Ook kabinet neigt naar vorming van beroepsleger Rellen tussen jongeren in Rotterdam Ccldóc 0omont De laatste Leidse Courant FINALE 1 Minister Ritzen verzweeg akkoord ook voor collega's in het kabinet Staatsgreep van ex-officieren in Peru mislukt 17 18 A4 A5 B1 B5 C1 C8 D1 D7 In memoriam de Leidse Courant Volgens VN Serviërs in de fout Honderden Egyptenaren opgepakt na aanslag Maij maakt eind aan rijbewijs- toerisme ZATERDAG 4 NOVEMBER 1992 ordt [Touwtrekken om 'Le tsval Berlaymont' Homo's in VS-leger test voor Clinton iel Winkeliers steeds iel vaker bedreigd Zaalvoetballers Oranje outsider Kaukasus: Legpuzzel vol haat nde: Op IJsland is alles anders 'aA' In memoriam de jtig Leidse Courant ordt troo 'lijk o.D haa tiet en leed van een correspondent GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND ECONOMIE BUITENLAND OPINIE LBDEN/REGIO DIENSTVERLENING LAND- EN TUINBOUW SPORT SERVICE MENSEN CULTUUR RTVPROGRAMMA'S ZATERDAG FINALE 310/11 C1 T/M8 D1 T/M12 ADVERTENTIES AUTOVERHUUR IF.PRAIM&imS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 35 - p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 [VAN ROY c ADVOCATEN Rapenburg 55, 2311 GH Leiden. Tel. (071) 122362 Uitgave Westerpers bv (maakt deel uit van Sijthoff Pers bv). Directeur-hoofdredacteur: J.W.C. Leune. 84ste jaargang no. 25495. Losse nummers 1.50. Perioden met zon en in het noor den van het land eerst nog een bui. Middagtemperatuur ca. 7 graden. Wind draaiend van noordwest naar zuid kracht 3 in het noordelijk kustgebied eerst nog vrij krachtig, 5. De vooruit zichten voor morgen tot en met woensdag: veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Middag- temperatuur ca. 9 graden. Idoor JAN LEUNE directeur-hoofdredacteur LEIDEN Dit is de aller laatste Leidse Courant. Na een 83-jarig bestaan is de krant vandaag opgehouden Finale te bestaan. Het vervoer van de pakken kranten naar de uitdeelposten in het verspreidingsgebied ver liep zoals gebruikelijk, waarna de bezorgers hun laatste ronde deden. Op de redactie aan de Apothe- kersdijk in Leiden werkte gis teravond een klein ploegje re dacteuren aan de kopij voor de laatste stads- en regiopagina's. Gelijktijdig werd in de hoofd vestiging van Sijthoff Pers in Rijswijk door redacteuren van het moederblad Het Binnenhof de laatste hand gelegd aan de overige pagina's. Toen de druk platen vanmorgen vroeg even na twee uur eenmaal op de pers lagen, was de oplage van een kleine 10.000 exemplaren in krap drie kwartier Het finale deel vandaag is vrij wel helemaal gewijd aan het wel en wee van de Leidse Courant de afgelopen decennia, een krant om te bewaren. Vanuit het besef dat er geen 'absolute waarheid' bestaat, luidde mijn verzoek aan collega's en oud medewerkers: 'schrijf een ver haal dat recht doet aan de ge schiedenis van de krant en jouw waarheid, niets verhullend, niets verbloemend'. Het resul taat leidde in een enkel geval tot discussie. Niet over de vraag of het wel waar was wat er was geschreven, maar of we abon nees en lezers dat wel moesten voorhouden. Was het niet te ontluisterend? Lees bijvoor beeld het artikel op pagina 2 van Finale en trek uw eigen conclusie. Plaquette Als alles volgens plan verloopt wordt vanmorgen op initiatief van het gemeentebestuur van Leiden in de leeszaal van de Openbare Biblioheek aan de Nieuwstraat een plaquette ont huld ter nagedachtenis van de Leidse Courant, tevens een op roep aan de enig overgebleven krant in de stad, het Leidsch Dagblad, om de pluriformiteit in deze krant alle mogelijke ruimte te geven, dat wil zeggen zoveel mogelijk verschillende opvattingen naast elkaar te plaatsen. Mijn collega Geert- Jan Majoor en zijn medewer kers wens ik daarbij veel succes. Rest mij alle medewerkers en freelancers (inclusief bezor gers) te bedanken voor hun in zet in de afgelopen periode en niet in de laatste plaats de ad verteerders en abonnees. Aan de abonnees heeft het in elk ge val niet gelegen dat de krant moest worden opgeheven. Uit een uitgebreid lezersonderzoek bleek onlangs nog dat de abon nees over het algemeen tevre den tot zeer tevreden waren over de krant. Positief Naar aanleiding van de bericht geving over de gang van zaken bij de Leidse Courant en Sijthof Pers kreeg ik tal van reacties, overwegend positief. De trouw die daaruit bleek was bemoedi gend en hartverwarmend. Het heeft uiteindelijk niet mogen baten, maar de dankbaarheid is er niet minder om. Pagina A2: het commentaar DEN HAAG Minister Ter Beek van defensie krijgt steeds meer steun in het ka binet voor zijn gedachte de dienstplicht in fases af te schaffen en een beroepsleger in te voeren. Ironisch genoeg heeft Ter Beek er tot zijn eigen verdriet een sterk argument bijgekregen: de voortgaande bezuinigingen op zijn eigen departement. Gisteren wijdde het kabinet een eerste rondje 'brainstormen' aan de toekomstige Nederland se krijgsmacht. Tijdens die dis cussie werd vastgesteld dat de kortingen op de begroting van defensie een (goedkoper en klei ner) beroepsleger dichterbij brengen, aldus premier Lub bers. „De bezuinigingen zullen die richting verder heendrin gen". Een eventueel besluit om over te gaan op een beroepsleger Minister Ter Beek. FOTO:ANP staat haaks op het advies van de door minister Ter Beek inge stelde commissie-Meijer. Die adviseerde in september nog te gen een beroepsleger omdat er volgens de commissie niet vol doendejongeren voor te vinden zijn. Vrij kort daarna keerden de kamerfracties van CDA, PvdA en WD zich tegen het ad vies. Gisteren nog verklaarde CDA-defensiewoordvoerder Frinking in deze k*-ant de dienstplicht binnen 2 a"3 jaar af te willen schaffen. Afscheid Het Rijke LD Roomse Leven rond 1950 D4/5 Vanuit het besef dat er geen 'absolute waarheid' bestaat, luidde het verzoek aan redacteuren en oud-medewerkers: schrijf een verhaal dat recht doet aan de geschiedenis van de krant en de waarheid. SARAJEVO De Serviërs in Bosnië schenden op grote schaal het staakt-het-vuren dat woensdagnacht is ingegaan. Dat hebben VN-militairen in Sarajevo gezegd. „De Servische troepen, infanterie en tanks ge steund door zware artillerie be stookten de stad Maglaij (80 km ten noordwesten van Sarajevo) sinds gisterochtend", aldus ge neraal Philippe Morilon. Tij dens de opening van een spe ciaal debat van de Veiligheids raad in New York zei VN-vre- desgezant Cyrus Vance dat er ondanks de sancties tegen het nieuwe Joegoslavië nog steeds olie binnenkomt en dat hieraan een einde moet komen. De Vei ligheidsraad zal het debat over Joegoslavië maandag naar ver wachting afronden met een re solutie voor strengere controle maatregel -n op tru': ci.tvervoer. Pagina A5: Bosnische minis ter: stop wapenembargo DEN HAAG Minister Rit zen heeft vorige weekeinde tijdens de bezuinigingsronde in het kabinet verzwegen dat hij al snel (woensdag) met de onderwijsbonden een ak koord zou tekenen over de salarisverbetering voor het onderwijspersoneel. Niet alleen de Kamer, maar ook Ritzens collega's in het kabinet werden deze week door het ak koord van 711 miljoen verrast. Volgens Ritzens woordvoerder Henk Brons was het ook niet nodig dat Ritzen het akkoord tijdens de bezuinigingsronde aan de orde stelde. „Die salaris verbetering was al afgesproken, die was met Prinsjesdag al be kend gemaakt. Toen is ook be kend gemaakt dat we vanaf 1 november zouden onderhande len met de bonden. Daar is woensdag dat akkoord uitge rold. Bovendien gingen die ka binetsbesprekingen over bezui nigingen, en niet over het sala rispakket van de leraren. Dat stond erbuiten". Het akkoord leidde tot grote on vrede bij met name het CDA, dat dinsdag nog een onderhoud had met Ritzen, waarop de be windsman er ook niet over rep te. Het CDA vindt dat het ak koord niet gesloten had mogen worden, nu het kabinet voor bij na twee miljard moet bezuini gen. De kamerfractie meent dat Ritzen bewust gezwegen heeft, om te voorkomen dat er aan de extra gelden voor onderwijzers gemorreld zou worden. Overigens zeggen ingewijden dat Ritzen maandag wel met premier Lubbers en vice-pre- mier Kok over het nakende ak koord sprak. Zij gaven hem het groene licht. Premier Lubbers heeft wel la ten weten dat de onderwijsvak- bonden er niet op moeten reke nen dat er naast het gesloten akkoord over de onderwijssala- rissen nog ruimte is voor een al gemene looneis. Hij zei dit gis- teVen na afloop van de minister raad. QENA De Egyptische poli tie heeft gisteren in een dorp in Zuid-Egypte 270 arresta ties verricht in verband met de aanslag donderdag op een bus met toeristen. De politie viel het dorp Hugay- rat met 1000 manschappen, drie pantserwagens, 60 pa trouillewagens en vier bulldo zers binnen. De aanslag in Qena, waarbij vijf Duitse toeris ten en twee Egyptenaren ge wond raakten, was de vierde ernstige actie tegen toeristen sinds militante moslims die in het zuidelijke Nijldal een open oorlog met de regering voeren buitenlanders in september waarschuwden uit het gebied te blijven. De arrestanten, over wegend jongeren van negen tot 30 jaar, werden voor ondervra ging in een school bij elkaar ge bracht. DEN HAAG Per 1 januari 1993 komt er een eind aan het 'rijbewijzentoerisme' naar de Nederlandse Antillen. Dit is het gevolg van een alge mene maatregel van bestuur die verkeersminister Hanja Maij-Weggen gisteren heeft uit gevaardigd. Wie volgend jaar op snelle en eenvoudige wijze een rij-examen op de Antillen wil behalen, moet daarvoor eerst minimaal 184 dagen ter plaatse hebben gewoond. Dezelfde regel geldt voor Duit sers die in hun vaderland het rijbewijs zijn kwijtgeraakt en vervolgens in Nederland exa men willen doen om in Duits land opnieuw te kunnen rijden. De Duitse regering had Maij ge vraagd een einde te maken aan deze „groeiende praktijk". ADVERTENTIE LIMA Een kleine groep gepensioneerde Peruaanse militaire officieren, van wie er één contacten heeft met de drugsmaffia, heeft gisteren geprobeerd het regeringspa leis in te nemen en president Fujimori te vermoorden. De couppoging was volgens een regeringsverklaring bedoeld om de verkiezingen van 22 no vember voor een grondwetge vend congres te belemmeren. Van anonieme militaire bron nen werd vernomen dat binnen het militaire apparaat ontevre denheid bestaat over de pensio nering van officieren. Fujimori vaardigde in de nacht van don derdag op vrijdag een decreet uit waardoor hij zelf belissingen kan nemen over het met pen sioen sturen van militairen. Aan de mislukte couppoging is zo goed als zeker geen enkele vorm van geweld voorafgegaan. De officieren zijn gearresteerd. Fujimori, die begin april het parlement ontbond en de rech terlijke macht reorganiseerde, was gedwongen gisteren tijde lijk het regeringspaleis te verla ten. Tweehonderd soldaten en verscheidene tanks hadden zich bij het paleis opgesteld om de coup uit te voeren. De staats greep zou uiteindelijk mislukt zijn omdat de opstandige solda ten te weinig steun kregen. Vanuit het hoofdkwartier van de strijdkrachten, dat de 'put- chisten' ook hadden willen in nemen, schaarde zich geen en kele militair aan hun kant. dinsdag Ujovembei^ woensdag .november Voor de zesde maal: BEURS "ONDERNEMEN IN MIDDEN-HOLLAND" 13.00 tot 22.00 uur Groenteveiling "de Kring" te Bleiswijk ca. 350 bedrijven presenteren zich in de sectoren: Bouw, Techniek, Logistiek, Kantoorefficiency automatisering, Managementadvies, Promotie, Horeca Thema van de beurs en symposium: GOEDERENSTROOMBEHEERSING Rond het Themaplein ca. 50 bedrijven actief op het gebied van de goederenstroom binnen het bedrijf en naar de klant toe. Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur. telefoonnr.071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabe zorgd. ROTTERDAM - In het cen trum va.i Rotterdam zijn gis teravond vechtpartijen ont staan tussen tientallen al lochtone jongeren uit het centrum van de stad en een grote groep jongeren uit de nieuwbouwwijk Zevenkamp. De jongerengroepen waren vo rige week ook al slaags geraakt tijdens de kermis in Zeven kamp. Daarna had de politie aanwijzingen gekregen dat het gisteravond waarschijnlijk weer tot een confrontatie zou komen. Leden van de zogenoemde Lijn- baangroep, die bestaat uit hon derd a honderdvijftig jongeren, probeerden tegen het ejnde van de koopavond met ae metro naar Zevenkamp te gaan. Zijspoor Twee groepen werden door de politie tegengehouden op de metrostations Voorschoterlaan en Kralingse Zoom. Op het sta tion Kralingse Zoom werd het metrostel met de jongeren op een zijspoor gerangeerd. De groepjes verspreidden zich op de stations en in het centrum, waardoor de politie grote moei te had er enige greep op de krij gen. Het koopavondpubliek dat toen op weg was naar huis ondervond daardoor veel hin der.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1992 | | pagina 1