Lachen en huilen na 1943 dagen Doorn in vlees van het Westen Bani Sadr: „Vrijlating gijzelaars moet moord op Bakhtiar dekken' Gijzelaars vechten tegen wanhoop "USTUSteidae 60rna/nl BUITENLAND VRIJDAG 9 AUGUSTUS 1991 nvefredesconferentie World Jamboree mogelijk in Marokko ste verze kker ges •ord of z\ e meeste I geen N( slachtoi i is de o consulai f ot nu c ken uitz al vers 1 n de let de ;tplaatsei£l aekende if BAT De vredesconferentie over het Midden-Oosten zal arschijnlijk worden gehouden in Marokko of Denemarken, heeft de Arabische krant Achrak al-Awssat gisteren gemeld. Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Baker heeft gens de krant de mogelijkheid om de voor oktober geplande referentie in Marokko te houden het afgelopen weekeinde be- oken tijdens zijn bezoek aan dat land. Ook Denemarken werd ïoemd nadat de Sovjetunie bezwaar had gemaakt tegen het e om de conferentie in de Verenijgde Staten te houden, aldus krant. Ook Genève en Algiers zijn genoemd als lokatie voor vredesbesprekingen. De krant 'Jerusalem Post' meldde giste- dat Israël niet automatisch een vredesconferentie zal boycot- indien de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) de namen de Palestijnse onderhandelaars bekendmaakt. De krant be- •pt zich op een verklaring van een belangrijke adviseur van ?mier Shamir. Diens uitspraak lijkt een nieuwe mogelijkheid openen voor de VS om de PLO te overreden in te stemmen Israëlisch-Arabische besprekingen. De feestelijke opening van de zeventiende World Jamboree in Zuid-Korea is aan een groot deel van de Nederlandse pad vinders voorbij gegaan. Na een geslaagde reis van twee weken door Indonesië werden zij na de eerste maaltijd in Zuid-Ko- rea getroffen door een voed selvergiftiging. FOTO: AFP Kerkdienst voor ramp met Boeing SEOUL Sovjet-president Michail Gorba- tsjov heeft de nabestaanden van de vlieg ramp met een Zuidkoreaans toestel uitgeno digd voor een herdenkingsdienst op de plaats van het ongeluk. Jagers van de Sov jetluchtmacht schoten op 1 september 1983 bij het Sovjetschiereiland Sachalin een Boeing 747 van Korean Air Lines (KAL) neer. Daarbij kwamen alle 269 inzittenden dm het leven. Moskou verklaarde destijds dat het toestel een spionagevlucht uitvoerde en het luchtruim van de Sovjetunie was bin nengedrongen. De Boeing was op weg van New York, via Alaska, naar de Zuidko- reaanse hoofdstad Seoul. Ongeveer hon derdvijftig familieleden hebben de uitnodi ging geaccepteerd. Twintig jaar voor ex-president Blanco SANTO DOMINGO Ex-president Sal vador Jorge Blanco van de Dominicaanse Republiek is gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar wegens corruptie. Ook moet hij veertien miljoen dollar aan boetes betalen en verduisterde gelden teruggeven. De nu 62-jarige Blanco won indertijd buitengewone verkiezingen na de mysterieuze zelfmoord van zijn voorganger, Antonio Guzman. Al kort na dat Blanco's ambtsperiode in 1986 eindigde werd hij in staat van beschuldiging gesteld wegens corruptie. Tjjdens het hele proces dat in april 1989 begon hield hij vol dat de beschuldigingen een politieke achtergrond hadden en dat het proces op touw was ge zet door zijn opvolger president Joaquin Balaguer. ONDEN Het nieuws an John McCarthy's vrij- ting was nog maar enke- minuten oud, of de lokken van St. Bride's, E 'journalistenkerk' in pndens oude media- uurt, beierden al vreug- evol. Chris Pearson, een an de leidende figuren an de vereniging 'De [rienden van John IcCarthy', zei: „We zijn cht blij. Dit is een mooie ag". i St. Bride's werd de afgelo- »n vijf jaar elke dag gebeden Dor John McCarthy. Een zi- tr van dit kerkje was omge- iverd in een John McCarthy- :hrijn. Bij een groot portret an de gegijzelde tv-journalist randden dag en nacht kaar- ;n. Een bordje vermeldde de recieze duur van zijn gijze- ng. De stand bedroeg gisteren )43 dagen. Zo lang was het al ïleden dat John McCarthy in ayrut werd gekidnapt, flij werkte daar voor de inter nationale tv-onderneming RY TiELlVorld Television News (WTN) lie hem voor een maand naar Libanon had gestuurd en hem [roeg had teruggeroepen om- lat het er niet pluis was. Zijn /erblijf in Bayrut was Johns ïerste grote buitenlandse op dracht. Hij werd door zijn toe komstige gijzelhouders opge pakt toen hij op het punt stond met collega's naar de vliegha- Vader Pat en broer Andrew McCarthy hebben de vrijgelaten John weer in hun midden. Moeder McCarthy overleed in 1989. FOTO: AP ven te rijden, vanwaar zij zou den terugkeren naar Enge land. Er was verraad in 't spel. Jill Morrell Op het WTN-kantoor in Lon den werkt Jill Morrell, die voor zijn vertrek naar Liba non goed met hem was be vriend en sedertdien niet meer van hem had gehoord. De af gelopen vijf jaar was Jill de motor van de campagne voor zijn vrijlating. Zij vond altijd dat de Britse regering niet ge noeg deed om te bewerkstelli gen dat John McCarthy ge zond en levend in vrijheid zou worden gesteld. Gistermiddag zei Jill Morrell dat zij die morgen niet eens had verwacht dat John plots klaps zou kunnen terugkeren naar Londen. Zeker, de dag tevoren al waren er optimisti sche geluiden over mogelijke vrijlatingen, maar zij was de vele bittere teleurstellingen van vroeger, na soortgelijke geruchten, nog niet vergeten. Bij Jill Morrell stond gister morgen zelfs de radio of tv niet aan. Omstreeks 10 uur Engelse tijd belde een vrien din: „Hij is vrij!" „Hoe heb je toen gereageerd?", vroeg iemand. „Ik weet het niet zo precies, maar ik denk dat ik heel hard van vreugde heb gegild", antwoordde Jill. Het was haar aan te zien, dat het allemaal nog even wennen was. Jill Morell was blij dat de gijzelhouders John McCarthy in vrijheid hadden gesteld, maar zij maakte zich ernstige zorgen over zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid. „Hij weet niet eens, dat zijn moeder al twee jaar dood is", zei ze. „En welke uitwerking zal deze vrijlating, na vijf en een kwart jaar gevangenschap, op hem hebben? Zal hij nu door de knieën gaan? Het kan maanden, zelfs jaren duren eer hij weer de oude is". Britse psychiaters delen haar mening. „Het zou best kun nen", zeggen zij, „dat John McCarthy voor de rest van zijn leven een gebroken man is". Domper De onzekerheid zette een domper op de feestvreugde in Londen. De champagne stond klaar lang voordat de jonge man die 1943 dagen had door gebracht in een vieze Libanese cel weer thuis was, maar ie dereen voelde zich een beetje onbehaaglijk. Want wat zeg je tegen iemand die allicht de diepe sporen draagt van wat hij de laatste vijf jaar heeft ge leden? „Blij je eindelijk weer te zien, John". En dan? In de supermarkt van Barnet, de Noordlondense gemeente waar de familie van John McCarthy woont, werd het goede nieuws van zijn vrijla ting omgeroepen door de luid sprekers. De aartsbisschop van Canterbury, dr. George Carey, zei te hopen dat de Anglikaan- se afgevaardigde Terry Waite (52), die al 1659 dagen vastzit, nu ook naar huis zou mogen. Maar het waren de woorden van Chris Pearson, sprekend in naam van de "Vrienden van John McCarthy", die tot gevolg hadden dat menige Brit een traan wegpinkte. „John kan nu voor het eerst sinds meer dan vijf jaar weer daglicht zien", zei Chris. „Hij voelt opnieuw de zon op zijn gezicht. En hij kan weer even stilhouden om een bloempje te plukken". Jill Morrellhield ooit ook met behulp van een gekooid model van haar vriend John McCarthy een pleidooi voor de vrijlating van de westerse gijzelaars in Libanon. FOTO: AP flopte, 'bad door wel Iaujaber n een F ™in BAYRUT In 1982 hield nietslin Bayrut een boze sji'iti- b.et "ische geestelijke, in zwart d Brj6ewaac* gehuld, tijdens de ^jijgebedsdienst op vrijdag !uizenleen redevoering voor ?smen|honderden gebaarde man en gnnen. „De westerse wereld feestaZal nooit naar ons luiste- Santalren' tenz*j we een bron ;kt anvan zorë voor hen wor den", zei hij. „Als we op- chteri houden een doorn in de klei vlees van het Westen te ®en-Jzijn, zullen ze ons verplet- 3 teren als broodkruimels". Ie rad in hd De geestelijke was sjeik Mu- v hammad Husayn Fadlallah, leidsman van de fundamenta listische islamitische Hezbollah (Partij van God). De Hezbollah is naar vermeend de overkoe- hong pelende organisatiè van de volge verschillende fundamentalisti sche islamitische facties die buitenlandse gijzelaars vast houden in Libanon. In het publiek bevonden zich drie jonge, verlegen sji'iten. Imad Mughniyeh, Abdul-Hadi Hamani en Hassan Ezzedine namen Fadlallah's woorden ter harte. Ze werden de kern van de islamitische Jihad, de fundamentalistische beweging die bijna tien jaar lang haar stempel heeft gedrukt op het Midden-Oostenbeleid. press ers h ïre e lijkt ■ustig ïera en zj 'rok ïg ni Sjeik Fadlallah leverde de ideologie achter de activiteiten van de Jihad. Fadlallah en zijn volgelingen werkten tegen-het decor van de Israëlische inva sie in Libanon negen jaar gele den. In die tijd betaalden de achtergestelde Libanese sji'iten voor wie Fadlallah sprak de hoogste prijs voor de inval. Hun grondgebied in Zuid-Li- banon werd bezet, hun huizen werden verwoest en een groot aantal jonge mannen werd ge vangen gehouden in Israël en in Khiam, in Israëls 'veilig heidszone' in Zuid-Libanon. Er kwamen geen internationa le of Arabische reacties op de invasie en sjeik Fadlallah wist dat hij het zaad van rebellie op vruchtbare bodem zaaide. Hij zette, gewapend met islami tisch fanatisme en ongelimi teerde hulp van Iran, de Hez bollah en de clandestiene Ji had op als speerpunten van het nieuwbakken verzet tegen Israël. Hun debuut was een aanslag met een autobom door een zelfmoordcommando op een Israëlische basis in Liba non in 1983, waarbij vijftig sol- daten werden gedood. Door hun Iraanse bescherm heren gevoed met anti-Ameri kaanse haatgevoelens en ach tervolgd door het islamitische idee van 'het onderdukkende Westen', keerde de groepering zich datzelfde jaar tegen de door de Verenigde Staten aan gevoerde multinationale vre desmissie in het land. Op 24 oktober 1983 kwamen bij een bomaanslag op een marineba sis ten zuiden van Bayrut 246 Amerikaanse militairen om het leven. Bijna tegelijkertijd werden bij een zelfmoordactie in een hoofdkwartier van Franse pa rachutisten 56 manschappen gedood. Eerder in maart had de groep de verantwoordelijk heid opgeëist voor een bom aanslag op de Amerikaanse ambassade in Bayrut waarbij 50 Amerikaanse en Libanese staatsburgers om waren geko- Ruil Toen de zwager van Imad Mughniyeh, de fundamentalist Youssif Badreddine, in 1983 met zestien metgezellen in Kuwayt werd gearresteerd op beschuldiging van sabotage en bomaanslagen, nam de Jihad een aantal Amerikanen in Bayrut gevangen en stelde voor die te ruilen voor de ze ventien activisten. Zes van de Amerikaanse ge vangenen bevinden zich nog steeds in gevangenschap in Li banon, hoewel de zeventien Jihad-strijders vlak na de in val van Irak in Kuwayt op twee augustus vorig jaar vrij zijn gekomen. Volgens bron nen zijn Badreddine en het merendeel van zijn vrienden na deel te hebben genomen aan de strijd tegen de Iraakse bezetting teruggekeerd naar Bayrut. Omdat Engeland de Ameri kaanse luchtmacht assisteerde bij de luchtaanvallen op Libië en het land Salman Rushdie, de auteur van de roman De Duivelsverzen die door de fundamentalisten als godslas terlijk wordt beschouwd, steun biedt, heeft ook dit land zich zelf op de zwarte lijst van de Jihad geplaatst. Een aantal Britten werd gegijzeld, van wie er nu nog drie worden vastgehouden. Bonn trad in de voetsporen van Londen toen de Duitse douane Muhammad Ali Hama- di en zijn broer Abbas arres teerde. De twee werden ver oordeeld tot lange gevangenis straffen. Zij zijn broers van de tweede man van de Jihad, Ab dul-Hadi Hamadi. Na de arres tatie werden als represaille maatregel twee Duitsers gegij zeld in Libanon. Onlangs zei sjeik Fadlallah dat het lot van de gijzelaars af hangt van de vrijlating van de Palestijnse en Libanese gevan genen door Israël. Dit stand punt werd herhaald in de ver klaring van de gijzelnemers in Libanon dat zij een afgezant zouden sturen om met de se cretaris-generaal van de Vere nigde Naties, Javier Pérez de Cuéllar, te praten. De gisteren vrijgelaten Britse journalist John McCarthy heeft van zijn ontvoerders een brief meegekregen voor De Cuellar. Dit is een hoopgevend teken. Mogelijk zal het gijze laarsdossier binnen niet onaf zienbare tijd gesloten kunnen worden en zal er een einde ko men aan het lijden van de gij zelaars. (c) The Times PARIJS „De vrijlating van westerse gijzelaars dient om de moord op Chapour Bakhtiar te dekken. Deze aanslag is tot in detail voorbereid door het Iraanse regime", zo heeft de voormalige Iraanse president Bani Sadr gisteren in zijn ver blijfplaats Versailles gezegd na de moord op Chapour Bakhti ar, de laatste premier van de sjah, en diens kabinetschef. Volgens Bani Sadr, die evenals het slachtoffer politiek asiel vond in Frankrijk, is op last van de mollahs in Teheran een serie religieuze moorden in gang gezet. Het zou gaan om de uitvoering van nog door ay atollah Khomeiny uitgespro ken fatwa's of godsoordelen. Het was de tweede aanslag op Chapour Bakhtiar sinds zijn vlucht naar Frankrijk in 1979. Ondanks permanente bewa king van zijn villa in de Parij- se voorstad Surenes wist de dader ongezien te vluchten. Het vermoeden bestaat dat deze een bekende was van het slachtoffer, aangezien in de woning geen andere geweld sporen werden gevonden. Het was de zoon van de ex-pre mier die de politie waarschuw de toen de telefoon niet meer werd opgenomen. Mogelijk zijn Baktiar en zijn kabinets chef woensdag al omgebracht. In juli 1980 was de oud-pre mier al doelwit van een moordcommando geleid door de Armeense terrorist Anis Naccache. Naccach werd hier voor tot levenslang veroor deeld, maar kreeg vorig jaar gratie van president Mitter rand in het kader van de weer aangehaalde banden tussen Parijs en Teheran. Dit najaar staat een officiëel bezoek van het Franse staatshoofd aan Iran op het programma. De moord op Chapour Bakhti ar en zijn kabinetschef werd gepleegd volgens het scenario waarmee onlangs een andere Iraanse opposant werd omge bracht. De penningmeester van Bakhtars Beweging van National Verzet' werd in Pa rijs doodgestoken. In Rome en Tokyo trof respectievelijk de Italiaanse en Japanse vertaler van de 'veroordeelde' schrijver Salmam Rushdie eenzelfde lot. BAYRUT John McCarthy zal er nog vaak aan terugden ken. Geblinddoekt en geboeid zat hij jaren lang met andere westerse gijzelaars in kale be tonnen ruimtes vechtend te gen het afglijden naar de wan hoop nooit meer vrij te komen, iedere minuut van de gevan genschap. Ex-gijzelaars zeggen vaak dat het ergste aspect van de be proeving de voortdurende strijd is tegen het verliezen van de hoop, op het moment dat elk sprankje vertrouwen ooit weer vrij te zijn de bodem Zelfs als de gijzelaars volledig instorten, ontwaken zij de vol gende dag gewoon weer in een cel zonder ramen met alleen een bed. De dag brengen zij geblinddoekt door slechts on derbroken door een bezoek aan de badkamer. „Gegijzeld zijn betekent een kastijding met de eenzaam heid...met een stille schreeuw afglijden in de grootste ultieme eenzaamheid", zei de Ierse le raar Brian Keenan na zijn vrijlating in augustus 1990 na 52 maanden gevangenschap. „Het betekent dat je wordt ontdaan van elk gevoel en elke vezel in je lichaam, geest en karakter die maakt wat je bent. De vierenhalf jaar voel den soms als vier-en-half le ven", zei de leraar. Keenan zat de meeste tijd alleen geketend in een van muggen vergeven kleine kelder. De vrijheid die McCarthy nog maar zo kort weer proeft, heeft een wrede kant: vrijgela ten gijzelaars zeggen dat zij zich schuldig voelen ten op zichte van medegevangenen die achterblijven. Daarnaast achtervolgt ex-gijzelaars het trauma de greep op het eigen leven te verliezen. Keenan vertelde dat hij was geslagen en tegen zijn bewakers gezegd had dat hij niet wilde worden vrijgelaten zortder de journa list John McCarthy. Zijn eis werd volledig genegeerd. DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB" JAN VAN RIEBEECK IN ZUID-AFRIKA Saguaro-cactussen QN833 De schepelingen richten op het strand een kamp In en onder leiding van Van Riebeeck wordt, met behulp van een paar stokken en wat zeilen, een tent gemaakt, waar de zieken beschut liggen tegen de felle zon. De schipper bestudeert met Robert Jansz. de plannen om naar meer bewoonde streken te trekken. ,,De dichtst bij zijnde plaats is St. George da Mina", zegt de stuurman: „daar hebben de Engelsen een handelsdepot ingericht en misschien kunnen wij daar een schip vinden". ,,De Engel sen..." zegt de schipper, „die zien ons waarschijnlijk liever gaan dan komen. Maar wij hebben nu eenmaal geen andere keus". De volgende dag beginnen de schipbreukelingen hun lange tocht. St. George da Mina is og een heel eind weg en bovendien kun nen ze niet langs het strand trekken, want dit is onbegaanbaar door de vele rotsen. Hun weg leidt door het binnenland. Een van de bekendste symbo len van het droge Amerikaanse zuidwesten - de saguaro-cac- tus - is bezig te verdwijnen, maar de wetenschap heeft tot nu toe de oorzaak ervan niet kunnen ontdekken. In een na tuurreservaat in Arizona is de laatste 50 jaar de helft van de cactussen verdwenen. Van sommige cactussen breken de zijarmen af, ze verliezen hun naalden, worden vroegtijdig bruin en slap en knakken om, vertelde Kate Lajtha, professor in de biologie aan de universi teit van Boston, tijdens het jaarcongres van de Ecological Society of America. De biolo gen zoeken een verklaring in de richting van milieuvervui ling. Er zïjn smeltovens van mijnen in de buurt. Het zou volgens de biologen ook door overdoses ultraviolette straling kunnen komen als gevolg van de aantasting van de ozonlaag. FOTO: SP

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 5