Dorpskerk kan na restauratie weer generaties lang mee 21 Leiden Omgeving Gevarieerd programma bij opening Dorpskerk HOND ZOEKT HUIS Rond de vakantie stak de allergie de kop op' DIENSTVERLENING w Zondag 15 november Om 10.00 uur feestelijke dienst voor jong en oud. De mensen komen bijeen in 'Ons Huis' waar gedurende de restauratie de kerkdiensten plaatsvonden. Voorganger is dominee J.R. Wolthaus. Medewerking verle nen de Dorpskerkcantorij, het blokfluitensemble Tibia en het blazers-ensemble Suetana Mu- sica. Organisten zijn Cor Graaf land en Ineke Coenders. Zaterdag 21 november Om 13.00 uur heropening van de kerk door burgemeester A. Houdijk. Het officiële gedeelte wordt om 14.30 uur muzikaal afgesloten met een uitvoering van het Te Deum van Hendrik Andriessen door het koor 'Can tate Domino' uit Zoeterwoude onder leiding van Piet Jasperse. Van 3 tot 5 uur is er 'open huis'. Er is tevens een tentoonstelling ingericht over het verenigings leven rond de dorpskerk in ver leden en heden. v Zondag 22 november Om 15.00 uur lezing 'Du holde Kunst' door Maarten 't Hart over kerkmuziek. Een cantate van Bach met muziek als vorm van Godsdienst. Belangstellen den zijn van harte welkom bij de lezing van Maarten van 't Hart. Maandag 23 november Om 20.15 uur Bulgaarse en Hongaars dansen, uitgevoerd door een dansgroep van de Rot terdamse dansacademie Dinsdag 24 november In de middag: toneelvoorstel ling 'De vier jaargetijden voor de onderbouw van de basisscho len uit het dorp. De organisatie hiervan is in handen van de scholen. Woensdag 25 november Om 20.15 uur Volksdansgroep Achalay uit Leiden en trio So- nero met Zuidamerikaanse mu ziek. Donderdag 26 november Om 19.00 uur Toneelvoorstel ling 'De Toverspijker' voor de bovenbouw van de basisscho len. Vrijdag 27 november Om 20.15 uur Ierse volksmu ziek door Cees Ouwejan en di xieland muziek door de Sweet- wood Dixiestompers. Zaterdag 28 november 20.15 uur Ensemble 'II preto rosso' met muziek van renais sance en barok. ZOETERWOUDE - Met een feestelijke kerkdienst op zondag 15 november neemt de hervormde gemeente van Zoeterwoude de gerestau reerde dorpskerk weer in ge bruik. Op zaterdag 21 no vember verricht burgemees ter Houdijk de officiële ope ning; aansluitend is er een openingsweek met tal van ac tiviteiten. Een van de hoog tepunten is de komst van Maarten 't Hart die op zon dag 22 november om 15.00 uur een lezing houdt over kerkmuziek en zijn vertellin gen met muzikaal zal omlij sten. De restauratie van de eeuwen oude kerk heeft ruim 2,5 mil joen gulden gekost. Door de bonte knaagkever was, on danks regelmatig gehouden be- strijdingsacties, al het hout werk onherstelbaar aangetast. Dat kwam aan het licht tijdens een inspectie van de Monumen ten wacht die sinds 1980 inspec ties uitvoert. In 1986 was dui delijk dat een totale vernieu wing van de houten dakcon structie noodzakelijk was. Een jaar later werd bij Monumen tenzorg een subsidieaanvraag ingediend. Inmiddels had de kerkvoogdij een restauratie fonds in het leven geroepen om ook zelf voor de nodige gelden te kunnen zorgen. De heer D. Hulsbos van de kerkvoogdij weet zich de hele si tuatie nog glashelder voor de geest te halen. „In 1986 hield de heer Van Hemert, rayon-archi tect van Monumentenzorg, een inspectie. Hij peuterde wat houtwerk uit en kwam al snel tot de conclusie dat de situatie heel slecht was. Op droge toon zei hij dat er een nieuw dakje op zou moeten. Dat was wel even schrikken. Architect Van Beek heeft toen een restauratieplan gemaakt en eind 1987 hebben we bij het ministerie van WVC subsidie aangevraagd. De toen malige minister Brinkman had voor een periode van 5 jaar 130 miljoen gulden beschikbaar. Onze gedachte was dat wij aan het einde van de subsidierit zouden zitten, dus zeg maar in 1993. In december 1990 kregen we evenwel bericht dat Zoeter woude in aanmerking zou ko men voor subsidie onder de voorwaarde dat op 1 april 1991 begonnen moest zijn met de herstelwerkzaamheden. Dat overviel ons een beetje. Zeker omdat we niet het subsidiebe drag kregen dat we hadden aan gevraagd. We ontvingen bijna 1,3 miljoen gulden terwijl we 200.000 gulden meer hadden gevraagd". 1 april Toch ging op de 'fatale' datum van 1 april 1991 het enorme werk van start. In Woerden BV, gespecialiseerd in restauraties van kerkgebouwen, werd een uitstekend bouwbedrijf gevon den. Al het houtwerk, inclusief de massief eiken balken, werd vervangen. De muren werden aan de buitenzijde opnieuw ge voegd en aan de binnenzijde van speciaal pleisterwerk voor zien. Dat gebeurde overigens is fasen, mede omdat de kerk voogdij nog moest proberen bij allerlei instanties financiële steun te krijgen. Het vernieu wen van het dak was met fase 1 tevens de belangrijkste. Achter de schermen werd hard ge werkt aan het werven van gel den. Een beroepschrift bij het ministerie van WVC pakte uit eindelijk guntsig uit en dat le verde nog eens 221.000 gulden extra op. Daardoor was het mo gelijk fase 2, het voegen van de buitengevels en fase 3, het stuc werk aan de binnenzijde van de kerk, ook uit te voeren. Woordvoerder D. Hulsbos om schrijft de gerestaureerde kerk als volgt: „Feitelijk is er nu niets oud meer aan de kerk. We hebben als het ware een oude nieuwe kerk". Hoewel het kerkgebouw oorspronkelijk eeuwenoud is, is het gebouw zo vaak gerestaureerd dat het in de loop der jaren een nieuwe kerk is geworden. De oorspronkelijk middeleeuw se kerk is bij het ontzet van Lei den in 1574 volledig afgebrand en nadien weer opgebouwd. In de periode 1949-1957 werd tij dens een algehele restauratie o.a. de fundering, die bestond uit takkenbossen en koeiehui- den, vervangen door betonnen Het herstelde interieur van de Dorpskerk. palen. In 1978 werd de leien dakbedekking in zgn. 'duitse dekking' in verband met water overlast vervangen door een 'maasdekking'. Nu dan is de laatste renovatie achter de rug. Alleen de toren staat nog in de steigers. De toren is evenwel ei gendom van het gemeentebe stuur van Zoeterwoude. Begin volgend jaar zal ook dat karwei geklaard zijn. Over de inzet van het gemeen tebestuur is de kerkvoogdij bij zonder goed te spreken. Huls bos: „Opzet was dat de gemeen te 40 mille per jaar in een fonds zou doen. Er waren pas twee ja ren voorbij toen we direkt al een subsidie van 375.000 gul den ontvingen. Daarnaast brachten de leden van de her vormde kerkgemeenschap in heel korte tijd ruim 100.000 gulden bijeen. Ook de inwoners van Zoeterwoude en een aantal bedrijven hebben ons goed ge steund. Van diverse landelijke instanties ontvingen we 87.000 gulden terwijl de provincie Zuid-Holland een subsidie van 75 mille beschikbaar stelde". Degelijk Hulsbos vindt het uniek dat de kerk anno 1992 nog zo oerdege lijk gerestaureerd is. „Er is geen duizend kilogram oud hout meer te vinden in de kerk. Deze kerk kan weer een aantal generaties mee, daar ben ik van overtuigd. Dankzij veel zelf werkzaamheid hebben we op de restauratie circa 30.000 gulden bespaard. Ik denk daarbij aan FOTO: HENK VAN DEN ENDE schilderwerk, het verwijderen van alle meubilair en het gron dig schoonmaken van de kerk. Gelijktijdig hebben we nog een aantal andere wensen kunnen vervullen. Zo is de orgelgalerij uitgebreid en zijn verlichting en verwarming totaal ver nieuwd. We hebben nu nog een tekort van circa 46.000 gulden. Ik ga er van uit dat we ook dat gat nog zullen dichten. Het is wel de opzet dat we voor toe komstig onderhoud gelden reserveren. Ik denk dat dit de laatste grote renovatie is ge weest. Er komt steeds minder geld beschikbaar. Ik vrees dan ook dat in toekomstige situaties er meer sprake zal zijn van op lappen dan van echt renoveren. Wij kunnen met deze kerk nog tal van jaren vooruit", aldus Hulsbos. In deze rubriek wordt de schijnwerper gezet op een dier dat in het Leids Dierenasiel verblijft. Wie zo vertederd is door de hond of kat van de week, kan hem of haar tegen betaling ophalen. Het geld komt ten goede aan zwerfdieren. Adres: Nieuw Leids Dieren asiel, Besjeslaan 6b, Leiden, tel. 411670. Geopend: di en vr 10-12 en 14-17, wo en do 14-17, za 10-12 en 14-16, zo en ma gesloten. Een kleine twintig jaar heb ben honden en katten via de Leidse Courant een huis ge zocht en vaak ook gekregen. Met het verdwijnen van de Leidse Courant, verdwijnt ook deze rubriek. In ieder ge val in deze vorm. Asielbe heerder Leen Gottschal ziet het met lede ogen aan. Want 'Hond zoekt huis' was niet alleen belangrijk om dieren geplaatst te krijgen, voor het asiel was de rubriek ook een wekelijkse spreekbuis. Meer dan de helft, waarschijn lijk zo'n zestig procent van de honden en katten, die in de krant verschenen vond naar aanleiding daarvan ook een nieuw tehuis schat beheerder Gottschal. Ervan uitgaande dat er in bijna twintig jaar ongeveer 800 dieren in de krant stonden, gaat het daarbij om bijna 500 exemplaren. Een hele prestatie, vindt Gottschal. „Want het wa ren natuurlijk niet altijd de makkelijkst plaatsbare dieren. Vaak zaten ze hier al lange tijd, in een aantal gevallen kwamen ze zelfs meer dan eens in de krant". Gottschal legt uit dat het asiel zich enorme moeite geeft om dieren geplaatst te krijgen. Zel den of nooit wordt besloten honden of katten te laten 'insla pen'. „Dat gebeurt pas na over leg met ons bestuur en met een dierenarts en bijna uitsluitend om medische redenen. En als het om een andere reden ge beurt, is het omdat een hond of kat écht niet valt te houden". Als voojrbeeld vertelt hij het verhaal van een hond die vol strekt onhandelbaar was toen hij onder politiebegeleiding door de eigenaar bij het asiel werd binnengebracht. Na een half jaar intensieve begeleiding werd de hond toch bij mensen geplaatst. Dat liep mis en het dier kwam terug. Uiteindelijk kwam het dier twee keer in de krant en na ruim een jaar vond het beest alsnog en naar het schijnt definitief een baasje. Smoezenboek Het is misschien een wat onbe scheiden constatering, maar deze rubriek heeft er de afgelo penjaren toe bijgedragen dat er minder dieren door hun niet erg liefhebbende baasjes op straat zijn geschopt of aan bo men zijn achtergelaten. Gott schal: „Het is een aantal keren voorgekomen dat mensen die zeiden dat hun huisdier was weggelopen, er door buren op werden gewezen dat hij in de krant stond". Zoiets moet toch een rare indruk hebben ge maakt. Via de krant kreeg het asiel de mogelijkheid om dieren af te staan, meer bekendheid. Maar daar kleven ook nadelen aan. En omdat dieren weliswaar kunnen worden afgestaan, maar er ook een duidelijke re den moet zijn, grijpen de lieve bazen en bazinnetjes dan naar het Groot Smoezenboek. Gott schal: „Plotseling blijken men sen die de zestig zijn gepasseerd net voor de vakantietijd ineens allergisch te zijn voor hun hond of kat. En dat terwijl het ont staan van allergie bij mensen boven de veertig vrijwel uitge sloten is". Daar staat tegenover dat som- Beheerder Leen Gottschal van het Leidse dierenasiel (met snor), zijn echtgenote Teunie en een aantal van 'zijn' vrijwilligers onder wie Koos (kattenverzorger)Helen (hondenverzorgster), Diana en Anne-Hess, rond de laatste hond die via de Leidse Courant een nieuw huis zoekt: Omar. FOTO: wim van noort mige honden wel eens heel erg populair blijken te zijn. Vooral voor 'zielige' honden moeten soms wel vijf of zes liefhebbers tegelijk in de Leidse regio in hun auto zijn gesprongen. Man ke slachtoffers van aanrijdin gen werken kennelijk op het ge moed van de dierenliefhebbers onder de lezers. Voor het Leidse asiel is het misschien prettig dat hondeliefhebbers binnen stappen, minder is dat hun be langstelling dan wel erg eenzij dig blijkt te zijn. „Ze komen dan alleen voor die ene hond die in de krant heeft gestaan. Het kan hier dan helemaal volzitten met dieren, maar ze willen die hond en geen andere". Omar Maar deze rubriek zou zichzelf niet zijn als we ook op de val reep niet meer zouden proberen een hond onder dak te helpen. Dit keer is het de beurt aan Omar. Een kruising tussen rottweiler en bouvier van het bouwjaar 1987. Omar is volgens Leen Gottschal verschrikkelijk lief en tegelijk superwaaks. De fors uitgevallen hond luistert heel goed naar zijn baas, maar als er ongewenste vreemdelin gen onverwacht in zijn territo rium komen breekt de hel los. Dan is hij in staat letterlijk door glazen deuren heen te springen om zijn huis en haard te verde digen. Voor kleinbehuisden is Omar dan ook geen aanrader. Beter doet hij het buiten, op een boer derij, misschien zelfs bij een be drijf. Het zou in elk geval goed voor hem zijn als er een kennel of andere ruimte voor hem be schikbaar is. Maar hoe woest Omar tegenover vreemdelingen kan lijken, tegelijk is hij voor zijn baasjes verschrikkelijk lief. Met zijn vijf jaar is hij boven dien ongewoon speels. Bij het asiel verlaat hij het hok niet zonder zijn bal en plastic drui ven mee te nemen, zodat hij ze ker iets heeft om mee te spelen als hij wordt uitgelaten. Kort om een hond met karakter. Ollie Dikke Ollie, de hond die vorige week in deze rubriek prijkte heeft een tehuis gevonden. Hij is naar een gezin in de Leidse wijk Stevenshof gegaan. ARTSEN - Leiden: Groep 1: Al- kema, Baars, Groeneveld, Janssen, Van Leeuwen, Maris, Van der Meer, De Ruiter, Van Schie, Tan, Verhage: za. dr. Groeneveld, tel: 218661 en zo. drs Van der Meer/Meyer, tel: 215510 Groep 2: Bergmeyer, Ne ring Bogel, Van Gent, Taytelbaum, Pufkus, Van Luyk, Klaassen, Rus, Kruis, Middendorp en De Lange: za. dr Taytelbaum, tel: 120266 en zo. dr. Rus, tel: 132500 Groep 3' Boels, Lely, W. de Bruyne, J. de Bruyne, Huibers, Jurgens, Delver, Fogelberg en v.d Muysenbergh: za. dr Boels, tel: 141092 en zo. dr Delver, tel: 156221 Groep 4: Bénit, Horn, Lahr, Lodder, Nieuwenhuis, Van Rijn. Van Wingerden, Paulides J. Zaaijer en R. Zaaijer, De Kanter. za. dr. Bénit, tel: 06-52.712.732 en zo. dr Lahr, tel: 1200347 Groep 5: De Lorm, Wiers- ma, Crul, Kooijman, De Jong, Prince. Reinders, D. Hammerstein en A. Hammerstein: za. dr. Wiersma, tel: 318311 en zo. dr Witpaard, tel: 06.52 708 618 Oegstgeest: za. en zo. dr De Ruiter tel: 156200 Lei derdorp: za. dr. Amdt, Hoofdstraat 8, tel. 894539 en zo. dr. Middendorp, tel: 130189 Voorschoten: za. dr Van Eysden, tel: 612520 en zo. dr. Schotanus, tel: 612356 Warmond - Voorhout: za. en zo. huisartsenprak tijk Boerhaave, tel: 02522-11393 Noordwijk: za. dr. Immerzeel, tel: 12333 en zo. Gezondheidscentrum tel: 19300. Katwijk - Rijnsburg - Valkenburg: Groep 1: Dijk, Hen- neman, Ten Hove, Lodder, Meewis- se, Pool, Schonenberg: za. en zo. dr. Meewisse, tel: 12023 Groep 2: Bergman, H. Van Duyn, L. Van Duyn, Hueting, Moolenburgh, Timmers: za. en zo. dr. L. van Duyn, tel: 15805 Groep 3: Van Delft, Priester, Riet broek, Verhage. Van der Water: za en zo. dr. Rietbroek Kaag - Abbe- nes- Nieuw Vennep: tel: 02526- 72850 Sassenheim: za. en zo. dr. Moerman, tel: 11119 Alkemade - Hoogmade: Praktijken Saeys, Van Mierlo, Beekhuis, Brock/Roelen: za. en zo. dr. Saeyes, tel: 01713-12329* Alkemade - Leimuiden - Rijnsater- woude: Praktijken Glansbeek, Lar- denoije en Van Blooijs: za. en zo. dr. Glansbeek, tel: 01713-12511 Al phen: groep 1: za. dr Luining, tel: 76677 en zo. dr. Hertzberger, tel: 73264 groep 2: za. dr. Visser, tel: 22088 en zo. dr. Rakers, tel. 45610 groep 3: za. en zo. drs. Nobel/Van der Velden, tel: 38635 groep 4: za en zo. dr. Vletter 25640. Hazerswou- de-Koudekerk: za en zo dr. Spran- gers, tel: 01714-13700 Benthuizen - Boskoop: za. en zo dr. Bom, lel' 01727-10553 Langeraar - Nieuw- veen -Ter Aar - Woubrugge: za. en zo. praktijk Woubrugge, tel: 01729- 8104 Nieuwkoop - Noorden - Ze venhoven: za. en zo. dr. Waelen, tel: 01723-9532 Hillegom: eigen huis arts bellen. HOMEOPATHISCHE ARTSEN LEI DEN - Waarneemregeling voor Koster, Juffermans, Hibbeln, Ruff- Medvedovsky: za. en zo. dr. Koster, via dokterstel: 071 -122222. TANDARTSEN - Leiden - Leider dorp - Oegstgeest - Warmond: za en zo. dr. Van Mierlo, tel: 172891 Alkemade - Leimuiden: eigen tand arts bellen voor 12.00 uur. Leid- schendam: Voor spoedgevallen tel: 3 974.491 Bollenstreek: za. en zo. dr. Schenkkan, tel: 02520-15498 Katwijk: za. en zo. dr. Langedijk, tel: 22494 APOTHEKEN - Leiden - Leider dorp - Oegstgeest - Voorschoten: za. en zo.: Apotheek Kok, Diamant laan 5a Leiden, tel: 763439; Apo theek Haanraadts, Hoofdtstraat 2-4 Leiderdorp, tel: 419196; Apotheek Meidoorn, Voorstraat 59 Voorscho ten, tel: 613350 Alkemade: Apo theek Alkemade, Weteringlaan 1, Oude Wetering 01713-19100. (Noordwijk) - Katwijk - Rijnsbürg: za. en zo. Apotheek Katwijk a/d Rijn, Rijnstraat 38 Katwijk, tel: 30833 Leidschendam/Voorburg: Heuvel Apotheek, Burg. Keyzerlaan 2 Leid- schendam, tel: 327.41.21 Noord- wijkerhout: Spoedrecepten tel: 73511 «Sassenheim: 02522-10169. WIJKVERPLEGING - Leiden - Noordwijkerhout - De Zilk - Voor hout tel: 071-122222. Bollen streek: Wijkverpleging gezond heidscentrum, tel: 02522-14147. Hillegom: Opgave via het antwoord apparaat, tel: 02520-16217. Leid- schendam: Kruiswerk Vlietstreek, tel. 3455300. Oegstgeest: kruisvere niging, tel: 071-177444. DIERENARTSEN - Leiden: groep 1Van der Wouw, Koster, Vestjens. za. en zo. dr. Koster tel: 613836 groep 2: Hekerman, Helder, Roest: za. en zo. dr. Hekerman tel: 125057 Leidschendam: eigen dierenarts bellen. Bollenstreek: eigen dieren arts belleh Katwijk: Spreekuur van 11.00-12.00 uur bij dr. Snel.* APOTHEKEN - De avond- en nachtdiensten van de apotheken in de regio Leiden worden waargeno men door de apotheken die ook weekenddienst hebben. ONGEVALLENDIENST ZIEKEN HUIZEN LEIDEN - Ongevallen- dienst elke dag Academisch Zieken huis behalve van dinsdag 13.00 u. tot woensdag 13.00 u. (Diaconessen- huis poliklinieken tel 165543, afde ling S.C.U. tel 175639) en van vrijdag 13.00 u tot zaterdag 13.00 u. (Elisa- beth-ziekenhuis). De Geneeskundige Dienst Leiden is verhuisd van de Roodenburger- straat in Leiden naar de Cronestein- kade 18a in Leiden. VERENIGING BESCHERMING ON GEBOREN KIND - Hulpverlening bij ongewenste zwangerschap voor moeder en kind. Bel tel. 071-896309; 071 -897762; 033-620244 (dit laatste nummer is dag en nacht bereikbaar) BEZOEKUREN ZIEKENHUIZEN - Diaconessenhuis: Bezoekuur dage lijks van 14.30 tot 15.15 uur en van 19.00 tot 19.45 uur. Kinderafdeling dagelijks van 10.30 tot 19.00 Niet meer dan twee bezoekers per pa tiënt. Op de afdeling special care kan men terecht van 10.30 tot 11.00 uur en van 19.00 tot 19.30 uur. Voordat de laatste twee afdelingen bezocht kunnen worden dient eerst te wor den overlegd met de dienstdoende verpleegkundige.* Sint Elisabeth- ziekenhuis: Volwassenen dagelijks van 14.00-14.45 u en van 18.30- 19.30 u.; klasse-afdelingen ook 11.15-12.00 u. Kraamafdeling: Naast de normale bezoektijden alleen voor ..kraamvaders" van 19.30-21.00 u. Gynaecologie/verloskunde/urologie van 14.00-14.45 en van 18.30-19.30 uur. Kinderafdeling: ouders zijn de gehele dag welkom. Eén van beiden kan, indien men wil, bij zijn of haar O-ik <m SS] fs d kind blijven slapen. Voor bro/1"^ zusjes en andere bezoekers, (der bezoektijd van 15.00 u. tot 19i;nfi CCU (hartbewaking) dag. van if" 14.30 u. en van 19.00-19.30 u.fSje sivecare: dag. van 14.00-14.45ren van 19.00-19.30 u. Sport-Mef Adviescentrum: Spreekuur 19.30-20.30 u. in het St. Elisij, h< ziekenhuis Endegeest: Di Jn 13.00-14.30 u.; zo. 11.00-12.00?, 14.00-15.00 u.; eerste klasse: d n hele dag. Jelgersmakliniek.t er gerenteam: za. en zo. 14.00-I7g va Opname: werkdagen 16.45-17.1,13; za. zo en feestdag. 10.00-111, 14.00-16.30 u. Team A, C en dF tot 21 00 u. met uitzondering v#ga£ handeltijden en etenstijden. tl, demisch Ziekenhuis: Voor alLf d tiénten«(behalve kinderen) zijnq zoekuren als volgt: Dagelijks f 15.00 u. en 18 30-19.30 u. Avcf zo zoekuur afdeling verloskfe'n l 18.00-19 00 u. De Praematureir ling: voor ouders en familie f overleg met patiënten doorkj bezoek mogelijk. Bezoek a ge patiënten: wanneer aar patiënten doorlopend bezoek I toegestaan kan de hoofdver» kundige hiervoor speciale k^ verstrekken Kinderkliniek: voor peuters, kleuters en groti deren 15.15-17.00, babyzaa boxenafdeling: volgens afspraa het verpleegkundig hoofd. F den kinderafdelingen: van opgenomen kinderen na o< met verpleegkundig hoofd. Vod dere bezoekers van kinderen- k neus- en oorheelkunde gie: 14.15-15.00 en 18 30-1*^ Oogheelkunde en heelkunde: 1 15.00 en 18.30-19.00. Rijnoorl kenhuis: Dagelijks 14.30-15.15§ 18.30-19.30 u Kraamafdeling ders, broertjes en zusjes zijn di hele dag welkom, in overleg me hoofd van de afdeling. Kinder( ling 14.30-15 30 u. In overleg mi verpleging zijn hier ook andere, zoektijden mogelijk. De ouderij^ de gehele dag welkom (in ovf"" met het hoofd van de afdeling). CENTRALE REGISTRATIE filE DEROPVANG (Koombrugsteewir, 2311 EK Leiden, tel 254810.) i matie over en aanmelden voorPr deropvang in Leiden Geopenojar t/mvrdag9-12. Ij ANTI-DISCRIMINATIE CENTf&at MELDPUNT LEIDEN Ketelbode: steeg 10. Ma. t/m vr telefonisch reikbaar van 10.00 tot 16.00 via,' 120903. Spreekuur ma. 13.00-iijïï en do. 18.80-20.30. jrcji LEIDSE RECHTSWINKEL - ^ei disch Adviesbureau, Ketelboop steeg 10, tel 130775; afdeling, lastingen: alleen op afspraak, k' tenbureau: di. en do. 18.30-2 afdeling vreemdelingenrecht!, 13-15 en do 18.30-20.30, afcf vrouw: vr. 10-12. «"e( SOS Telefonische Hulpdienserd den e.o. - Voor een gesprep^ mens tot mens. Vertrouwelijk en nacht bereikbaar. Telefoon],, mer achterop de telefoongids 'lJZl 125202). k BUREAU VOOR RECHTSHUli^ Herengracht 50, Leiden tel. 12;, 01720-72611 Alphen aan den?®1 Spreekuren volgens afspraak. ïsci DIERENHULP- EN AMBULAK_e DIENST Hulpverlening in Lei Leiderdorp, Oegstgeest, Rijnstfer Valkenburg, Voorschoten, Warir&n en Zoeterwoude. Tel. 071-17414(ÏS BURGERRAADSLIEDEN - Kef™ brugsteeg 2, tel. 143171 (kantcFc ren). Spreekuren ma., di. enpic 11.00-12.00 u„ do. 18.30-20.00 ujng GEZINSVERZORGING - StidP gezinsverzorging Leiden. Aanvrr1^ hulp voor bejaarden en langdiPSl zieken en gezinsverzorging, Rjp brandtstraat 17, tel. 149441 (mat vr. 9.00-10.00 u. en 13.00-14 00 u" KINDER- EN JONGERENTEr- FOON Dagelijks geopend j 16.00 tot 20.00 uur. Het nummi 071-120611. MAATSCHAPPELIJK WERK Stichting Maatschappelijk V. Langegracht 1b, spreekuur maffl vr 9.00-10.00 en volgens afspiï tel. 142144. Gezondheidscent Merenwijk, spreekuur ma. 11 12 00 en do. 14.00-15.00, h 212195 Gezondheidscentrum tri venshof. spreekuur do. 10.00-1 ij, tel. 311506. Sector Noord: Hereri^ gel 53, spreekuur ma. t/m vr. 9rn 10.00, tel. 146041 Sector 2i< Morsweg 83, spreekuur ma t/rret 9 00-10.00 en volgens afspraak, 316167. F Algemeen Maatschappelijk Wem" geval van directe noodsituie 's nachts en in het weekeinde be^a baar onder nummer: 06-8212141 MELDLIJN AGRESSIE EN DISP1 MINATIE HOMOSEXUALITEITÈn 071-221008. zo. 20-24. br RAAD VAN ARBEID - Hoge f dijk 306, Leiden, tel 071-89# Kantoor geopend ma. t/m vr. 9-1fQ 14-16 u. Telefonische informatie<fo: kinderbijslag: 8-12 u. B SOCIALE RAADSVROUW VOtf SCHOTEN Spreekuren: 19.00-20.00 u. wo. en vr. 9.00-llfc u. Leidseweg 33, Voorschoten Ij] SP HULP- EN INFORMATIEDIE80 - Groenesteeg 33, Leiden. Tel.ffo 134640 of 071 -144600. Hulp en irfu matie op medisch, juridisch enU lieugebied, werk, sociale verzeke^ en huurkwesties. Spreekuur: e donderdag van 20.00-21.00 u. STICHTING VRIJWILLIGERS Cla TRALE - Pallasstraat 1Alphen t den Rijn. Tel. 01720-33033 Begft ding en opvang van mensen, die welke reden dan ook, tijdelijk I nodig hebben. Bovendien wordr formatie verstrekt over andere me lijkheden van hulpverlening en e bereikbaarheid daarvan. VRIJWILLIGERS CENTRALE j" Langegracht 246a, Leiden, f- 149064. Dagelijks bereikbaar e 9.00-17.00 u. voor informatie vrijwilligerswerk en cursussen of{ persoonlijk gesprek. pl MEIDENTELEFOON - Tel: 0 141616, bereikbaar maandag 18l 20.00, donderdag 19.00-22.00. Ei WERKENDE JONGEREN - Kli ten- en informatieuur Elke dinsJ avond van 17.00 tot 20.00 u. K'f kantoor Koppenhinksteeg 2, Leiift Tel. 071-121139. Borstvoeding Begelefdingsgr^ Lelden. Telefonische hulpd»^ (voor praktische hulp en inform»1 tel. 170083,215332 of 312556. I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1992 | | pagina 10