LEIDEN OMGEVING Stortplaats Roomburg lekt n Wethouder onderzoekt overdekken van stegen tlt 'Ik wil zeker zijn van een raste hoge rente op m'n spaargeld." ALLERLEI(DS) Paard van Troje naar Oudheden Niet voor iedereen CeidócSouwnt fcidócSou/uwt Open dag hout in Pieterskerk LEIDEN Meer dan honderd kunstenaars, ambachtslieden en andere houtliefhebbers presente ren zich op 10 november in de Pieterskerk tijdens de Open dag hout. Die open dag wordt jaar lijks gehouden door het Centrum Hout, de Nederlandse Vereniging van Houtsoorten Verzamelaars de Cursisten Vereniging Hou topleidingen. De open dag heeft het karakter van een soort markt. De open dag hout is van 10.30 tot 17.00 uur geopend. WOENSDAG 30 OKTOBER 1991 Reeks autokraken in de Merenwijk LEIDEN Autokra kers zijn de afgelopen twee nachten actief geweest in de Duinen en Dalen in de Me renwijk. Negen keer werd geprobeerd au to's open te breken. In zes gevallen lukte dat ook. Er verdwe nen geluidsappara tuur, ca's, zonnebril len en andere per soonlijke bezittingen. Expositie voor kinderen iin bibliotheek Morskwartier LEIDEN 'Eet jouw dokter ook patat?'. Dat is de titel van een tentoonstelling die van 4 tot en met 30 november is te zien in het bibliotheekfiliaal Morskwartier aan de Robijnstraat 4. De expositie omvat originele prenten uit het gelijknamige boek van Ignace Schretlen en Sandra Klaassen. Hoek en tentoonstelling zijn bedoeld voor kleuters <en peu ters en gaan in op het bezoek aan de consuktatiebu- reau-arts. De geschetste situaties zijn geënt op de praktijk van de arts Ignace Schretlen. Omdat er tussen huisartsen grote verschillen bestaan is er voor gekozen vier bezoeken van verschilleinde kin deren aan hun artsen te laten zien. Diveirse alge mene handelingen, meten van lengte, we:gen, be kijken van keel en oren, zijn weergegeven. Onderzoek naar herkomst aap LEIDEN De politie en de Algeme ne Inspectie Dienst van het ministe rie van landbouw zijn een onderzoek begonnen naar de herkomst van een aap die door een 57-iarige Leidenaar als huisdier wordt gehouden. De poli tie en de AID namen gisteren pols hoogte in de woning van de man aan de Janvossensteeg na tips dat hij een aap zou hebben. Het houden van een dergelijk dier is in strijd met de Wet Uitheemse Diersoorten. De Leide naar verklaarde dat hij het dier al had voordat die wet in 1977 in wer king trad. Adriaan Venema in debat tijdens Vestdijk-avond LEIDEN Adriaan Venema, die een boek schreef over Simon Vestdijk in de oorlogsja ren, gaat op 8 november in debat met criti cus Wam de Moor en Max Nord, oud-direc teur van Het Parool. Dat gebeurt tijdens een Vestdijk-avond in het Centraal Voorzienin gengebouw van de Leidse universiteit aan de Cleveringaplaats 1. De bijeenkomst be gint om 19.30 uur. Venema geeft voor de pauze een samenvatting van zijn onderzoek naar Vestdijks houding tiidens de bezetting. Vervolgens wordt het debat onder voorzit terschap van Rudi van der Paardt gehou den. Na de pauze gaan Venema, Nord en De Moor in discussie met de zaal. Voorzitter is dan Harry Bekkering. Vrouw zwaar mishandeld door ex-man LEIDEN Een 24-jarige Leidse vrouw is gistermiddag rond tien voor half vier bewusteloos en bloedend aangetroffen in de Damstraat. Korte tijd later heeft haar ex-man die ook door getuigen was gezien zich gemeld bij de politie. De 27-jarige Hagenaar heeft toegege ven dat hij de vrouw heeft mishan deld. Over zijn motieven is niets be kend. De vrouw is ter behandeling naar het Diaconessenhuis overge bracht. Ze bleek een hersenschud ding te hebben, kneuzingen in het gezicht en last te hebben van pijn in haar buik en benen. IT VERTROUWELIJK RAPPORT BLIJKT: I0NIQUE ROSO 1IDEN De voormali- stortplaats voor huis- udelijk en bedrijfsafval Roomburg lekt. Ver lende stoffen hebben /el het diepe als het liepe grondwater tot op tig meter van de stort- ats aangetast. Wanneer niets tegen wordt ge in, schrijdt de vervui- per jaar drie meter is één van de conclusies een nog vertrouwelijk :eptrapport over de stort- ts, dat is opgesteld door onderzoeksbureau Geolo- Geologic heeft boringen icht om te onderzoeken de toestand van de voor- ige stortplaats nu is. Het rapport wordt de komen de tijd besproken door een be geleidingsgroep waarin onder andere gemeente, provincie en Hoogheemraadschap zijn ver tegenwoordigd. Die groep houdt zich bezig met de afwik keling van de voormalige vuil- stort. „Daarbij horen ook eventuele saneringsmaatrege len. Het rapport is nog ver trouwelijk omdat we bijvoor- veeld nog willen nagaan of we het eens zijn met de methoden van onderzoek", zegt A. van den Berg van de gemeenteliike directie milieu. Zolang het rapport vertrouwelijk is wil hij niet op de inhoud ingaan. Woningbouw De inhoud van het rapport kwam gisteren ter sprake tij dens een vergadering van de projectgroep Roomburg, waar in ambtenaren en bewoners zitting hebben. De woning- bouwlokatie die in het huidige bestemmingsplan aan de oude stortplaats grenst, was volgens E. Bunt van de directie Ruim telijke Ordening voorlopig on omstreden. Dat ontlokte één van de aanwezigen de opmer king dat de gemeentelijke plannen wel eens leliik zouden kunnen worden doorkruist door de bevindingen van het onderzoeksbureau. Van den Berg zegt naar aanleiding van die opmerking: „Naar mijn idee is de woningbouw niet in gevaar. Maar verder wil ik daar niet op ingaan". Bestemmingsplan De komende maand wordt ge werkt aan de uitgangspunten voor een nieuw bestemmings plan. Eén van de uitgangspun ten is een groter aantal wonin gen. Eerst was er sprake van dat er 900 woningen zouden worden gebouwd, later werd dat al teruggeschroefd naar 700. Volgens Bunt bestaat er politieke overeenstemming over een groter aantal wonin gen, maar exacte cijfers kon hij nog niet geven. In een nieuw bestemmings plan zal woningbouw pal aan de snelweg vrijwel zeker niet meer voorkomen. In het hui dige bestemmingsplan zijn daarvoor wel twee lokaties ge reserveerd, die aan één kant aan de snelweg grenzen. Deze twee lokaties worden nu nog van elkaar gescheiden door een bedrijventerrein, maar Bunt liet doorschemeren dat in het nie?uwe plan de bedrij ven in een lint pal langs de snelweg kunnen komen, op een zoge heten 'zichtlokatie Dit druisl. echter in tegen het beleid vam de Rijksoverheid, om aanlag van bedrijfsterrei nen aan cle snelweg te ontmoe- HSL De gisteren geciteerde conclu sie is ini tegenspraak met de resultaten van het bodemon derzoek uit 1981 waarvan nog werd uitgegaan bij de opstel ling van de Lokale Effecten Rapportage (LER) voor de hoge snelheids spoorlijn en de verbreding van de A4. Daarin viel nog te lezen dat het grondwater buiten de rings- loot, die om de stortplaats is gegraven, niet is vervuild. De opsteller van de LER, het bu reau Zandvoort, hield wel een slag om de arm: als nader on derzoek aangeeft dat het grondwater buiten de ringsloot wel is vervuild, werkt aanleg van een verbrede A4 verdere verontreiniging alleen maar in de hand. Een andere conclusie is dat als er voor de hoge snelheids spoorlijn onverhoopt toch een tunnel wordt aangelegd onder de Oude Rijn, de vervuiling zich verder verspreidt omdat dan bemaling van de ringslo- ten nodig is. Die conclusie staat ook haaks op de Lokale Effecten Rapportage. ffl&Ë mmys3%i,'r^ ||§|i DONKERSTEEG EN VROUWENSTEEG itig jaar geleden tekende Joop Walenkamp al eens een over- ping voor de Donkersteeg. De tekening werd opgenomen in :atalogus van de expositie 'Niet gebouwd Leiden'. TEKENING: JOOP WALENKAMP RGERLIJKE STAND enhorst, geb. 5 aug. 1901, man; n Muijen, geb. 25 okt. 1905, Th. J. A. M. Driessen, geb. 18 geb. 9 sept. 1902, gehuwd ge- met P. J. van der Born; Danny dorus Wijaya, geb. 24 okt. 1990, N. J. Calls, geb. 22 mei 1921, G. Breedijk, geb. 2 jan. 1918, wd geweest met J. Oudshoorn; G. Collée, geb. 3 april 1933, LEIDEN Het overkap pen van de Donkersteeg, de Vrouwensteeg en mo gelijk ook een stukje Haarlemmerstraat. Dat ziet wethouder J. Walen kamp als een van de mo gelijkheden om de bin nenstad aantrekkelijker te maken. Hij wil nagaan of dat idee uitvoerbaar is. Walenkamp heeft de afgelo pen zomer Vlissingen bezocht waar een aantal straten is overdekt en zo omgevormd tot passages. De Sint Jacobbsstraat in de Zeeuwse havenstad is niet alleen overdekt, maar heeft ook een aangepaste be strating van geglazuurde te gels. Van zijn bezoek aan Vlis singen, waar hij ook andere aspecten van de aanpak van de binnenstad heeft bekeken, is de wethouder enthousiast teruggekomen. „Het is daar op een h>ele creatieve manier op gelost Walenkamp doelt daarbij ook op de financiering van biet project. De kosten van de overkapping van de Sint Jacobsstraat, 650.000 gulden, zijn gedeeld tussen gemeente en ondernemers. De gemeente betaalde 30 procent en de on dernemers 70 procent in de vorm van een speciale baatbe- lasti ng die gedurende tien jaar wordt geheven. In de praktijk bijn a 285 gulden per meter ge vel per jaar. Oud Het idee van de overkapping van de stegen is niet bepaald nieuw. Walenkamp maakte zelf eind jaren zestig al eens een schets van een Donker ste eg-passage. Die maakte deel uit van een serie tekeningen met ideeën voor de binnen stad. Uit diezelfde serie stamt ook de suggestie die Walen kamp onlangs opperde om een berenkuil aan te leggen in De Burcht. Beide tekeningen haalden ook de expositie 'Niet gebouwd Leiden', een tentoon stelling over projecten die nooit zijn uitgevoerd in de bin nenstad. Ook VVV-directeur Cees Hugens heeft in de loop der jaren nogal eens gesugge reerd met name de Donker steeg te overkappen. Hij had daarbij de Haagse Passage als voorbeeld in gedachten. Walenkamp: „Het is iets dat ik al langer ergens in mijn ach terhoofd heb en dat bij tijd en wijle weer eens terugkomt. Het is misschien ook mogelijk er een deel van de Haarlem merstraat bij te betrekken". Walenkamp wil niet dat het idee nu een eigen leven gaat leiden. „We hebben een hele stapel ideeën en dit is maar een van de zaken die we wil len betrekken bij het hele bin- nenstadsonderzoek" Stuurman, geb. 25 mei 1913, echtge note van H. Korpershoek; M. A. Kus- ters, geb. 11 maart 1908, gehuwd ge weest met H. J. Zwlerink; B. van Ba ren. geb. 17 dec. 1913, man; J. M. T. H. van Zon. geb. 2 sept. i 1919, echtgenote 1945, echtgenote van F. H. J. Moor- - - - - j. c. Kluts, geb. 24 maart 1936, wd geweest met B. L. J. Luyten; P. C. Robbers, 31 S. T. J. Honsbeek, geb. 19 juni 1991, dochter; C. Snijders, geb. 29 okt. 1917, man; J. de la Rie, geb. 24 febr. W. A. ter Harmsel en A. Schouls; A. A. J. P. Mulder en L. van der Veld; R. J. Rijsdam en M. C. Werk; B. A. Vermond en D. van der Hoeven; L. A. de Does en B. C. van der Kroef; H. de Groot en A. H. A. van Velzen; K. C. Wong en P. C. Cheung. Nilllssen; R. M. van Kersbergen en M. J. Visser; J. M. de Tombe en C. O. G. Doove; R. D. Teeuw en F. M. Enhus; B. Dewansingh en L. Prithipal- singh; W. J. G. Boekkooi en A. Hane- veld; E. W. S. Rademaker en M. H. Paap; Esmee dr van P. Boom en D. P. Ramakers; Kevin zn van J. Regeer en Hinde Rozemarijn c Veltman; Victoria Theresia Ondertrouwd: E. Otte i ADVERTENTIE Een thuisbankier belt dan 06-0400 voor de folder Rentecertificaten. U heeft minimaal fl.000,- spaargeld dat u een tijdje t missen. En u wilt uiteraard hoge rente op dat geld. Dan kiest u een Postbank tecertificaat met een loop tijd van 1,2,3,4,5 of 10 jaar. En de rente is hoog: op een Rentecertifieaat met jaarrente en een looptijd van 5 jaar geeft de Postbank maar liefst 8%. U bepaalt zelf of u de rente per jaar ofaan het einde van de looptijd wilt ontvangen. Als u een hoger bedrag inlegt, kunt u de rente zelfs per maand krijgen Zo'n vaste hoge rente regelt u gewoon thuis. Op het moment dat het u uit komt. U belt gratis 06-040 0 en u krijgt de folder Rentecertificaten met aan vraagformulier. Invullen, opsturen en het is geregeld. Voor meer vragen over rent e- tarieven kunt u ook altijd bij 06-0400 terecht. Zo makkelijk gaat dat bij de Postbank POSTBANK Plexat Hoogleraar Bob Goudzwaard is vrijdag te gast bij het Evangelisch jongerenhuis Plexat. Hij spreekt dan vanaf 20.00 uur over het onderwerp 'Einde van de utopieën'. De avond is bedoeld voor wer kende jongeren en studenten. Plexat is gevestigd aan de Oude Singel 152. Nivon De Leidse afdeling van het Nivon viert zaterdag haar 65- jarig bestaan met een jubi leumviering in gebouw Vo gelvlucht. Boshuizerlaan 5 in Leiden Zuid-West. Het mu ziekgezelschap De Liereleij- ers treedt op. Aanvang om 11.00 uur. Wandelen Een Molen-wandeltocht, de eerste in een serie van vier wordt zaterdag verlopen. Het vertrek is vanaf 9.00 uur bij het VVV-kantoor aan het Stationsplein in Leiden. Deelname aan de serie van vier wandelingen (de andere zijn op 7 december, 11 januari en 8 februari) kost f6 per keer. Deelname aan de tocht aterdag kost2,50Deel- s kunnen kiezen uit af standen van tien en vijftien kilometer. Met het lopen van de hele serie verdienen deel nemers een standaard, met de wandeltocht van zaterdag een medaille. Afrika Afrika-stichting De Baobab houdt zaterdag weer een feest in Het Volkshuis. Het feest omvat een foto-tentoon stelling Afrika feest', er wor den Afrikaanse snacks en thee geserveerd en er is een informatiemarkt. Het feest begint om 20.00 uur met een lezing, dansles met o.a. de band Bokosa en een optreden van de Tanzaniaanse band Tatunane. Het feest wordt besloten met een Afrikaanse disco. Toegang /7,50. Expositie De 55-plussers van de Leidse schilderclubs van het oude\ ren werk in Leiden exposeren vanaf zondag tpt en met 12 december hun werkstukken' in het verzorgingshuis Rijn en Vliet aan de Aaltje Noor derwierlaan 1. De tentoon stelling is dagelijks van 10.00 tot 20.00 uur te bezichtigen. Country in Lisse Leerlingen van de Mondriaan-scholengemeenschap in de weer met het door hen gebouwde Tro jaanse paard. FOTO: WIM VAN NOORT Idoor RUDOLF KLEUN LEIDEN Een paar uur later dan bedoeld is giste ren een houten „paard van Troje" door leerlin gen van de Mondriaan- scholengemeenschap aan de Vijf Meilaan naar het Rijksmuseum voor Oud heden aan het Rapenburg gebracht. Het 3.20 meter hoge en 2.40 meter lange houten paard is de afgelo pen weken door de leer lingen van de school ge bouwd. Per aanhanger maakte het zijn reis naar het museum. Het transport liep vertraging op omdat, anders dan het mu seum verwachtte, het werk stuk 's morgens nog in elkaar moest worden gezet. Omdat educatief medewerker Huub Pragt van het museum bang was dat het paard zou stran den bij de spoorwegovergang op de Haagweg werd daar het hoofd van het houten dier ge demonteerd. „Achteraf was dat niet nodig, het transport dat in totaal 4.05 meter hoog was had ruimschoots kunnen passeren", zegt Pragt. Het paard staat nu te pronken in de hal, bij de Egyptische Taffeh-tempel, van het mu seum Op 9 en 10 november houdt het museum een Troje- weekeinde. Dan wordt het dier door leerlingen van basis school Het Klankbord ge bruikt bij een spekstakelstuk over de Trojaanse oorlog. Als ware Griekse soldaten komen zij dan uit de buik van het paard geklauterd. Het speksta kelstuk wordt op zaterdag- en zondagmiddag vanaf half vier opgevoerd. Daar voorafgaand en daarna zingt zangeres Riek je Bakker oud-Griekse hym nen. Het Troje-weekeinde is georganiseerd naar aanleiding van de expositie Schliemann's Troje over de opgravingen van deze Duitse archeoloog. Tij dens het Troje-weekeinde zijn er ook speciale rondleidingen. ADVERTENTIE Thuisbankieren doe je met de Postbank. LISSE De groep Windfall treedt zaterdagavond op in De Gewoonste Zaak aan de Schoolstraat 11 in Lisse. Het optre den is onderdeel van de countrydansavond van de North- Hill Country Dancers. Windfall, dat acht muzikanten telt, speelt moderne Amerikaanse countrymuziek. Ook eigen nummers staan op het repertoire. De zaal gaat om acht uur open, het concert begint om negen uur. Toegang kost tien gulden. KEURIGE HEER ZOEKT fl.10.000 De oplossing voor meneer? Even bi| de Gemeenleli|ke Kredietbank Leiden langs gaan Hél adres voor persoonli|ke jeningen lol II 30.000,- Snel geregeld, geheel op de per- soonh|ke situatie toegesneden, dus zonder latere problemen Bovendien kent zo'n lening van de GKB een laag rentetarief en soepele aflossmgsvoorwaarden. Ook interessant voor u9 Van harte welkom op werkdagen van 9.00-12.30 uur en donder dagavond van 17.30-19.30 uur Of bel voor nadere informatie. /^NK GOED VOOR VlTB UW LENING Gemeentelijke Kredietbank Leiden Breestraat 24. Postbus 11300, 2301 EH Leiden tel 071-254145 Niet voor iedereen, maar misschien wel voor u is dit handige schoudertasje bedoeld. Hebt u een autoradio met een 'diefstalslede' dan is d tasje ideaal om uw radio in mee te nemen. Het wordt van u na h opgeven van een nieuwe abonnee Deze ontvangt onze krant de eerste 2 weken gratis r" I Noteer als r j Dhr/Mevr.: abonnee ingaande: Postcode/plaats: Telefoon:(voor contrc Deze ontvangt de krant de eerste twee weken gratis. Daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand (automatische betaling) f 25,70 kwartaal (automatische betaling) f 76,60 kwartaal via acceptgiro f 78,60 Stuur als dank de schoudertas naar: [jij ii rr.i ii» jij i i ijjaiuj

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 9