oord w ijkerh out begint ouw Mossenest in maart ïleeste Katwijkse fracties voor volbouwen Zanderij-Westerbaan 1 Aloysius Stichting viert eeuwfeest Opslagkeet snackbar moet worden gesloopt DUIN- EN BOLLENSTREEK 13 emeenteraad van Rijnsburg veegt alternatieve voorstellen VVD van tafel 1 BS :N - ito l' idócQounant VRIJDAG 13 DECEMBER 1991 IBSCHLEIFFERT ■WIJK Het voorstel om 00 woningen te bouwen Zanderij-Westerbaan steun van de meeste kse fracties. Zij vinden zo snel mogelijk met 1 moet worden begon- Bebouwing van het tuin- ;ebied aan de zuidwest- Katwijk is voor de ;ente interessant gewor- de provincie niet lan- iiasthoudt aan een maxi- 275 woningen. Het plan gaat daarom uit van 1000 tot 1070 woningen, die voor het jaar 2000 gebouwd kunnen worden. De Zanderij is de enige lokatie waar Kat wijk, dat kampt met een enor me woningnood, nog op grote schaal huizen kan bouwen. Toch stuitte het voorstel gis teravond tijdens de behande ling ervan door de raadscom missies van VROM en volks huisvesting (FVP) op tegen stand van de PvdA, Groen Links en Gemeentebelan gen/D66. Van die laatste frac tie trok J.G. Bouw fel van leer. „Ik ben diep teleurgesteld over dit plan. Wij kunnen ak koord gaan met een zeer be perkte bebouwing van de Zan derij om zo een leefbare wijk te realiseren en de natuur te sparen. Dit plan gaat uit van meer dan 1000 woningen, waarmee de kleinste hoekjes worden volgepropt. Denk je nu echt dat je zo een kwalita tief goede situatie krijgt?" Hij steunde een voorstel van Groen Links om alleen dicht langs de aangrenzende wijk Koestal huizen te bouwen en zo grond voor de tuinders te behouden. In het plan is een brede strook grond langs de provinciale weg van Noord wijk naar Was senaar opengehouden. Het col lege stelde voor te onderzoe ken of die ruimte benut kan worden als bedrijventerrein. De fracties gingen daar in meerderheid mee akkoord. Het eventueel verlengen van de Laan van Nieuw-Zuid werd door enkele fracties fel bekri tiseerd. Deze weg, die nu in Katwijk aan Zee eindigt, zou bij voldoende woningbouw in de Zanderij verlengd kunnen worden en als extra toegangs weg dienen. De provincie gaat echter pas met de aanleg ak koord als er inderdaad 100b woningen in de Zanderij wor den gebouwd. Dit ontlokte van zowel Groen Links als PvdA de opmerking dat het college krampachtig probeert 1000 woningen te plannen om zo toestemming te krijgen de Laan van Nieuw- Zuid te verlengen. „Die wo ningen zijn harde noodzaak", reageerde wethouder J. van der Plas van volkshuisvesting. „Het is niet zo dat we 1000 wo ningen neerplempen om die weg te kunnen doordrukken". Voor de aanleg van de weg zal een stuk duin moeten worden afgegraven. Het voorstel om het tracé 15 meter naar het noorden te leggen om zo wat duin te sparen, kreeg brede steun. In het plan is rekening gehouden met de aanleg van een sneltramtracee. De tram baan zou moeten lopen van de Julianalaan richting provinci ale weg naar Leiden. Voor P. Rietveld (SGP/GPV) is dat een utopie. „Het is leuk dat er een tracé in het plan is opge nomen, maar ik zie nog geen sneltram door de Julianastraat Ook werden de raadscommis sies het eens over de 100 meter brede groenstrook tussen de duinrand en de huizen. P. Rietveld stelde voor de strook smaller te maken om 40 wo ningen extra te kunnen bou wen. Hij kreeg steun uit een onverwachte hoek: van Groen Links en D66. „Dan is de kans kleiner dat de provincie ak koord gaat met dit plan", ver klaarde T. Janssens. sitie van de tuinders in het bied. H.V. van der Marei vroeg namens de tuinders ruimte om de bedrijven voort te kunnen zetten of anders een goede verplaatsingsregeling. Mevrouw J.G. van Paridon (VVD) wierp zich op voor de belangen tuinders. Zij vindt, net als veel andere raadsleden, dat er snel duidelijkheid moet komen over het lot van de agrariërs. „Laat de tuinder nu eens weten dat z'n kop gaat rollen. Zeg hoe het er voor staat. Ik zie nergens een aan zet om hun problemen op te lossen". Volgens wethouder W. van der Plas van ruimtelij ke ordening is er in Katwijk geen andere plaats meer voor tuinders. (Spui KEES FAAS tti ben ii "3e#t (al); 1RDWIJKERHOUT let de bouw van de woningen in de •dwijkerhoutse ^bouwwijk Mossenest It in maart 1992 be- befVen. Na veel hangen 2i.a mrgen stelde de 1 iteraad, met uitzon de PvdA, gis- lavond de exploitatie- jeenkomst vast. Pro- ia Ontwikkelaar Noorlan- zal tot het jaar 2003 woningen neerzetten jt gebied gelegen tus- de Maandagsewete- Wildlaan, de of delstraat en de Schip- ■aartweg. eens is kunnen worden over de inrichting van het plan Mossenest. Dat Noorlander met de bouw wordt belast is logisch aangezien hij het grootste deel van de bouw grond in bezit heeft. Voor de twee bedrijven die in het ge bied zitten is een oplossing ge vonden. Het agrarisch bedrijf van Van der Berg-Verdegaal valt buiten de exploitatie, ter wijl de champignonkwekerij zal worden aangekocht door Noorlander. Uiteindelijk zullen er 324 wo ningen worden gébouwd, waarvan er 209 woningen di rect naar Noordwijkerhoutse woningzoekenden gaan. Voor de overige 115 worden con tracten opgesteld, waarbij Noordwijkerhouters voorrang krijgen. Zestig van de laatst genoemde woningen worden als 'urban villa's' voor een prijs van rond de twee ton aan de man gebracht. Hoe de ver dere verdeling van de wonin gen qua prijsklasse gaat verlo pen is momenteel nog ondui- Mossenest zal worden inge richt naar het voorbeeld van de wijk Zeeburg. Dat betekent de nodige speelplaatsen voor de jeugd, de aanleg van vijvers en bruggetjes. Een team van architecten zal proberen een 'visie' te ontwikkelen over de opzet van de wijk. Over het financiële aspect kon de politiek het niet eens wor den. Het gaat dan over zaken als de prijzen van de bouwka- vels en de door het college voorgestelde bankgarantie van zeven ton als Noorlander zijn beloften niet kan nakomen. Een juridisch bureau gaat op aanraden van VVD, D66 en PvdA uitzoeken of het hele bouwplan wel financieel ge dekt is. Mocht dit niet zo zijn dan kan de gemeente weer te rug naar de onderhandelings tafel. PvdA en D66 kregen de meer derheid niet mee om een per centage vast te leggen voor aanpasbaar bouwen. Hiermee worden woningen bedoeld die speciale voorzieningen hebben voor ouderen en gehandicap ten. Ook de wens van de PvdA Noorlander jaarlijks een accountantsverklaring naar de gemeente te laten sturen om zijn financiële handel en wan del na te gaan vond geen ge nade. Overigens zijn de bouwmateri alen, die staan opgesteld bij de Kerkstraat en het uitzicht be derven van bewoners nog al tijd niet weggehaald. Boze buurtbewoners hadden enkele maanden geleden nog een spandoek opgehangen met de tekst 'Mooi hè, hoe lang nog', waarmee werd geprotesteerd tegen de betonnen mallen voor tunnelbekisting die wa ren neergezet door Noorlan der. Alles wijst er dan ook op dat Noorlander deze bouwma terialen pas zal verwijderden als met de nieuwbouw bij Mos senest wordt begonnen. REGIOJOURNAAL cini a Oosterhuis het Noordwijkse Cultu- Centrum De Rank aan de treedt morgen - id Tom Oosterhuis op. Hij gt „De grote doorbraak Charlie de Boer" op de ken. De voorstelling be- om kwart over acht. rten kosten f20. CJP- en 65-houders en K O-be- itigers betalen f17,50, jon- n tot en met 15 jaar f10. voorverkoop vindt plaats ie VVV in Noord wijk en ioekhandel Papyrus. Als van 'lezer dat leenp voor blijJ eenti 20 st< iwing lat st gist 1 van eert vocaal ensemble Quink dt vanavond op in de jftpskerk aan de Hoofdstraat 'm. Het gezel- I p brengt liederen a capel- \nneke Jansen, organiste de Adrianuskerk in Lan- speelt enkele orgelsoli. concert begint om kwart acht. Toegang kost f10, irs van een CJP of Pas weten f6 betalen. Kerstzang Het Katwijks mannenkoor de Noordzeezangers verleent me dewerking aan de kerstzanga vond, vanavond in de Vredes- kerk aan de Voorstraat in Katwijk. Rob Effering be speelt het orgel en dominee Koster een meditatie. Aanvang kwart over acht. Masterclass In 't Huys Dever aan de Heere weg in Lisse wordt morgen een masterclass gitaar gehouden. De masterclass be gint om twaalf uur. Voor de masterclass piano wordt op zaterdag 11 januari een voor selectie gehouden. Voor deze auditie in de muziekschool aan de Heereweg worden in eerste instantie leerlingen aangeschreven van Zuidhol landse muziekscholen. Voor anderen liggen tot 23 decem ber aanmeldingsformulieren klaar op de afdeling culturele zaken van het gemeentehuis. De ingevulde formulieren moeten worden verzonden aan de beheerscommissie De- ver, postbus 200, 2160 AE Lis- se. De echte masterclass piano wordt gehouden op 22 februari. Postzegelruilbeurs In de Pauluskerk aan de Ruishornlaan in Lisse wordt morgen een postzegelruil beurs gehouden. Tevens is er een verloting. De ruilbeurs begint om tien uur. In dezelf de Pauluskerk heeft postze gelvereniging IV Philatelica afdeling Bollenstreek aan staande dinsdag haar maande lijkse bijeenkomst. Hier be gint men om acht uur. Schaatsenmruilbeurs De Lissese IJsclub houdt mor gen in haar clubgebouw aan de Ruishornlaan in Lisse een schaatsenruilbeurs. De ijzers kunnen vanaf tien uur uit het vet worden gehaald. Mozartavond Tien pianisten onder de naam 'Le Groupe Pianistique' ver zorgen morgen in muziekcen trum Artopa in Lisse een Mo- zart-avond. Het programma bestaat uit originele Sonaten voor twee piano's en geeft een overzicht vanaf Mozart's jeugdwerken tot zijn laatst werken voor twee piano's (KV 594). De Mozart-liefheb- bers kunnen vanaf acht uur terecht in de Grevelingen- straat. De toegang is gratis. Raad Voorhout geeft lokale omroep steun VOORHOUT De Voorhout- se gemeenteraad heeft una niem besloten om Radio Voor hout Lokaal financiële rugge steun te geven. Er wordt een bedrag van 2600 gulden be schikbaar gesteld, waarmee een nieuwe recorder met toe behoren kan worden aange schaft. Al in 1987 heeft de ge meente Voorhout een eenmali ge subsidie van 3500 gulden verstrekt aan Omroep Rijn land, ten behoeve van Voor hout Lokaal. Een nader onder zoek bracht echter aan het licht dat Omroep Rijnland die 3500 gulden niet volgens de af spraken heeft gebruikt. Het was dan ook niet verwonder lijk dat een hernieuwde subsi dieaanvraag van Voorhout Lo kaal in april van dit jaar met weinig enthousiasme door de gemeenteraad werd ontvan gen. Het was immers maar de vraag of een nieuwe financiële injectie wel op de daartoe be stemde plaats zou terechtko men. Niettemin dreigde hier door Voorhout Lokaal het kind van de rekening te wor den. Na rijp beraad, waarin ook de niet te onderschatten informatiefunctie van Radio Voorhout Lokaal werd onder kend, kwam men toch tot de slotsom dat het voortbestaan van Voorhout Lokaal belang rijker was dan eventuele re serves jegens Omroep Rijn- Om toch een herhaling van de gebeurtenissen rond de vorige subsidieverlening te voorko men, is een speciale construc tie bedacht. Het komt erop neer dat voor de genoemde 2600 gulden een geluidsrecor der met toebehoren door de gemeente Voorhout wordt aangeschaft, die dan vervol gens aan Radio Voorhout Lo kaal ter beschikking wordt ge steld. Namens Voorhout Lo kaal zei W. van der Berg zeer tevreden te zijn. Vooral de unanieme steun van de ge meenteraad was meer dan hij durfde te hopen, zeker gezien de scepsis die er aanvankelijk onder de raadsleden heerste. Een onderonsje tussen Van Kemenade en Wallage tijdens de viering van het eeuwfeest van de Aloysius Stichting. FOTO: HENK VAN DEN ENDE NOORDWIJK Broeder Leonardus van Dijk, se cretaris van de Aloysius Stichting, is gisteren be noemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. De versierselen werden hem tijdens de viering van het eeuwfeest van de stichting opgespeld door staatssecretaris J. Wallage van Onderwijs. Het feest werd gevierd in Huis ter Duin in Noordwijk. ,,U hebt een indrukwekkende lijst van verdiensten en ik mag u deze onderscheiding i derwijs en justitie, overhandi gen. Uw leven bestond uit die nen en u hebt veel c Broeder Leonardo, die zijn loopbaan bij het beroepsonder wijs als banketbakker begon, volgde naast het docentschap diverse studies. In 1978 stu deerde hij af in de sche wetenschappen Universiteit van Utrecht. „U bent niet de enige banketbak ker die het ver geschopt heeft", aldus Wallage, hierbij zinspelend op Jan Schaefer, oud leerling van de BNS en bij het jubileum aanwezig. Broeder Leonardo van Dijk, toonde zich uiterst verrast met de onderscheiding: „Hoewel broeders nooit geprezen mo gen worden, niet onder elkaar, maar zeker niet in het open baar, ben ik er erg blij mee". Relativerend voegde hij er aan toe: „Zelfs op de hoogste troon zit je op je achterwerk". Goed onderwijs In zijn toespraak benadrukte Wallage het belang van goed onderwijs. „Toen de Aloysius Stichting werd opgericht, zet ten de grondleggers zich in voor de arme kinderen. Met het stijgen van de welvaart veranderde dit grondbeginsel. Toch zijn er momenteel grote groepen randjongeren, afstro- mers, die het niet redden. Per jaar verlaat 50 procent, circa 29.000 leerlingen, de school zonder het diploma te behalen. De school dient te beginnen bij het individu. Aandacht voor de gezinssituatie en voor maat schappelijke achtergronden zijn juist in deze tijd heel be langrijk. Alleen daardoor kun nen de kwetsbaren binnen boord gehouden worden". Professor Dr.J.A. van Keme nade, burgemeester van Eind hoven en voorheen minister van Onderwijs, vond „het no dig het funderend onderwijs voor allen te verlengen en vroegtijdige selectie en voor sortering te vermijden". Van Kemenade zei dat in de school het onderwijsaanbod meer en beter moet worden afgestemd op de verscheidenheid van ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Daartoe is het nodig de zelfwerkzaam heid van de leerlingen te be vorderen in projecten en geza menlijke activiteiten. „Wij hebben leren inzien dat het onderwijs meer kan beteke nen; dat het ook een middel tot sociale vernieuwing kan zijn. Helaas slagen wij er nog Mammon Professor Dr.P. Leenhouwers, hoogleraar aan de universiteit van Eindhoven en Tilburg sprak zijn verbazing uit over de uitbundigheid waarmee het jubileum werd gevierd: „De congregatie die altijd in be scheidenheid, nederigheid heeft gediend, viert feest met behulp van de Mammon", grapte de professor, die op zijn waardering uitsprak voor de wijze waarop de leden van de congregatie hun leven in dienst stellen van de mens heid. „Religieuzen gaan nooit met pensioen of de VUT, maar hebben levenslang aandacht voor hun roeping". Van alle scholen die de Aloysi us Stichting onder beheer heeft, ontving het bestuur een beeld, met de titel „Uit zorg gegroeid", vervaardigd door een docent aan een van de scholen. Het beeld zal een plaats krijgen in de tuin van het broederhuis Nieuw Schoonoord in Voorhout. DEN HAAG/NOORDWIJK Snackbar-exploitant G. Schelvis moet de opslagkeet naast zijn zaak op het Want- veld in Noordwijk afbreken. Dat heeft staatsraad J. Blaauw van de Raad van State van morgen bepaald. Gisteren voerde Schelvis hier over bij de Raad van State een spoedprocedure tegen de ge meente. Schelvis was er ver bolgen over dat de gemeente pas na elf jaar maatregelen neemt tegen het opslagplaatsje dat is bedoeld voor het bewa ren van ondermeer diepvries kroketten. Weliswaar staat het bouwsel van twee bij vier me ter pas sinds 1989 naast de snackbar op het Wantveld, maar voor die tijd gebruikte Schelvis voor dezelfde doel einden een bestelbusje. Zijn raadsman wees er op dat een snackbar nu eenmaal een der gelijk opslagruimte nodig heeft. Daar zou de gemeente Noordwijk niet omheen kun- Een woordvoerder van de ge meente Noordwijk zei dat er tegen het plaatsen van een be stelbusje met daarin een diep- vrieskist geen bezwaar zou be staan. Als het ding maar af en toe zou worden weggereden. De keet die Schelvis in 1989 naast zijn uitspanning liet ver rijzen is echter een bouwwerk en dat mag niet volgens het bestemmingsplan. Ook toonde de gemeente zich niet bereid voor de keet een uitzondering te maken. Rechter Blaauw stelde gisteren vast dat er een nieuw bestem mingplan wordt gemaakt waarin de snackbar van Schel vis is opgenomen. Hij vroeg zich af of een kleine opslag ruimte bij de tezijnertijd gele galiseerde snackbar nog steeds tot de onmogelijkheden be hoort. Volgens de gemeente is dat echter ook dan nog het ge- Zes maanden eel voor wurgpoging DEN HAAG/DE ZILK Het gerechtshof in Den Haag heeft in hoger beroep niets willen doen voor een 30-jarige Am sterdammer, die maanden te rug celstraf kreeg van een Haagse politierechter omdat hij in juli 1988 in De Zilk zijn ex-vriendin bijna wurgde. De politierechter veroordeelde de man tot zes maanden celstraf, waarvan twee voorwaardelijk en zo is het bij het hof geble ven. De verdachte zegt geen wurgpoging ondernomen te hebben. Zijn ex-vriendin zou alles verzonnen hebben. De striemen in haar nek zou ze zelf hebben aangebracht. De vriendin zegt dat de verdachte jaloers was omdat zij een nieu we vriend had. Hii zou haar een nacht lang in haar eigen woning hebben „geterrori- ebben aring IE-LOUISE KOELEWIJN orden )ibliotl or hét AjfSBURG Alle par- hebben gisteren tij de behandeling van egroting felle kritiek 1 op de VVD. 1 moet artijen i. ;ntebe ic VVD nog wel een se- gesprekspartner?", zo men zich af. De alterna- bezuinigingsvoorstellen liberalen werden afge- De raad keurde, met gering van de VVD, de voor volgend jaar raad steunde ook de voor de artikel 12- status. Rijnsburg krijgt dan aanvullende steun van het rijk. Ondanks de slechte fina- ciële vooruitzichten, liet de ge meenteraad gisteren weten toch het uitgezette beleid van het college in hoofdlijnen te steunen. Met name de door de VVD ge dane alternatieve voorstellen tot bezuinigen, maakten veel negatieve reacties los bij de overige raadsleden. De libera len werd verweten alles waar men in het verleden voorstan der van was en mee had hel pen opbouwen af te willen breken. Verbaasd VVD'er H. Rost-de Bruijn zei al die negatieve reacties niet te kunnen plaatsen. „We moeten pas op de plaats maken, of we dat nu leuk vinden of niet. Maar we kunnen niet zoals is voorgesteld alles maar op de burgers afwentelen. Ook in 1993 zullen de gemeentelijke tarieven en belastingen weer stijgen. Daar kun je niet einde loos r door i Rost-de Bruijn zei tevens zich erover te verbazen, dat de raad en het college niet bereid waren alternatieven tot bezui nigen te overwegen. Ook zei ze het verwijt van het college dat de VVD niet met onder bouwde argumenten en becij feringen kwam, niet te begrij pen. „Mijns inziens zitten we hier als raad bij elkaar om over dit soort zaken na te den ken. Ik heb niet geweten, dat ik dan meteen met een uitge werkt voorstel moest komen", aldus de VVD'er. Voor haar laatste argument kon ze op begrip rekenen van de raad. Rost-de Bruiin is sinds april dit jaar raadslid. Voorge steld werd, dat indien de VVD met uitgewerkte plannen van haar alternatieven komt, deze in de verschillende raadscom missies zullen worden beke ken op bruikbaarheid. Wat de meeste voorstellen tot bezuinigingen betreft van de liberalen staat al bij voorbaat vast volgens de raaa, dat deze onbruikbaar zijn. Met name de voorgestelde bezuinigingen op het peuterspeelwerk en de verlaging van de subsidie voor de bibliotheek en het Gecoör dineerd Ouderen Werk (GOW) zijn afgewezen. Wet houder A. De Haas-Kromhout liet de VVD weten, dat het GOW zich heel goed finan cieel kan bedruipen nu er overleg is geweest met de ge meente Valkenburg. Valken burg maakt ook gebruik van de voorzienigen van de GOW en zal haar aandeel in de kos ten betalen. Volgens burge meester F. Jonkman valt er aan deze voorzieningen niet te tornen. „Hier zijn basisvoor zieningen die niet verder te ruggedrongen kunnen wor den. Doe je dat wel, dan kun je ie af vragen waar je als politie ke partij nog voor staat", aldus Jonkman. Jonkman zei tevens dat het verwijt van de VVD, dat men niet bereid is na te denken over eventuele andere bezuinigingen, ongegrond te vinden. „Bezuinigen is bijna 3 ge- Compostvaten De door diverse fracties in hun beschouwingen gevraagde compostvaten zullen er in 1992 komen. Mogelijk zal de distri butie van deze vaten via de winkeliers tot stand komen. Wat betreft de invulling van de buitengebieden van Rijns burg, deed wethouder C. Via- nen de toezegging dat er in sa menwerking met de Kamer van Koophandel en het bedrijfsleven een enquête zal komen. Uit deze enquête zal moeten blijken welke behoefte bedrijven in Rijnsburg hebben aan ruimte. Met de uitslag hiervan zal rekening worden gehouden bij het maken van de bestemmingsplannen voor de buitengebieden. Hierbii zal ook rekening worden gehou den met de glastuinbouw. Wat het niet verhogen van de huur voor sportaccomodaties betreft, kon wethouder W. Glasbergen de raad overtuigen van de noodzaak hiervan. Vol gens Glasbergen zijn er al te veel verenigingen die nu nog maar nauwelijks het hoofd bo ven water kunnen houden. „Nog eens een verhoging bete kent de genadeslag", aldus Glasbergen. Met name een vereniging als Rijnsburgse Boys zou dit niet op kunnen brengen. Wel zal er in 1992 ge keken gaan worden naar een differentiatie. Hierbij zal on derscheid gaan worden ge maakt voor verenigingen uit Rijnsburg zelf of van buiten die de accomodaties huren. Glasbergen zei echter eerst de intergrale sportnota af te wil len wachten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 13