LEIDEN OMGEVING epziekte slaat vooral toe jan de Lammensehansweg Ccid6cSoutmit ferdachte moord niet gediend van avances slachtoffer LSteeds vaker geconfronteerd i met georganiseerde misdaad' Goed op tijd üdócQowuxnt VRIJDAG 9 AUGUSTUS 1991 uurtje loopt uit hand SIDEN Een 34-jarige z eht door de politie voor nader verhoor pegenomen in verband met het uit banden van een kelderbox aan de Ha- V kshorst. De opslagruimte behoort toe vrouw van 40 jaar. Rond kwart i vannacht bleek de box in brand staan. De deur was geforceerd en lengebroken. De kelder brandde geheel t. In de buurt werd de zwerver aange- jffen, die vertelde dat bij het aansteken een sigaret in de buurt van de box 'grote flits' was ontstaan. De politie idervraagt de man vandaag nog over de iste toedracht van de zaak. Vrouwengezondheids centrum zoekt vrijwilligsters LEIDEN Het Vrouwengezond heidscentrum Hara is driftig op zoek naar vrouwen die de zich willen be zighouden met de publiciteit rond het nog jonge centrum. Daarnaast heeft het centrum ook vrijwilligsters nodig voor het inloop-spreekuur, de docu mentatie, de organisatie van cursus sen en activiteiten voor migranten. Wie als vrijwilligster of als stagiaire bij het gezondheidscentrum actief wil zijn kan contact opnemen: Vrouwen gezondheidscentrum, Bonairestraat 4, Leiden, tel: 233209. Forums in kader van introductieweek LEIDEN De Leidse studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen organiseert volgende week drie forumdiscussies in het kader van de introductie- en El Cidweek. Dinsdag 13 augustus: Diplomaat..at home in all countries. Over de beteke nis van een diplomaat voor zijn land. Forumleden zijn de ambassadeurs van Mexico, Finland, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Voorzitter: oud-politicus J. Voorhoeve, nu directeur van Clingendael. Plaats: Groot Auditorium, Rapenburg 73, 20.00 uur. Woensdag 14 augustus: Advocatuur zonder grenzen. Voordracht van be kende strafpleiter mr. M. Moskowicz sr.. Plaats: LAK-gebouw, zaal 011, Cleveringaplaats 1, 20.00 uur. Donderdag 15 augustus: Media en conflict. Over de rol en de invloed van de media op internationale conflicten. Forumleden: Fons de Poel, Pieter Varenkamp, Willibrord Frequin en Peter Hattink. Plaats: Groot Auditori um, Rapenburg 73, 20.00 uur. Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk. Forse buit bij inbraak Woudbes LEIDEN Een gezin aan de Woudbes in de Meren- wijk dat terugkeerde van vakantie bleek aardig wat bezittingen te zijn kwijtge raakt tijdens hun afwezig heid. Dieven hadden de voordeur van de woning geforceerd en de nodige spullen meeg nomen. Tot de buit behoor den onder meer twee bont jassen, zilveren voorwer pen, sieraden, een videoca mera en 6000 gulden aan contanten. Ongewenst bezoek in Hotel Savoy KATWIJK Drie mannen hebben gister avond ongeveer vijfhonderd gulden gestolen uit tassen van het personeel van Hotel Sa voy aan de Katwijkse boulevard. Eén van de drie dieven hield het baliepersoneel be zig, zodat de twee anderen konden naar de beneden verdieping konden glippen en het geld wegnemen. Toen het drietal weer vere nigd was, bespeurde een personeelslid van Savoy onraad door het merkwaardige ge drag van de eerste man. Nadat de ongewen ste bezoekers het hotel hadden verlaten, werd de politie ingelicht. Even later werden twee van de drie insluipers aangehouden. Het waren twee 18-jarige Hagenaars. Tela] )NIQUE ROSO DEN De beruchte iekte heeft de afgelo- maanden flink huis- Duden in Leiden. De 'getaste bomen zijn in- dels in stilte verwij- Aan de Lammen- .nsweg sneuvelde het )tste aantal: twaalf bo- moesten worden ge- hebben tot nu toe der- sn?5n£ftePen het afgeleêd tegen de i Vananme^ d*e wordt verspreid de iepenspintkever, die n in deze boomsoort nes- Het beestje boort minus- i gaatjes in een boom en idaar eitjes. Na zes weken n - reparole uitgekomen en vliegen schimmelsporen mee, die zich al op de aangetaste boom be vonden. Daarmee worden an dere bomen besmet. „Ze heb ben een vluchtmogelijkheid van zo'n zes kilometer", ver telt J. Klijnstra, boomdeskun- dige bij de directie Groen van de gemeente. De schimmel zet zich af in de houtvaten van een iep, die daardoor langzaam afsterft. Afhankelijk van de structuur van de boom kan dat twee tot vier jaar duren. „Als je de na tuur zijn gang laat gaan, komt die boom vanzelf wel een keer op je huis terecht maar dat proces willen we natuurlijk voor zijn", aldus Klijnstra. Herbeplanting Daartoe bestaan verschillende mogelijkheden. Allereerst kunnen de zogeheten broedbo- men, waarin de eitjes zijn ge legd, worden verwijderd. Daarnaast werd de afgelopen drie jaar geëxperimenteerd met een antistof op eiwitbasis, waarmee de schimmel wordt bestreden. „De resultaten zijn nog niet duidelijk zichtbaar maar ik sta er zelf wat scep tisch tegenover". Klijnstra zegt dat het van het grootste belang is dat iepziekte in een vroeg stadium wordt geconstateerd. Hij ondervindt daarbij nogal wat hinder van de bezuiniging die twee jaar geleden op het ministerie van landbouw en visserij werd doorgevoerd: de subsidie die de plantenziektekundige dienst kreeg voor bestrijding van de ïepziekte, werd afge bouwd. „Het enige wat zij nu nog kunnen doen is zoveel mogelijk helpen bij controles maar alle kosten voor verwij dering van zieke bomen zijn nu voor eigen rekening van de gemeente of de particulieren. En afhankelijk van de plaats waar de bomen staan, kan dat nog aardig oplopen". De afgelopen twaalf jaar heb ben drie- tot vierhonderd ie pen in het Leidse het loodje moeten leggen. Slechts een klein deel daarvan werd her- beplant. Dat gebeurde zoveel mogelijk met resistente soor ten, iepsoorten die tegen de iepziekte zijn bestand. Veel heeft dat echter volgens Klijn stra niet geholpen. De gemeentelijke boomdes- kundige heeft dit jaar twee 'vluchten' van iepenspintke- vers meegemaakt en verwacht snel de derde en laatste van dit jaar. Hij hoopt dat de insec ten, die het liefste uitvliegen bij een zuidwestelijke wind, niet de kant van de Burcht op gaan. „Als de monumentale iep daar, die boven de stad uit torent, het slachtoffer wordt, zou dat wel hèèl triest zijn". Zijn verwachting is dat de res terende iepen aan de Lam mensehansweg, „waar toch al een groot gat is geslagen", de volgende in de rij zijn. Aan de Lammensehansweg i i aantal zieke bomen geveld ZES JAAR GEËIST VOOR DODEN FILIPIJNSE STUDENT lONIQUE ROSO VEL IT IDEN/DEN HAAG or de Haagse recht- jk heeft officier van jitie mr. J. van Ek gis- pn zes jaar gevangenis- kf geëist tegen een 23- jge man uit Zwitser- d. Hij zou op 29 decem- vorig jaar in een ap- tement aan de Lange- ■aar icht een Filippijnse stu- 'Pie jit hebben vermoord. slachtoffer, wiens identi- officieel nog steeds niet is had de verdachte seksueel be naderd. Die was daar niet van gediend. Moore had hem ver teld dat hij veel geld kon ver dienen als fotomodel. Om één en ander te bespreken hadden ze elkaar al twee keer eerder ontmoet en vaker telefonisch gesproken. Voor de definitieve bezegeling van de samenwer king was een afspraak ge maakt voor 29 december, de dag waarop de moord zou zijn gepleegd. Na enkele whiskeys bij Moore thuis, een diner in kleine kroegentocht was het tijd om tot zaken te komen, vond Moore. jdt uitgegaan dat het de 38- n ,e ge Filippijn Mark Moore is, „Het was half twaalf 's avonds c wou zo langzaam eens huis, om mijn verjaardag met mijn vriendin te vieren. Moore lokte me echter onder valse voorwendels naar zijn woning", vertelde de verdach te gisteren in vrijwel vlekke loos Nederlands. „Ik stond binnen, en plotseling stond hij achter mij, met een mes. „Ik hou van je. Ik wil je", zei hij. Ik was verlamd van angst, ik Moore zou een broche van de kleding van de verdachte heb ben gerukt. Uit angst en vol tegenzin knoopte de laatste onder dreiging van het mes zijn overhemd open. Toen dat niet snel genoeg ging, zou het slachtoffer de verdachte de kleren van het lijf hebben ge scheurd. Korte tijd liet de ver dachte toe dat Moore seksuele handelingen met hem ver richtte. „Het was vernederend voor mij. Ik kon het niet lan ger meer aan. Toen heb ik hem bij zijn nek gepakt". Moore, student aan de Webster University, schepte vaak op over zakenrelaties met belang rijke politieke leiders. Zijn va der zou een modellenbureau hebben en fotograferen voor Penthouse en Playboy. Hij be naderde vaker jongens, eerst met het verhaal dat hij hen wilde fotograferen, later met seksueel getinte .voorstellen. De Zwitserse verdachte was 15.000 gulden in het vooruit zicht gesteld als hij meewerkte aan een fotoserie voor de pro motie van het Alphense the mapark Archeon. Officier van justitie Van Ek wilde niet meegaan in de ver onderstelling dat de verdachte uit noodweer zou hebben ge handeld. Hij betwijfelde dat de dreiging met het mes ernstig genoeg was om Moore op deze manier te lijf te gaan. In zijn requisitoir stelde hij wel dat het niet de opzet van de ver dachte was Moore te doden. Maar hij achtte doodslag wel bewezen. De verdachte was uit wroe ging uiteindelijk zelf op 12 maart naar de Leidse politie gegaan om zichzelf aan te ge ven. Ook al had zijn vriendin hem dat afgeraden. Hij had ge lezen dat een ander, een 22-ja- rige Leidenaar, was aangehou den op verdenking van moord. Toen het lijk van het slachtof fer twee maanden na de moord werd ontdekt had het een speelgoedtijger in de ar men. het lijk en het apparte ment waren bezaaid met foto's van naakte jongens. Op het li chaam lag ook het boek 'So meone like you' van Roald Dahl. Van Ek wilde weten waarom die foto's op het li chaam waren gelegd. De verdachte kon zich niet herinneren dat hij het lichaam had getooid met al deze voor werpen. Ook het Pieter Baan- Utrecht, waar de n verdach- wordt onderzocht, kon geen definitief antWoord op die vragen geven. Uit dat on derzoek zou ook zijn gebleken dat de Zwitser als gevolg van alcoholgebruik en psychische problemen verminderd toere keningsvatbaar was. Voor Van Ek stond echter vast dat de verdachte op grondige wijze had geprobeerd alle spo ren van zijn betrokkenheid bij de moord uit te wissen „Het glas waar hij uit had gedron ken, was schoongespoeld. Fo to's en papiertjes waarop zijn naam stond vermeld, waren weggehaald. De doosjes van zijn merk sigaretten werden zorgvuldig verbrand". Het uit wissen van sporen was voor hem reden om de verdachte „vrij koelbloedig" t De advocaat van de verdachte, mr. R. Heeren, hield de moge lijkheid open dat iemand an ders het slachtoffer had ver moord. Hij voerde daarvoor getuigenverklaringen aar waaruit zou blijken dat studie genoten Moore ook na 29 de cember nog hadden gespro ken. Eén van die verklaringen kwam van de 22-jarige Leide naar, die aanvankelijk als ver dachte gold en enige tijd heef vastgezeten. Ook verwee Heeren naar eerdere gevallen waarin iemand na een a „als uit de dood opstond", om de eenvoudige reden dat de persoon nog niet dood was. De officier van justitie trok de betrouwbaarheid van één van die verklaringen „De getuige die dat blowend voorwaart waarde aan zijn moet worden gehecht, valt betwisten". Uitspraak 22 augustus. i twijfel, ei, ging al dus of er uitspraak 3 KOPSTUKKEN rlevej In deze serie portretten van Leidse magistraten en ge zagsdragers. Vandaag: de officier van justitie. j>E OFFICIER VAN JUSTITIE: lEIDEN Het Openbaar linisterie is nauw betrokken jj de reorganisatie die onder moet leiden tot de sa kenvoeging van rijks- en ge- mtepolitie in 1993. De po- in de regio Hollands-Mid- wordt ingedeeld in acht Iksiseenheden. De reorganisa- heeft mede tot gevolg dat werkterrein van hoofdof- ier van justitie mr. I Klop- r-Gerretsen aanzienlijk lordt uitgebreid. De voorbe- feidingen nemen zoveel tijd k beslag dat zij zich nog maar k beperkte mate met het ei- bnlijke officierswerk bezig- oudt. Op het Kantongerecht al men haar zelden zien, ze is ioral belast met de zwaarde- loewel een verdachte veelal rste instantie met de po- te maken zal krijgen, is uiteindelijk de officier in justitie die beslist of ie- voor de rechter moet irschijnen. Wanneer belandt :n dossier op het bureau van officier? Jopper: „Om overbodig 'erk te voorkomen maken •litie en justitie afspraken zaken waarin wel en in geen proces-verbaal worden opgemaakt. Za- als moord en doodslag, (vervallen en inbraak zijn zo dat daarvoor meteen de Ifficier moet worden inge- ieht. Die kan aan de rechter- isaris een bevel tot be- 'aring vragen, zodat zo ie mand voorlopig niet meer op straat komt. Ik heb overigens onlangs weer overleg gevoerd met de politie over de zaken die doorgestuurd moeten wor den. Het komt nog veel te vaak voor dat zaken ingezon den worden die eigenlijk niet voor vervolging in aanmer king komen. We moeten prio riteiten stellen en zwaardere delicten staan dan hoger op de lijst dan fietsendiefstallen. We proberen ons vooral te richten op zware criminaliteit en georganiseerde misdaad. De tijden dat dit soort zaken in Leiden niet voorkwam, lig gen helaas achter ons. We hebben dit jaar al vijf moor den gehad Daar moet steeds een heel rechercheursteam op gezet worden. Dat kost ontzet tend veel mankracht. We worden steeds vaker gecon fronteerd met georganiseerde misdaad. Dergelijke organisa ties zijn niet plaatsgebonden". Bewijsvoering Naast het belang van de zaak zijn er nog andere redenen om van verdere vervolging af te zien. Met de geruchtma kende vrijspraak van IRA- verdachten is weer gebleken hoe moeilijk het voor het Openbaar Ministerie kan zijn voldoende bewijs te vergaren. „Als we er niet in slagen het bewijs rond te krijgen, is het ook niet te verwachten dat de rechter tot een veroordeling zal komen. Dat is dan een re den om de zaak te seponeren: een sepot op technische gron den. Vooral in verkrachtings zaken is de bewijsvoering ont zettend moeilijk, zeker als er geen getuigen zijn of alles zich enige tijd geleden heeft afgespeeld. Bij hele ernstige gevallen besluiten we wel eens om de zaak toch door te zetten. Dezelfde problemen doen zich voor bij incest. Daar lig ik eerlijk gezegd wel eens wakker van". Maar het geldt niet alleen voor zedendelicten. Klopper: „Het is ook frustrerend als je professionele fraudeurs vrijuit moet laten gaan. Je probeert je werk zo goed mogelijk te doen. Als het onderzoek niets oplevert en ook in hoger beroep blijft een veroordeling uit, dan houdt het helaas op. Voor de slachtoffers is het na tuurlijk moeilijk te verkrop pen wanneer we van vervol ging moeten afzien. We nodi gen de mensen uit om uitleg te geven. Dat zijn moeilijke momenten. Over het niet-ver- volgen kan men zich overi gens beklagen bij het Ge rechtshof. Het Hof kan beve len dat er alsnog vervolgd moet worden. Dat gebeurt hoogst zelden. Maar het idee dat drie rechters zich over de zaak hebben gebogen, maakt makkelijker te verdragen." Fouten Strafpleiters zullen nooit na laten de rechter te wijzen op vormfouten van de tegenpar tij. Geregeld kunnen we in de krant lezen over de misslagen en vergissingen van het OM die ertoe leiden dat verdach- aandacht voor slachtoffers". FOTO: STEPHEN EVENHUIS ten aan een veroordeling ont komen. Is de kritiek terecht? „Natuurlijk gaat er nog wel eens iets mis. Maar wanneer heeft u voor het laatst gelezen dat er zoiets in Den Haag is gebeurd? Aan successen wordt veel minder aandacht geschonken. De berichtgeving is vaak onjuist. Laatst las ik weer dat verdachten op vrije voeten kwamen, omdat het Openbaar Ministerie de zaken in hoger beroep niet tijdig voor het gerechtshof had kunnen brengen. Maar die en helemaal niet „Een probleem is wel dat din gen zich soms buiten ons ge zichtsveld afspelen. Als een dagvaarding moet worden uitgereikt aan iemand die ge detineerd is, dan gebeurt dat door een administratief mede werker van gevangenis of huis van bewaring. Als daar iets fout gaat, dan valt dat on der je verantwoording, maar je hebt er toch weinig invloed op. Strafvordering is met de nodige waarborgen omgeven. Er zijn veel regels om de ver dachte te beschermen. Dat is terecht, maar ik vraag me af of het juist is als hele kleine fouten enorme gevolgen heb ben. Dat zou wel wat versoe peld kunnen worden". De afgelopen jaren is door het Openbaar Ministerie nogal eens het veelbesproken arti kel 140 Wetboek van Straf recht in stelling gebracht. In eerste instantie werd de bepa ling aangegrepen in een ove rigens weinig succesvolle po ging gewelddadige krakers aan te pakken. Het artikel da teert al uit de vorige eeuw, maar leidde een sluimerend bestaan. Vanwaar deze he rontdekking? „Het artikel is in het begin van de jaren tachtig weer in de belangstel ling komen te staan. Sinds die tijd worden we in toenemen de mate geconfronteerd met de activiteiten van de georga niseerde misdaad. Het arikel stelt strafbaar de deelneming aan een misdadige organisatie en wordt nogal eens telastege- legd bij grootschalige belas tingfraude en milieumisdrij ven. Ook daar is bewijs vaak moeilijk te leveren". Slachtoffers Het Bureau Slachtofferhulp in Leiden heeft wel eens de klacht geuit dat slachtoffers slecht op de hoogte worden gehouden van de vervolging van daders. Mensen die nog steeds wachten op een uitno diging om de terechtzitting bij te wonen komen tot de ont dekking dat de zaak allang is voorgekomen Dat is zeker zuur als iemand de strafrech ter had willen verzoeken de dader ook te veroordelen tot betaling van schadevergoe ding. „Dat komt nu nog hoogst zelden voor. Er is te genwoordig aanzienlijkmeer aandacht voor slachtoffers. Ook de automatisering heeft daar verbetering in gebracht. Als er iets fout dreigt te gaan, begint het systeem te piepen." Maandag start rioolonderhoud Houtkwartier LEIDEN Maandag starten de werkzaamheden aan de riolering in de Faljerilstraat, de Eijmerspoelstraat en de Dieperpoellaan. Eerst wordt de wegverharding verwijderd. Daarna wordt het oude riool eruit gehaald en het nieuwe aangebracht. De werk zaamheden zullen tien weken duren. Bewoners wordt verzocht de auto's elders te parkeren en het huisvuil bijvoorbeeld op de hoek van de straat neer t zetten. Zowel thuis als op reis zal dit handig opvouwbare quartz wekkertje u zeker goed van pas komen. Ondanks het bescheiden formaat heeft het een groot aantal functie mogelijkheden. Het wordt van u na het opgeven van een nieuwe abonnee. Deze nieuwe lezer krijgt de krant de eerste twee weken gratis bezorgd. Noteer als n Dhr./Mevr.: abonnee ingaande: I straat: I Postcode/plaats: Telefoon:(voor contr< Deze ontvangt de krant de eerste twee weken gratis. Daarna wordt hel abonnementsgeld betaald per: maand (automatische betaling) f 25,70 kwartaal (automatische betaling) f 76,60 kwartaal via acceptgiro f 78,60 Stuur als dank het reiswekkertje naar: Naam: Straat: Postcode/plaats: Stuur deze bon in een open envelop - postzegel niet nodig - naar d Leidse Courant, antwoordnummer 998, 2501 VC Den Haag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 9