Michael Jackson: nep-sinterklaas met compact disc vol surprises „Ik wil direct gebruik maken van m'n nieuwe girorekening." Bosio- affaire wordt bioscoopfilm li Ritselende bladeren en verdwaalde compositie Borstbeeld Annie Schmidt in Letterkundig Museum CsidócSouacwit KUNST/RTV DONDERDAG 21 NOVEMBER 1991 Films PLO mogen niet filmfestival Amsterdam AMSTERDAM Het retrospectief Palestina-Israël, dat geprogrammeerd staat voor het vierde Interna tional Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA), gaat mogelijk niet door. Reden hiervan is dat de Israëlische autoriteiten weigeren 10 van de 32 te vertonen films ter beschikking te stellen, omdat in het retrospectief ook films worden vertoond die door de PLO zijn gemaakt. Tijdens het filmfestival, dat van 4 tot en met 11 december in de hoofdstad wordt gehouden, zouden ongeveer 35 Palestijnese en Israë lische films worden vertoond. De voorzitter van het IDFA, Walter Etty, zei giste ren dat hij hoopte de films alsnog van de Israëli's te krijgen. We denken dat het allemaal op een mis verstand berust, dat we uit de wereld kunnen helpen door met de verantwoordelijken om de tafel te gaan zitten", zo zei hij. AMSTERDAM De zoge noemde Bosio-affaire zal over ongeveer twee jaar als speel film te zien zijn in een groot aantal bioscopen in Nederland, België en Frankrijk. Produ cent Hans Eksteen heeft de rechten gekocht van de sleu telroman 'Facades' van de Franse journalist Sylvain Ep- himenco. In dat in juni ver schenen boek verhaalt hij over de Bosio-zaak, die tot politieke opschudding aan het Binnen hof leidde. Regisseur George Sluizer gaat begin 1993 draaien op lokatie in Rotterdam en Parijs. Sacha Barraud tekent voor het film scenario, waarin de hoofdrol is weggelegd voor de Franse ac teur Daniel Auteuil, die Ephi- menco gaat spelen. Voor zijn tegenspeelster gaat Sluizer op zoek naar jong talent, dat de rol van het Rotterdamse heroï- nehoertje uit Facades moet neerzetten. Eksteens produktiebedrijf Watch Out in Amsterdam wil nog niet kwijt hoe groot het budget voor de film moet wor den. Het filmscenario zal het boek van Ephimenco vrij nauwkeu rig volgen. Dat betekent dat de eigenlijke Bosio-affaire een bijrol speelt. De roman van de Franse journalist, die als cor respondent van Libération in Nederland werkt, beschrijft de korte, maar opmerkelijke ver houding die hij heeft met een jonge prostituee van de be ruchte G.J. de Jonghweg in Rotterdam. Daar doorheen loopt als een rode draad het verhaal van de Franse zaken man Michel Bosio uit Arnhem, die de Nederlandse regering jarenlang als een moderne Kafka tevergeefs achtervolgt met de beschuldiging dat de CIA hem en zijn bedrijfje heeft misbruikt voor louche praktijken in de wereld van wapenhandel en drugs. Robert Reitsema beste gitarist van Nederland KAMPENGitarist Robert Reitsema (26) van de Kamper popgroep De Bronstgieters is door de jury van de Grote Prijs van Nederland uit geroepen tot 's lands beste gitarist. De bijbehorende prijs naar keuze een gi taar of een versterker krijgt hij uitgereikt tijdens de landelijke finale, die op 14 decem ber plaatsvindt in het Amsterdamse cultuur paleis Paradiso. Reitsema zelf toonde zich gelukkig met het feit dat de jury het heeft aangedurfd ook 'het afwijkende' te waarderen. De Kamper gitarist speelt namelijk volgens een volstrekt eigen stijl, die baslijnen en gitaarpartijen met elkaar combineert. Brazilië wil deel van opbrengst Pavarotti-conct DEN HAAG De op brengst van het Pavarotti- concert had niet naar Ne derlandse zwerfkinderen moeten gaan, maar naar Braziliaanse. Dat schrijft het Braziliaanse instituut Ibiss in een brief aan de burgemeesters van Den Haag, Amsterdam, Rotter dam en Utrecht. De vier steden ontvingen in sep tember 300.000 gulden uit de opbrengst van het Pava- rotti-concert in Rotterdam. Naar wens van organisator Mens moest het geld I den besteed aan de opf van zwerfkinderen, volgens de Nederlandsl recteur N. van Buuren Ibiss heeft Nederland echte zwerfkinderen. in Rio de Janeiro kaï we wél met een aanzie ,(14) oni aantal echte zwerfki-zappa'J ren. Duizenden, zeer j kinderen zonder enigilUbLfc milie, die op straat m® N1 (AV zien te overleven", laar word Buuren vraagt de bi gging uil meesters alnog een je 31 illei van de opbrengst aiwerden a staan aan Ibiss. N2 (VC n Spanje ïtvanCC Bachfamilie Het pro- p jtgeschi Muziekavond} 1' (vervolg van de voorpagina) DEN HAAG Hoewel Sinterklaas hem volko men vreemd zal zijn, al zou hij geen gek figuur slaan als zwarte piet (hij kan immers dansen én zingen), lijkt het muzikale wonderkind Michael Jackson wel zijn verfijnde neus voor publiciteit te hebben gekopieerd. De jongste zoon uit de muzi kale familie Jackson weet ondertussen ook dat je eerst wat stof moet doen opwaaien voor je op zelf verzekerde wijze je entree maakt. Sint Nicolaas houdt van water en komt daarom jaarlijks met de stoomboot vanuit Spanje. Zijn aankomst is altijd weer zo'n verrassend feestelijke ge beurtenis dat het televisie-oog erbij is om Nederland te laten weten welke 'fanfare' de oude baas dit jaar heeft meege bracht. Michael Jackson ont dekte begin jaren tachtig ook de kracht van televisie. Hij huurde regisseur John Landis in en bewerkte de spookachti ge 'Thriller' tot een nachtmer rie voor de buisklant. In het kielzog van deze mini-speel film volgde een prijzenregen die zelfs Michael Jackson niet had verwacht. Bovendien werd het album 'Thriller' met 41 miljoen exemplaren de best verkochte elpee aller tijden. Als uitbater van populaire mu ziek heeft hij met de videoclip dus zijn eigen succesvolle me thode om te laten weten, dat hij in aantocht is. Controverse Nu, vier jaar na de elpee 'Bad', gebruikt hij de single 'Black or white' voor dat doel. Opnieuw is er de gelijknamige mini- speelfilm (elf minuten), op nieuw is er de controverse. In het tweede deel van de video clip loopt hij als een oversexte puber rond, gooit vuilnisbak ken door winkelruiten en ver nielt en passant ook nog even een auto. Na de eerste verto ning vorige week rolde een stortvloed aan protesten over Michael heen en terwijl de muzikant stiekem in zijn vuistje lachte, liet hij weten de schaar in de produktie te zul len zetten. En dat is opmerke lijk, want de schijnbaar ge welddadige beelden werden niet zomaar achter de visuele vormgeving van het nummer geplakt. Ze hadden wel dege lijk betrekking op de tekst van 'Black or white'. Zijn pers-agent in Los Angeles heeft de diepere betekenis in stencil-vorm klaarliggen. Het blijkt een heel filosofisch ver haal waarin de radicale zwarte beweging Black Panther (van daar dat Michael van gedaante wisselt) een veeg uit de pan krijgt. Kort gezegd komt het er op neer, dat je met geweld de problemen tussen blank en zwart niet oplost, maar dat je moet blijven communiceren met elkaar. Daarom houdt in de clip met de komst van de vernielingen de muziek op (geen communicatie) en zet hij zich scherp af tegen het ma cho-gedrag van Black Pan- ther-leden door zichzelf tegen het einde een meisjes-achtige uitstraling mee te geven. Maar gezien de protesten heeft nie mand dat begrepen. Stofwolken Toch heeft Wacko Jacko op nieuw genoeg stofwolken doen opwaaien om de aandacht te trekken. En denk maar niet dat hij in zijn zuurstoftent ver dwijnt tot ze zijn gaan liggen. Voor die zuivere zuurstof-toe voer heeft hij het trouwens veel te druk gehad de afgelo pen maanden. Die machine staat inmiddels te roesten in zijn achtertuin. Hij heeft kei hard gewerkt aan zijn nieuwe geluidsdrager 'Dangerous'. Dat het een gewild kleinood is, blijkt uit de 140.000 Michael Jackson Aktie-kaarten, die in ons land hun weg naar de winkelier vonden. Het bete kent dat de cd zijn goud-status al heeft nog voor het eerste exemplaar is verkocht. Voor die actiekaart moest een be drag van vijf gulden worden neergeteld, een soort aanbeta ling dus, maar hij geeft wel recht op een gratis kalender poster en de mogelijkheid een walkman, discman of een goud exemplaar van 'Dangerous', verpakt in een luxe doos te winnen. Wereldvreemd Wie naar de geluidsdrager luistert, zal al snel concluderen dat Michael niet het wereld vreemde type is waar iedereen hem voor houdt. 'Dangerous' is een volwassen plaat, die op haarscherpe wijze een (muzi kaal) tijdsbeeld neerzet. De verzakelijking, het loslaten van oude normen is krachtig terug te vinden in de gortdro ge drumpartijen. Ze zijn hard en direct. En dat er aan de communicatie tussen mensen ook wat schort, heeft hij sym bolische weergegeven door in nummers als 'In the closet' en 'Jam' de nadruk te leggen op het refrein als een soort mini malisme in conversatie. Vernieuwend is Michael Jack son op 'Dangerous' niet. Ge lukkig bezit hij wel de gave om zijn eigen stijlbloempjes rimpelloos te laten samen vloeien met huidige trends. Zo combineert hij op 'Jam' een agressief dansgeluid met bla zers en een rap en krijgt 'Why you wanna trip on me' zijn markante geluidscollage door tegenover een scherp, blikken drumpatroon, van die heel ei gen, zachte achtergrondvoca len te zetten. Dansrage Op die eerste nummers van 'Dangerous' speelt hij overi gens helemaal in op de dansra ge. Niet zo vreemd, want in het voorwoord dat staat afge drukt in het ceedee-boekje koppelt Michael de dans aan creativiteit en noemt hij de wereld het resultaat van de dans van zijn schepper. Met 'Remember the time' neemt hij gas terug. Wacko Jacko wordt wat zachtmoediger, maar blijft boeien in de stern- arrangementen. Hoewel het refrein speerpunt blijft, is de muzikale lading een ontdek kingsreis. De eerste echte bal lade 'Heal the world' zou, evenals 'Will you be there', als kerstplaat dik kunnen scoren. Het nummer is het meest na tuurlijk vervolg op 'We are the world', waarbij hij op volle sterkte uithaalt met de John Bahler Singers. Jackson heeft even genoeg van die koele we reld, blijft in de ballade-sfeer hangen en komt met de enor me tranentrekker 'Who is it'. In dat nummer legt hij op zo'n ontwapenende wijze zijn ziel bloot, dat je er een brok in je keel aan overhoudt. Veel geld verdienen is leuk, maar in het isolement van de rijkdom valt het niet mee de ware liefde te omarmen, is zo ongeveer de strekking. 'Keep The Faith' is funky met een prachtig ge bruik van koor, in dit geval The Andrea Crouch Singers en 'Gone too soon', met Aids als centraal thema, is een ui terst breekbare ballade in een traditioneel jasje. Quincy Jones De geluidsdrager werd opge nomen in verschillende stu dio's in Los Angeles. Opmer kelijk bij 'Dangerous' is het ontbreken van producer Quin cy Jones. Hij lijkt Michael ge noeg baggage te hebben mee gegeven om nu zelf het Jack- 'son-vlaggeschip langs gevaar lijke obstakels te loodsen. Toch riep Jacko de hulp in van Ted dy Riley (hip hop en swingbe- at-specialist), Bill Bottrell (rap- fanaat en een van Amerika's best betaalde producers) en Bruce Swedien (gespeciali seerd in orkestraties) om zich volledig te kunnen uitleven in een keur aan muziekstijlen. En niks is Jackson te gek ook de heavy metal niet. Om te zijn verzekerd van een paar stevige gitaarpartijen ging hij dit keer aan Eddie van Halens deur voorbij, maar stopte bij Slash, meestergitarist van de psychisch wat onstabiele Guns and Roses. Hun samenwerking verliep blijkbaar zo voorspoe dig (al wilde Slash er onlangs tijdens een ontmoeting geen woord aan vuil maken) dat Bachconcert door het Arion Eru. ble onder leiding Alexandru La Solisten de hoboïst Hans RotfADTI I en de alt/mezzosopraan Mario^ den Akker. Gisteravond, AntonO RTL41\ lipszaal, Den Haag. eze wee |d00r r Dennis Ahdiaam pndeNei Michael Jackson ...minder wacko dan veel Jacko-tegenstanders denken... FOTO: AP Michael in een speciale 'liner- note' aan de vormgevers van het cd-boekje liet weten, dat de naam van Slash (hij speelt mee op 'Give it to me' en 'Black or white') even groot moest worden afgedrukt als z'n eigen naam. Tegenstanders Met 'Dangerous' levert Mi chael Jackson vier jaar aan (single)hits af. Bovendien blijkt uit de teksten dat hij minder 'wacko' (gek) is dan veel Jacko-tegenstanders den ken. Het is een plaat die goed is voor zeker vier volle Rotter damse Kuipen. Het enige dat hij nu nog even moet laten weten, is wanneer hij komt. Wat dat betreft is hij minder betrouwbaar dan Sinterklaas, want de oude baas is steevast begin december in ons land om zijn verjaardag te vieren. Uiteindelijk blijkt Michael dus niet meer te zijn dan een nep- sinterklaas met een compact disc vol surprises. Op uitnodiging van de fai ERSE Bach togen gisteravond tal) N1 (A\ muziekliefhebbers naar -den van Anton Philipszaal waar death m muziek van de familie loiioway- ten gehore werd gebracht ||ie echte het Arion Ensemble. Alexandru Lascae, oprit ibLrl en dirigent van het Arion BBC2 semble, opende het prog,Robert ma met een dansante BRTN; van Johann Bernhard. Actiefilr In deze compositie had RTL+ certmeester Ilya Waren lerbert F een welluidend aandeel, bi SUPE aard kwam de spil van d Michael milie, Johann Sebastian, ol ZDFD concert aan bod, maar ech, Ing vier van zijn zonen. Wil Friedemann, die in werkzaam was en in arnir||f-k stierf, was vertegenwooA" U met een Sinfonia. Een dejJDWEST stukje handwerk in ee even degelijke weergave hann Christoph Frieta rijnm stond met één composito gen met been in Duitsland en mening17 andere in Italië. In zijn S'A61®-0: nia klinkt de zuidelijke |ame ac door en de zonnestralen 3116 05 leenden ook warmte aarjji 9.40-1 ensemblespel. Carl Emanuel, in dienst van F jj k rik de Grote, schreef belA|Smer lijke en charmante mu(n 03 02 Ook zijn Symfonie in Dmd-mixO draagt dat etiket. De V^„1R( king moest 't van de hot nc|grs len hebben, het Largo Café de spanning. Op deze avond 1 solisten; de hoboïst Hans rade en de alt/mezzosof)lll1fc Marion van den Akker. Rj '°c de toonde zijn vakmanschhSh0w2 het concert BWV 1055 vaj der Bach, een weergave! een al even brave als gezJ begeleiding. Marion vanl Akker wist niet goed raatyj een Lamento van it oog of DEN HAAG In het Ne derlands Letterkundig Museum en Documenta tiecentrum in Den Haag werd vanmorgen een borstbeeld onthuld van de schrijfster Annie M.G. Schmidt. Het beeld, ge maakt door Frank Rosen werd aan het museum aangeboden door Bart de Mooij en Carole Muller-de Mooij, eigenaars van res pectievelijk de Arnhemse en Nijmeegse kinderboe kenwinkel. De beide win kels hebben het beeld ge sponsord. De schrijfster zelf ontbrak bij de plechtigheid. Volgens haar uitgever, de heer Langbroek van uitgeverij Querido kon zij wegens persoonlijke omstan digheden niet aanwezig zijn. Door de drukte van de laatste tijd rondom de 80-jarige schrijfster, zo kreeg zij onlangs de Publieksprijs van de Stich ting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, moet Annie M.G. Schmidt het aantal activiteiten tot een „mi nimum" beperken. Haar leef tijd speelt hierbij ook een rol, aldus Langbroek. Langbroek sprak met klem berichten te gen dat de schrijfster verstek liet gaan omdat Frank Rosen haar onder valse voorwendsels zou hebben overhaald voor hem te poseren. „Als dat zo zou zijn, was ik zeker op de hoogte geweest", aldus Lang broek. Ook Willem Oving van het bureau Meander uit Lo- chem, die in opdracht van het Letterkundig Museum spon sors heeft geworven voor het beeld (de genoemde kinder boekenwinkels), sprak tegen dat de Annie M.G. Schmidt kwaad zou zijn op Rosen. De schrijfster zelf was niet bereik baar voor commentaar. De Belle Epoque Rozenkweke rij heeft een roos vernoemd naar de schrijfster Annie M.G. Schmidt, de Rosa Annie M.G. Schmidt genaamd. De roos werd vanmorgen namens de schrijfster in het Letterkundig Museum in ontvangst geno men door Willem Bijmoer, een persoonlijke vriend van haar en illustrator van onder meer haar boek 'Het schaap Veroni ca'. Het museum kreeg een aantal tekeningen uit dit boek aangeboden. Edward Witaenburg (harp): werken van Bach, Mozart, Glinka, Spohr en anderen. Gehoord in de Taffehzaal in Leiden op woensdag 20 novem- Kon het toepasselijker, vroeg Edward Witsenburg zich gis teravond af, een concert met historische harpen met als de cor een Egyptische tempel? De harp is immers van oorsprong een Egyptisch instrument. Witsenburg sloeg evenwel een lange spanne tijds over en be gon het concert op een enkel voudige pedaalharp uit 1802, met een bewerking van een aria van Johann Sebastian Bach en van een Largo uit een van diens vioolsonates. Bewerkingen houden bijna al tijd een verlies in, zelfs bij Bach. Maar het harprepertoire van vóór de romantiek is nu eenmaal beperkt, en voor wie van barok en klassiek én van harp houdt rest weinig anders. De aria verdwaalde tussen de snaren, maar het Largo - Wit- senburgs vingers waren opge warmd - klonk alleen nog maar wat misplaatst, niet meer onoverzichtelijk. De (waar schijnlijk ten onrechte) aan Handel toegeschreven 'Pasto rale', een thema met variaties, is duidelijk wél voor de harp gecomponeerd. Veel melan choliek voorbijglijdende sex ten en, natuurlijk, arpeggio's. In zijn korte, heldere toelich tingen vertelde Witsenburg ondermeer dat in de barok veel stukken voor clavecimbel ook op de harp werden ge speeld, en ter illustratie liet hij het Clavecimbelconcert nr. 3 in d kleine terts horen. De muziek liet zich inderdaad probleemloos op de harp spe len, maar hoewel ook de cla vecimbel een niet al te rijke klankkleur heeft, klonk het concert nu wat mager. Pas met de introductie van de dubbelpedaalharp kort na 1800 - Witsenburg had een exem plaar uit 1827 meegenomen - ontstaat een wat uitgebreider repertoire. Francois-Joseph Dizi (1780-1840) stapte de ro mantiek binnen met zijn 'Trois morceaux'; pianistische mu ziek die door Witsenburg met gepaste dynamiek en kleuring werd gespeeld. Mooier en boei ender muziek was echter die van Louis Spohr (1784-1840). Hij was getrouwd met een har piste. Voordat zij, tijdens een recital in Londen door anti- monarchistische opstootjes vol ledig van haar stuk gebracht, haar lier aan de wilgen hing, schreef Spohr voor haar een omvangrijk en lastig repertoi re. De 'Fantaisie' opus 35 van zijn hand is de harp ten voeten uit. Ritselende bladeren in een klassieke opbouw, maar vol romantische wendingen. In dit stuk liet Witsenburg zich niets meer gelegen liggen aan de soms opspelende koppig van zijn bejaarde instrui ten, en bewees hij dat 00 harp zeer veelzijdig tervol kan zijn. :tualitei' TELEA Gehe 06-0400 verkrijgbaar, zit een aanvraag formulier. 111 (i Noca F ider CR 'ermei keEllir Dat kan als u nu even naar het postkantoor gaat om er een te openen. Au u op het postkantoor een girorekening opent, krijgt u meteen uw gironummer. En dat betekent dat u direct geld Thuisbankieren doe je met de Postbank op uw rekening kunt storten of laten overmaken. In de folder 'de Giroreke ning', op elk postkantoor of via Even invullen, op het postkantoor in leveren (vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen), en uw girorekening is geopend. Zo ziet u, het gemak van thuisbankieren begint al op het postkantoor. POSTBANKÜtó kor

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 18