[elft eindejaarsuitkering 'hilipspersoneel sneuvelt Dunkel maant EG tot beweging in landbouwoverleg met VS amont wil vertrouwen Engeland herstellen Niet iedere Kir heeft recht zich zo te noemen Economie A 1 Leidse Courant i vrijdag 13 november 1992 i vervangt eindejaars- ering door geschenkbon "O - Werknemers van het Japanse elek- Ibedrijf NEC Corp. krijgen voortaan in van een eindejaarsuitkering geschenk en waarmee ze in eigen huis gemaakte pro- -| kunnen kopen. Verwacht wordt dat an- ^drijven het voorbeeld van NEC, een van Rtste elektronicafabrikanten van Japan, ;en. De waarde van de bonnen die het fcijn werknemers, afhankelijk van hun in- I gaat uitkeren varieert van 100.000 yen 1.500 gulden) tot 300.000 yen. Met de foto!' ^ie zes maanc*en 8eldig blijven, kunnen °'knemers artikelen kopen als personal ene. ters, televisies, videorecorders en draad- maatregel heeft betrekking op rerknemers in hogere functies. „Bedrijven moeten meer letten op de kwaliteit" EINDHOVEN De belangstelling van bedrijven voor de kwaliteitszorg stabiliseert zich. Dat zei minister Andriessen van economische zaken gisteren in Eind hoven, toen hij een rapport hierover in ontvangst nam van de Stichting Kwaliteitsdienst KDI. „Stilstand is achteruitgang", aldus de bewindsman die aankondig de dat een Kwaliteitsprijs zal worden ingesteld in sa menwerking met de Stichting Koning Willem 1, die nu al de prijs toekent voor goed ondernemerschap. Bij kwaliteitszorg gaat het om dingen als het foutloos uit voeren van orders en het omgaan met klachten van klanten. Vaak gaat kwaliteitszorg gepaard met kortere beslissingslijnen. Kwaliteit van de arbeid mag nooit een sluitpost zijn, aldus de minister. Hij vindt dat voor komen moet worden dat mensen afhaken omdat ze geestdodend werk moeten verrichten. Bewindslieden spreken elkaar tegen over ondernemersklimaat DEN HAAG Is Nederland een ondernemersvriendelijk land of niet? Volgens staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) wel, maar in de ogen van minister Andriessen (economische zaken) niet. Wie heeft er nu gelijk? Dat wil de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB) weten. Zij heeft daarom de Tweede Ka mer verzocht na te gaan hoe het komt dat twee bewindslieden uit hetzelfde kabinet elkaar op zo'n essentieel punt tegenspreken. Op 12 mei schreef minister Andriessen aan de Tweede Kamer dat de vennootschapsbelasting in Nederland de op één na hoogste binnen de EG is: „We zitten aan de staart van het peloton. Nederland heeft de aansluiting verloren". Op 6 oktober berichtte staatssecre taris Van Amelsvoort de Kamer dat Nederland zich wat de venoot- schapsbelasting betreft „in een goede positie bevindt". In een brief aan de Tweede Kamer stelt de federatie dat het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar is dat de ene bewindsman ons land een koppositie toedenkt en de ander ons in de staart van het peloton plaatst. ECT studeert op bezuinigingen ROTTERDAM Het Rotterdamse containeroverslagbedrijf ECT studeert op extra bezuinigingen om de doelstellingen van het drastische reorganisatieprogramma „Score" over eind te kunnen houden. De woordvoerder van ECT heeft dat gisteren bevestigd. Volgens Score moet ECT over 1993 een nettowinst van 12 miljoen gulden boeken. Die doelstelling staat onder zware druk, aldus woordvoerder H. Schut. Het overslagbedrijf begon vorig jaar met reorganiseren omdat het geen winst maakte. Over 1991 werd een verlies geleden van negen miljoen gul den. Tot nog toe ligt Score op schema. Over dit jaar verwacht ECT een winst van zes miljoen. In het kader van de begroting voor 1993 worden nu diverse mogelijkheden besproken om de kosten sneller omlaag te brengen. Volgens Score moeten tot eind 1993 400 arbeidsplaatsen verdwijnen en veel van de resterende 2400 werknemers doorschuiven naar andere functies. Schut sluit niet uit dat drastischer maatregelen nodig zijn. w van de voorpagina) Gedi een iHOVEN Het pakket dat Philips en 159 mden zijn overeengeko- 0 jnee>m loonkosten te bespa- j 10(LOU onder meer in een king van de individuele loonsverhogingen vol- jaar en het niet uitbeta- indatind 1993 van de helft lop ade eindejaarsuitkering, hij wiedrag houden de ruim Sr/r werknemers van Phi- R f H erigens we^ teg°ech 2e e, .in het uitbetaald in -1995. t, zov heeft Philips met de de ain afgesproken dat het ho- verversoneel, dat nu nog de Demogelijkheid heeft om erlijkks zeven extra vrije dagen wiel - nemen of drie procent 1993 alleen aanspraak htigiöaken op de extra vakan- iril sloten Philips en de een tweejarige cao af, vijf rnder meer voorziet in ierwverhogingen op 1 april en en zfober volgend jaar van res- wat pectievelijk 2 en 1,5 procent en op 1 januari 1994 van nog eens 1 procent. Die loonsverhogin gen gaan gewoon door. Daarom spreekt Philips ook niet over het openbreken van de cao, maar slechts over een beperkte bijstelling daarvan. Onvermijdelijk Bestuurder N. Broers van de Industriebond FNV meent dat de cao wel degelijk wordt open gebroken. Volgens Philips on derhandelaar De Haas was een bezuiniging op de loonkosten onvermijdelijk in verband met de slechter wordende markt voor consumenten elektronica en de negatieve ontwikkelingen van de economie in het alge meen. In dit verband wees hij naar de 154 miljoen gulden ver lies die Philips in het derde kwartaal van 1992 heeft moeten incasseren. „Philips moet alle uitgaven kritisch be kijken om de bestaande positie te kunnen continueren. Er is aan de uitgavekant geen enkele post die niet onder vuur ligt", aldus mr De Haas. Zonder ingreep zou de loonsom bij Philips volgend jaar met 6,9 procent stijgen. Die verhoging wordt overigens niet alleen ver oorzaakt door de afspraken die zijn vastgelegd in de lopende cao en de individuele extra loonsverhogingen, maar ook door een aantal overheidsmaat regelen waardoor de werkge verslasten stijgen. „Daar kun nen we dus niets aan doen", al dus De Haas. N atuurlijk verloop De concrete maatregelen die Philips en de bonden zijn over eengekomen beperken de stij ging van de loonsom met 4 pro cent. De resterende 2,9 procent denkt Philips te kunnen reali seren door het natuurlijk ver loop slechts gedeeltelijk aan te vullen. Philips verwacht dat on geveer 1.000 vacatures niet zul len worden opgevuld. „Daarin zit voor de onderneming een ze ker risico. We weten niet hoe de mobiliteit onder het personeel zich ontwikkelt en we weten niet wie er precies weggaan. In sommige vacatures moet hoe dan ook worden voorzien", al dus de onderhandelaar van Phi- Mr. de Haas benadrukte na af loop van het overleg dat de werknemers van Philips er niet op achteruit gaan. „Het gaat simpel gezegd om minder meer". De bonden gaan het bereikte re sultaat „iets positiever dan neutraal" aan de leden voorleg gen, aldus FNV-bestuurder Broers. „Philips heeft ons duidelijk ge maakt dat het loonoffer positie ve gevolgen heeft voor de werk gelegenheid. Zonder deze maat regelen zouden ongeveer 1.700 arbeidsplaatsen extra verdwij nen. Ook heeft Philips ons kun nen overtuigen dat de werkne mers op deze manier eqn bijdra ge leveren aan de continuiteit van het concern in de huidige samenstelling. Dat is van essen tieel belang". Broers is er van overtuigd dat de loonbijdrage van de werkne mers niet voor niets is. „Het verdwijnt niet in een bodemloze put. Daarom zullen we er bij onze leden op aan dringen om er mee in te stemmen". De bon den gaan hun ^eden de komen de twee weken raadplegen. Kaasfabriek Coberco vernieuwd Werknemers bij Coberco Kaas maken Kernhem-kazen schoon en voorzien deze van een etiket. De vesti ging in Markelo heeft een grondige verbouwing ondergaan. Gisteren is het vernieuwde bedrijf weer offi cieel geopend. Behalve gewone kazen produceert de vestiging vooral specialiteiten als Kernhem en Su- benhara. FOTO: ANP ehgëfeer winst star mm *Mt lell door lu ta koers- «(wegingen 25% HAAG De stijging van 59 ïettoresultaat met 38 pro- j van Shell in het derde 35'! rtaal kwam tot stand door 3ö|lutakoersbewegingen, ter- 24 het exploitatieresultaat la- 24'j nas. De door de bedrijfsacti- 2^ ten in de eerste drie kwar- 281 gegenereerde kasstroom 22 4,9 miljard pond was onge il 300 miljoen pond lager dan £0 ,e eerste negen maanden 51 irorigjaar. 103 investeringen en opspo- 14% skosten daalden met. 830 ge)?'en pond tot 3,8 miljard 8 L Het resultaat van de sec- 45 ipsporing en winning steeg et derde kwartaal dankzij 69 re prijzen voor ruwe olie en 12% gas van 316 miljoen tot 389 1372 >en pond. Ook hogere pro- 33% devolumes buiten de Vere- 35 e Staten speelden een rol. 471^ r de eerste negen maanden 0 het resultaat in deze sector 5 miljoen pond, 11 procent r dan in de vergelijkbare )de van vorig jaar. netto eigen ruwe-oliepro- ie in het derde kwartaal met 1,68 miljoen vaten van liter inhoud per dag één jent hoger dan in 1991, rbij stijgingen in Oman, eisië, Nigeria en Syrië de la- j produktie in het Verenigd jinkrijk en Noorwegen bchoots compenseerden, jardgasafzet was in dezelfde gedafde 2 procent hoger: 102,5 m3 per dag. van de sector ver- lagging, zeetransport en ver- hando daalde als gevolg van lage- van 368 miljoen tot pond in het derde rtaal, maar steeg met 7 pro- 974 miljoen pond in de te negen maanden. BRUSSEL - GATT-direc- teur Arthur Dunkel heeft er bij de Èuropese Gemeen schap op aangedrongen snel tot een akkoord te komen over verlaging van haar land bouwsubsidies en zo een transatlantische handelsoor log te voorkomen, zo is giste ren in Brussel meegedeeld. Dunkel heeft Brussel opgeroe pen „beweging te brengen in de onderhandelingen" en daar mee een ruimer akkoord ter li beralisering van de wereldhan del mogelijk te maken, zei woordvoerder Nico Wegter van de Europese Commissie. Dunkel, directeur-generaal van de Algemene Overeenkomst in zake Tarieven en Handel (GATT), heeft gisteren een uur gesproken met EG-landbouw- commissaris Ray MacSharry en EG-commissaris voor interna tionale handel Frans Andries sen. Na afloop weigerde Dunkel verslaggevers te woord te staan. Woensdag werd bekendge maakt dat de EG de onderhan delingen met de Amerikanen volgende week weer wil hervat ten. Dat betekent dat de me ningsverschillen over de aan pak van de onderhandelingen, althans voorlopig, zijn over brugd. Frankrijk staat vrijwel alleen met zijn voorstel om de Amerikanen met gelijke munt terug te betalen voor hun drei gement om op 6 december straf fe invoerrechten te gaan heffen op Europese produkten, met name op Franse witte wijn. De Franse regering liet gisteren blijken dat er eerder op ander vlak, zoals in de dienstensector en de communicatiemiddele nindustrie, Europese conces sies zijn te verwachten. Dins dag zei de Franse president Frangois Mitterrand na bespre kingen met de Italiaanse pre mier Giuliano Amato, dat vol gens Frankrijk en Italië „Ieder een tegemoetkomingen moet doen, dus ook de Amerikanen". „Dat is een verandering verge leken met vorige week," zei de Nederlander Jacques Pelk- mans, een onderzoeker van het EG-Onderzoekscentrum voor Europees Beleid over de Franse uitlatingen. „Deze zekerheid moet worden vertaald in con crete concessies. Kansen Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat de Europese Commissie thans bereid zou zijn aan de Amerikaanse eisen voor een verdere verlaging van de land bouwsubsidies tegemoet te ko men, achten EG-functionarris- sen de kans op succes toegeno men door de terugkeer van MacSharry aan de onderhande lingstafel. De Ierse commissaris stapte vorige week op uit woede over beweerde pogingen van de Franse commissievoorzitter Jacques Delors om de onder handelingen in een voor Frank rijk gunstige richting te buigen. Delors lijkt inmiddels te hebben ingebonden. Hoewel de EG heeft gedreigd Amerikaanse strafmaatregelen met gelijke munt terug te betalen, hebben de meeste Europese leiders ge waarschuwd dat een handels oorlog voor niemand gunstig is. „Wat de economische situatie in de wereld thans nodig heeft is kalme discussie en geen wa pengekletter", zei de Britse premier Major, die het voorzit terschap van de EG bekleedt. Ook de Duitse bondskanselier Kohl liet een waarschuwend woord horen: „Als wij ons te rugtrekken in het Fort Europa en de Amerikanen in de Vere nigde Staten, zou dat een idiote vorm van politiek zijn". MacSharry en Andriessen ho pen al in het weekeinde weer contact op te nemen met hun onderhandelingspartners landbouwminister Edward Ma- digan en handelsvertegenwoor digster Carla Hills. EG-functionarissen zeiden een hervatting van de onderhande lingen echter op zijn vroegst maandag te verwachten. Maan dag en dinsdag vindt in Brussel ook een regulier overleg tussen de Europese landbouwminis ters plaats. Bewindvoerders VHS bereid tot overleg Maas over reddingsplan AMSTERDAM De bewind voerders van het in surséance van betaling verkerende vast goedbedrijf VHS zijn bereid tot overleg met de Haagse onroe- rend-goedhandelaar Ed Maas over zijn bod op VHS. Toch houdt Maas een kort geding te gen de bewindvoerders en de di rectie van VHS achter de hand om hen dwingen met hem ver der te onderhandelen, als dat overleg tot niets leidt. Het geding zou volgende week dinsdag kunnen dienen voor de president van de Utrechtse rechtbank. Maas heeft zijn bod dinsdag op een buitengewone aandeelhoudersvergadering van VHS uitgebracht. Tijdens die vergadering werd een eerder reddingsvoorstel van Uni-Invest verworpen en kwam het voorstel van Maas niet ter sprake, omdat het niet geagendeerd stond. Directie en bewindvoerders hebben don derdag laten weten dat zij zich beraden over de situatie en dat zij verwachten binnenkort na dere mededelingen te kunnen doen. Om faillissement te voorkomen heeft de raadsman van Maas, de Amsterdamse advocaat mr. O. Hammerstein, dinsdagavond laat nog contact gezocht met de rechter-commissaris in de sur séance van VHS, mr. J.G. Jan sen Schoonhoven. Daarbij deel de Hammerstein mee dat een faillissement absoluut onnodig is. „Maas is bereid om alle ze kerheden te stellen en een boe delkrediet te verstrekken om dat te voorkomen". De rechter-commissaris besloot woensdag na overleg met be windvoerder Leuftink de be handeling van de gerechtelijke bekrachtiging (homologatie) van het crediteurenakkoord, die voor die dag op de agenda stond, met een week uit te stel len. Het bod van Maas op VHS houdt een afstempeling van de aandelen in van 5 nominaal tot 0,75, een onderhandse emissie van zeven miljoen aan delen tegen 0,75 en de uitgifte van een achtergestelde conver teerbare lening van 9 miljoen. Bovendien kunnen aandeel houders als het bod wordt aan vaard, gedurende één jaar uit stappen tegen 0,75 per aan- Halfjaarresultaten van Sphinx omhoog MAASTRICHT - De resulta- ten en de omzet van Sphinx (sa nitair, tegels, keramiek) zijn volgens verwachting in de eer ste helft van het lopende boek jaar gestegen ten opzichte van dezelfde periode van het vorige boekjaar. De bruto-omzet steeg met 4,6 procent naar 217,3 miljoen. De nettowinst nam met 11,2 procent toe van 13,1 miljoen tot 14,6 miljoen, zo heeft Sphinx gisteren bekend gemaakt. Op sterven na dood Een medewerker legt de laatste hand aan een doodskist. De enige staats- doodskisten- fabfiek in Moskou loopt op dit ogenblik het gevaar te worden wegens gebrek aan geld en materiaal. FOTO: EPA !io 4JBVANHUËT 3 iNDON De Britse minis- ®an financiën, Norman La- j |^t, heeft de basisrente giste- )a ilopnieuw met 1 procent ver- j jïd naar zeven procent. Hij 1 jjhtte tot de 37e minuut van 1 2in spanning afgewachte na- gBrede om het Lagerhuis de renteverlaging te infor- a %i. De vanwege ondoor- $tig beleid en ommezwaaien a 2?k bekritiseerde Lamont a |digde een reeks van maatre en aan die de Britse econo- 2* 'een nieuwe start' zouden Aont zei dat hij het het pad naar economisch herstel wilde effenen, het vertrouwen in de economie herstellen, de indus trie helpen en de economie als geheel versterken. Dat mocht met wat meer overheidsinter ventie gebeuren dan volgens Thatcheriaanse dogma's moge lijk was geweest, getuige het groene licht voor de aanleg van de omstreden Jubilee-metrolijn in Londen en subsidies voor de export. Hoeksteen van het beleid bleef een beheersing van de inflatie tot uiterlijk vier procent. „De regering wil geen kortstondige opleving van de economie maar een langdurige stabiel herstel", aldus de minister. Om de infla tie binnen de perken te houden stelde Lamont het plafond voor loonsverhoging in de overheids sector op anderhalf procent. Kamerleden zouden het voor beeld geven terwijl het salaris van ministers werd bevroren. Het begrotingstekort moest in de hand worden gehouden, be nadrukte de minister. Metrolijn Als verwacht gaf de regering haar zegen voor de aanleg van de Jubilee-metrolijn die het af gelegen en failliete Canary Wharf nieuw leven moet geven. Eerst moet dan wel de proces sen rond grondspeculatie wor den afgerond. Met het Jubilee project is een slordige vijf mil jard gulden gemoeid. De Britse spoorwegen krijgen een injectie van bijna 400 miljoen gulden voor de aanschaf van nieuw ma terieel in de aanloop naar de privatisatie. Om de totaal ingezakte huizen markt te stimuleren zal de overheid twee miljard gulden investeren in de aankoop van 20.000 leegstaande huizen. De auto-industrie krijgt een im puls door afschaffing van de vijf procent belasting op de aan koop van een nieuwe auto. Een gemiddelde familieauto wordt zo ongeveer duizend gulden Labours schaduwminister van financiën, Gordon Brown, meende dat Lamont door de omstandigheden gedwongen was enige voorstellen van de op positie te lenen maar dat hem bezieling en het vertrouwen ontbrak om werkelijk in te grij pen. „Hij heeft niet begrepen hoe groot de problemen van het land zijn", meende Brouwn. Labour pleitte voor ambitieuze re projecten als de bouw van nieuwe spoorlijnen, wegen, zie kenhuizen en scholen. „On danks een welkome verlaging van de rente zal het aantal fail lissementen toenemen omdat het de regering ontbreekt aan visie", aldus Brown. PARIJS Tijdens veel ape ritieven in Frankrijk klin ken de gasten hun glas 'blanc-cassis' (witte wijn en zwarte bessenlikeur) zon der te beseffen dat het om een fel omstreden drank gaat. 'Un p'tit kir' (een glaasje kir) is een geliefde borrel. Al proostend negeer de vrijwel heel Frankrijk dat niet iedere 'kir' zomaar recht heeft op de naam 'kir'. Gelukkig dat het Franse hof van cassatie deze week een gewichtig besluit genomen heeft over de erfenis van de kanunnik Kir, bij leven en welzijn burgemeester van Dijon. Deze zaaide vlak voor zijn dood een gigantische pa niek in de wereld van de li keurstokers. Dat alles dank zij een - soms lastige - eigen schap van de monnik. Als goed geestelijke bewaarde hij graag de lieve vrede. Vooral met de lokale mid denstand. De 'affaire-Kir' begint in 1951. Het decor is een van de vele rijkelijk besprenkelde maaltijden in de hoofdstad van de hertogen van Bour- gondië. Burgemeester Kir is de gast van Jacques Dami- dot, de directeur van Lejay- Lagoutte, likeurstoker in Dijon. Hij is een huisvriend. De kanunnik deelde de schoolbanken met groot moeder Claire. De traditio nele blanc-cassis wordt in Dijon dan al geruime tijd kir genoemd, vanwege de gees telijke, een groot voorvech ter van het drankje. Een van de tafelgenoten vraagt vol gens de overlevering: „Waarom kanunnik, jij die nooit kinderen zal krijgen en wiens naam dus niet wordt doorgegeven, wil jij niet dat je naam voor altijd verbon den blijft aan de de kir, die zo'n goede reclame is voor Dijon en zijn regio." Het ant woord: „Ik wil best, maar pas na mijn dood." Op deze wijze woorden klinken de glazen nogmaals en worden de dorstige kelen gelaafd. De kanunnik voegt de daad bij het woord. De man van God, die naast burgemeester ook kamerlid is, stuurt een brief aan Jacques Damidot, op briefpapier van de Franse Tweede Kamer, waarin hij belooft dat de exclusieve naam kir voortaan gebruikt mag worden door Lejay-La- goutte. Het bedrijf depo neert gelijk de naam, om niet door kapers op de kust te worden afgetroefd. Maar aartsconcurrent l'Hér- itier-Guyot hoort van de af faire. Het huis, dat overigens ook uitstekende contacten heeft met de burgervader, zet druk op de kanunnik om zijn aandeel op de financieel heel interessante kir-markt te redden. Aanvankelijk wil Kir van niets weten. Waarop de verdachtmaking werd ge lanceerd dat hij geldelijk ge win zou trekken uit de be loofde exclusiviteit. Vier jaar na zijn gewraakte brief aan Lejay-Lagoutte schrijft de geestelijke een brief aan l'Héritier-Gujot, waarin hij zegt aan niemand een mono polie te hebben beloofd. „Want ik wil geen verschil aanbrengen tussen de li keurfabrikanten die, vol gens mij, zonder uitzonde ring recht hebben op de ste delijke bescherming." Ge wapend met die brief depo neert l'Héritier-Guyot even eens zijn eigen merk. De stand was 1-1. Na de dood van de kanunnik, in 1968, barstte de kir-oorlog pas goed los. De twee huizen be stookten elkaar met proces sen, gewapend met de twee brieven en het depot van hun beider 'exclusieve' naam kir. Het Hof van Cas satie heeft nu een einde aan de veldslag rond de zwarte bessen-drank gemaakt door te stellen dat Lejay-Lagoutte de enige echte erfgenaam is van de merknaam. Maar in die tussentijd kan in iedere bar of restaurant in Frank rijk - maar ook in Nederland en België - een glas kir wor den besteld, dat ter plekke wordt gemengd. De enige echte heuse kir, die eer doet aan de kanunnik, zo zal iede re getalenteerde barman of cocktail-expert vertellen, is een mengsel van witte wijn (Bourgogne Alligoté) met zwarte bessenlikeur. Hét merk van dat laatste maakt bitter weinig uit. Voor de consument is kir allang geen merknaam meer, maar ge woon een andere naam voor een 'blanc-cassis'.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1992 | | pagina 7