Mislukte komedie el spektakel, maar geen grof gedoe Subsidie voor kleiner aantal filmmakers bepleit geen film wil worden KUNST/RTV/FILM Kunstenaars brengen 'broodoffer' aan zee SPANJAARD DIRIGEERT OPERA AIDA IN AMSTERDAM Theaterstuk dat maar DEN HAAG De over heid zou een kleiner aan tal filmmakers moeten steunen zodat deze doorlo pend aan het werk kun nen blijven. De bijdrage per film kan dan omhoog omdat er minder films hoeven te worden gefi nancierd. Dit is één van de aanbevelin gen in een evaluatie-onder- zoek naar de twee Nederland se filmfondsen, dat in op dracht van het ministerie van WVC is gehouden door het Utrechtse Bureau Driessen. Momenteel maken veel regis seurs maar één of twee keer een film, zo blijkt uit het rap port aan het Productiefonds en het Filmfonds. De fondsen kennen jaarlijks ruim twaalf miljoen gulden toe voor de produktie van films. Dit be drag ontvangen zij van het mi nisterie. Die middelen zouden, om een verbetering van de kwaliteit van de films te be werkstelligen, voornamelijk terecht moeten komen bij ma kers die hun sporen al hebben verdiend. Uitkomsten De onderzoekers stellen dat de beide fondsen zich „consciën tieus" wijden aan hun taak. Ondanks dat is in het rapport een aantal kritische kantteke ningen te lezen. De besteding van veel geld en tijd aan het op weg helpen van jong talent, zoals het Productiefonds en het Filmfonds nu doen, be hoort volgens de onderzoekers van Driessen niet tot de doel stellingen van de fondsen. Het onderzoek leidt bij de be oordeling van de kwaliteit niet tot eenduidige uitkomsten. Volgens twintig deskundigen, die voor het onderzoek tien Nederlandse films beoordeel den, is er op de kwaliteit van deze zogenaamde topfilms nogal wat aan te merken. Vooral op scenario's en regie is veel kritiek. Maar wat de technische aspecten betreft als camerawerk, belichting en ge luid voldoen de Nederlandse films „ruimschoots aan de in ternationale maatstaven". De onderzoekers doen het voorstel de huidige structuur van twee fondsen te wijzigen. Aanbevolen wordt één filmin stituut op te richten met een drietal „beperkte en duidelijk gescheiden" doelstellingen: het stimuleren van de markt, fi nanciering van hoogwaardig kunstzinnige films en een aan vullende opleiding voor jonge veelbelovende regisseurs. Zorgwekkend Wat de financiering van de films betreft vallen er momen teel zorgwekkende ontwikke lingen te bespeuren, aldus het rapport. De produktiekosten zijn sterk gestegen, maar de subsidies zijn niet meege groeid. Verder is de belangstelling van de zijde van de televisie, na een korte hausse, terugge lopen. Deze situatie zou kun nen worden verbeterd door de marktsector- opnieuw bij de produktie van films te betrek ken. „De financiering zou daarnaast dusdanig moeten zijn dat producenten belang hebben bij de marketing van hun produkt. Dit kan, aldus de onderzoekers, bij voorbeeld gebeuren door een toeslag te betalen op ieder verkocht bios coopkaartje. VRIJDAG 9 AUGUSTUS 1991 Prinsengrachtconcert met pianist Andrei Gavrilov AMSTERDAM Het inmiddels vermaarde 'Prinsengrachtconcert' vindt dit jaar plaats op 23 augustus. Het optreden, dat om half negen 's avonds begint, kan door iedereen worden bijgewoond omdat het zich afspeelt op een aan tal Amsterdamse dekschuiten, die zijn afge meerd tegenover het Pulitzer Hotel aan de Prinsengracht. De beroemde pianist Andrei Gavrilov zal tijdens dit concert werken van Chopin en Prokofiev ten gehore brengen. Het gratis toegankelijke concert trekt jaarlijks dui zenden muziekliefhebbers, die vanaf de grachtkant, bruggen en boten genieten van dit typisch Amsterdamse evenement. Samen met de sfeervolle illuminatie van de grachtenge vels, de bomen en de vlakbij gelegen Westerto ren zorgt dit openlucht-concert voor een jaar lijks 'zomeravondsprookje'. Muziektheater gaat reserveringen strenger regelen AMSTERDAM Om te leurgestelde concertbe zoekers, die geen kaartjes meer kunnen krijgen omdat een voorstelling is 'uitverkocht', tegemoet te komen, gaat het Amster damse Muziektheater zijn reserveringen strenger regelen. Van te voren dienen binnen een week na reservering te zijn af gehaald, dan wel schrif telijk betaald (en dat kan vanaf het nieuwe seizoen ook met de credit card). muzikale leiding van Ed Spanjaard wordt van 30 au- en met 14 september in de Amsterdamse Sporthal de opera Aïda van Giuseppe Verdi uitgevoerd. Na het gro- van de voorstellingen van Aïda, die vorig jaar in Den plaatsvonden, besloot de Stichting Aïda Amsterdam deze dit jaar naar de hoofdstad te halen. In totaal werken 350 musici en dansers aan de zes uitvoeringen mee. Het Re- Orkest is voor de begeleiding aangezocht, terwijl diva Maria Chiara de titelrol vertolkt. Ed Spanjaard is sinds als hoofdvakdocent orkestdirectie werkzaam aan het Conservatorium in Den Haag. Hij studeerde piano én Amsterdam en Londen, werd in 1982 de vaste diri- het Nieuw Ensemble, een in moderne muziek gespecia- frd gezelschap. Daarnaast leidde hij vrijwel alle Nederlandse Jsten, waaronder het Concertgebouworkest. In de functie 1 assistent werkte Ed Spanjaard met wereldberoemde diri- als Bernard Haitink, Herbert von Karajan en Sir Georg Naast zijn dirigentschap treedt Spanjaard ook op als pia- Hij begeleidde de zangeressen Elly Ameling, Elisabeth Sö- en Frederica von Stade en voerde onlangs als pianist- verschillende concerten van Mozart uit. Ed bewoont een appartement centrum van Am- Ingeklemd tus- twee andere naam- 3&30 Idjes is de naam van de g-gn, die op diverse be- 24.40 |mde Europese podia de 115.00 tgeerstok heeft ge- 80-00r&-j j- 162.00 aaid en die over een -Ir maanden zijn muzi- Me interpretatie ver- 49.00 idt aan Verdi's popu- ^jj'ste werk, amper te le- 422.oo t. Even bescheiden als -i behuizing is de 42-ja- 43oö e dirigent zelf. „Ik ben 65.30 it belangrijk, het gaat 52^ken om de muziek", 247.50 idt Ed Spanjaard. 23.00 91.10 irentegen geeft hij grif toe - hij in staat is veel verschil- de dingen door elkaar te in. Op 14 juni trad hij in het Ier van het Holland Festi val met zijn Nieuw Ensemble op in de Kleine Zaal van het Concertgebouw in Amster dam. Op het programma ston den werken van drie heden daagse Spaanse componisten. Een week later stond hij voor het orkest van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, dat composities speelde van Debussy, Wagner en Tsjaikov- sky. Bovendien zijn inmiddels de repetities voor Aïda begon nen. Modern of klassiek,' ka mermuziek of opera, dirigeren of pianospelen, de bedacht zaam door het leven gaande Ed Spanjaard schijnt er noch zijn hand noch zijn dirigeer stokje voor om te hoeven draaien. Spanjaard: „Hans Rosband, die na Boulez de belangrijkste di rigent was op het gebied van moderne muziek, zei altijd dat het dirigeren van klassieke meesterwerken hem inspireer de tijdens het spelen van he dendaagse composities. Zo voel ik dat ook. Als ik net Verdi of Mozart heb gedirigeerd, ver geet ik niet dat ook moderne werken grote lijnen, span ne en kleur be vatten. En omdat ik mij veel met moderne muziek bezig houdt, overzie ik omgekeerd heel snel de complexere ge deelten, die in de klassieke muziek voorkomen. Mijn ver mogen wordt door die wissel werking steeds meer ge scherpt. Op het moment dat ik dirigeer, ben ik in staat mij volledig op dat ene stuk te concentreren. In mijn onder bewustzijn dragen alle andere werken, waar ik mee bezig ben geweest, toch hun steentje bij. Uiteindelijk blijken alle muziekstukken op de een of andere manier aan elkaar ver want te zijn'. Omdat Ed Spanjaard zich mo menteel zowel met Wagner als met Verdi bezighoudt, sprint hij naar zijn vleugel om ook de verwantschap tussen deze twee in 1813 geboren opera reuzen, die volgens velen el- kaars tegenpolen waren, aan te tonen. Spanjaard grijpt naar partitu ren en laat horen hoe gedeel ten in de grote aria van Aïda sterk doen denken aan die van Elsa uit 'Lohengrin'. Ook het vredige einde van Wagner's 'Tristan und Isolde' lijkt op het slotduet in Aida. In beide stukken wordt met bijna iden tieke muzikale middelen de hemelpoort geopend. Summier Het Nieuw Ensemble, dat van af 1982 door Ed Spanjaard wordt geleid, bestaat uit een basisbezetting van tien musici, die in verschillende formaties optreden. Tijdens het concert van 14 juni in de Kleine Zaal van het Concertgebouw waren publiek nauwelijks zichtbare aanwijzingen van Ed Span jaard al genoeg om de leden van het ensemble aan te zetten tot een uitvoering die perfect was in timing, balans en inter pretatie. Voor de Aïda, met haar 350 uitvoerenden, lijkt er op het eerste gezicht toch heel wat groffer geschut voor de dag gehaald te moeten wor den. Spanjaard: „In de sporthal, die overigens helemaal doortrok ken zal zijn van de sfeer van Aïda en waar een speciaal akoestisch systeem wordt aan gebracht, heb je natuurlijk tijd nodig in het reine te komen met de grote afstand. Het scheelt echter wel dat we ook in die ruimte kunnen repete ren. Natuurlijk moet ik tijdens de uitvoeringen van Aïda ge bruik maken van een rijk sca la aan bewegingen. Daar zijn ook grote gebaren bij, maar dat betekent zeker niet dat het een grof gedoe wordt. De tech niek en de muzikaliteit blijven altijd dezelfde, ook al moet er tijdens zo'n grote produktie een onmiskenbare autoriteit van de dirigent uitgaan. Daar mee bedoel ik dan niet de dwingende autoriteit van een Mengelberg of een Toscanini, want de tijd dat je als een po tentaat voor een orkest kunt staan, is voorgoed voorbij. En dan zitten er in de Aïda ook heel wat introverte en ontroe rende gedeelten, die een prachtige tegenstelling vor men met die enorme massascè nes vol power'. Spektakel Naar aanleiding van de Aïda- produktie van vorig jaar in Den Bosch bleek dat 75 pro cent van de bezoekers nooit eerder naar een opera was ge weest. Het waren waarschijn lijk vooral de spektakelscènes, waar het publiek op afkwam. Spanjaard: „Het zijn inderdaad de bekende melodieën als het grote triomfkoor, die de men sen nieuwsgierig maken. In feite heeft Verdi daarmee zijn eigen reclametune gemaakt. lie denkt met 'Switch' mzelfde stijlvolle, uiterst umoristische, soms sek- teel prikkelende 'Victor- Victoria' te gaan zien, zal ïleurgesteld de bioscoop erlaten. Blake Edwards ;omt zelfs niet in de murt van deze rolprent, !ie hij aan het begin van e tachtiger jaren ver- aardigde. zijn recente werk probeert ij op komische wijze de pro lemen te verwerken die mo- erne relaties met zich mee- rengen. Maar je moet wel heel erg van lachen houden, willen de mondhoeken bij het zien van 'Switch' enigszins omkrullen. Na de oplichtende condooms in 'Skin Deep' waarmee hij de aidskwestie aandacht gaf, laat hij nu een man in de huid van een vrouw kruipen. Het eerste deel van de kome die ziet er nog veelbelovend uit, maar al snel wordt het een behoorlijk bespottelijk verhaal. Blake mist elke kans om, zelfs binnen een komisch raam werk, te laten zien welke rol de seksualiteit speelt bij man nen en vrouwen ofwel hoeveel zich in de fantasie en hoeveel zich echt in bed afspeelt. Ellen Barkin speelt de rol van de onuitstaanbare 'vrouwengek' Steve Brooks, die na door drie vriendinnen om zeep te zijn geholpen, op aarde terugkeert dankzij de gezamenlijke in spanning van God en de dui vel. Ze willen hem een lesje leren en eens kijken hoe hij reageert als hij wordt belaagd, bekeken en bespot. Steve krijgt dus als het ware een tweede kans, maar zal dan pas weer man worden als hij één vrouw kan vinden die hem aardig vindt. Ellen Barkin is leuk in haar rol van Amanda Brooks. De vliesdunne humor wordt ge vonden in haar mannelijke op treden. Zo gaat ze wijdbeens door de wereld en blijft pro blemen houden met hoge hak ken. Ondertussen combineert zij haar mannelijke hardheid met haar vrouwelijke gesle penheid. De film loopt echter hopeloos vast als Wal ter Stone (een rol van Jimmy Smits) Amanda in haar slaap zwan ger maakt. Dan valt er echt niets meer te redden en wordt overduidelijk aangetoond dat 'Switch' niet meer is dan flau- Desperate Hours. Speelfilm met Mickey Rourke, Anthony Hop kins, Mimi Rogers en Lindsay Crou- se. Regie: Michael Cimino. Idoor HANS PIËT Een theaterstuk bewerken zodat het geschikt wordt voor het witte doek, blijkt moeilijker dan menig re gisseur wil toegeven. 'Des perate Hours' is opnieuw een prachtig voorbeeld van hoe het niet moet. Het is een theaterstuk dat maar geen film wil wor den. Zelfs regisseur Mi chael Cimino ('The Deer- hunter') slaagt er, on danks het fascinerende begin, niet in de theater lichten te doven. Soms is Cimino briljant, maar vaker kan hij het nauwelijks boeiende verhaal van Joseph Hayes, dat deels op ware fei ten is gebaseerd, geen enkele waarde meegeven. Het begin van de film, dat veel weg heeft van een ZZ Top-video- clip, oogt veelbelovend in zijn gestileerde vormgeving en met zijn vele clichés. Even bestaat het idee dat een spannende thriller zich voor de ogen van het publiek zal ontvouwen wanneer een advocate in haar Jaguar cabriolet bij het ge rechtshof komt aanrijden. Niet veel later blijkt dat de gang ster in de rechtzaal en de beeldschone advocate gelief den zijn. Ze helpt hem zelfs ontsnappen en niets lijkt een film vol passie, vuur en actie in de weg te staan. De weg naar een thriller waarvan je kippevel krijgt, ligt open. Hoe anders kan het lopen. De gangster (een rol van Mickey Rourke) gijzelt samen met twee handlangers het gezin van Tim en Nora Cornell (An thony Hopkins en Mimi Ro gers) en daarmee stort de hele rolprent in elkaar. 'Desperate Hours' biedt daarna niet meer dan wat cliché's als de psychologie rond een gijze lingsdrama met brutale misda digers en bange slachtoffers. Behalve zijn voorspelbaarheid zit er ook nauwelijks kleur in de film omdat vrijwel alles zich op één, plaats afspeelt, na melijk het huis van de Cor nells. Met een beetje fantasie zie je het toneel van een schouwburg door het witte doek heen. De enige afwisse ling bieden de beelden van het politie-ondèrzoek. Door zijn voorspelbaarheid is het een langdradige, saaie film, waarin de acteerpresta ties niet verder komen dan de middelmaat. Hopkins trekt al zijn acteerlessen uit de kast om overtuigend over te komen in zijn rol van angsthaas en Rourke probeert de dreiging die zijn vak als gangster met zich meebrengt, waar te ma ken terwijl hij met elke mi nuut die verstrijkt de greep op de zaak verliest. Het is bijna vanzelfsprekend dat de slechte verhouding tussen het echt paar aan het begin van de film aan het einde als sneeuw voor de zon is verdwenen. En na tuurlijk moet de 'slechterik' uiteindelijk het onderspit del- Wie de hoofdlijn enigszins links laat liggen, zal nog wat indrukwekkende scènes kun nen aanschouwen in de bijza ken. Toch zijn die paar parels niet genoeg om dit hysterische, maar voorspelbare verhaal te redden. Michael Cimino, ver antwoordelijk voor 'The Deer- hunter' is een geweldig filmer, maar de rest kan hij beter aan anderen overlaten. Prima toch, als mensen op die manier met opera kennisma ken. Ik had vorig jaar echter niet de indruk dat de aandacht voor de meer verfijnde gedeel ten verslapte. De hele opera werd door het publiek als een groot en machtig brok muziek Met een opera als Aida wordt er een flinke aanslag gepleegd op de emotionele betrokken heid van de dirigent. Als de voorbereidingen naar wens verlopen, heeft Ed Spanjaard van zenuwen echter geen last. „Ik ben meestal aangenaam geënerveerd en voel een posi tieve spanning. Ik heb inmid dels zoveel ervaring opgedaan dat ik nu weet hoe ik mij tij dens de uren voor het optre den het beste kan voorberei den en wat voor mij het goede ritme is. Ik hou de middag zo rustig mogelijk. Even slapen, wat lezen en goed eten zijn heel belangrijk. In de Aïda ko men emoties voor als jaloers heid en wreedheid, die van de opera een enerverende ge beurtenis maken. Mijn eigen betrokkenheid sluit weliswaar heel nauw aan bij de emoties van de hoofrolspelers, maar is toch niet precies dezelfde. Het mag nooit zo zijn dat een diri gent aan het einde van een uitvoering geen pap meer kan zeggen en met zijn hakken over de sloot door de moeilijke Ed Spanjaard: passages is gekomen. Daaren- „Dirigeren is tegen moet je zonder schade op een waar te lopen langs alle gevaarlijke je hee) goed klippen door laveren en daar- oud jn |<unt om ook altijd boven die emo- worden", ties blijven staan". g FOTO: PR Kwetsbaar Ed Spanjaard vervolgt naden kend. „Dirigeren is een vak waar je heel goed oud in kunt worden. Toen ik 23 jaar was liet ik mij veel sneller van slag afbrengen. Musici die te laat komen, slecht licht, tocht, on leesbare partituren, met al die zaken weet je als beginner geen raad. Als dirigent stel je je open naar de muziek en naar de mensen met wie je musiceert. Je laat heel veel van jezelf zien en dat maakt je kwetsbaar. Naarmate je erva ring en techniek groeien word je steeds minder kwetsbaar. Je leert sneller contact te krijgen met de mensen die spelen, je interpretatie over te brengen zonder te dominant te zijn of pedant te lijken. Het naarste wat mij nu nog kan overko men is wanneer ik merk dat een musicus of een hele groep niet op mij reageert. Ik wil niet alleen techniek overbren gen, maar ook een zekere warmte overdragen. Als je die niet voelt teruggloeien, kan dat heel vervelend zijn". SWITCH' rS19g,tfd^W^t voor Greenpeace De Nederlandse Bond van Dansle- organiseert volgend voorjaar een sponsorac- milieu-organisatie Greenpeace. Het gaat dansmarathon die een heel weekeinde in zal nemen. Inmiddels hebben tweehonderd- Nederlandse dansscholen zich voor deze uit- aangemeld. Het principe is simpel. Elk in vrienden- en kennissenkring sponsord te krijgen. Vorig jaar tij actie voor het Rode Kruis beteken- sommige dansparen meer dan vieren- op de dansvloer doorbrachten. Dit keer marathon de titel 'Solo'-dansactie mee. De op het nieuwe Greenpeace-ship, van allerlei faciliteiten wil voor helikopter-dek en twee olie-oprui- Net als vorig jaar is het ook nu weer een miljoen gulden bij elkaar te dan- voor sponsoring voelt, kan daarvoor dansschool terecht. Duitse Videomaakster in Haags Kijkhuis DEN HAAG Het Kijkhuis in Den Haag presenteert van 14 au gustus tot en met 15 september drie installaties van de Duitse vi deomaakster Bettina Gruber. Volgens het Kijkhuis heeft Betti na Gruber als geen ander in haar videotapes en installaties de speelse mogelijkheden van het medium uitgebuit. Met gebruik van requisieten die voornamelijk uit de keukenla en de speelgoedkast afkomstig zijn, creëert Gruber in haar videomi niatuurtjes een geheel eigen uni versum dat van de grijze monitor weer een kleurige kijkdoos maakt. DEN OEVER - De Stich ting Cargo uit Alkmaar heeft een groot kunstpro ject in voorbereiding dat in augustus gestalte moet krijgen op de Afsluitdijk bij Den Oever. Vorig jaar kwam de stichting in het nieuws door de spectacu laire manifestatie rond het schip de Koloss. Dit schip 'strandde' bij Camperduin. Het werd vervolgens in stukken gezaagd en later in Hoorn weer in elkaar gelast. Het project dat nu op stapel staat, is van ver gelijkbare grootte. De medewerkers van de stich ting beeldende kunstenaars willén een offer brengen aan de zee. Daartoe willen zij acht- tot tienduizend broden bakken en deze 'inmetselen' in een elektriciteitsmast. Zo ontstaat er een beeld van dertig meter hoogte dat geplaatst moet wor den op het werkeiland bij de sluizen in de Afsluitdijk bij Den Oever. Cargo denkt het project in drie weken te kunnen uitvoeren. Het hoogtepunt van de mani festatie is het broodoffer aan de zee. Dit offer wordt bij vol le maan gebracht. Op pontons zullen tribunes gebouwd wor den, zodat het publiek de ge beurtenis kan volgen. Er zul len speciale hymnes worden gecomponeerd die vertolkt gaan worden door vissersko ren. Op het moment supreme zal het beeld met de broden tot zinken worden gebracht. De kunstenaarsgroep, met Kees Bolten uit Alkmaar en Hans Belleman uit Amster dam, denkt ongeveer 400.000 nodig te hebben om het project te kunnen uitvoeren. 'DESPERATE HOURS' 1 Mickey Rourke speelt als gangster een psychologisch spel en brengt uiteindelijk een echtpaar weer bij elkaar. FOTO: PR man-vrouw relatie speelt een centrale rol in 'Switch', waarin de hoofdrol is weggelegd voor n Barkin (r). FOTO: PR l

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 7