Verkeer vrijdag over nieuwe Leimuiderbrug Gemeentebode verlaat na 36 jaar Noordwijkerhout Nieuwkoop stelt toekomstvisie plassengebied op LEIDEN OMGEVING Feestweek Oude Wetering nog grootser dan voorheen CeidóeSouoont DINSDAG 7 JULI 1992 Kosten gemeentehuis hoger dan begroot TER AAR De kosten voor de opknapbeurt in en om het Ter Aarse gemeentehuis dreigen hoger uit te vallen dan begroot. Een van de oorzaken is dat het bouwverkeer veel schade heeft veroorzaakt aan de buitenterrei nen. Ook is de staat van de cen trale verwarming slechter dan verwacht. Hoeveel de extra kos ten zullen bedragen, is volgens wethouder P. van Rijn nog niet bekend. De raad wordt in sep tember voorgesteld extra gelden beschikbaar te stellen. De offi ciële opening van de nieuw bouw en het gerenoveerde 'oude' huis zal waarschijnlijk plaatsvinden op 18 september. Van der Meule terug in raad Leidschendam LEIDSCHENDAM - Oud-fractie voorzitter Martien van der Meule van de Partij van de Arbeid keert binnen kort weer terug in de raad van Leid schendam. Van der Meule nam 'n klein half jaar geleden, nadat hij in dienst was getreden bij de Sava, de stichting van 35 gemeenten die de af valverbrandingsinstallatie Gavi zou bouwen, ontslag als lid van de ge meenteraad. Hij was van mening dat zijn functioneren als raadslid proble men zou geven in de verhouding met zijn nieuwe werkgever. De raad be treurde zijn heengaan maar kon zich met deze visie verenigen. Zijn terug komst betekent het vertrek van I. Louwrier die zijn plaats had inge nomen. Fietsvierdaagse trekt honderden deelnemèrs ALKEMADE - De traditionele Fietsvier daagse van Alkemade ging gisteravond bij stralend, maar ook winderig weer van start met maar liefst 450 deelnemers. Organisatri ce Annie Akerboom van het Comité Vakan- tiespelen (VAK) toonde zich gisteravond zeer tevreden over de opkomst en het en thousiasme waarmee wordt gereden. Ze liet weten dat het aantal deelnemers, die in veel gevallen in gezinsverband meedoen, onge veer even groot is als vorig jaar. De lange route van ongeveer 45 kilometer leidde gis teravond door Zoeterwoude. De deelnemers aan de korte route van ongeveer 25 km kwa men niet verder dan Hoogmade. Vanavond rijden de deelnemers aan de fietsvierdaagse in de richting van Leimuiden, Bilderdam en Vriezekoop. Vervoerders in regio lijden schade door acties in Frankrijk REGIO - Ook enkele transportbedrijven uit de regio hebben schade geleden door de blok kades op de Franse wegen. Chauffeurs van de Hillegomse transportbedrijven Berbée, de Wit en Van de Kwaak staan al dagen vast op de Franse wegen. Ook het bedrijf Getru uit Roe- lofarendsveen is getroffen door de acties. Uit angst voor diefstal blijven de chauffeurs bij hun vrachtwagen. Een aantal chauffeurs die door het Hillegomse bemiddelingsbedrijf Co- pex zijn gestuurd, is inmiddels weer terugge keerd via sluipwegen. Ondanks de problemen is Copex van plan om opnieuw twee chauffeurs in de richting van Frankrijk sturen. Tim van de Zon van Berbée heeft wel begrip voor de acties. „De Franse chauffeurs hebben zeker reden tot actie", zegt hij. Hoeveel de schade bedraagt is op dit moment nog niet te zeggen. Verzorgingstehuis Adegeest verliest zelfstandigheid VOORSCHOTEN - Het verzorgingstehuis Adegeest in Voorschoten is te klein voor volledige zelfstandigheid. Het bestuur van de Interconfessionele Stichting Bejaardenzorg Voorschoten deelt mee dat het verzorgingstehuis vanwege structurele financiële problemen zal moeten reorganiseren. Met de provincie Zuid-Holland is overeenstemming bereikt over de toekomstige exploitatie. Het tehuis zal de banden met de Haagse Katholieke Stichting voor Verzorging en Ver pleging (KW) aanhalen. Daarnaast zal er een bezuiniging zijn op de personele kosten. Getracht wordt gedwongen ont slagen, voor die werknemers die na de reorganisatie niet lan ger inpasbaar zijn in de nieuwe organisatie Adegeest, te voorkomen. In verband hiermee is de Stichting KW een in spanningsverplichting aangegaan deze werknemers binnen de KW, welke in totaal negen verpleeg- en verzorgingshui zen in de regio Den Haag in exploitatie heeft, te herplaatsen. Het verzorgingstehuis Adegeest telt 60 bewoners. LEIMUIDEN Fase één van het miljoenenproject is ten bijna einde: vanaf vrijdag wordt al het ver keer over de nieuwe Lei muiderbrug geleid. Na de bouwvakantie wordt be gonnen met de renovatie van de huidige brug. In de afgelopen periode is hard gewerkt om een bruggenhoofd te bouwen en de nieuwe brug te plaatsen, een klus van 27 miljoen gulden. In de nacht van donderdag op vrijdag wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe Leimuiderbrug. De brug zelf wordt dan ingere- geld, er komt een tijdelijke wegmarkering en de verkeers lichten voor de oude brug moeten verplaatst worden naar de nieuwe. Uitvoerder 01- thoff van de provincie ver wacht dat dit werk vroeg in de vrijdagochtend geklaard zal zijn. Dan is het werk aan de flessehals bij Leimuiden na 71 weken, in een tussenfase be land. De oude brug wordt vrijdag af gesloten zodat na de bouwva kantie direct begonnen kan worden met de renovatie. Be halve een algehele renovatie wordt de uit de jaren vijftig stammende brug verbreed zo dat er ook ruimte komt voor fietspaden. Intussen wordt ook al hard gewerkt aan de realisa tie van de tweede fase: de aan leg van de zogenoemde aan- brug. Dit is de oprit naar de nieuwe brug vanaf het benzi nestation bij Leimuiden. Voor deze aanbrug, die niet tegelijk met de nieuwe brug gemaakt kon worden omdat de provin cie toen nog niet alle gronden daarvoor in haar bezit had, is het nodig dat 600 heipalen ge slagen worden en daarna 26 overspanningen worden ge maakt. Uitvoerder Olthoff is een te vreden mens. „De bouw ver loopt voorspoedig. We werken met een strak schema maar we kunnen ons daar aan houden. Daarbij hebben we wel geluk gehad dat er een zachte wipter en een vroege zomer was zodat we maar weinig onwerkbare dagen hebben gekend". De nieuwe brug krijgt uitein delijk vijf rijstroken, twee voor het verkeer richting Nieuw- Vennep, één strook voor links af en één voor rechtsaf gaand verkeer en een busbaan. De oude brug is bestemd voor het verkeer in de richting Leimui den. Ook die krijgt twee rij stroken ter beschikking. Door de verbreding van deze brug is het mogelijk daar fietspaden voor fietsers in beide richtin gen te bouvten. Vanaf het kruispunt bij Leimuiden tot aan de snelweg heeft het ver keer dan de beschikking over een vierbaansweg. Dat zal de eeuwige files bij Leimuiden tot het verleden doen behoren. Tot dan zal het verkeer worden geleid via een tijdelijke weg naar de nieuwe brug waar tot volgend jaar al het verkeer in beide richtingen over heen moet. Voor deze tijdelijke weg Alphense scholen halen halve ton aan batterijen op ALPHEN AAN DEN RIJN Leerlingen van veertig Alphense scholen hebben het afgelopen schooljaar 50.000 batterijen opge haald. Daarnaast zijn er honderden kilo's aan ove rig chemisch afval afge- wiorit Op de scholen had de milieu groep WEC het afgelopen schooljaar containers ge plaatst. Deze actie sloot aan op het uit zetten van minicontainers in de gemeente voor de geschei den inzameling van huisvuil. De batterijcontainer werd voornamelijk gevuld met bat terijen uit walkmans en speel goed. De box voor klein chemisch af val werd gebruikt voor door de scholen vervaardigde produk- ten als stencils, lijmresten, verfresten en schoonmaak middelen. Gemeentebode Gerard Marneth maakt morgen zijn laatste ronde door het gemeentehuis van Noordwij kerhout. FOTO: HENK VAN DEN ENDE NOORDWIJKERHOUT - Nooit ging hij met tegen zin naar zijn werk. Altijd stond gemeentebode Ge rard Marneth klaar om het de ambtenaren en de bur gers van Noordwijkerhout naar hun zin te maken. Maar ook Gerard beseft, dat er een tijd van komen is. Morgen is het na 36 trouwe dienst de laatste keer, dat Gerard zijn nette pak uit de kas haalt om zijn dagelijkse ronde door het gemeentehuis te ma ken. Voordat Marneth in 1978 ge- meentebóde werd, was hij 22 jaar lang werkzaam in de bui tendienst. „Het liefst ben ik ie dere minuut buiten. Als ik de vogels hoor fluiten en alles in bloei zie staan kan mijn dag niet meer stuk". Via een adver tentie kwam Marneth bij de gemeente. „Een echte oplei ding heb ik niet gehad. Ik wist echter wel wat het is om sloten schoon te maken. En zo is het allemaal begonnen". Bij toeval werd Gerard Mar neth gemeentebode. „Ik ben een geboren en getogen Noordwijkerhouter, dus ze wisten wat ze aan mij hadden. Aangezien ik niet meer de jongste was zag ik wel wat in een functie op het gemeente huis". Het werk van een gemeentebo de bestaat naast het serveren van koffie en drankjes onder meer uit het verzamelen en verzenden van post en het as sisteren bij trouwerijen. „Per week maak ik wel een stuk op vier trouwerijen mee. Als de ambtenaar van de burgelijke stand het huwelijk aan het vol trekken is, overhandig ik de trouwboeken, waarin de bruid en bruidegom hun handteke ningen zetten. Het is iedere keer weer bijzonder om dit mee te maken". Vriendelijk Marneth is een bescheiden en vriendelijk iemand. Ruzie zal hij met niemand krijgen. „Een gemeentebode moet tegen ie dereen vriendelijk zijn. Met een slecht humeur zie je mij dan ook niet rondlopen. De mensen die in het gemeente huis werken kunnen dan ook goed met mij opschieten". Hoogtepunt van zijn arbeidsle ven was voor Marneth de ope ning van het gemeentehuis in 1982 door Prins Bernhard. „Hij was anders dan ik mij had voorgesteld. Niet uit de hoog te, maar gewoon aardig". Nu Gerard Marneth vanaf morgen geen verplichtigen meer heeft kan hij zich einde lijk overgeven aan zijn tuin. De laatste hand wordt g i aan de nieuwe Leimuiderbrug. is het fietspad langs de provin ciale weg verplaatst en werd het oude fietspad voorzien van een wegdek. De uitvoerder verwacht dat het totale werk voor de bouwva kantie van 1993 gereed zal zijn. Dan heeft men in totaal twee FOTO: WIM VAN NOORT en een half jaar gewerkt aan beide bruggen over de Ring vaart. Voor een dergelijk pro ject is dat erg snel. NIEUWKOOP - De ge meente Nieuwkoop maakt zich zorgen over de le vensvatbaarheid van de gemeente indien het plas sengebied tot natuurge bied wordt verklaard. Een dergelijk plan werd begin 1991 door het Rijk gepresen- - teerd. Met name het projectge- bied 'De Venen' zou door mid del van natuurontwikkeling tot een natuurgebied van aan zienlijke omvang moeten uit groeien. In een reactie liet het gemeentebestuur direct al we ten niet bij voorbaat tegen het plan te zijn, maar wel zou reke ning moeten worden gehou den met de belangen van be trokkenen. Niet alleen is men bang dat het dorp zal vergrij zen, omdat jongeren naar el ders zullen vertrekken, maar ook de toekomst van de agrari sche sektor baart het gemeen tebestuur zorgen. Op dit moment is de gemeente bezig met het opstellen van een toekomstvisie 'Nieuwkoop in het Groene Hart van de Randstad na 2000'. Daarin zal ondermeer worden vastgelegd, dat voor boeren van wie het be drijf plaats zal moeten maken voor natuurgebied een goede compensatieregeling moet ko men. Ook zou het op de natuur afgestemd agrarisch beheer één van de peilers van het Ve nen-project alleen op vrij willige basis mogen plaats vin den. Nieuwkoop wil dat de boeren ook gaan meepraten in het Overlegorgaan Plassengebied, waarin naast de overheid Na tuurmonumenten, de ANWB en de Gebruikersvereniging Nieuwkoops Plassengebied zitting hebben. Inmiddels zijn de agrarische belangenorgani saties uitgenodigd om aan het overleg deel te nemen. Zoeterwoude ondersteunt ont wikkelingsproject ZOETERWOUDE- Het Zoe- terwoudse college van B en W wil volgend jaar 5.500 gulden schenken aan een project in Nigeria. Het gaat om het finan cieren van een diabetenonder- zoek in het ziekenhuis van Uburu. In 1991 heeft de zendingscom missie van de Hervormde Ge meente al een bijdrage van 7.000 gulden besteed aan het lepra- en tbc-werk van het zie kenhuis in Uburu. Nu wil de directie van het ziekenhuis op een professionele manier een diabetenonderzoek opstarten. Hiervoor is het noodzakelijk om strips voor het bepalen van bloedsuiker aan te schaffen. Deze strips zijn evenwel voor de bevolking onbetaalbaar. Met een bijdrage van 5.500 gul den uit Zoeterwoude is het in ieder geval mogelijk geduren de een jaar onderzoek te doen. De gemeente Zoeterwoude steunt sinds 1991 projecten in de derde wereld. Voor Casa Materna, het kindertehuis in Napels, wordt een uitzonde ring gemaakt vanwege de al vele jaren bestaande hechte band met het kindertehuis. Woning door brand verwoest Een woning aan de Langeweg in Roelofarendsveen is gistermiddag rond vier uur in de as gelegd. De be woonster van het pand was vergeten een pan met vet van het vuur te halen. Het vuur verspreidde zich in snel tempo, omdat de tocht er vat op had gekregen. De vrouw kon niets anders doen dan de woning uit te vluchten. Voor de toegesnelde brandweer was er niets meer te redden. FOTO: WIM VAN NOORT Jubileum-straattoneel door St. Theodulphus Omdat Toneelvereniging St.Theodulphus volgend jaar het 70-ja- rig jubileum viert, verzorgen de amateurtoneelspelers zaterdag alvast jubileum-straattoneel voor de passanten op de braderie. De vereniging is van plan volgend jaar de musical „Mexico, O Mexico" ter gelegenheid van het jubileum op te voeren. Daarbij wordt Theodulphus bijgestaan door ondermeer Muziekveren- ging Liefde voor Harmonie, Koor De Toekomst met eigen com bo, Volksdansvereniging KOLO, Jazzdansvereniging Monique's Move en enige collega-amateurtoneelverenigingen. „Het belooft een van de grootste muzikale spektakels te worden uit de Alke- madese geschiedenis" voorspelt A.van der Meer van de jubile um-commissie van St.Theodulphus. Om de Alkemadese bevol king alvast een beetje van de sfeer te laten proeven, staat St.The odulphus zaterdag met een Mexicaans kraam op de braderie. Er is de hele dag Mexicaanse muziek, er worden Mexicaanse taco's en sobrero's verkocht en speciaal voor de kinderen is er een Mexicaanse grabbelton, limonade, chips en nog veel meer. Vestiging videotheek Alphen gaat niet door ALPHEN AAN DEN RIJN - Van 't Hof Bedrijfsvestiging krijgt van het college van Al phen geen toestemming óm op de Prins Hendrikstraat een vi deotheek te bouwen. Het be treffende pand op nummer 132 kan volgens het bestemmings plan alleen worden gebruikt voor kantoren en maatschap pelijke doeleinden. Het ver zoek voor een videotheek was bij de gemeente binnengeko men, omdat discotheek Star light het pand had verlaten. Het verzoek van een sport me disch centrum om toegelaten te worden op de Prins Hen drikstraat heeft meer kans van slagen. Het centrum wil vooral aandacht besteden aan fysio therapie, sportmassage en sau na. door ELLEN VERHAAR OUDE WETERING - De jaarlijkse feestvierdaagse van Oude Wetering be looft dit jaar nog grootser te worden dan in voor gaande jaren. Zo wordt woensdagavond tege lijkertijd met de start van de kermis om zeven uur de jaar lijkse recreatie-Weteringloop gehouden. Inschrijven voor de loop kan bij fietsenmaker Piet Wever. Deelname is mogelijk op de 2, de 5,5 of de 11 kilome ter. Bij de Meerkreuk start donderdagavond om half acht een grote ballonnenoptocht. Op vrijdagmiddag vanaf vier uur vindt weer het spectaculai re straattekenen op de Veer- straat plaats. Vrijdagavond vanaf 21.00 uur speelt de band „No Erection" ter hoogte van Kerkstraat 110. Het hoogtepunt van de feest vierdaagse vindt zaterdag plaats als tal van verenigingen en particulieren hun nieuwste en meest verrassende initiatie ven en creaties uit de kast ha len tijdens een 140 kramen tel lende braderie langs de Wete ring. Zo zal er ter hoogte van Boot- beton een groot waterpodium verrijzen, vanwaar de lokale radiozender Heatwave een grandioos popspektakel gaat uitzenden. Het afwisselende programma is voor jong en oud en kan worden beluisterd van af het terras dat tegenover het podium zal worden opge bouwd. De volgende bands zul len optreden: 10.00 uur The Hotdogs, 10.45 uur Shit for Brains, 11.30 uur The Twins, 12.15 uur Revend You, 13.00 uur Gene Travis, 13.45 uur As The Eye, 14.30 uur Koor De Toekomst, 15.30 uur Weird Performance, 16.15 uur Jacobs Doublé Band en om 16.45 uur vindt de grote verrassende fi nale plaats. Ter hoogte van de Gerefor-^ meerde kerk is ook de gehele dag muziek te beluisteren van ondermeer de plaatselijke blaaskapel Die Blumenlander Musikanten en een draaiorgel. In de kerk wordt een feestelij ke rommelmarkt op touw ge zet. Ook in en bij de Remon strantse en de Nederlands Hervormde kerk vinden tal van aktiviteiten plaats. Voorts zullen bij Felix Kanos port tientallen felgekleurde vliegers het luchtruim kiezen en verzorgt de Stichting Oud-, Alkemade een tentoonstellink je over Alkemade in vroegere jaren. Klinkenbergerpias open voor publiek SASSENHEIM/OEGST- GEEST - De Klinkenberger pias is open voor het publiek. De Leidse regio heeft daarmee een nieuw recreatiegebied er bij. Het gebied van circa 45 hectare ligt in de gemeenten Oegstgeest, Sassenheim en Warmond, langs Rijksweg A44 en de provinciale weg S54. Een dam scheidt de plas in tweeën. Het noordelijke (Sassenheim- se) deel is bestemd voor water sport, het zuidelijke deel voor oeverrecreatie, surfen en zwemmen. Het recreatiege bied is ingericht met surf- en zwemstranden, ligweiden en een wandelpad rond de plas. Er zijn voldoende parkeermo- gelijkheden. De beplanting van het noord oostelijke gedeelte van het ge bied langs de spoorlijn Leiden- Haarlem wordt nog dit jaar af gerond. Ook komt er nog een horeca-voorziening in het ge bied. Dit jaar start nog de bouw van een brug tussen de Klin- kenbergerplas en de woonwijk Haas wijk in Oegstgeest aan de andere kant van de provinciale weg en de Haarlemmertrek vaart. Uit metingen van het Hoog heemraadschap van Rijnland is gebleken dat de Klinkenber gerpias tot een van de beste re creatiewateren in Zuid-Hol land behoort. Wel is bij het zwemmen in diepe zandwin putten als de Klinkenberger pias voorzichtigheid geboden. Het water is op de diepe plek ken vaak kouder. Met borden en belijning in het water is aangegeven waar verantwoord kan worden gezwommen. De Klinkenbergerpias is een zogenoemd Public Private Partnership-project van de provincie Zuid-Holland en Voorhof-Recrea BV van de Bouwgroep Korswagen. Het inrichtingsplan is een ontwerp van Peter Muts van het bureau voor Tuin- en Landschapsar chitectuur in Amsterdam, in samenwerking met de provin cie Zuid-Holland. De werk zaamheden zijn uitgevoerd door Korswagen Grondmaat- schappij BV in Sassenheim. METROPOLE 3: Basic inst e 1 14.00, 18.45, 21.30. METRCaar Hook (al); 14.00, 20.30. Mlèer LE 5: Stop, or my mom will s eer 14.00. 18.45, 21.30. ODEO rengracht 13. tel 3462400): TT stinct (16). 13 45, 18.45, 2'1* ODEON 2 Cape fear (16 eb: 18.45, 21.30. ODEON 3: ich Child 2 (al); 13 45, 18 4! ras ODEON 4 Startrek VI (al0U 18 45, 21.30 HAAGS Fl» Zaal 1 A idade maior; 19.: ,c 21.45. Zaal 2: Urga; 19 3(iaa 21.45 Zaal 3. dag. 19.30,21.4 nti ge des enfants perdu; ma. eet di. Swan lake-the zone; wo lel hito; do. twa KINDERMATINEES CINEAI Pan; 14.00. METROPOLE Pan: 14.00. Voor een uitgebreide ook voor de komende raadplege men „UIT", wekelijkse bijlage va krant. BIOSCOPE LEIDEN LUXOR (Stationsw 071-121239): Basic Instil 18 45, 21.15. LIDO en (Steenstraat 39, tel 124130):het in Amerika (al); 14.30, 19.0 ech The hand that rocks the crj ,rov 14.30, 19 00, 21 15. Hook (a r_ 18.45, 21 15. ma. t/m do. a A The Lover (16) Arthouse Sp< vajj t/m do. 18 45,21 15. My Girl (i K>d 19.00, 21.15 Sneeuwwitje (a!61 Final Analysis (12); 18.4! ;tra TRIANON (Breestraat 31, im ALPHEN AAN DEN RIJN Iele NEMA (Van Boetzelaerstraa loo 01720-20800) Flodder in Am ere 13.30, 18.30, 21.15. Basic,, (16); 13.30, 18.30, 21.15. Bi (12); 13.45, 18 45. Shining (16); 21.00. The hand that r cradle (12); 18 45, 21.30. Sne »ts: (al); za. t/m do. 14.00.. :oll< VOORSCHOTEN KINDiaai COOP CC (Prinses Marijkestr noc 614354): De notekraker (al); 15.30. UJ DEN HAAG ASTA 1(Spi 3463500): Basic instinct (11 anj 18.45, 21 30. ASTA 2: The rocks the cradle (12); 14.oLn 21.30 ASTA 3 Indian run 14.00, 18.45, 21.30. BAE v.„Haag Centraa* 3471656): The hand that rrpffic cradle (12); 14 00, 18.45, 21 BYLON 2: Shadows and 14.00, 18.45, 21 30 BAB Hearts of darkness (12); 14 21 30. CINEAC 1 (Buitenhi 1 3630637) Flodder in Ame 14.00, 18.45, 21.30. CINEfe girl (al); 18.45, 21.30. Beethoven (al); 14.00, 18 4jien METROPOLE 1 (Carnegie r in Ame i 14.00, 18.45, 21.30. METRC Final analysis (12); DIENSTVERLENh (nel APOTHEKEN - De avond- i. diensten van de apotheken in[oe Leiden worden waargenomen^ v apotheken die ook weekenddif - ben. M* STICHTING KRUISWERK LBU Centraal kantoor Schuttersveld informatie tel 071-12014^ 08.30-17.00 uur. Uitleencenl pleegartikelen: BurggravenlJ telefoon 071-121894 Geoper^, lijks 13.30-17.00 uur. donderdf 19.00 uur. )Na ONGEVALLENDIENST ZIEÖit ZEN LEIDEN - Ongevallendi|l-j dag Academisch Ziekenhuis^ van dinsdag 13.00 u. tot wLei 13 00 u (Diaconessenhuis J ken tel 155543, afdeling SF! 175639) en van vrijdag 13.00P111 terdag 13.00 u. (Elisabeth-ziekèar De Geneeskundige Dienst llan verhuisd van de RoodenburgeLn Leiden naar de Cronesteinka<Lej Leiden. VERENIGING BESCHERMINQ BOREN KIND - Hulpverleniifer gewenste zwangerschap vooihei en kind. Bel tel. 071 -8963l|el( 897762, 033-620244 (dit laatjes mer is dag en nacht bereikbaajP7 BEZOEKUREN ZIEKENHUIZCv aconessenhuis: Bezoekuur j van 14.30 tot 15 15 uur en vanf°° 19.45 uur. Kinderafdeling dagirol 10.30 tot 19 00. Niet meer danfiel zoekers per patient. Op de«je1 special care kan men terecht \T tot 11.00 uur en van 19.00 tot 1L Voordat de laatste twee afdelir zocht kunnen worden dient ra* worden overlegd met de diens verpleegkundige.» Sint Elizal kenhuis: Volwassenen dagej) 14.00-14.45 u. en van 18 30-L klasse-afdelingen ook 11.15-K Kraamafdeling: Naast de norir zoektijden alleen voor „kraar van 19.30-21.00 u. Gynaecolhel loskunde/urologie van 14.00-|v van 18.30-19 30 uur Kindek dag. Ouders zijn de gehele Lj kom. Eén van beiden kan, wil, bij zijn of haar kind blijv Voor broertjes, zusjes en zoekers, is de bezoektijd vanfle tot 19.00 u. CCU (hartbewak»an van 14.00-14.30 u u. Intensieve verpleging: 14.00-14.45 i Sport-Medisch Adviescentrum uur ma. 19.30-20.30 u beth-ziekenhuis. EndegeesÉ vr. 13.00-14.30 u.; zo 11 00-1# 14.00-15.00 u eerste klasse: Ie dag. Jelgersmakliniek: team. za. en zo. 14.00-17.001' me: werkdagen 16.45-17.45 if en feestdag. 10.00-11.30 16.30 u Team A, C en D: dag.||j u. met uitzondering van behar en etenstijden. Academisch huis: Voor alle patiënten (bi deren) zijn de bezoekuren als gelijks 14.15-15.00 u. e Avondbezoekuur afdeling v 18.00-19 00 u. De PraematiB ling: voor ouders en familie isji leg met patiënten doorlopeniob mogelijk. Bezoek aan ernstige ten: wanneer aan ernstige l doorlopend bezoek wordt toL kan de hoofdverpleegkundige"3 speciale kaarten verstrekken. Ip0< niek: zalen voor peuters, klefe grote kinderen 15.15-17.00, lm en boxenafdeling: volgens I met het verpleegkundig hoofdL tijden kinderafdelingen: vooT van opgenomen kinderen nJ met verpleegkundig hoofd V«6r re bezoekers van kinderen: Kef)m en oorheelkunde en neuroloi. 15.00 en 18.30-19.30. Ooghjj en heelkunde: 14.15-15.00 19.00. Rijnoordziekenhuif lijks 14.30-15.15 u. t Extra bezoek hartbewaking| 11.30 u Vaders, broertjes e de gehele dag welkom, i het hoofd van de afdeling. I ling 14 30-15 30 u. In overleg verpleging zijn hier ook anden tijden mogelijk. De ouders zijnf Ie dag welkom (in overleg r hoofd van de afdeling).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1992 | | pagina 10