Meen geld voor Ondertunneling §an Rijksweg A4 I Vassenaarse professor Hans Balner wordt beeldend kunstenaar Fietsroute door het Groene Hart 'Je moet wel beetje gek zijn om dit werk te doen' Leiden Omgeving 8 O Leidse Courant j A zaterdag 14 november 1992 l I SSENAAR De regen valt in stromen neer. fs de Betuwe ontkomt niet aan herfststor- >r brop-'Op terrein van Bronsgieterij Volkers in ikers, (dermalsen staat een bronzen beeldje uit te tot 19tipen. Het is een speels tafereeltje van een 30u |sje met een hond, dat herinnert aan zonniger -14.45jen. 3rt-Me| kuur Eiis$, het is af!", zegt Hans Balner verrukt. Hij gaat Dl %'n hurken zitten en laat met een tevreden gevoel isse°cf hanc*en over &roeven en plooien glijden. „Het liniek-ter ëoe(^ uit", stelt hij met een zucht van verlich- 00-17g vast. „Het is toch wel wat, hoor. Zo'n beeld. In *5"17h laatste fase zit ik best in m'n piepzak of alles wel en Dr ëaat- ^an °P ^et laatste moment nog zoveel met zo'n beeld. Het kan breken, noem maar ,1 31 f. dr. Hans Balner (66) beent door de bedrijfs- a ntes alsof hij er kind aan huis is. Dat is in feite zo. Balner komt regelmatig in Geldermalsen om 'n betelden te laten gieten. Meestal zijn dat kleine atur&fgcten. Het is voor het eerst dat er zo'n groot milie kunstwerk (1.20 m. hoog) uit z'n handen kwam, dat bovendien een eigen plek zal krijgen in Wassenaar. Het komt te staan op een plein bij 't Zandje, een po pulair plekje voor kinderen en honden-uitlaters. Morgen wordt het beeld officieel gepresenteerd tij dens een feestmiddag van buurtvereniging Wasse naar-Zuid in kasteel De Wittenburg. Balner, die zelf in deze buurt woont, maakte het beeldje in opdracht van de buurtvereniging, die dit jaar haar 65-jarig be staan viert. Deze week werd in Geldermalsen de laatste hand ge legd aan de afwerking van het kunstwerk. Onder het toeziend oog van de kunstenaar werd het beeld door Kees Volkers met behulp van een brander gepati- neerd. Deze behandeling verleent het beeld z'n mooi bronzen kleur. „Bij kleinere beelden doe ik dat zelf', zegt Balner. „Maar bij zulke grote beelden besteed ik het werk liever uit". Hij houdt echter graag een oog je in 't zeil en staat als een vriendelijke coach langs de lijn, met moeite z'n jongensachtig enthousiasme in bedwang houdend. Als kunstenaar al ziet hij zichzelf niet als zodanig is Hans Balner een laatbloeier. Pas na zijn pensio nering heeft hij zich vol overgave gestort op zijn twee grote hobbies: muziek hij deed en passant nog even staatsexamen muziek en boetseren. Voor die tijd werd hij opgeslokt door zijn werk als directeur van het primatencentrum van TNO en als bijzonder hoogleraar in de immuno-genetica aan de rijksuni versiteit Leiden. Bij TNO gaf hij tot 1982 leiding aan een team van specialisten dat bio-medisch onderzoek verricht bij apen. „Dit soort onderzoek is helaas nodig", zegt Balner aarzelend, want hij praat liever niet over het instituut dat regelmatig in opspraak komt vanwege de dierproeven die er worden uitgevoerd. Balner wijt dit aan onbegrip en onwetenheid. „Helaas, sommige onderzoeken kunnen nu eenmaal alleen op apen worden uitgevoerd, en niet op ratten of muizen. Een actueel voorbeeld daarvan is het aids-onderzoek en het ontwikkelen van vaccins, bijvoorbeeld tegen he patitis. Vanzelfsprekend word je dan al snel afge schilderd als dierenbeul. Maar dat ben ik natuurlijk nooit geweest. Integendeel. Ik ben gek op dieren". Dat is ook te zien aan zijn beeldjes: honden, honden en nog eens honden, afgewisseld met ranke, slanke meisjes. „Mijn favoriete onderwerpen", verklaart hij. Voor het Wassenaarse beeld diende zijn eigen 'hondje' als fotomodel. ,Ik houd nu eenmaal van fi guratief werk. Sommige mensen zetten een rioolbuis op z'n kop, of een spa in de grond, en dat is dan kunst. Ik maak liever dieren", verklaart Balner, die de kunst voor een deel heeft afgekeken van de beken de Nederlandse beelhouwer Kees Verkade, bij wie hij enige tijd in de leer is geweest. „Ik zal ook wel iets van zijn stijl hebben overgenomen". Relativeren Balner maakt beelden voor z'n plezier. „Ik heb abso luut geen behoefte aan een tweede carrière als kun stenaar", zegt hij pertinent. „Als de buurtvereni ging dit beeld achteraf niet zou willen hebben, zet ik het net zo lief bij mij in de achtertuin". De tijd van presteren en bewijzen is wat hem betreft definitief voorbij. „Ik wilde altijd overal het beste in zijn: mijn studie, mijn werk, sport, muziek. Ik for muleerde voor mezelf een bepaald einddoel, en pas als ik dat had bereikt stond ik mezelf toe te ontspan nen. Flauwekul natuurlijk, maar zo zat ik nou een maal in elkaar. Ik moest mezelf zo nodig bewijzen". Inmiddels heeft Balner leren relativeren. „Dit is de mooiste tijd van mijn leven. Geen druk meer, geen stress. Gewoon dingen doen die je leuk vind: boetse ren, musiceren, reizen, studeren maar zonder de stress van examens. En dan maar hopen dat je dat nog lang kan blijven doen, en datje gezondheid goed blijft. De tijd die je op mijn leeftijd nog rest om leuke dingen te doen, is kort. Die moetje niet verspillen", vindt hij. „Als ik terugkijk op mijn werkende leven vraag ik me wel eens af waar ik me in vredesnaam druk over heb gemaakt. Al die lezingen, al die onder zoeksrapporten, wat heeft het eigenlijk voor zin ge had? Ze liggen allemaal ergens op een zolder, en nie mand kijkt er meer naar om. Nee, dit is een betere tijd om te leven. Morgen ga ik bijvoorbeeld weer lek ker 'kwartetten': kamermuziek maken met een paar collegae-musici. Ik heb alleen nog nauwelijks tijd ge had om de partituur te bestuderen", bedenkt hij zor gelijk. „Ik heb het m'n hele leven nog nooit zo druk gehad als nu". jrot riE gIDERDORP - Onder- icnTn0ling van ^jksweg A4 voofpr Leiderdorp is net een ipenqar slagen te ver. Dat laat t huishoudboekje van de ENTf^t niet toe. Met deze me- iteitxHeling ontnam het CDA- o'^eede Kamerlid M. van i.oo-ttjmen zijn gehoor in de Lei- rdorpse Scheppingskerk fiere illusie op een goede af- eiboop van de verbredingsplan- ak,rïfn van Rijkswaterstaat. 30-: s®jilgens Van Vlijmen, die een freekbeurt hield voor de Lei- enserdorpse afdeling van het >prepA, zijn er in Nederland min- to 8 andere plaatsen aan te jids 'ijzen> die met geluidsoverlast i kampen hebben, waar met renveel recht een tunnel kan nj^ftden geclaimd. ,jenlan Vlijmen, zo bleek tijdens de ak. |6cussie, heeft minstens zo eel wantrouwen in de bereke- ^LjATngen van Rijkswaterstaat lijns^er de kosten van de aanleg /Vam&n de Hoge Snelheids Lijn 7414ÖSL), als Joop Tieken. Vol- ïns het oud-CDA gemeente- "antc^adslid en bestuurslid van de enpderdorpse Belangenvereni- i OOujng A4 gaat het trace Rotter- am-Amsterdam een veelvoud anJjn de geplande 1,3 miljard ngdipsten. „De rapporten van ig, Rijkswaterstaat deugen niet en innt ciJfers °°k niet", aldus Tie ken. De reactie van Van Vlijmen was veelzeggend. „Ze (minister Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat, red.) zal er een toer aan hebben om mijn rekenwerk onderuit te halen, dat die 1,3 miljard niet te handhaven is", zo stelde Van Vlijmen zich ach ter Tieken op. Standpunt Hoewel de CDA-fractie in de Tweede Kamer nog een officieel standpunt moet innemen, toon de Van Vlijmen zich al een fer vent voorstander van de HSL- variant over de bestaande spoorlijn via Den Haag. Volgens Van Vlijmen is de aanleg van een apart trace voor de HSL fi nancieel niet verantwoord. De kosten van aanleg staan niet in verhouding tot de tijdwinst van 10 minuten die op het traject Amsterdam-Rotterdam wordt geboekt. Op de geschatte 40 passagiers die in Amsterdam instappen moet de staat per rei ziger 1400 gulden toeleggen, zo hebben berekeningen uitgewe zen. Van Vlijmen is er ook van over tuigd dat de TGV het station Leiden ongehinderd kan passe ren. Wethouder C. Huigen-van Boven liet blijken daar onge rust over te zijn. Van haar leidse collega wethou der T. van Rij had zij vernomen, dat Leiden bij de ontwikkeling van de stationsplannen geen re kening houdt met een door komst van de TGV. „Maakt u zich daar maar geen zorgen over. De Spoorwegen zullen dat met het oog op de randstadrail niet zo gauw zeg gen. Maar die aap komt ook nog wel eens een keer uit de mouw", aldus een openhartige Van Vlijmen. Huizenprijzen Van Vlijmen wist geen oplos sing voor de inwoners van Lei derdorp die nu al schade lijden, omdat de verkoopprijzen van huizen in de Oranjewijk en Ker kwijk flink zijn gedaald. Hij weet dat aan de trage gang van zaken waarmee in Nederland plannen worden gemaakt, waardoor mensen jarenlang in onzekerheid verkeren. Van Vlijmen vond het onrealistisch te veronderstellen, dat Leider dorp van de problemen af is, als de verbreding van de rijksweg beperkt blijft tot 2x3 rijstro ken, zoals de verkennende cor ridorstudie van Rijkswater staat heeft uitgewezen. „Houdt er maar rekening mee, dat het eerstvolgende verkeers- en ver- voerschema uitgaat van 2x4 rijstroken. De gemeente Lei derdorp moet daarom proberen nu al alle schade daarvoor af te kopen bij Rijkswaterstaat. Daardoor krijgt men zekerheid voor de komende 35 jaar. Ik heb het gevoel, dat dat beter is dan de miezerige oplossingen waar men nu mee werkt", aldus Van Vlijmen. Eens Eens was de Leidse Courant het meest gelezen dagblad in Leiden en omstreken, zo staat te lezen op dit bord. Het emaille bord met rode letters heeft ten tijde van de oprichting van de Leidse Courant in 1908 aan de gevel van het agentschap aan de Hoge Rijndijk 175 in Zoeterwoude gehangen. De familie Vlasveld en hun huisgenoot Hans Eckl hebben zo ongeveer een mensenleven lang voor de verspreiding van de Leidse Courant gezorgd. Dat waren eens even andere prijzen in die tijd. Betaalde je aan het begin van deze eeuw 1,30 per kwartaal, nu kost één krant dat al niet eens meer.... Laat staan dat je nu nog een gratis ongevallen verzekering kan krijgen als je je op een krant abonneert. De trotse bezitter van het bord is inmiddels C. van der Hulst uit Voorschoten. Eens in de twee weken kwam hij vroeger als buitendienst medewerker en later als inspecteur buitendienst namens de Leidse Courant bij de familie Vlasveld over de vloer. Hij kreeg als aandenken, en vanwege zijn grote interesse ervoor, het bord van mevrouw Vlasveld. FOTO: HANS VAN DEN BERG WEEKEINDE mpact afsprj 00, r wordt wel eens g um ^re journalist in zijn hart am- ieren es koestert schrijver te wor- vr gin. Uit hang naar onsterfelijk- ar 2id misschien of verlangend te i t/nfeten hoeveel mensen bereid raak-juden zijn geld neer te leggen Wetfor een boek nooit een Isituiekjè natuurlijk van zijn of e be&ar hand. Gelezen worden; dat 2141i de droom van iedere journa- DlS#t. Bij de Leidse Courant kon- rEHKi dergelijke dagdromers hun &rt ophalen in de rubriek |eekeinde De Rubriek, zo- '8991s hij ter redactie steevast aan- 9-ifduid werd. Iedere zaterdag- atieijorgen kreeg u als lezer daar in naast uw eitje, beschuitje en VofPJ® thee de diepste zieleroer- n: flen van deze redactie voorge- XMlfiioteld. En soms nam u daar ten ilfs nota van. En heel soms liet DlE!|Ons dat nog weten ook. Een rel.tföter genoegen is voor een en irtirnalist nauwelijks denk- teke^31"' Seiezen worden, dus toch. jr: )ed, meestal waren dat soort s q acties niet ronduit lovend. Je hen u ze zelfs kritisch kunnen Begi lemen, zeker wanneer ze ver- zeld gingen van een al dan /ord et beleefde opzegging en de e mededeling dat men het regio- i en euws voortaan wel in het sidsch Dagblad zou lezen. Na- LE urlijk werden dergelijke be- n. inkjes officieel betreurd door aar i betrokken redacteur, maar "eo(' wendig juichte het. Gelezen orden en nog impact hebben ok. Jn zo werd iedere opzegging iins3anwege Ee Rubriek ook een j Kratje een graadmeter voor het Lekwcces van de betrokken au- JBur. Het zou natuurlijk leuk !pd!J^n a's de abonnees na vandaag rmjnze bijdragen gaan lezen in pet Leidsch Dagblad. ALPHEN AAN DEN RIJN- /REGIO Het Groene Hart van Holland zal medio 1993 een recreatief fietsrouteplan rijker zijn. Een hoofdroute van 175 kilometer voert door een twintigtal gemeenten in en om Alphen en Gouda. Daarnaast bestaat het plan uit acht themaroutes van 35 tot 60 kilometer, die de diver se kenmerken van een gebied in beeld brengen. Het recreatieve fietsrouteplan is vervaardigd door Grontmij bv, in opdracht van het Interge meentelijk Overlegorgaan Rijn streek (IGOR) en het Interge meentelijk Samenwerkingsor gaan Midden-Holland (ISMH). Het eindrapport wordt volgen de week vrijdag gepresenteerd en naar alle deelnemende ge meenten gestuurd. Het recreatief fietsrouteplan door het Groene Hart onder scheidt zich van andere fiets routes doordat de route door het hele gebied van de Rijn streek en van Midden-Holland voert. Door dit netwerk worden alle bezienswaardigheden, de karakteristieke landschappen en anadere bijzondere plekjes met elkaar verbonden. Op handzame fietsroutekaartjes zulllen bovendien overnach tingsmogelijkheden (om de 20 tot 30 kilometer), fietsverhuur- en reparatiebedrijven en ande re voorzieningen worden opge nomen. Het plan is ontwikkeld in combinatie met andere recre atieve mogelijkheden (kanorou tes, wandelroutes en de Groene Wiggen). Het doek valt De Leidse Courant verhuisde in meer dan tachtig jaar vijf keer het begon aan de Oude tingel en eindigde TheiïiarOllteS Apothekersdijk. De lichtreclame is weg, het licht uit en Leiden rest vanaf 14 november 1992 nog maar een krant. I FOTO: WIM VAN NOORT De hoofdroute is ongeveer 175 kilometer lang en is te fietsen in twee gedeelten, respectievelijk de route Noord (ongeveer 110 kilometer) en Zuid (ongeveer 85 kilometer). Het tracé loopt zo veel mogelijk over de al be staande tracés van de landelijke fietsroutes. Het doel van de the maroutes is om op overzichtelij ke wijze de diverse kenmerken van het gebied in beeld te bren gen. Centraal staan daarbij landschap, water en historische steden. De routebenamingen zijn daarvan afgeleid. Zo gaat de route 'Het Jaagpad' over het oeverpad van het Drechtka- naal; 'Het Waterland' voert langs plassen, meren en poelen en 'Het Laagland' gaat door de eerste drooggemalen polders. De wegbewijzeringsborden zul len bestaan uit zeskantige bordjes. De kosten van het aan brengen van bordjes en de pro motie bedragen 535.000. Daarvan komt 127.000 gulden voor rekening van de deelne mende gemeenten. Het reste rende deel van het bedrag komt van de hogere overheden. Op Nieuwkoop na hebben de IGOR-gemeenten inmiddels toegezegd een bedrag van 35 cent per inwoner aan de route bij te dragen. Opk Alkemade, die niet aan het IGOR is ver bonden, neemt deel aan het fietsrouteplan. De meeste ISMH-gemeenten moeten zich er nog over buigen. Indien ook zij willen bijdragen in de kos ten, kunnen de bordjes in mei worden geplaatst, waarna er kan worden gefietst. Folders met de routes zullen tegen die tijd te verkrijgen zijn bij ge meentehuizen en de plaatselij ke VW's. In volgende fases willen de twee samenwerkingsorganen zich richten op voorzieningen en veiligheidsmaatregelen langs de fietsroutes. VOORHOUT - „Verbonden zijn aan de Oranje-vereni ging in Voorhout betekent keihard werken. Niet alleen als bestuur, maar ook als commissielid moet je een beetje gek zijn om dit werk te doen". Aan het woord is M. Pieters. Zondag neemt hij afscheid als voorzitter van de Oranjevereniging Voorhout (OW). Twaalf jaar is hij actief geweest voor de vereniging. Daarvan was hij tien jaar voorzitter. Nu vindt Rinus Pieters dat de tijd rijp is om het wat rustiger aan te doen. In de loop der jaren is de OW met ongeveer 3000 donateurs een grote organisatie gewor den. Naast diverse acties zijn er een groot aantal festiviteiten per jaar waarvoor heel wat werk moet worden verzet. Ik heb het al die jaren met plezier gedaan, maar vind het nu ge noeg". Terugkijkend op de afgelopen periode is Pieters zeer positief over de ontwikkeling van de OW. „Wij zijn een moderne vereniging en we zijn met de tijd meegegroeid. Vroeger had den we een stencilmachine, nu werken vijf mensen met een computer. Het donateursbe stand, de draaiboeken voor de activiteiten en de financiën worden allemaal per computer verwerkt. Ook het draagbare oproepsysteem, wat we sinds vier jaar tijdens de najaarsfees ten gebruiken, is een flinke ver betering. Vroeger moest je tij dens de kermis zo veel lopen, datje 's avonds met het bloed in je schoenen thuis kwam". Verenigingsgebouw Over de samenwerking met be stuur en commissieleden heeft de scheidende voorzitter niets dan lof. Wat minder is hij te spreken over de houding van de gemeente, met name over de totstandkoming van een eigen verenigingsgebouw. „Vanaf 1987 zijn we al bezig om een on derkomen te zoeken. Dit onder werp loopt sinds die tijd als een rode draad door elke vergade ring.. Onze materialen staan nu in het gebouwtje bij de ijsbaan. Dat is veel te klein, we zitten te springen om meer ruimte. In eerste instantie zou den wij een onderkomen krij gen samen met de ijsclub en de duiven vereniging. Toen dit niet doorging is het plan op de lange baan geschoven. Er zijn ons toe zeggingen gedaan, er zijn teke ningen ingediend en we heb ben, zelfs tweemaal leges betaald. Er wordt nu gesproken over een lokatie op de Sport- laan, waar vroeger het woonwa genkamp stond. Maar ook daar over hebben we nog geen zeker heid en de tijd dringt! We heb ben de financiën rond en als we vandaag een stukje grond toe gewezen krijgen, kunnen we morgen gaan bouwen. Aan een casco hebben we al genoeg, want we hebben genoeg handi ge en enthousiaste mensen in de vereniging die de rest willen afbouwen". Na zijn afscheid als voorzitter blijft de thans 67-jarige Rinus Pieters wel als commissielid ac tief bij de OW. „Toch hoop ik dat ik nu wat meer tijd krijg voor mijn hobby's", merkt hij op. „Ik ga me weer wat meer toeleggen op de fotografie, want daar is de laatste jaren niet veel van gekomen. Maar mijn groot ste hobby is toch wel vissen. In de toekomst hoop ik vele uren door te brengen aan de water kant". Receptie Zondag wordt de scheidende voorzitter een receptie voor ge nodigden aangeboden in het Wapen van Voorhout. „Voor mij hoefde dat eigenlijk niet, dat is buiten mij om georgani seerd", aldus een bescheiden Pieters. Hij zal de voorzitters hamer overhandigen aan Cees van Velzen. De 36-jarige nieu we voorzitter is al geruime tijd commissielid van de OW. „Een goeie jongen, dat is zeker", al dus Pieters, „Ik hoop dat hij het goed gaat doen. Persoonlijk ben ik een beetje bang dat hij wat veel hooi op zijn vork neemt. Ik hoop dat hij zich realiseert dat het voorzitterschap van de OW een funktie is, waar heel wat bij komt kijken. We wachten het af, de tijd zal het leren", aldus de in hart en nieren enthousias te oranje-man. Rinus Pieters van de Oranjevereniging Voorhout legt voorzitterschap neer: „De tijd is rijp om het wat rustiger aan te doen" FOTO HENK VAN DEN ENDE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1992 | | pagina 11