In memoriam de Leidse Courant H Nooit meer de krant verhuizen D3 Het Rijke Roomse Leven rond 1950 D4/5 Vanuit het besef dat er geen 'absolute waarheid' bestaat, luidde het verzoek aan redacteuren en oud-medewerkers: schrijf een verhaal dat recht doet aan de geschiedenis van de krant en de waarheid. Finale AFSCHEIDSBIJLAGE LEIDSE COURANT ZATERDAG 14 NOVEMBER 1992 in door Jan Leune et bestaan van de Leidse Courant staat al zolang op de tocht als ik er bij werk. In 1966 trad ik in dienst als leerling journalist toen de krant net een je! kopblad was L geworden van het or laagse dagblad Het Binnenhof; dat wil an eggen dat de pagina's met nieuws uit 5ch leiden en omgeving nog in het pand tv an de Papengracht werden gemaakt >rt n alle overige pagina's in Den Haag, raar de krant ook werd gedrukt. )rt iollega's waren toentertijd al erg >ei ceptisch over de periode die de krant J og te gaan had. Dat hield nooit meer 'ij p. Zeker niet nadat beide kranten n /aren overgenomen door Sijthoff Pers. P k werd er vrij stoïcijns onder, want ai ndanks een dalende oplage en i conomische recessies bleef de krant or vereind. Niet in de laatste plaats dank :ij het behoedzame en zuinige beleid 3g 'an mijn voorgangers, Frans Plugen 'ooral Jaap Hallewas. Zij buitten knap lit dat het de eigenaren van het bedrijf, de familie Sijthoff, de eer te na was de pluriformiteit van hun kranten prijs te >1 reven. t le werden daarbij bovendien gesteund door de rijksoverheid, die ■r verliesgevende kranten jarenlang r teunde om zo de pluriforme pers in 'a stand te houden. Toen echter vorig jaar lgde advertentie-omzetten van de SP- 3I uitgaven begonnen te kelderen en de ^overheid haar steun opschortte, raakte aghet bedrijf zodanig in de problemen, dat r het gedwongen werd verliesgevende iti ictiviteiten te staken om het ze roortbestaan van de totale mderneming niet op het spel te zetten. rot)e realiteit gebood me dat in te zien en ucmee te werken aan reorganisaties om ;oveel mogelijk van de verkgelegenheid te redden. Daarbij j, zerd ik gelukkig kritisch gesteund door 3ei nijn adjunct-hoofdredacteur, Jos ,vc 'immers. Een groot deel van de zo 'edactie meende echter dat er lternatieven waren. Dat leidde ammer genoeg tot verdeeldheid en onflicten. )nderzoek van onafhankelijke 1 deskundigen bracht uiteindelijk vrijwel igi ien ieder tot het besef dat het einde van ,se le krant onontkoombaar was. Hoe loodzakelijk voor Sijthoff Pers bleek nii leze week nog eens toen bekend werd iri lat het tot gedwongen ontslagen op [rote schaal moet overgaan om de kern ran het bedrijf te kunnen handhaven. 31 Vrijwel alle LC-redacteuren die tot randaag werkzaam waren op de edactie aan de Apothekersdijk en die V(J ich tot de laatste dag voorbeeldig q lebben ingezet, zijn vanaf maandag in lienst van Damiate, de uitgeverij van ti tnder meer het Leidsch Dagblad, oi )ndanks alles stemt dat tot igi evredenheid. Ms alles volgens plan verloopt wordt d zanmorgen op initiatief van het ;r* [emeentebestuur van Leiden in de eeszaal van de Openbare Bibliotheek jeI lan de Nieuwstraat een plaquette e rnthuld ter nagedachtenis van de e jeidse Courant. Het is tevens een o| aproep aan de enig overgebleven krant n de stad, het Leidsch Dagblad, om de "«pluriformiteit in deze krant alle h nogelijke ruimte te geven, dat wil is zeggen zoveel mogelijk verschillende opvattingen naast elkaar weer te geven. Ik wens mijn collega Geert-Jan Majoor en zijn medewerkers daarbij veel succes toe. n Een zeefdruk van een stapel oude a Leidse Couranten, gemaakt door id oud-LC-fotograaf Dirk Ketting (thans voorlichter bij het Academisch Ziekenhuis Leiden). SAMENSTELLING JAN LEUNE VORMGEVING WOLFGANG DlEKSTRA JAN HOFMEESTER

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1992 | | pagina 29