Lief en leed van een correspondent Moeilijk wennen zonder de Leidse Courant IETWAT T? LeidseCourant 7 a ilml/ij zaterdag 14 november 1992 i i Joop Peeters (64) uit Voorschoten was tot voor kort een van de correspondenten van de Leidse Courant die zich altijd realiseerden I dat het financieel meer oplevert om de raadzaal schoon te maken dan in die raadzaal een vergadering te verslaan. Bij het schoonmaken ontbreekt echter het avontuur, het verrassende. van Noort, die inmiddels elk ver scholen huisje in Alkemade weet te vinden. Naast al deze positieve berichten moet het me echter ook van het hart dat nogal wat mensen de persverte genwoordigers persoonlijk verwar ren met hun boodschap in de krant. Om een voorbeeld te noemen: on langs meldde ik in de krant dat de para-commerciële activiteiten van dorpshuizen en jongerensociëteiteh een doorn in het oog van de plaatse lijke horeca zijn. De overkoepelende organisatie had, na de nodige infor matie te hebben gekregen van plaat selijke horecaffers, de gemeente Al kemade zelfs met een proces ge dreigd. Tot mijn verbijstering rea geerde de voorzitter van een van de dorpshuizen ongeveer als volgt: „Ik laat me door de krant niet in een ru zie met de horeca drijven". Dat is na tuurlijk de omgekeerde wereld: de boodschapper aankijken op een be richt datje niet bevalt. De laatste ja ren bestond gelukkig de mogelijk heid om commentaar te leveren via de rubriek Weekend. In deze brood nodige rubriek konden myn artike len helaas nooit integraal worden geplaatst. Ik denk dat ik via de Leidse Courant vaak iets heb kunnen doen voor mensen die bij het gemeentebestuur op onbegrip waren gestuit. Ook heb ik het gemeentelyk standpunt naar de bevolking toe kunnen verklaren. Het vak van journalist, zo meen ik mezelf met een meer dan twaalfjari ge ervaring wel te mogen noemen, is meer dan het opschrijven van woorden. Het vak houdt een inten sief contact met veel verschillende mensen in. Ik vind dat een meer waarde. Het werken voor de krant geschied de tot een jaar geleden onder grote tijddruk. Als ik over elven uit een vergadering kwam, moest snel het artikel worden geschreven, omdat de koerier het om één uur, half twee kwam ophalen. Vaak zat ik met de hete adem van de koerier in mijn nek nog te schrijven. Tegenwoordig heeft de computer ook voor mij het werk makkelijker gemaakt. Was ik te moe om nog te schrijven dan stond ik 's morgens wel voor dag en dauw op om een vergadering met frisse moed uit te werken. Maar aan alles komt een eind, ook aan de Leidse Courant, waarmee ik me altijd sterk verbondén heb ge voeld. hij toch maar mooi helemaal voor niets de uitvoering mag meemaken en dat hij best loten kan kopen voor de grote loterij na afloop. Daar trapt iedere beginneling in. Wanneer de andere genodigden een rustig afzak kertje nemen, spoedt de correspon dent zich op de zondagavond, de feestavond in die jaren, naar huis en begint zijn typemachine te mishan delen. Midden in de nacht wordt het verslag bezorgd op de juiste plaats en dan weet de correspondent, dat indien het verslag opgenomen wordt, hij bruto 5,- op die zondaga vond verdiend heeft. Na aftrek van koffie en loten blijft er gemiddeld 1,50 over. Mgr. Beckers Bladerend in mijn knipselboeken uit die jaren zie ik tussen dé verslagen van de R.K. Vrouwenbond, de R.K. Boerenleenbank en de R.K. Midden standsvereniging ook staan de ver slagen van de R.K. Geitenfokvereni- ging, de Zondagsvliegers van de Postduivenhoudersvereniging en zelfs een verslag van de raadsverga dering met bijzonder veel aandacht voor het tijdens die vergadering ge sproken woord van de KVP-afge- vaardigden. Hoogtepunten zijn de vele priester- en kloosterfeesten. Voorschoten heeft een echte hoge prelaat als inwoner: mgr. Th.M.P. Bekkers, protonotarius apostolicus. Verslagen over deze 'notaris van de paus' gaan steeds via de hoofdredac- In de jaren zestig en zeventig vindt er een bloedeloze revolutie plaats. De grote kerkgenootschappen pro beren elkaar te omarmen em noe men zich zoekenden en gaan 'Op Weg'. Niemand spreekt meer over het 'ware' geloof en als gevolg daar van is voor menig r.k. gezin ook de Leidse Courant niet meer de enig ware krant. De heer van stand Roo- zen is gepensioneerd, de nieuwe hoofdredacteur laat zich bij zijn voornaam noemen en de correspon dent bezoekt minder verenigings bijeenkomsten en meer gemeentelij ke vergaderingen, want ook de Leid se Courant wil meer algemeen nieuws en probeert zich niet te bran den aan de felle twisten tussen de be correspondent dat het financieel meer oplevert om de raadzaal schoon te maken dan in die raadzaal een vergadering te verslaan. Bij het schoonmaken ontbreekt echter het avontuur, het verrassende. Met het uitdunnen van het aantal dagbladen in deze regio verdwijnt ook grotendeels de primeur van het nieuws. Zeker wanneer je als corres pondent na veertig jaar overal je tip gevers hebt, wordt het nieuws je voor zover je het niet zelf hebt ontdekt gewoon aangedragen. Inmiddels is de schrijfmachine met handbediening vervangen door een elektrische typewriter en ten slotte komt de computer en dat betekent veelal een di rekte weergave in de krant van wat in de werkkamer op papier gezet wordt. Je leest af en toe je eigen taalfouten...en dat is schrik ken! De Leidse Courant verandert mee. Gelukkig blijft er altijd nog enige ruimte om te schrijven over het ker kelijke leven. Om dat nieuws alge mener te maken heet de celebrant gewoon voorganger en de enkele keer dat er een neomist in een paro chie komt, heet de jongeman gewoon een nieuwe priester. Wanneer het door Joop Peeters Alle begin is moeilijk. Extra moeilijk is de start als correspondent voor het .rooms-katholieke dagblad de Leidse Courant in de jaren vijftig. Na 'eindeloos' wachten word ik ont vangen in een grote, goed gemeubi leerde kamer. Achter een monumen taal bureau zetelt hoofdredacteur L.C.J. Roozen, de onbetwiste half- van r.-k. Leiden en wijde omge- jving, van waaruit gewaakt wordt de goede zeden voor ieder die het ware geloof kent en belijden wil. insiders weten dat de hoofdredac teur een dubbel leven lijdt. Zodra de werkzaamheden het toelaten springt hij op de fiets en gaat rich ting Zoeterwoude. Op de boerderij Oost-Vliet is hij gewoon knecht. Toch wel een bijzondere, want hij wordt er niet voor betaald. Tussen de koeien is hij ook in zijn element, al kan hij zijn roeping niet vergeten en dat resulteert in het nog steeds door menigéén begeerde boekje 'De Zeven Zaligheden van Zoeterwou de'. Druk: N.V. De Leidsche Cou rant. Opgedragen aan Hack van Os te Haarlem. Uitgegeven in oktober 1946. Hoewel ik al jaren correspondent ben voor dagblad Het Binnenhof wordt toch mijn godsdienstige ken nis door hem flink getest. Ik weet nog steeds niet of ik als correspon dent word aangenomen omdat hij mijn vader goed kent. Die noemt de heer Roozen gewoon Leen. Of omdat de heer Roozen in mij een (jonge- )man ziet die zieltjes (abonnemen ten) kan winnen in Voorschoten. In de beginjaren blijft er weinig van de verdiensten over. Het leven in Voorschoten bestaat volgens de dag bladen voornamelijk uit feesten: kerkelijke en wereldlijke. Iedere ver eniging met het predikaat r.k. heeft minstens een of meerdere keren per jaar een feest, waarbij de geestelijk heid en de pers worden uitgenodigd. De eerste rij is steeds voor de geno digden, die verdeeld zijn in rangen en standen. De laagste stand is die van de pers, die krijgt geen gratis kopje koffie tijdens de pauze. Wel komt er altijd een dame die de cor respondent van de krant vertelt, dat houdende en de vooruitstrevende christenen. Vele gezinnen doen zelfs hun vertrouwd christelijk of r.k. dagblad de deur uit en vervangen die door een neutraal dagblad. De chris telijke pers is het eerste slachtoffer, maar ook de katholieke pers kan zich alleen nog handhaven door sa menbundeling en zo ontstaat Wes terpers, bestaande uit Het Binnen hof en de Leidse Courant. De corres pondent groeit echter in aanzien en wordt een soort onbezoldigd wel zijnswerker. Wanneer bijvoorbeeld de vuilnisman een zak laat staan, krijgt de correspondent van de ver bolgen burger te horen dat daar maar eens een stukje over geschre ven moet worden in de krant. Wanneer Voorschoten een nieuw station krijgt, dan zijn er de bezorg de ouders die menen dat de toegang naar het station beter beveiligd dient te worden: 'Schrijf daar maar eens een keer over. Die lui doen maar wat!' Het dorp Voorschoten dat in vroeger tijden op de zondag steeds drie stro mingen kende, die naar de drie grote kerken voerde, heeft geen drie kerk genootschappen meer, maar wel ze ven stuks en dat terwijl het aantal bezoekers aan die kerken nog nau welijks twintig procent van het aan tal inwoners bedraagt. De Leidse Courant verandert mee. Slechts zelden is er nog een kerkelijk feest dat ruimte krijgt in de kolom men, en zo dat gebeurt, heet de neo mist een nieuwe priester en de cele brant gewoon voorganger. Alge meen nieuws is veel belangrijker. Daar is ook veel meer aan te verdie nen. Een correspondent mag dan een gedrevene zijn met een roeping het onrecht aan de kaak te stellen en het goede te verspreiden, ook bij hem dient er gewoon brood op de plank te komen. Uit de aanleg van een verkeersdrempel zijn met wei nig moeite drie artikelen te halen. Het eerste artikel betreft de officiële mededeling en het genomen besluit. Het tweede artikel laat de voorstan ders aan het woord en het derde arti kel is voor de tegenstanders. Bestond in de jaren vijftig en zestig het werk van de correspondent voor 80 procent uit verenigingsnieilws en Joop Peeters, hier bij de dorpspomp, zwengelde letterlijk en figuurlijk veel nieuws aan in Voorschoten. voor 20 procent uit gemeentelijk nieuws, thans is 80 procent nieuws dat met de gemeente als bestuur te maken heeft en slechts 20 procent verenigingsnieuws. In de watten De financiële kant van het corres pondentschap wordt ook iets beter. Niet zo zeer door een betere honore ring, maar omdat de correspondent meer in de 'watten' gelegd wordt en thans gratis consumpties krijgt aan geboden tijdens zijn werk en boven dien aardige dames met loten weet te ontwijken. Nog steeds weet iedere belangrijk kerkelijk nieuws is, komt het zelfs op pagina 2r volgens ken ners de beste en meest gelezen pagi na van de Leidse Courant. De Leidse Courant zal de geschiede nis ingaan als het eerste dagblad dat wordt verkocht om opgeheven te worden. Heel erg tragisch ook voor de correspondent, die beseft dat zijn inspanning al die jaren tevergeefs is geweest en in vele gezinnen de tele visie de plek heeft overgenomen van de dagelijkse krant. Leidse Courant, je was een stuk van mijn leven. Vanaf morgen ben je een 6tuk geschiedenis. 1 Ellen Verhaar (45) was jarenlang verreweg "~l de belangrijkste correspondent van de B Leidse Courant, omdat ze 'de oren, de ogen, S kortom het gezicht' van de redactie in P Alkemade was, een gemeente van zes I kerkdorpen, waar de krant meer abonnees y en lezers had dan in Leiden of welke andere jU gemeente dan ook. door Ellen Verhaar Het zal moeilijk zijn te wennen aan een tijdperk zonder de Leidse Cou rant. Ik heb er precies twaalfeneen- halfjaar plus twee dagen en nachten aan mogen meewerken. Het is een tijd geweest met ups en downs. Ups als mijn artikelen precies zó in de krant kwamen als ik het bedoelde en downs als dat eens niet het geval Iedere avond keek ik reikhalzend uit naar de komst van de krant. Als-ie dan kwam vond er eerst een eerlijke verdeling plaats: de sportpagina's gingen naar mijn man aan de over kant van de tafel en het regio-katern (0nv> was voor mij. De landelijke pagina's I werden bewaard voor na het eten. Wat mij interesseerde was hoe mijn artikelen erin stonden en wat er te melden was over de regio-gemeen ten. Had men in Woubrugge of Oegstgeest de raadsleden geïnter- relsfviewd over verkeersdrukte, ik zeg maar wat, dan dacht ik: „Hee, dat onderwerp zou ik ook wel eens kun nen aansnijden" of: „Zoiets heb ik ook wel eens beschreven". Alles be trok ik op de zes dorpen die Alkema de rijk is. Ik had het voorrecht te mogen wer ken voor een groeiende gemeente waar de Leidse Courant veruit favo riet is. Daarbij kreeg ik als corres pondent alle ruimte om ieder dorp tot zijn recht te laten komen. De con tacten met de redactie waren leuk. Zelfs in de afgelopen maanden toen alle redacteuren in Leiden in grote onzekerheid leefden over hun baan, ging dat niet ten koste van de onder linge verstandhouding. Gelukkig hadden ze voortdurend een basket bal plus bijbehorend net tot hun be schikking. Liep de spanning te hoog op, dan knalde ineens die bal weer door de zaal. Dat het ding nooit via irgf de ruit in de gracht van de Apothe- kersdijk is beland, is me nog steeds een raadsel. In het diepe Toen ik twaalf en een half jaar gele den voor de Leidse Courant ging werken, werd ik eigenlijk in het die pe gegooid. Diverse corresponden ten vóór mij hadden het niet langer dan drie maanden volgehouden. Het verslaan van commissievergaderin gen was dan ook vrijwel onmogelijk door het ontbreken van vergader stukken voor de pers. Het gevolg was dat je voortdurend zat te gissen waar men het over had. Na afloop van de vergadering ging ik in arren moede de commissieleden bellen voor nadere uitleg. In die tijd stond burgemeester Bolten nog fier aan het roer, geholpen door zijn breed sprakige wethouder Van Duykeren, de autochtone wethouder Verhaar en de emotionele gemeentesecreta ris Brama. De commissievergaderin gen verliepen in een geheimzinnige sfeer en in de raadsvergaderingen konden de emoties hoog oplopen. Bolten was een meester in het aan scherpen van onenigheid. Voortdu rend lag hij in de clinch met de PvdA- en PPR-raadsleden. Voor een nuchtere verslaggeefster waren dat gouden tijden, die zeker bijdroegen tot grotere belangstelling voor de verslagen over de lokale politiek. Het was burgemeester Wagenaar die als journalist begrip toonde voor de bijna onmogelijkheid een commis sievergadering te verslaan zonder bijbehorende stukken. Hij zorgde er voor dat de pers die voortaan kreeg. Maar hij was het ook die de vergade ringen met het grootste gemak liet uitlopen tot twaalf uur of nog later. Ik herinner me een begrotingsverga dering die tot half vier 's nachts duurde. De koerier was al vergeefs bij me aan de deur geweest toen ik foto Hans de Bakker Ellen Verhaar voor het gemeentehuis van Alkemade in Roelofarendsveen: „Mijn werkzaamheden voor de Leidse Courant gingen in de afgelopen jaren over meer dan alleen de gemeentepolitiek. Ook het verenigingsleven werd bij jubilea en in het oog springende activiteiten in het zonnetje gezet". thuis kwam. Ik heb nog een uur ge werkt aan het verslag, maar toen sloeg Klaas Vaak onverbiddelijk toe. Chef-redacteur Willem Buyteweg besliste de volgende ochtend dat het begro tings ver slag maar een dag la ter moest worden geplaatst. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Alles wat de ene dag plaatsvond, hoorde de volgende dag in de krant te staan. „Maar ja, nood breekt wet", zo rea geerde Buyteweg. Meerburg Met de komst van burgemeester Meerburg brak een tijd aan met goe de uitleg en samenvatting van alles wat in de vergaderingen werd be handeld. Ruzies in de raads- en com missievergaderingen horen tot het verleden, omdat Meerburg ze al in de kiem smoort. De publieke belang stelling voor raads- en commissie vergaderingen is echter minimaal geworden. Mijn werkzaamheden voor de Leidse Courant gingen in de afgelopen ja ren over meer dan alleen de gemeen tepolitiek. Ook het verenigingsleven werd bij jubilea en in het oog sprin gende activiteiten in het zonnetje ge zet. Veel facetten daarvan werden in de afgelopen jaren ook door Ton Pie- ters beschreven. Hij begreep de Veenders, Rippers, Oudaaiers, Ka- gers en Oude en Nieuwe Weterin- gers met heel zijn hart en zag kans dat begrip om te zetten in prachtige verhalen. Ik heb geprobeerd van hem te leren. De dorpen van Alke made zijn net als hun bewoners stuk voor stuk bijzonder. Vooral van Roe lofarendsveen, Oud Ade en Nieuwe Wetering valt me altijd weer op hoe hecht deze gemeenschappen zijn. Roelofarendsveen is een muzikaal dorp, waar men met het grootste ge mak een goed koor van meer dan 350 mensen kan samenstellen; het alom heersende gebrek aan mannelijke koorzangers kent men in de Veen niet. Wat me altijd opvalt is dat veel inwoners niet alleen op de foto Wil len. Het liefst staan ze er met zijn tienen op. Altijd zijn ze bang voor een uitslover te worden aangezien. Muziekvereniging Liefde voor Har monie en het beroemde plaatselijke koor Vox Laeta vormen de belang rijkste bases voor de culturele uitin gen in Roelofarendsveen. Bij de on langs gehouden kermismuziekmani- festatie telde ik maar liefst vijf plaat selijke blaaskapellen naast tal van bands, koren en koortjes. Zoveel mu ziekgroepen, dat is echt ongekend! Verwarren Ik kreeg myn informatie in de afge lopenjaren overigens niet alleen van de gemeente en het verenigingsle ven, ook het bedrijfsleven droeg zijn steentje bij. Menig gouden bruids paar of gedecoreerde heb ik mogen interviewen. Soms was ik zo enthou siast, dat de eindredacteur het ver haal moest inkorten. Overigens heb ik in het Leidse Courant-tijdperk ook een heel goede samenwerking gehad met onze vaste fotograaf Wim

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1992 | | pagina 35