een wet aangenomen die belem meringen moet opwerpen voor president Boris Jelt sin om zijn eigen regering te benoemen. Het parle ment stemde met 137 voor en 13 tegen voor een wet die de benoeming van een premier door Jeltsin af hankelijk maakt van goedkeuring door zowel het Congres van Afgevaardigden (het uitgebreide parle ment en het hoogste wetgevende orgaan in het land) en het zittende parlement. Maar Jeltsin heeft nog sterke troeven in handen om speciale volmachten te krijgen. Oekraine heeft gisteren op een bijeenkomst van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) geweigerd „in de huidige vorm" de statuten van het samenwerkingsverband tussen de voorma lige Sovjet-republieken te tekenen. Minder steun Europese eenwording BRUSSEL De steun van de EG-burgers voor de Europese inte gratie neemt langzaam af. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en het voormalige Oost-Duitsland daalt de Europese gezindheid met rond 10 procent. Opmerkelijk is daarentegen dat in Denemarken, dat grote problemen heeft met de verdragen van Maastricht, de al gemene steun voor de Europese integratie en de EG met enkele procenten toeneemt. Dat blijkt uit opiniepeilingen die in opdracht van de Europese Commissie in Brussel zijn uitgevoerd. Nog steeds is 73 procent van de ondervraagden voor pogingen de Europese in tegratie tot stand te brengen. Zestig procent zegt dat het EG-lid- maatschap van hun land 'een goede zaak' is. Bijna 50 procent van de ondervraagden vindt dat het EG-lidmaatschap hun land voor delen oplevert, terwijl 44 procent het 'zeer jammer' zou vinden als de EG wordt opgeheven. n Itj enth{1 e rei land. i stei ■de jk in daai ie mi e ren ente 1ARC DE K0NINCK Een van nomtferste verkiezingsbeloften stegikomend Amerikaans pre- 'njarijnt Bill Clinton lijkt te in verbreken is zijn toe- reging 'ogenblikkelijk de P|rc*taande uitsluiting van ho- e 'seksuele mannen en vrou- dollf geüniformeerde iede cjerikaanse krijgsmacht 31ie gedaante maken'. ir?n iton lijkt geneigd voorlopig a £e|illen zwichten voor enorme £°k vanuit de militaire top in steifrg Qm uitbanning van ho- 8rf te handhaven. ;westie is voor de aanstaan- iresident, die op 20 januari inctie treedt, een uiterst on- dReniakkelijke. Als Democra- h Witte-Huiskandidaat vóór verkiezingen heeft hij de in gezocht en gekregen van rel alle homo-belangengroe- ingen in de VS als een aantal ;e militairenonder wie voor- m lig voorzitter van de chefs w i staven admiraal William iwe. Crowe is nu een van de nsen die Clinton bezweren toelating van homoseksue- i en lesbiennes 'ernstige ge- igen binnen de rangen' kan bben. iree van de huidige chefs van Aven, onder wie generaal Co- Powell, zouden achter de •rmen aan Clinton hebben weten dat ze ontslag wil- nemen indien de komende iident het bestaande mili- 'ire anti-homobeleid zou af- ïaffen. Een president kan Iks in principe doen met een opele handtekening onder i simpel presidentieel de- daigt. Veel politieke waarne- idu%s menen dat president Clin- ïguiti, tevens opperbevelhebber de rijj de strijdkrachten, zich geen scalartrouwensbreuk met het mi- r criüre establishment kan ver- n "Boven, gegeven Clintons per- h we&nlijke verleden, waarin hij be- via handige manoeuvres de mi litaire dienstplicht en daarmee de kans om naar Vietnam te worden gestuurd, ontweek. Actueel De 'militaire homo-kwestie' is thans in Amerika uiterst actu eel, nu het geval van marine-of ficier Keith Meinhold in Cali- fornië grote aandacht in de na tionale media krijgt. De dertig jarige Meinhold is al twaalf jaar een succesvol marine-man, maar werd afgelopen zomer ontslagen nadat hij op een lo kaal tv-station had verklaard homoseksueel te 'zijn. Een rechtbank heeft de marine-au toriteiten eerder deze week ech ter verplicht om de officier op nieuw in dienst te nemen. Dat is inmiddels gebeurd. Meinhold is vast van plan zich niet te laten intimideren door vijandig gedrag van collega's en om zijn zaak tot een juridische test-case te maken voor gelijke rechten in het leger voor ho mo's. Binnen de NAVO zijn nu alleen nog de VS en Groot-Brit- tannië de lidstaten die homo's weren uit de krijgsmacht. Tijdens zijn persconferentie, eergisteren, zei 'president elect' Bill Clinton desgevraagd: „Ik wil met tal van mensen gaan overleggen over wat onze opties zijn. Ik wil beklemtonen dat er veel mensen zijn die ho moseksueel zijn en die ons land als militair voortreffelijk heb ben gediend. Waar het om gaat is niet seksuele geaardheid, maar gedrag. Dus wat ik van plan ben is op korte termijn een groep mensen samenstellen die mij gaat adviseren hoe we dit gaan doen. Het moet op de best mogelijke manier voor het be heer van de hele nationale vei ligheid en van de militaire be langen van het land. Maar ik zal mijn standpunt niet verande ren". Volgens een zegsman in de le gertop komt dit vage antwoord erop neer dat Clinton een com missie zal benoemen die 'gedu rende een jaar of twee' gaat stu deren op een vervolgens waar schijnlijk gefaseerde en gedeel telijke toelating van homo's in het Amerikaanse leger. Dat zou een scherpe breuk zijn met de verkiezingsbelofte om 'per pre sidentieel decreet een onmid dellijke intrekking van de ban op homo's en lesbiennes' uit te vaardigen. Gedrag Clintons verklaring dat 'ge drag' het belangrijkste criteri um moet worden, kan de weg openen naar eindeloze juridi sche processen in individuele gevallen. Als de maatstaf wordt dat openlijke belijdenis van ho moseksualiteit verboden blijft, dan zou in het kader van gelijke behandeling ook openlijke belij denis van heteroseksualiteit in het leger uit den boze moeten worden. En dan is het de vraag of Keith Meinholt bijvoorbeeld zijn horloge, dat op de zwarte wijzerplaat een roze driehoek vertoont, magomhouden. Voor sommige verlichte geesten in het overwegend conservatie ve Amerika lijden de anti-ho- mokrachten in 's lands krijgs macht aan hypocrisie en koud watervrees. „Iedereen weet dat het militaire apparaat ook nu al veel heimelijke homo's aantekt en dat bijvoorbeeld mannen die gezamenlijk naakt douchen nogal eens begerige blikken van seksgenoten op zich gericht we ten. So what?", aldus een woordvoerder van de vereni ging voor homo-rechten Hu- man Rights Campaign Fund. „Clintons onderzoekscommis sie in andere NAVO-landen zal vaststellen dat integratie in het leger van homo's in de praktijk nauwelijks problemen oplevert. Wij houden Clinton aan zijn toezegging en achten het verzet van de legertop een test voor het karakter en het gezag van onze nieuwe president". Bosnische kinderen zoeken naar voedselresten op een afvalbelt van de Verenigde Naties. SARAJEVO Het wapen embargo van de Verenigde Naties tegen Bosnië moet worden opgeheven om een einde te maken aan de door Serviërs uitgevoerde slacht partijen in Bosnië. Dat heeft de Bosnische minister van buitenlandse zaken, Haris Siladjzic, gisteren aan het einde van zijn tweedaagse bezoek aan Bonn verklaard, alwaar hij di plomatieke betrekkingen aan knoopte. Frankrijk kondigde gisteren ook diplomatieke be trekkingen met Bosnië-Herce- govina aan. Volgens Siladjzic zijn er in Bos- nië-Hercegovina 140.000 men sen gedood en 30.000 vrouwen verkracht door ongeregelde Servische bendes. „Dit is geen oorlog, maar een monsterachti ge misdaad, een slachting die begaan wordt voor de ogen van het geciviliseerde, maar zelf zuchtige en vermoeide Europa. Schande voor Europa!", aldus Siladjzic in een beroep op het geweten. „Het is gemakkelijk om het een etnisch conflict te of een burgeroorlog, maar er kan geen sprake zijn van een oorlog waarbij de ene partij wapens heeft en de ande re niet. Dat kan alleen moord zijn". De slecht bewapende moslims in Bosnië kunnen het niet opnemen tegen de Servi sche minderheden die door het federale (voornamelijk Servi sche) leger worden voorzien van wapentuig.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1992 | | pagina 5