'Ooit komt er weer een nieuwe Leidse Courant' 'Wie al te vervelend werd, werd keurig afgeserveerd' Finale Leidse Courant ZATERDAG 14 NOVEMBER 1992 Joop Walenkamp (42) voelt zich niet alleen nauw verbonden met de Leidse Courant, hij is het ook. Zijn grootvader was een van de nprichters, oud-hoofdredacteur Leo Roozen zijn peetvader. De huidige wethouder van economische zaken van Leiden over het teloor gaan van weer een krant. Ioor Joop Walenkamp f «et lot van een krant. Vandaag ge peld en in ieders gretige handen, lorgen de vis er in verpakt, de kat- ebak van vloerbedekking voorzien. Je weten dat dit het lot van onze da- Êlijkse krant is. Niemand rouwt er im. Integendeel, de oud-papierjon- ens van de sportvereniging zijn er lij mee. Het is de natuurlijke gang an zaken. Aan de Apothekersdijk ;aat er morgen bij wijze van spre- en een stapel oud papier van zo'n ijftig meter hoog. Drieëntachtig largangen oude edities van de Leid- gCourant. Het lot van een kranten- edrijf. Daar zijn we helemaal niet lij mee. ij mijn familie thuis heeft de Leidse lourant altijd een speciale plaats in- gnomen. Dat krijg je vanzelf als je 183 jaren de LC in de bus krijgt. Dat loest ook wel, want grootvader Wa- snkamp was mede schuldig aan de prichting van de LC. Deze ouder- etse dorpsdokter uit Warmond am met een paar goede vrienden in 909 het initiatief om een eigen ka- holiek dagblad voor Leiden en om- eving op te richten. De formule die Ij kozen om de Leidse Courant te unnen starten was heel sterk. In de ele Leidse regio zochten zij katho- eken die hun voornemen wilden eunen. De steun die zij vroegen ras tweeërlei: neem een abonne- ïent op de krant én neem een aan- eel in het bedrijf. En zo had de Leid- Courant van meet af aan een vas- trouwe lezerskring, et aardige hiervan was, dat de rant er op deze wijze niet alleen óór de lezers, maar vooral ook van de lezers was. Dit nu gaf een heel bij zonder karakter aan de start van de Leidse Courant. Nu de krant aan "haar laatste nummer toe is, zullen %ommigen wellicht tevreden zeggen: met de Leidse Courant verdwijnt een stukje verzuild Nederland. An deren betreuren het verlies van de krant die destijds zo'n belangrijke rol in het emancipatieproces van de katholieken in onze regio heeft ge- hpeeld. m Geen underdogs Want dat wordt tegenwoordig wel eens vergeten. Katholieken in Ne derland zijn vandaag de dag immers reibepaald geen maatschappelijke un- bo^erdogs meer. Toch was dat in de vo- j h*ige eeuw en begin deze eeuw nog rasheel anders. De vooraanstaande ka- niftholieke geleerde prof. dr. L.J. Ro- vegier heeft dat in zijn standaardwerk vehver de geschiedenis van de katho- na^ieken in Nederland van 1853-1953 d?In vrijheid herboren' boeiend be- jd ifcchreven. Voor degenen die wel eens n vergeten hoe de positie van het ka- ocltholieke volksdeel bevochten is, het hoiyolgende citaat. i,(-) Tal van hoge ambtenaren van lid ""Tan (-) genootschappen, waarvan de leden zich verplichtten soms on- 3er ede katholieken uit alle be irekkingen te weren en die tot voor lichtingen van hun getrouwen in Itilte geregeld „kleine blauwe adres boekjes", naamlijsten van roomse pedici, juristen, maar ook naaisters m vrachtrijders verspreidden. Bij een soort van stilzwijgende af- jpraak werd ten aanzien van alle apenbare functies in heel Nederland F) een hardnekkig uitsluitingssys- !eem toegepast. Dit blijkt uit de sta- listieken die De Tijd (-) publiceerde. I) Natuurlijk gaven de staatjes ook lanleiding tot grove commentaren j>p de achterlijkheid van de katholie ken, die door niets immers zo helder in het licht gesteld had kunnen wor den. Zij toonden echter overduidelijk aan, dat van een stelselmatige uit sluiting in alle overheidsdiensten te spreken viel: aan de departementen, bij de rechterlijke macht, op de pro vinciale griffiën, op de raadhuizen, bij het onderwijs van hoog tot laag (- Eens per jaar moet ik onwillekeurig aan dit citaat denken. Bij de jaarlijk se klaagzang van vooral de liberale fracties in de Tweede Kamer bij de begrotingsbehandeling van Binnen landse Zaken dat het CDA.overbe- deeld is in burgemeestersposten en ambtelijke topfuncties. Het kan ver keren. Warmond In 1909 vormde het priestersemina rie in Warmond het centrum van de intellectuele ambitie om de positie van de katholieken in het land en de regio te verbeteren. In de overwe gend niet-katholieke omgeving vormde een aantal gemeenten, zoals Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Oegstgeest en Warmond, in feite een aantal katholieke enclaves. War mond nam daarvan het voortouw in de katholieke emancipatie. Initiatief en voedingsbodem voor de stichting van een eigen katholieke Leidse Courant wortelen in het Warmonds seminarie en zijn vaste bezoekers. Hoe rooms Warmond was, blijkt wel uit de gemeenteraadsverkiezingen van 1935. Mijn grootvader stelde zich na zijn pensionering als dorps dokter verkiesbaar voor de Roomsch Katholieke Staatspartij. Als lijst trekker van de RKSP verenigde hij maar liefst 639 van de 998 in War mond uitgebrachte stemmen op zich. Dat was 64 procent, dus ruim schoots de absolute meerderheid. Ik zei al: de Leidse Courant was niet alleen vóór maai- vooral ook van haar oprichters en lezers. Natuur lijk, de Leidse Courant heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een krant die geheel voldoet aan de ei gentijdse volwassen journalistieke standaard. Toch zie ik haar nog al tijd graag in historisch perspectief met haar grote belang voor de katho lieken in de regio. Al tientallen jaren ga ik eens in de zoveel weken op bezoek bij mijn oude peetoom Leo Roozen. Deze au teur van een reeks boeken over Lei den en de dorpen in de omgeving is zo ongeveer zijn hele leven in dienst geweest van de Leidse Courant. Eerst als verslaggever, later als hoofdredacteur. Hij is inmiddels 88 jaar en nog steeds woonachtig in de schaduw van de Petruskerk. In wisselende samenstelling tref ik daar dan zijn favoriete vrienden uit het rijke roomse leven en sommige oud-collega's van de krant. Zoals prof. Hans Goddijn en Ton Pieters, die elkaar vrolijk citaten uit de La tijnse liturgie of Romeinse kerktra ditie toeroepen. Ik schuif daar dan aan als jong broekje in een hoekje van Roozens negentiende-eeuwse studeerkamer. Ik spits mijn oren. Blijven de anekdotes over de Leidse •Courant dan al te lang uit, dan vraag ik er rechtstreeks naar. Wat hij des tijds over de gemeentepolitiek en ge meentebestuurders in de krant schreef? Het vieze gezicht van de oud-hoofdredacteur spreekt boekde len. Gemeentepolitiek? Als fatsoen lijke krant hield je je daar toch niet mee bezig. Althans zeker niet als fat soenlijk hoofdredacteur. Als ik dat nou leuk vind om te doen, dan wil hij dat van zijn petekind wel door de k ue voormalige zetterij aan de Papengracht. mij Een foto van de inwijdingsplechtigheid van het gebouw van De Leidsehe Courant aan de Papengracht. Op de voorste rij tweede van links mgr. Taskin, de bisschop van Warmond, daarnaast burgemeester Van der Sande Bakhuyzen, bisschop Aengenent, deken Dessens (pastoor van de Mon Père kerk) en dokter Walenkamp (president-commissaris). Uiterst rechts directeur B. Lans. Achterin in het midden de toen nogjonge Leo Roozen. vingers zien, maar zelf, neen hoor. Treffend is het verhaal over zijn be zoek aan de toenmalige koningin Ju liana. Zij organiseerde op Soestdijk een bijeenkomst van de hoofdredac teuren van de Nederlandse kranten om met hen van gedachten te wisse len. Dezen kwamen op hun paasbest vanuit heel Nederland aanzoeven in hun limousines. Roozen had even wel in Leiden zijn oude bromfietsje bestegen, zo'n ouderwets pothelmp- je op zijn hoofd vastgesnoerd en de tocht naar Soestdijk op zijn geheel eigen, bescheiden wijze per brom mer gemaakt. Eenmaal in Soestdijk gearriveerd, moest hij echter onver- richterzake weer terug. Luid schate rend hadden de bewakers van de rijkspolitie hem de toegang tot het paleis geweigerd. Als dit een hoofd redacteur was, kon iedereen wel zeg gen dat hij hoofdredacteur was. Neen, ze konden hem echt niet bin nenlaten. Echt gemis Vanaf vandaag is dit alles historie. Toch zal ik de Leidse Courant niet zozeer missen om dit soort anekdoti sche herinneringen aan een soms ver verleden. Zo gaan die dingen nu eenmaal. Neen, het echte gemis zal zich doen gevoelen doordat Leiden voor het eerst sedert 132 jaar nog slechts één dagblad heeft. Zoals bekend verschijnen in Leiden in verschillende vormen reeds vanaf 1618, 1620 en meer regulier vanaf 1686 kranten onder de naam Leid sehe Courant. Soms verschijnen er zelfs meerdere kranten onder diver se namen. Maar vanaf de oprichting van het Leidsch Dagblad in 1860 tot Har Meijer (51) is een van de Leidse notabelen die nauw verbonden zijn aan en met de Leidse Courant. In zijn studententijd was hij tennismedewerker. Daarna haalde hij als huisarts, als lid van het bestuur van de 3-October Vereeniging en als voorzitter van tennisvereniging Unicum veelvuldig de kolommen. Vandaag voor de laatste keer. door Har Meijer De sportbijlage van de Leidse Cou rant op maandag bestond 30 jaar ge leden louter uit voetbal. Als arme student en lokaal tennistalent, spel- technisch en culinair uitstekend be geleid door Jaap Noordman, zag ik mogelijkheden om een zakcentje bij te verdienen. Ik solliciteerde naar de functie van tennisverslaggever bij de toenmalige chef van de sportredac tie, Henk Heruer, met het argument dat tennis in de toekomst een zeer grote plaats in het Leidse sportge beuren zou gaan innemen. Argumenten hiervoor had ik totaal niet, maar een zekere bluf was mij niet vreemd. Henk Heruer, in het bezit van het diploma gymnasium alpha, had op zijn eindexamen een acht voor geschiedenis van mijn va der gekregen en droeg dientengevol ge de familie een warm hart toe. En aangezien de allerhoogste baas Leo Roozen ook een huisvriend was, was een contract snel geregeld. Ik zou per regel worden betaald, een kilometervergoeding ontvangen en een warme maaltijd per dag in reke ning mogen brengen. Ik knoopte al les duidelijk in mijn 'flapoortjes' en nam mij voor 'vele regels' te produ ceren en vele kilometers per fiets af te leggen. De 'heren' leefden name lijk in de veronderstelling dat ik een klein autootje bezat. Meissies Zo ging ik op 1 april 1962 van start bij de Leidse Courant. De zondag competitie en de daaropvolgende nacht waren een ware uitputtings slag. Allereerst speelde ik voor Uni cum I competitie met de legendari sche 'prikker' Lodewijk Kallenberg en Helma en Maureen, twee schatti ge meisjes uit het oosten, die aan het Noordeinde moderne kookkunst studeerden. Later hebben Lodewijk en ik zo'n 'meissie' maar tot onze le vensgezellin genomen. Aan het eind van zo'n competitiedag begon ik als een razende alle parken in de omgeving te bellen om de uit slagen te verzamelen. Al moet hier bij wel vermeld worden dat ik dit sa men met Frank Bonte van het Leidsch Dagblad deed, zodat wij sa men een volledig overzicht bij elkaar scharrelden. Roomburg met de le gendarische Lex Karamoy speelde in die tijd hoofdklasse, de Leidse Hout, Har Meijer tijdens een prijsuitreiking op Unicum. met Frank Bonte, speelde er vlak on der en OLTC met hardhitter Jaap Temmink acteerde op hetzelfde ni veau. Unicum speelde slechts twee de klas, al vond coach Jaap Noord man dat wij veel meer in onze mars hadden. U ziet aan het huidige niveau dat de verloedering is ingetreden. Unicum speelt in de eerste klas nog op een aanvaardbaar niveau, de rest is tot recreatietennis afgedaald. Na zo'n competitiedag deed zich te vens een groot probeem voor. Wij moesten met Jaap Noordman en onze tegenstanders naar zijn 'wijn- caves' in Voorschoten, alwaar wij als schenkfeuten dienst deden terwijl onze Jaap daar goede zaken met te genstanders, vrienden en andere ge nodigden deed. Zijn glazen waren van het fraaiste kristal, waaruit Jaap de mooiste geluiden wist te to veren. Na een lekker glas wijn wer den vervolgens 'De Knip' in Voor schoten of Indisch restaurant 'De Deijl' in Wassenaar gefrequenteerd. En pas na de copieuze maaltijd kon ik tot diep in de nacht mijn stukjes maken die 's ochtends voor acht uur op de redactie op de Papengracht moesten liggen. Meerdere malen fietste ik 's morgens om zes uur door de stad om mijn kopij in te leve- De huidige hoofdredacteur Jan Leu- ne had de grootste moeite om mijn handschrift te ontcijferen. De maan- dpg bracht ik verder studerend en wat slapend door, waarna ik 's a- vonds of met mijn schrijfprodukt werd gecomplimenteerd of letterlijk en figuurlijk de grond in werd ge boord. Je kon in zoTi stukje dan ook de voor- of afkeur duidelijk laten blijken. Na de competitie kwam het toernooien-circuit, en als ik zelf niet meespeelde 'bezocht' ik zo'n toer nooi met collega Frank Bonte om en om. Wij wisselden 's avonds erva ringen en gegevens uit, maar tou cheerden ieder wel de kilometer- en onkostenvergoeding. Dat hierdoor wel eens wat 'foutjes' ontstonden gaf meerdere malen het lezerspubliek de gelegenheid ons te bekritiseren. Wie wat al te vervelend werd, werd vervolgens in onze krant keurig afgeserveerd. U begrijpt dat wij niet overal als vrienden werden ontvangen op de respectievelijke parken. Al met al heeft mijn tennis- schrijven mij in mijn studententijd van de nodige pecunia voorzien en voor 1500 gulden kon ik mijn eerste auto aanschaffen. Een fraaie rode 'lelijke eend' met een heerlijk open dak. Henk Heruer en Leo Roozen waren wel met mij tevreden maar vonden mijn declaraties duidelijk aan de hoge kant. In onderling overleg werd echter altijd een prima oplossing ge vonden. Leo Roozen ging enkele jaren later met pensioen, waarna ik hem verder als huisarts heb mogen dienen. Henk Heruer, die inmiddels chef-re dacteur was geworden, verliet enke le jaren later de Leidse Courant om in dienst te treden bij het Limburgs Dagblad. Thans is hij perschef van de bisschop van Rotterdam. Aan het eind van mijn studententijd was ik wegens co-assistentschappen niet meer in staat te schrijven en an deren namen toen het vaandel van mij over. Tennis is immer toonaangevend ge bleven in de Leidse Courant, wat wel blijkt uit de jaarlijkse tennisbijlage aan het begin van de competitie en het Masterstoernooi op mijn eigen park Unicum. Peter Klein, Gert-Jan Onvlee en Arnold v.d. Capellen zijn nog steeds geweldige pleitbezorgers voor het huidige tennis. Toch ben ik best wel een beetje trots zelf de aan zet tot de huidige Leidse tenniscul- tuur te hebben gegeven. aan vandaag aan toe kent Leiden ten minste twee eigen Leidse kranten. Voor het journalistieke en intellec tuele klimaat in een stad is dat een geweldig voorrecht. Maatschappelij ke opvattingen hebben zo meer dan één podium. Er ontstaat tussen de dagbladen een licht spanningsveld van een zekere onderlinge wedijver. Om de eerste, om in ieder geval de beste te zijn. Dat is een stimulans voor de betrokken redacties. Maar ook voor de lezers. Ik ben al meer dan vijftien jaar tegelijk abonnee van zowel de Leidse Courant als het Leidsch Dagblad. Ik sta er nog bijna dagelijks versteld van hoezeer de verslagen door twee journalisten van een en dezelfde gebeurtenis on derling kunnën verschillen. Wille keurig voorbeeld uit mijn stapel oude knipsels: 'Besluiten over Bree- straat pas in najaar', en daarnaast in de andere krant: 'Wethouder maakt haast met plannen Breestraat'. Ik heb dit altijd gezien als een ge ruststellend bewijs dat de 'koningin der aarde', zoals oude journalisten hun vak plachten te noemen, toch ook maar een gewoon mens is. Wie terugkijkt naar de achter ons liggende drieëneenhalve eeuw, weet dat er vroeger of later wel weer een nieuwe, eigentijdse, Leidse Courant zal worden opgericht. Ongetwijfeld zal ook die weer hard vechten voor de maatschappelijke emancipatie van een nieuwe bevolkingsgroep, die de steun van een eigen krant zoekt. Ook van die Leidse Courant zou ik graag van het eerste nummer af een exemplaar in de bus hebben. Kunt u dat nog even aan de administratie doorgeven? foto Diri Ketting

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1992 | | pagina 37