Kilometer gap-plezier wordt verkoopplezier" Beoordeling van gewetens bezwaren taak van rechter Snelle spoorlijn goed voor milieu B3 Nieuwe sponsor voor Lansink B5 ongetje iedreigd Tolerantie gaat zo ver als de beurs diep is EN OMGEVING LEIDSE COURANT VRIJDAG 13 NOVEMBER 1992 lan ter bestrijding van winkelcriminaliteit IDEN Winkeliers, poli- en gemeente gaan nauw henwerken bij de bestrij- ig van winkeldiefstal, van isme en alle andere delic- waarvan Leidse winke- fs in de binnenstad het chtoffer worden. Hiertoe ;en groot plan van aanpak twikkeld, dat gedeeltelijk rdt gesubsideerd door de erheid. bn kilometer gap-plezier rdt weer een kilometer ver- jpplezier", zei de Leidse bur- neester Goekoop vandaag bij presentatie van het plan van apak. Het plan is gemaakt ar een adviesbureau voor cri- naliteitsbestrijding en is ge- l op een onlangs gehou den onderzoek onder 300 win keliers in de Leidse binnenstad. Leiden is één van de acht steden in Nederland die door de over heid zijn uitgekozen om als voorbeeld te dienen bij het be heersbaar maken van winkel criminaliteit. Daarvoor heeft de overheid een bedrag van 1,8 miljoen gulden beschikbaar ge steld. Onder dit betrekkelijk nieuwe woord wordt zowel win keldiefstal, als vandalisme en graffiti, diefstal onder bedrei ging en dergelijke verstaan. Kortom, alle strafbare zaken waarvan winkeliers het slacht offer kunnen worden. Uit het onderzoek bleek dat het met de criminaliteit in de win kels in de Leidse binnenstad op zich wel meevalt. Het aantal winkeldiefstallen ligt bijvoor beeld dertig procent onder het landelijk gemiddelde. Wel kwam hieruit naar voren dat ondernemers er alles aan willen doen om het winkelklimaat in het centrum te verbeteren. In het plan van aanpak staan voorstellen voor onder meer het aanhaken bij HALT-projecten (de winkeldief moet de vakken vullen, waaruit hij kort tevoren heeft gestolen), vereenvoudigde aangifteformulieren, de moge lijkheid om bepaalde personen de toegang tot de winkel te ont zeggen en een stenger lik-op- stuk-beleid (elke op diefstal be trapte klant moet naar het poli tiebureau). In het plan van aanpak staan een security-check en trainin gen aan ondernemers en perso neel centraal. Er wordt verder gekeken naar de kwaliteit van het toezicht in de winkel en de inbraakpreventie. Inmiddels hebben 150 winkeliers in de binnenstad laten weten, mee te willen doen aan het project. Dankzij de subsidie van de overheid, hoeven ze twintig procent van de kosten voor het project zelf mee te betalen. Dat komt neer op een bedrag van ongeveer 120 gulden per winke- Het is de bedoeling dat de win keliers een fonds gaan vormen om de maatregelen die verder nodig zijn, bijvoorbeeld voor het aantrekken van toezicht houders, te financieren. JIDEN - Een 12-jarig jonge- heeft vooral veel schrik over houden aan een bedreiging steravond. Hij reed van de ijs- 1 aan de Vondellaan naar lis in de Stevenshof, toen hij per het Plesmanviaduct werd aande gehouden. Een jongen ste dat hij hem een lift gaf lar het station en bedreigde ;m met een mes. Het slachtof- Stadsknapenkoor Elburg naar Roelofarendsveen ;aat1 ALKEMADE Het Stadskna penkoor uit Elburg zingt op zondag 29 november om elf uur tijdens een,bijzondere eucharis tieviering in de kerk van Maria Presentatie in Roelofarends- Het koor zingt ondermeer een aantal Nederlandse liederen, uitgevoerd in de Engelse stijl, een paar delen uit de beroemde Missa Creola van A. Almiros, het Sanctus uit de Caeciliamis van Gounod, fragmenten uit de Messiah van Handel en enige Latijnse motetten. Het Elburgs Stadsknapenkoor is opgericht in 1984 door de hui dige dirigent Pieter Jan Leus- sink. Het koor verzorgt in El- burg het gehele jaar door kerk diensten en concerten. In de va kantieweken geven de Elburgse mannen en jongens iedere woensdagmorgen een toeris tenconcert in de Sint Nicolaas- kerk in hun stadje aan de Zui derzee. Wethouder in sterbus Wethouder Steven de Vreeze van ouderenbeleid (links) maakte gisteren een rit met de sterbus tijdens een werkbezoek aan de stichting Ster bus. Die stichting beschikt over drie busjes die worden bemand door ongeveer 30 vrijwilligers. Met de busjes worden bejaarden die niet meer per openbaar vervoer kunnen reizen vervoerd naar familiebezoek, clubs en dergelijke. De busjes worden zeer intensiefgebruik, waardoor het accent nadrukkelijk op groepsvervoer is komen te liggen en het individuele 'leefvervoer' in het gedrang is gekomen. Voor de stichting Sterbus reden om zich te beraden. foto wim van noort en zag zijn fclager op het station de bus kar Woerden nemen. Ir ouw krijgt ;omaar klap ÉIDEN Een 31-jarige •ouw heeft gisteren aangifte ïdaan van mishandeling, it- ond half zes 's middags liep zij lat Kidgemoedereerd in de Narm- raat, toen zij plotseling een !ap op haar hoofd kreeg. Daar- er n viel ze- De dader sprintte er indoor en is niet meer achter- aald. Ie (utokraker door in ligenaar gepakt iEIDEN Een 20-jarige Lei enaar slaagde er gistermiddag ond kwart voor twee in, een utokraker, een 32-jarige stad- enoot, te overmeesteren. De utokraker had net een ruitje igetikt. Omwonenden waar- fchuwden de eigenaar van de Uto, die zelf de man wist de vermeesteren en over te dra- en aan de politie. Jlauwpoortsbrug weer dicht IEIDEN De Blauwpoorts- Irug is in de nacht van maan- ag op dinsdag gesloten voor [et verkeer dat de stad in wil. Iet verkeer zal tussen 01.00 en 15.00 uur worden omgeleid via Ie Langegracht. De Blauw- joortsbrug wordt in die nacht Mgeregeld', wat wil zeggen dat Ie beweegbaarheid van de brug ?ordt uitgetest. De brug wordt 'olgende week donderdag offi- deel geopend door wethouder tj.van Rij. Zo'n 4500 nieuwe codicildragers \LPHEN/WOUBRUGGE - !o'n 4500 nieuwe codicildra- ;ers zijn er sinds de Landelij ke Donordag op 14 oktober )ijgekomen in Alphen en tVoubrugge. )e actie in Alphen en Woubrug- ;e werd gehouden door de ilaatselijke rotary-club. Dit re- tultaat houdt in dat in totaal •ngeveer 27 procent van de Al- ihense en Woubrugse bevol king een donorcodicil draagt. zeven procent hoger dan iet landelijk gemiddelde. ^aast de bovengenoemde actie roeren Rotary-club Alphen- Voubrugge en andere betrok kenen artsen en docenten, ook persoonlijk actie en voorlich ting over het donorschap. Bernsen serveert beste Tourist Menu van Zuid-Holland In restaurant Bernsen in de Breestraat prijkt sinds gisteren een oor- Stroganoff en griesmeelpudding toe, goed smaken. Verder lette hij konde van het Nederlands Bureau voor Toerisme aan de wand voor onder meer op bediening en ambiance. Het Leidse restaurant, dat het beste Tourist Menu van Zuid-Holland. Zo'n Tourist Menu kent om de zes weken een ander Tourist Menu samenstelt, is de eerste drie gangen en heeft een vaste prijs van 21,50 gulden. De inspecteur die de oorkonde voor het beste Tourist Menu krijgt. Het is de bedoe- van het Nederlands Bureau voor Toerisme liet zich het diner van Ber- ling dat er volgend jaar weer eentje wordt uitgereikt, nsen, met als voorafje een grapefruitcocktail, vervolgens een Boeuf foto: wim van noort LEIDEN Hoe serieus moeten gewetensbezwaren worden genomen? Dat moet uiteindelijk de rechter maar be slissen, vindt prof. E. Alkema. Hij is voorzitter van het F. M. van Asbeckcentrum voor Mensenrechtenstudies van de Leidse universiteit. Maar toet sing van Nederlandse wetge ving door de rechter gebeurt nog te weinig. Gisteren begon in Leiden een seminar over het begrip 'gewe tensbezwaarden'. Zo'n honderd juristen uit meer dan dertig landen zijn tot en met zaterdag bijeen om te discussiëren over de term, die soms veel onduide lijkheid oproept. Want hoe se rieus moetje iemand nemen die zich beroept op zijn geweten om niet in militaire dienst te hoe ven, zich niet tegen polio te la ten inenten, of weigert een aan sprakelijkheidsverzekering af te sluiten Erg serieus, vindt prof. Alkema. Hij is voorzitter van het F. M. van Asbeckcentrum, dat het seminar samen met de Raad van Europa organiseert. „Als mensen in staat zijn tot zelfver branding, of voor hun doel be reid zijn om in hongerstaking te gaan, menen ze het werkelijk. Dan zul je je moeten afvragen waar zij voor staan, en of de wet voldoende rekening houdt met hun gewetensbezwaren". Alkema geeft het voorbeeld van milieuactivisten. „Ook zij zijn bereid heel ver te gaan: ze den ken niet alleen aan het milieu, maar handelen ook naar hun opvatting dat het milieu be schermd moet worden. Hun manier van voeden, van kleden, van wonen is erop afgestemd. Op die manier lijkt het bijna een nieuwe religie. En als we de vrijheid van godsdienst aan vaarden, waarom zouden we deze nieuwe vorm dan afwijzen Alleen omdat hier sprake is van een geloof waarin van een God geen sprake is Verfijnd De vraag is dan waar het einde ligt. Juist bij een vaag omschre ven begrip als 'gewetensbe zwaar' is de grens moeilijk te trekken. Het Europees verdrag van de Mensenrechten, dat on dertekend is door vrijwel alle 26 lidstaten van de Raad van Eu ropa, biedt daarin weinig hou vast, geeft Alkema toe. „Andere rechten van de mens, zoals vrij heid van meningsuiting en het recht op een eerlijk proces, zijn breder erkend maar ook beter uitgewerkt. Op de vrijheid van geweten wordt weinig beroep Dat zou naar de mening van Al kema vaker moeten worden ge daan, tot de rechter aan toe. Ook in Nederland, ook al heb ben inwoners van ons landje weinig reden tot klagen. „Ne derland heeft in vergelijking met andere Europese landen een vrij verfijnd systeem waar in rekening wordt gehouden met gewetensbezwaarden. Als een aantal groepen moeite heeft met naleving van de wet, komen zij al gauw voor een uit zonderingspositie in aanmer- king". Op de vrijheid van geweten en het recht op gewetensbezwaar wordt niet dikwijls een beroep gedaan. Maar als het wel ge beurt, raakt de discussie ook het hart van de Nederlandse sa menleving raakt: de vrijheid. Een vrijheid die verankerd is in de Nederlandse democratie. „Maar daarom is het ook een lastig probleem: uit democra tisch oogpunt houden we reke ning met kleinere groeperingen en brengen verfijning in de wet geving aan. Maar tegelijk is het creëren van een uitzonderings positie in strijd met de demo cratie". Hij noemt als voorbeeld de strijd die is opgelaaid tussen de voor- en tegenstanders van verplichte vaccinatie sinds het uitbreken van de polio-epide mie. „Wil je het voor ieder kind verplicht stellen, dan moetje in het meest vérgaande geval ou ders uit de ouderlijke macht ontzetten omdat zij hun kind aan de wettelijke verplichting willen onttrekken. Het is maar de vraag of je zo ver wilt gaan. „Ik ben geen voorstander van verplichte inenting". De discussie over de grens van het gewetensbezwaar mag zich niet beperken tot het parle ment. Ook de rechterlijke macht zou hierin een belangrij ke rol moeten spelen. Dat ge beurt tot nu toe te weinig, vindt Alkema. „De rechter kan uit eindelijk beslissen of de wetge ving voldoende rekening houdt met het geweten van de bur gers. Zo is het mogelijk om de wetge ver te corrigeren als die iets over het hoofd heeft gezien. Bij die toetsing moet ook de Euro pese rechter worden ingescha keld. Als wetgeving is getest, eerst door het parlement, dan door de rechter en daarna nog door het Europese Hof in Straatsburg, en goed is bevon den, dan is het Schlufi. Ook minderheden moeten zich aan de regels houden". (Vervolg van voorpagina) LEIDEN Nederland moet zichzelf niet op de borst slaan als het gaat om tolerantie, vindt prof. E. Alkema. Hij is voorzit ter van het F. M. van Asbeck centrum voor Mensenrechten studies van de Leidse universi teit. Landgenoten hebben meestal niet te klagen over de spreekwoordelijke Nederlandse tolerantie. Behalve als hun eco nomische positie dreigt te wor den aangetast. Nederland heeft een traditie op het gebied van vrijheid en tole rantie hoog te houden, vindt Al kema. Leiden vervult daarin een minstens zo belangrijke rol. „Het is niet voor niets dat Lei den onlangs een prijs kreeg voor haar vluchtelingenbe leid". Toch is enige bes -heiden heid op zijn plaats. „We moeten onszelf niet op de borst slaan. Ook wij hebben aan de voora vond van de Tweede Wereldoor logjoden teruggestuurd toen ze aan de oostgrens stonden. Ne derlanders zijn tolerant, zolang het hen niet direct raakt". Dat de discussie over buitenlan ders, illegalen, gezinshereni ging en immigratiebeleid op laait juist op het moment waar op het slecht lijkt gaat met de Nederlandse economie, lijkt Al kema's betoog alleen maar te ondersteunen. Nu tientallen bedrijven worden getroffen door verliescijfers, saneringen en massontslagen, moet er wor den gezocht naar vervangende werkgelegenheid. Die zou er moeten zijn, denkt Nederland, als de banen maar niet werden bezet door 'die Turken'. Het is ook niet voor niets dat ze ven leden van de sociaal-demo cratische fractie in het Euro pees Parlement gisteren met de Leidse afdeling van de PvdA in discussie ging over minderhe den en het immigratiepro bleem. Malaise De Portugese vertegenwoordi ger toonde aan dat economische malaise een voorwaarde is voor het ontstaan van vreemdelin genhaat. De problemen met asielzoekers in het voormalige Oost-Duitsland zijn genoeglijk bekend. Vooral jongeren voor wie elke kans op een goede opleiding of een baan ont breekt richten hun frustra tie op asielzoekers. Ook Londen kent zijn rassenrellen. Maar Portugal is tot nu toe nooit echt in trek geweest als mmigratie- land. Het trok altijd minder mi granten aan dan er inwoners vertrokken. De werkloosheid ligt er onder de vijf procent. ..Bij ons ontbreekt de politieke discussie over minderheden na genoeg", zei de Portugese Eu roparlementariër Antonio Coimbra Martins gisteren. Dat heeft er zelfs toe geleid dat Por tugal de enige lidstaat binnen de EG is, die pleit voor gelijke rechten voor EG-ingezetenen èn voor inwoners van 'derde' landen. Alle andere landen proberen immigranten te beperken in hun rechten. Groot-Brittannië wil dat doen door asielzoekers het recht op gratis rechtsbij stand te ontzeggen. De maagde lijkheidstest waaraan Aziati sche meisjes zich moesten on derwerpen, werd na heftige protesten afgeschaft.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1992 | | pagina 9