Winst Unilever groeit nauwelijks Mallorca en Costa Brava liggen vol Krachtige verbetering kwartaalwinst KLM ECONOMIE Treuhandanstalt moet 400.000 mensen kwijt Reputatie Citibank staat op het spel CcidócSouomit VRIJDAG 9 AUGUSTUS 19911 Winst Hagemeyer ruim kwart hoger NA ARDEN De handelsonderneming Ha gemeyer heeft een goed eerste halfjaar ach ter de rug. In vergelijking met dezelfde pe riode van vorig jaar steeg de geconsolideer de nettowinst met 26,4 procent van 26,6 miljoen tot 33,6 miljoen. Per aandeel ging de winst van f 4,95 naar f 6,21. De omzet nam met 6,7 procent toe van f 1,18 miljard tot 1,25 miljard door groei op eigen kracht en door overnemingen. Het bedrijfsresultaat verbeterde van 58,31 miljoen tot 64,64 miljoen. De winstverbetering kwam tot stand door bijdragen uit nagenoeg alle acti viteiten in de drie geografische aandachts gebieden, met inbegrip van de kort geleden verworven ondernemingen. Ook voor het hele jaar verwacht Hagemeyer een stijging van de winst per aandeel. Aeroflot-piloten dreigen met staking MOSKOU Piloten van de Sovjet-luchtvaart- maatschappij Aeroflot hebben gedreigd morgen of ergens in de komende drie weken in staking te gaan als de regering niet ingaat op hun eisen. Daar mee volgen de piloten het voorbeeld van de lucht verkeersleiders, die al eerder hebben gedreigd mor gen het werk neer te leggen. Een staking van de 57.000 piloten en 12.000 luchtverkeersleiders van de Sovjetunie zou niet alleen het vliegverkeer in de Sovjetunie stilleggen, maar ook grote gevolgen heb ben voor buitenlandse maatschappijen die op hun vluchten tussen Europa en Azie het Sovjet-lucht ruim doorkruisen. Zowel de piloten als de luchtverkeersleiders eisen dat de regering beloften inlost die zij heeft gedaan om een eerdere dreigende staking in mei af te wen den. Zo beloofde de regering vervroegde pensione ring voor de luchtverkeersleiders (50 jaar voor ien en 45 voor vrouwen), salarisverhoging van i 60 procent voor verkeersleiders en piloten en i vakantiedagen voor beide groepen. Philips-topman gelooft heilig in succes CD-I BEURS VAN AMSTERDAM^ nsen v NEW YORK Jan Tim mer, de president-direc teur van het Eindhovense elektronicaconcern Phi lips, heeft zich persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor het slagen van ver schillende commerciële projecten zoals de intro- duktie van de CD-I. Mochten deze projecten niet uitgroeien tot een succes, dan, zo liet hij doorschemeren tijdens een toespraak voor Ameri kaanse Philips-directeu- ren In New York, zal Timmer de consequenties dragen. Timmer bevestigde daarmee zijn in februari dit jaar gedane verklaring tijdens de toelich ting van de rampzalige jaarcij fers over 1990. Toen zei de topman dat hij af zal treden „als in 1992 niet het gewenste niveau is behaald". Voor de jaren negentig heeft Philips 15 sectoren op het oog waarmee het zakelijk gezien scoren wil. Een ontwikkeling die Philips zeker zal stimule ren, is CD-I. Deze machine, die beeld, geluid en tekst af leest van een CD zal als top punt van technologische inno vatie in oktober in de Vere nigde Staten worden gelan ceerd. Timmer ziet CD-I als hét produkt waarmee Philips de slechte prestaties van de af gelopen'jaren van zich af kan werpen. Het moet het symbool worden van de revitalisatie. Om successen te behalen in deze technologische race moeten de winstcijfers nog sterk omhoog. Onlangs publi ceerde het concern een hoger resultaat uit gewone bedrijfui- toefening. In het tweede kwartaal van het lopende boekjaar steeg die winst van 37 miljoen naar 187 mil joen. Die winst moet nog ver der omhoog. MARKTEN VEEMARKT UTRECHT (8-8) Prij zen slachtrunderen per kg geslacht gewicht zonder nier en slotvet, inklu- sief BTW (Volgens PVV): Aanvoer Mannelijk extra kwal. 7,80- iets lager. Vrouwelijk 1e kwal. 5,6 vrouwelijk 3e kwal. 4,40-4,7( i graskalveren 20. Melk- prijzen prijshoudend, soort 1225-1600 en 1225. Handel rustig houdend. Kalfvaarzen 1e soort 1650- 2050, en 2e soort 1150-1650. Handel rustig en prijzen prijshoudend. Guste koeien 1e soort 1300-1700 en 2e soort 825-1300. Handel rustig en prij zen prijshoudend. Enterstieren 1000- 1500. Handel rustig en prijzen prijs- houdend.Pinken 675-1175. Handel rustig en prijzen prijshoudend. Gras- kavleren 400-700. Handel rustig en prijzen prijshoudend. Varkens per kg. levend gewicht: Aan- 180. Stierkalveren extra kwaliteit 775- 825, 1e kwaliteit 700-750 en 2e kwali teit 250-450. Handel goed en prijzen teif 500-60o!aiaeSkwal?tr^t 400-475, %e kwaliteit 125-200. Handel goed en prijzen gelijk. Aanvoer zwartbont 539 Stierkalveren extra kwaliteit 500-550, 1e kwaliteit 400-400, 2e kwaliteit 150- 250. Handel goed en prijzen iets ho- ger.Vaarskalveren extra kwaliteit 275- ROTTERDAM Unile ver heeft in het tweede kwartaal van huidige boekjaar de winst met slechts één procent zien stijgen. In het eerste half jaar werd 982 miljoen gul den winst geboekt, nu is dat 996 miljoen gulden. In het eerste kwartaal van 1991 steeg de winst nog met vijf procent. Dit heeft Unilever vandaag bekend gemaakt In het eerste halfjaar van 1991 is het nettoresultaat uitgeko men op 1761 milioen gulden tegenover 1709 miljoen gulden over dezelfde periode in 1990 jaar, een groei van drie pro cent. De winst per aandeel steeg in het tweede kwartaal met een stuiver tot 3,55. In de eerste zes maanden klom de winst per aandeel met 18 cent naar 6,27. In de eerste helft van 1991 behaalde Unilever een omzet van 35.787 miljoen gulden tegenover 36.805 mil joen in 1990. Volgens bestuursvoorzitter F. A. Maljers heeft Unilever te maken gekregen met „moeilij ke marktomstandigheden Ook voor de tweede helft van het lopende boekjaar denkt Maljers dat de omstandigheden moeilijk blijven. Toch ver wacht de bestuursvoorzitter dit jaar een nettoresultaat van ongeveer 3605 miljoen gulden De resultaten in het eerste halfjaar laten een „gemengd beeld" zien, aldus Unilever. In Noord-Amerika was de be drijfswinst van de meeste pro ductgroepen lager door de re cessie. Vooral de toiletartike len hadden last van de „on gunstige omstandigheden". Door „geplande investerin gen" bij de wasmiddelen stond het resultaat onder druk. Uni lever kampt al langer met pro blemen bij de Amerikaanse di visie. In Europa noteerde Uni lever omzet- en margeverbete ringen waardoor de winst om hoog ging. Vooral de levens- middelenbedrijven draaiden goed. In de eerste zes maanden behaalde Europa een hogere bedrijfswinst van 2117 miljoen gulden tegenover 2022 miljoen in de eerste zes maanden van 1990. In de overige gebieden - exclusief Brazilië - waren de resultaten „in het algemeen Slachtschapen en lammeren per kg geslacht gewicht, inklusief BTW: Aan- delljk en prijzen prijshoudend. Zuig- 6,00-9,00. Handel redelijk en prijzen prijshoudend. Slachtschapen en lammeren per stuk inklusief BTW: Slachtschapen 50-130. stuk inklusief BTW: Aanvoer 348. Weidelammeren 85-135. Handel re delijk en prijzen prijshoudend. Totaal aanvoer bedroeg 7409 stuks. i 50/51 gram bruin 9,20, van 55/56 gram wit 9,86-10,07, bruin 9,91, van 60-61 gram wit 10,67-10,95, bruin 11,43-11,58 en van 65/66 gram bruin 12,64-12,88. EIERVEILING - Aanvoer 501.030 stuks, stemming vlot. Prijzen in gul den per 100 stuks: eieren van 51/52 gram wit 9,25 en bruin 9,20, 56/57 gram wit 10,10 en bruin 9,80, 61/62 gram wit 11,05 en bruin 11,35, 66/67 gram wit 12,25 en bruin 12,70. den: eieren van 48 gram 9,50 per 100 stuks en 1,98 per kg. 54 gram 10,50 per 100 stuks en 1,94 per kg. 57 gram 11,00 per 100 stuks en 1,93 per kg. 59 gram 11,75 per 100 stuks en 1,99 per kg. 61 gram 12,50 per 100 stuks en 2,05 per kg, 64 gram 12,50- 13,25 per 100 stuks en 1,95-2,07 per kg, 67 gram 12,75-13,50 per 100 stuks en 1,90-2,01 per kg. Scharrelei eren 2,00-3,00 per 100 stuks hoger In prijs. Gelaten Met een gelaten blik in de ogen zit een apotheker in Moskou achter haar balie. Door een gebrek aan medicijnen in staats-apotheken en -ziekenhuizen kunnen klanten alleen vitaminen en pijnstil lers verkrijgen. B F0T0. EPA BONN De Treuhandanstalt, de organisatie die verantwoor delijk is voor privatisering van voormalige Oostduitse staats bedrijven, verwacht dat dit jaar 400.000 personen, die nu nog in dienst zijn bij de priva tiseringsorganisatie, hun baan zullen verliezen. Bij de Treu- hand werken nu nog 2,1 mil joen mensen. Dit heeft direc teur Birgit Breuel gisteren be kendgemaakt. De werkloosheid in de vroege re DDR steeg in juli scherp met ruim 226.000 personen tot boven de 1 miljoen. Als gevolg daarvan zit nu 12,1 procent van de beroepsbevolking zon der werk. Breuel verwacht echter niet dat een groot deel van de 400.000 personen deel uit gaat maken van de niet- produktieve beroepsbevolking. Vervroegde pensionering, om scholing en „emigratie" de westelijke deelstaten be perkt de stijging van het aan tal werklozen. Toch ziet de opvolgster van de vermoorde Treuhandtopman Detlev Rohwedder licht aan het eind van de tunnel. Voor het eerst sinds de hereniging zijn Treuhandbedrijven begon nen met het aannemen van personeel. Tot nu toe 20.000 mensen, dit jaar moeten daar nog eens 60.000 mensen bij ko- Ondertussen heeft de Treu- hand ongeveer 3000 bedrijven een kwart van alle ex- staatsbedrijven geprivati seerd. Met de privatisering zouden 650.000 banen zijn ge red. AMSTELVEEN Voor namelijk door een sterke stijging van de vervoersin- komsten met 13 procent is de nettowinst van de KLM in het eerste kwar taal (april tot en met juni) van het lopende boekjaar met 228 procent verbe terd. Het resultaat na be lastingen steeg van 41,4 miljoen tot 135,9 miljoen gulden. De luchtvaart maatschappij acht het nu nog niet mogelijk een ver antwoorde prognose te ge ven van het eindresultaat over 1991/92. Volgens de KLM worden de eerste effecten van het pro gramma Concurrerend Kos tenniveau thans zichtbaar. De produktiviteit verbeterde met vier procent. Hoewel in het verslagkwartaal de kritische beladingsgraad de bezetting van de vliegtuigen om finan cieel quitte te spelen mede door die productiviteitsverbe tering een dalende lijn toonde, gaat de KLM onverminderd voort met de invoering van maatregelen tot structurele verbetering van het resultaat. De bedrijfsinkomsten stegen in het kwartaal met 13 procent van 1,67 miljard tot 1,88 mil jard gulden, waarbij de ver- voersinkomsten met eveneens 13 procent stegen van 1,39 mil jard tot 1,57 miljard gulden. De toeneming van de inkomsten vond haar oorsprong in een stijging van de opbrengsten in lokale valuta's, gunstiger wis selkoersverhoudingen en in- komstenverhogende effecten van aanpassingen in het lij- nennet. De bedrijfslasten gingen zes procent omhoog naar 1,73 mil jard gulden. Daarbij steeg de post salarissen en sociale lasten met vier procent ondanks een vermindering van de gemid delde personeelsbezetting met één procent. De kosten van de vliegtuigbrandstoffen gingen 15 procent omhoog. Het resultaat op verkoop en exploitatie van materiële vaste activa steeg 20 miljoen tot 62,7 miljoen gulden, mede door de verkoop van twee DC-10's en vier F-27's. De DC-10's zijn voor een periode van drieë neenhalf jaar teruggehuurd. Al met al verbeterde het resul taat uit gewone bedrijfsuitoe fening na belastingen van 27,8 miljoen tot 135,9 miljoen gul den. De KLM-vloot is in de verslagperiode uitgebreid met twee Boeings 747-400 en drie Fokkers 50. De beladingsgraad van de toe stellen steeg licht en lag in de periode april tot en met juli op 70,7 procent. NEW YORK Citibank, de grootste bankinstelling van de Verenigde Staten, ziet haar re putatie in gevaar komen. Gis teren werden enkele kantoren van de bank in Hongkong overspoeld «door mensen die hun geld van hun rekeningen af kwamen halen. Zondag ge beurde in Pakistan iets derge- lijks. Eind juli begonnen de proble men voor de bank. Voorzitter Dingell van de commissie energie en handel van het Amerikaanse Huis van Afge- vaarigden, verklaarde toen dat „Citibank als gevolg van haar activiteiten aan het eind van de jaren tachtig technisch ge sproken failliet is en worstelt om te overleven". William Seidman, voorzitter van de Amerikaanse overheidsinstan tie die banktegoeden verze kert, heeft dat krachtig tegen gesproken. In Pakistan ontstond een stormloop op de vestigingen van Citibank door krantebe- richten dat de bank uitstel betaling had aangevraagd. De reactie van de spaarders in Hongkong wordt verklaard uit de sluiting van de Bank of Credit and Commerce (BCCI), die daar leidde tot hysterische taferelen, ook bij andere bank- vestigingen. Een feit blijft wel dat het niet allemaal rozegeur en mane schijn is bij de instelling, die met een balanstotaal van 200 miljard dollar bijna tweemaal groter is dan de op een na grootste bank in de VS. De winst van Citibank is de laatste tijd sterk gedaald als gevolg van omvangrijke lenin gen aan de Amerikaanse on- roerend-goedsector, waar grote problemen zijn. Dit jaar heeft de bank 7000 van haar 95.000 werknemers de laan uitge stuurd en ze heeft al gewaar schuwd dat er meer banen zul len verdwijnen. De bank had dringend behoefte aan geld en heeft 1,25 miljard dollar aan getrokken door verkoop van aandelen. BARCELONA In de Spaanse badplaatsen aan de Costa Brava en op Mal lorca kan er deze week geen toerist meer bij. Af gelopen weekeinde zijn alle hotels en apparte menten plots stampvol ge raakt, waardoor bussen en vliegtuigen vol vakantie gangers ergens anders een heenkomen moesten zoe ken. De minister van toe risme van de Balearen deed deze week zelfs een dringende oproep om niet zonder reservering naar Mallorca te komen. sommige vliegtuigen naar an dere bestemmingen dan Mal lorca te laten uitwijken. Va kantiegangers kwamen daar door op Ibiza of in Marokko of Tunesië terecht. Bussen met bestemming Lloret de Mar of Calella aan de Costa Brava moesten deze week zo'n twee honderd kilometer doorrijden om toeristen in de buurt van Salou, aan de Costa Dorada, nog onderdak te kunnen ver schaffen. De hotelhouders in de betref fende streken zijn totaal ver rast door de plotselinge toe stroom van toeristen, veel van hen komen zonder reserverin gen. Een belangrijke oorzaak daarvan is de annulering van vakanties in Joegoslavië. In juni en juli was de hotelbezet ting aan de Spaanse kusten nog uiterst mager en men ver wachtte niet meer dat daarin in augustus enige verandering zou komen. Een onverwachte stroom toeristen teistert de Spaanse kust. Afgelopen weekeinde deden duizenden onaangekondigde bezoekers de genoemde plaat sen echter op hol slaan. Het begin van de Spaanse vakantie was daar ook debet aan. Som mige populaire plaatsen raak ten zo overvol, dat zelfs een reservering geen garantie meer bood voor een kamer in een hotel of een appartement. Sommige hoteliers zijn er zelfs toe overgegaan de bezoekers zonder reservering voorrang te verlenen, omdat die meer voor een kamer betalen dan de touroperators. Een oplos sing die vooral in Lloret de Mar wordt gehanteerd, is het dubbel bezetten van apparte ment of hotelkamers. Het meest problematisch is de situatie op Mallorca. Daar zijn de 280.000 beschikbare bedden allemaal bezet. Hotels die na het slechte vorige jaar failliet waren, hebben deze week als nog hun deuren geopend om een graantje van een van de beste zomers uit de geschiede- FOTO: PU nis van het eiland mee te pik ken. Nadeel van de haast on handelbare stroom toeristen is wel dat velen, na hun even tuele slechte ervaring van deze week, de Spaanse kusten volgend seizoen weer voor ge zien kunnen houden. Verdeelde beurs sluit iets lager AMSTERDAM Een ver- deelde Amsterdamse effecten beurs is gisteren iets lager ge sloten. De kwartaalcijfers van KLM en Koninklijke Olie hadden een wisselende in vloed op de koersen van de betrokken fondsen terwijl an dere koersen door incidentele factoren beïnvloed werden. De in de loop van de dag weer aangetrokken dollar wist met name de internationale waar den een steuntje in de rug te geven. De Europese beurzen noteerden ook vrijwel onver anderd en vormden geen lei draad voor Amsterdam. Uiteindelijk moest de stem mingsindex 0,2 punt terug naar 92,7. De koersindex alge meen, waarin de internationa le waarden zwaarder meewe gen, daalde met 1 punt tot 199,20. De omzet bedroeg/ 987 miljoen waarvan 490 miljoen aan aandelen en f 496 miljoen aan obligaties. De obligatie- markt sloot onveranderd. De goede kwartaalcijfers ga ven de koers van KLM een in jectie waardoor bij het slot en winst werd genoteerd van BEURS SW :|V/ ;L¥. 2,10 op 31. Daarentegen moest Koninklijke Olie op de| kwartaalcijfers wat inleveren. Uiteindelijk sloot de Konink lijke met een verlies van 1,30 op f 159,50. Dit verlies was nog wat getemperd door |«n B de in de loop van de dag geste- Slliami gen dollarkoers. Unilever was E tegen de draad in en noteerde een verlies van 1,40 op HAN 159,80. Hoogovens wist zes| dubbeltjes aan de koers toe te voegen op 61,70. tag Beleggers wilden in afwach ting van de bekendmaking r vandaag van het onderzoek rm.c naar de fusiemogeliikheden heel tussen Internatio-Milller en jVict Hagemeyer van hun stukken |»leu af. Internatio moest gisteren feria 2 terug op f 77,50, terwijl Hagemeyer 2,60 moest inle-^ veren op 121,40. Nedlloyd ^ur was zeven dubbeltjes beter na lie I geruchten over een overne- |e 1 mingsactie van Marine Invest- |aar< Op de lokale markt profiteer den de bandenfondsen van de mededeling van marktleider Michelin dat de prijzen van autobanden met 10 procent worden verhoogd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 6