Keverplaag tast heide aan Verdachte bekent moord op Gerard Fagel ■aiaceowtwt BINNENLAND kuiszorg vreest nog pter personeelstekort VRIJDAG 9 AUGUSTUS 1991 l «cmers betreuren 1 tingen Eigen Huis ?emqA AG Het Algemeen Ver- rnaar Juwbedrijf (AVBB) betreurt "de Vereniging Eigen Huis waa[jwnijverheid, met name de gen de tjouwsector, onnodig in een 4de hantiaglicht heeft gesteld". Ei- ebied 'or maakte woensdag bekend ren TurWnëeveer een kwart van de Turkcp ^koopwoningen bij de bouw Igeweken van de omschrij- Mer de kopers daarvan op te te stellen. De AVBB stelt nkele voorbeelden die Eigen inteert deze schatiing niet irdigen. „Het cijfer heeft kele realiteitswarde en kan indeling! serieus worden genomen", er en st| AVBB. iische slf urkije larom Wachtlijst niertrans plantatie weer langer UTRECHT Het aantal wachtenden op een niertransplantatie is dit jaar weer opgelopen, zo blijkt uit gegevens van de Stichting Eurotransplant. Eind 1990 stonden er 1.345 patiënten op de wachtlijst, tegen 1.348 eind 1989. Maar op 30 juni 1991 was het aantal weer ge stegen tot 1.379. Het aantal niertrans plantaties, vorig jaar 437, bedroeg over de eerste helft van dit jaar 218. Tot en met juni zijn 622 hoornvliezen getrans planteerd, terwijl op 30 juni 371 men sen op de wachtlijst stonden voor deze ingreep. Verder zijn 6 longtransplanta ties uitgevoerd (8 wachtenden), 2 transplantaties van de alvleesklier (10), 22 van de lever (22) en 22 harttrans plantaties (19). Minder ongelukken door mini-rotondes ZWOLLE De verkeerspleintjes die op provinciale wegen in Overijssel zijn aangelegd, verhogen de verkeersveilig heid. Dankzij de aanleg van deze mini- rotondes is het aantal ongevallen op kruisingen met 40 procent gedaald. Het percentage gewonden is met ruim 90 procent afgenomen. Dit blijkt een on derzoek van de provincie Overijssel waarvan de resultaten gisteren bekend zijn gemaakt. De drastische verbetering van de verkeersveiligheid wordt vooral bereikt doordat verkeersdeelnemers door de pleintjes hun snelheid moeten minderen. Gezien deze gunstige erva ringen met vier verkeerspleintjes heeft Overijssel plannen voor meer mini-rot ondes. Ook CDA achteruit in opiniepeiling (Vervolg van de voorpagina) DEN HAAG Het CDA gaat er bij de verkiezingen eveneens op achteruit. De christen-democraten vallen terug van 54 naar 48 zetels. Het Nipo-onder- zoek laat echter zien dat de discussie rond de wao daarop nauwelijks in vloed heeft gehad. Nagenoeg alle Nipo-onderzoeken van de afgelopen drie maanden laten namelijk een te rugval van ongeveer zes zetels zien. In het CDA speelt de discussie rond de wao zich nog uitsluitend buiten de fractie en het partijbestuur af. Zo sprak gisteren oud-minister van socia le zaken Albeda zich tegen de aange kondigde maatregelen ten aanzien van de wao uit. Het vooraanstaand CDA- lid en hoogleraar sociaal-economisch beleid vindt de maatregelen te hard omdat ze in zijn ogen onrechtvaardig zijn voor mensen die terecht aan spraak maken op de wao-uitkering. Eerder gaven oud-parlementariër Cor- nelisse, SER-kroonlid Kolnaar en de jurist De Haan kritiek op de plannen. Alle drie CDA-prominenten menen dat er in wezen sprake is van afschaf fing van de huidige wao indien het ka binet de duur van de uitkering koppelt aan het arbeidsverleden. Albeda spitst zijn kritiek toe op het feit dat het kabi net wil ingrijpen in een werknemers verzekering. De voormalige bewinds man denkt dat de aanpak van de wao vooral een zaak is van bedrijven en bedrijfstakken. De maatregelen van het kabinet komen volgens Albeda „wat onbehouwen over". Hij vindt dat de CDA-fractie niet akkoord kan gaan met het voorstel. Moeder en zoon komen om in verkeer VALBURG Op de rijks weg A15 ter hoogte van Val burg is in de afgelopen nacht een personenauto te water geraakt. Het ongeval kostte aan een vrouw en haar zoon tje het leven, zo heeft de rijkspolitie in Zetten meege deeld. In de auto zaten een echtpaar uit Driel met twee kinderen. De vrouw en haar 8-jarig zoontje verloren het leven. De bestuurder wist zichzelf en zijn 4-jarig zoontje te redden. Man verdronken bij Araeland AMELAND Aan de Noordzeekust van Ame land, ter hoogte van Bal- lum, is gisteren een 44-ja- rige inwoner van het Frie se Gytsjerk verdronken. De man werd al een paar uur vermist voordat hij door twee reddingsboten werd gevonden. Hij was er zo slecht aan toe dat reani matie niet meer mocht ba ten. Volgens de politie woordvoerder heeft de man zich waarschijnlijk te ver in zee gewaagd en is hij vervolgens meegetrok ken door de sterke onder stroom. Inval Irak Een medewerker van de ambassade van Kuwayt legt de laatste hand aan het inrichten van een expositie in het Congres gebouw in Den Haag. De expositie toont door middel van zo'n driehonderd foto's de gevolgen van de Iraakse inval in Kuwayt, ruim een jaar geleden. De tentoonstelling is vandaag en morgen te bezichtigen van 12.00 tot 21.00 uur. FOTO: ANP Historica Schenk overleden AMSTERDAM De Amsterdamse schrijfster en historica dra. M. G. Schenk is gisternacht op 84-jarige leeftijd in een Amster dams ziekenhuis overleden. De historica, in 1936 één van de oprichters van het weekblad Hervormd Nederland, hield zich al 'vanaf de jaren dertig met het koningshuis bezig. In 1933 organiseerde ze in Delft een her denking over Willem de Zwijger. Na de Tweede Wereldoorlog volgden diverse andere publikaties over het koningshuis. Vorig jaar verscheen bij de Boekerij in Amsterdam het boek „Een Eeuw Vorstinnen", over de vier koninginnen Emma, Wilhelmi- na, Juliana en Beatrix. Onlangs kwam de historica nog in het nieuws omdat de Europe se Bibliotheek te Zaltbommel een medio augustus voorziene pu- blikatie over prins Claus afblies. Het boek zou worden uitgege ven ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de prins op 6 september. De drukproeven van het boek waren volgens me vrouw Schenk reeds gecorrigeerd en aan de uitgeverij terugge stuurd. De schrijfster stelde vorige maand dat het boek niet uit gegeven zou worden, omdat de uitgever het „niet geschikt acht te voor het Oranje-publiek". De uitgever, directeur M. Uijtho- ven, wilde niet op de kwestie ingaan en noemde het een zaak tussen „uitgever en auteur". Visuele aantrekkelijkheid centraal op Plantarium '91 Idoor ADRIENNE VAN DE NIEUWEGIESSEN BOSKOOP Op Plantarium '91, de internationale vakbeurs voor de boomkwekerij, staat dit jaar de visuele aantrekke lijkheid van boomteeltproduk- ten centraal. De inmiddels ne gende editie wordt dit jaar van 22 tot en met 25 augustus ge houden in Boskoop. Minister P. Bukman van landbouw opent de beurs. Planten kunnen voor de con sument extra aantrekkelijk zijn door hun bloemen, bessen of bladkleur. De verkoop van dergelijke produkten via de veiling is de laatste tien jaar enorm toegenomen. Bloemen veiling Aalsmeer constateerde over de periode '80 '90 een omzetstijging van 42 miljoen gulden. Bij Westland-Berkel Bloemenveilingen nam de om zet toe van 220.000 gulden tot achttien miljoen. De beurs, die de eerste twee dagen specifiek voor de vak bezoeker is bedoeld, krijgt met zijn twintig buitenlandse deel nemers uit acht landen een steeds internationaler karak ter. Plantarium wil dan ook het Europese ontmoetingspunt voor de boomkwekerij wor den. Honderdzestig Neder landse kwekerijen presenteren er zich. Naast lezingen over onder andere effectief en mi lieubewust bemesten, wordt op vrijdag 23 augustus een work shop gehouden over de Euro pese milieuwetgeving en hoe de telers daar op in kunnen spelen met de eenwording in zicht. Particulieren Op 24 en 25 augustus is de con sument welkom. Speciaal voor particulieren presenteren zich dan vijf hoveniersbedrijven, die tijdens de beurs een braak liggend stuk grond zullen om toveren in een smaakvolle tuin. Twee bekende auteurs van tuinboeken, Wim Ouds hoorn en Minneke Kurpers- hoek, zullen hun boeken sig neren en de geëxposeerde planten zullen buiten de tent te koop zijn. Het tentoonstel- lingsxomplex ligt aan de Hoogeveenseweg in Boskoop, achter de gebouwen van bus onderneming West Nederland. Onveranderde halfjaarwinst van Koninklijke/Shell DEN HAAG Koninklijke/Shell heeft in de eerste helft van dit jaar met 4,55 miljard gulden een nagenoeg gelijk nettoresul taat geboekt als in de eerste zes maanden van 1990. In de kwar taalcijfers zijn evenals vorig jaar voorraadverliezen opgenomen; als die buiten beschouwing worden gelaten daalde de netto-uit komst op basis van de geschatte actuele aankoopkosten van de verkopen met 12 procent van ruim 2,4 miljard gulden tot 2,1 miljard gulden. Op die basis steeg de winst in het halfjaar 6.2 miljard gulden. Vooral onder druk van de chemische sector verminderde het exploitatieresultaat van de Groep tot 4,4 miljard gulden in het eerste halfjaar en tot 1,7 miljard gulden in het tweede kwartaal. De daling kwam door de invloed van de slechte marktprijzen voor petrochemische produkten. Het exploitatieresultaat kelder de in het eerste semester van 1 miljard tot 330 miljoen gulden. In het tweede kwartaal van 500 miljoen tot 40 miljoen gulden. Het exploitatieresultaat in opsporing en winning van olie en gas zakte in het halfjaar licht, maar steeg in het verslagkwartaal met 172 miljoen gulden. Dat kwam voornamelijk door de stijging van de ruwe-olieprijzen. De afneming van de spanningen in het gebied van de Perzische Golf heeft geleid tot vermindering van de schommelingen der olieprijzen. Of deze relatieve prijsstabiliteit in de tweede helft van het jaar blijft bestaan, hangt volgens Koninklijke/Shell gro tendeels af van de omvang van de ruwe-olie-uitvoer uit de OPEC-landen. 'rb°ePid™Mssel zoekt 1 van basing VOOT elen. rr land-ailaire TurkijöE De provincie ezetten jgj js naarstig op zoek ?r Yilm$n oplossing voor de o deze npng van de 2800 ton sn aang£in*ëd zeefzand dat n Hnt jivindt op het terrein Ijyer Recycling in Kam- ich op iandag voert de provin- rleg met het Samen- gverband Twente over idino pijkheid het zand af te 1Si naar de stortplaats e stellejshoek in Hengelo, ïnvallervincie Overijssel is in Turksejkomen naar aanleiding arkije n| kort geding dat Meyer ijke dee^g heeft aangerspan- >ehnnrdSen BFI- eigenaar van enoorc^ Zwolle dat verant- leverenjjjjjj wordt gesteld voor erkieziiren van uit Zuid-Hol- het ontjkomstig zeefzand naar jycling-bedrijf in Kam- Ui het zand is inmiddels de bezei naar Zuid-Holland te- strijd muufd. Omdat diverse ken ni<? zee^zand die in Kam- „prden verwerkt moge- acntoiit het vervuilde zand uit ie niets0nand zijn besmet wil r zoud«Recycling dat nog eens nier Yip op kosten van BFI op iedeverw*jderd- rechter op«?tPm^gende week uitspraak. x [afspraken met de pro- Zuid-Holland en de an- jtrokkenen over de af te se hoeveelheid zand niet )reeld. rkruisen, wil de provin- rurkse prijssel nagaan of de be- igde St2800 ton op Boelders- kt erorf1 Hengelo kan worden et voot De Provj"cie no=mt h aanvaardbare oplos- it is oj ook we OMVANG SCHADE MET SATELLIET VASTGESTELD Idoor BEREND VAN DE SANDE APELDOORN Grote stukken heide zullen dit jaar niet tot bloei komen. Het heidehaantje, een klein bruin kevertje, heeft heidegebieden bij Loenen, Kootwijk, Assel en 't Har de ernstig aangetast. De keverplaag betekent voor imkers een enorme strop. „Het is hopeloos", zegt B. Bruins van de Vereni ging tot bevordering der Bijenteelt. „De hei is over al bruin." De aantasting aan de heidege bieden is inmiddels op satel lietfoto's waargenomen. Aan de hand daarvan kan de om vang van de schade worden vastgesteld. Heide waar regelmatig is ge graasd of gemaaid ondervindt minder last van de kevers. De larve van het heidehaantje eet juist het merg van de houteri ge stengels van oudere heide. De plant verdroogt daardoor, krijgt een bruine kleur en gaat dood. Schadepost De keverplaag betekent voor de professionele imkers een grote schadepost. Juist de ho ning die afkomstig is van de heide levert het meeste geld op. Uit één kast haalt een im ker zeker 30 pond honing die ongeveer een tientje per pot kost. Professionele imkers hebben meer dan honderd kasten, waardoor ze tiendui zenden guldens schade lijden. „Het wordt helemaal niks", zegt Bruins, die het imkervak zelf als hobby bedrijft. „Je hoeft niets eens meer met je kasten naar de heide toe te gaan. Voor professionele im kers is het catastrofaal". Het is niet nodig om nu maat regelen te treffen tegen het heidehaantje. De heide her stelt zich vanzelf weer. Op de nu bruine gebieden zullen weer jonge planten omhoog schieten. „Het ziet er één of twee jaar niet meer uit, maar dan regenereert het zich van zelf!', zegt bioloog G. Blanke- na. De kever manifesteert zich in een bepaalde cyclus. Volgens Blankena is het ongeveer acht jaar geleden dat zich een der gelijke plaag heeft voorge daan. Vorig jaar waren al de eerste tekenen te zien dat het heidehaantje weer massaal de kop op zou steken. Vooral bij Elspeet was de heide toen al aangetast. Nu is volgens Blan kena echt sprake van een plaag. De reden waarom het heide haantje nu weer massaal de kop opsteekt is niet precies be kend. Gesuggereerd wordt dat het te maken zou hebben met het vroege voorjaar en de dro ge zomer. De larven kunnen zich onder deze omstandighe den goed ontwikkelen in de humus onder de oude heide planten. Meisje ontsnapt aan blikseminslag HENGELO Een meisje uit Hengelo is gisternacht aan de dood ontsnapt omdat ze toevallig nog niet thuis was. Rond half een sloeg de bliksem in in haar slaapkamer op de zolder van de ou derlijke woning. De bliksem trof de stereo-installatie, een luid sprekerbox spatte letterlijk uit elkaar. Het meisje bevond zich op een examenfeest. 'urkije, •van is zetten net hel fsadïCHT - De ramm? 'rijd te®1 een ai® teen tekort aan 6.000 a gezinsverzorgsters in 2000 is aan de 1 EG elchtige kant. Het '„„„„dp ligt jaarlijks rond 1000 en het opvangen 'an wordt al steeds ijker. Bovendien de vraag om hulp, een forse uitbrei- van het aantal werk- irs nodig is. In de stad, maar ook el- groeien de wachtlij- nu al door gebrek iersoneel. Landelijke Vereniging Thuiszorg (gezinsverzor- |n kruiswerk) zegt dit in iactie op een studie van ilburgse Instituut voor 1 Wetenschappelijk On- ek IVA. Het IVA heeft D 5dag rapport uitgebracht M let ministerie van WVC de arbeidsmarkt in de [ctor. v A vindt de vooruitzich- bor het kruiswerk beter dan die voor de gezinsverzor ging. De LVT is het daar niet mee eens. Volgens haar wordt het ook in de wijkverpleging en vooral in de kraamzorg steeds moeilijker om voldoen de personeel aan te trekken. Wel gaat het hier om kleinere aantallen. Volgens de onderzoekers kan het stimuleren van herintre ding een oplossing bieden. De LVT zegt dat ze daar al veel aan doet, maar dat ze het opti misme van de onderzoekers niet deelt. Vrijwel elke be drijfstak met tekorten aan werknemers richt zich op deze groep. De concurrentie van andere werkgevers is groot, aldus de LVT. Ze herinnert eraan dat ze de overheid er al verschil lende keren op heeft gewezen dat de salarisachterstanden in de thuiszorg een nadelige in vloed hebben op de werf kracht van deze sector. Ze vreest dat de kwaliteit van de zorg, zowel in de gezinsverzor ging als in het kruiswerk, on der steeds zwaardere druk zal komen te staan door de pro blemen op de arbeidsmarkt. Ballon- fiësta Lucht ballonnen maken zich op om het luchtruim te kiezen. De ballonnen maken deel uit van de 9e Internationale Ballonfiësta in Barneveld die tot en met morgen duurt. Bij de opening van het festijn gingen er enkele speciale ballonnen de lucht, zoals een kerstman, een Japans bouwwerk en een 32 meter hoog bierglas. FOTO: ANP fstein, I I Ve,aMie maanden cel ,khz<)r 'treinkaper' NINGEN De recht- in Groningen heeft giste- le 31-jarige A. van V. uit Henni'J1 weêens bedreiging en irrechtelijke vrijheidsbe- ig veroordeeld tot drie Iden voorwaardelijke ge- lenisstraf. De man moet t. is 210 uur onbetaalde ar- s, een ifverrichten. srland j j, d. hdv. heeft op 26 januari de J van Delfzijl naar Gro en gekaapt. Zowel de ma- ,ne) st als de conducteur wer- Romeffloor Van V., die onder in- 0' d was, met een mes be- ido) P- F)e act*e van de man I na een kwartier door jspeciaal geformeerd poli sh lm beëindigd. UTRECHT Een 21-jari- ge man uit Nijmegen heeft gisteren bekend dat hij twee jaar geleden restau rateur Gerard Fagel in zijn slaapkamer heeft doodgeschoten tijdens een inbraak. Met een 23-jarige plaatsgenoot klom de man op 9 juni 1989 de slaapkamer binnen via de ser redak van het restaurant De Hoefslag in Bosch en Duin. Fagel zou zijn gewekt en werd na een schrikreactie van de inbrekers neergeschoten. Voor justitie staat nog niet vast, dat daadwerkelijk iets is meegeno men. Een ontdekte diefstal van juwelen uit een vitrine kan ook later gepleegd zijn door anderen, aldus justitie. De verhoren van de verdach ten zijn nog in volle gang. Jus titie zegt sluit niet uit dat er nog andere verdachten wor den aangehouden, die bij de fatale inbraak betrokken zijn. Aan de verklaring van Fagels vriendin wordt nu minder waarde meer gehecht dan voorheen. Zij meende uit de mond van één van de inslui pers gehoord te hebben: 'Ik kom je vermoorden'. Het was voor het veertig man tellende rechercheteam reden om aan vankelijk aan een afrekening te denken. „Het valt inder daad niet met elkaar te rij men", aldus officier van justi tie P. van der Molen desge vraagd. Eén van de verdach ten heeft verklaard, dat er ge zegd is: „Dit is een overval", al dan niet in paniek. De tenlas telegging is 'doodslag' of 'po ging diefstal met geweld met dodelijk gevolg'. De huiszoeking bij de twee verdachten heeft niets opgele verd. Van het wapen, waaruit het dodelijk schot op de res- taurauteur werd gelost, ont breekt nog elk spoor. Het recherchebijstandsteam in de zaak-Fagel werd in septem ber 1989 ontbonden. Twee re chercheurs werkten vanuit Zeist door. Volgens justitie is het succes voor een groot deel aan de twee te danken. De op lossing van de zaak kwam rond de jaarwisseling in zicht, toen de Zeister politie werd getipt door derden. Volgens de leider van het toen opnieuw opgerichte recherche bijstandsteam, majoor W. Raa, kan uit 'recherche-taktische redenen' niet verteld worden, welke informatie de politie kreeg. „We zaten in elk geval op dat moment op het goede spoor. Het was een kwestie van de informatie met elkaar in verband brengen, van een gouden tip was geen sprake". De twee rechercheurs kregen op 25 mei van dit jaar verster king van vijftien man. In Soest werd op 18 maart 1989 uit een auto gereedschap gestolen, waarvan later een deel zo'n 800 meter vanaf het restaurant is teruggevonden. Ook vond de politie een jack en een handschoen, waarin de afdruk van een handpalm zat. Op het gereedschap zaten vin gerafdrukken. Pas begin dit jaar werden ze herkend door het nieuwe Havank-computer- systeem, waarin tienduizenden vingerafdrukken zijn opgesla gen. Via recherche kwam de politie op het spoor van de kompaan van de insluiper, die voor een andere inbraak vast zat in Vught. De afdruk in de handschoen kwam overeen met die van de verdachte. Dinsdag werden beide man nen aangehouden. AIAAE HÊT IS VocRA- Vt VoCHTÏSHflP VVAAR IK SI-fCHT TEGÊN KAN Wilhelm II blijft in Doorn begraven DOORN De laatste Duitse keizer Wilhelm II blijft in Neder land begraven. Zijn voorouders, Friedrich Wilhelm I en Frie- drich II, keren terug naar hun oorspronkelijke vaderland Bran denburg (bij Berlijn) om daar te worden herbegraven. De Duitse hereniging maakt herbegraven mogelijk. Wilhelm II, die na de Eerste Wereldoorlog naar Doorn vluchtte, heeft in zijn testament laten vastleggen dat hij pas in Duitsland wilde worden begraven wanneer daar weer een keizer aan de macht was. Wil- helms kleinzoon prins Louis Ferdinand von Hohenzollern heeft verklaard aan die laatste wilsbeschikking te willen vasthouden. Wilhelm II vestigde zich 9 november 1918 vrijwillig in het neu trale Nederland om de voorwaarden voor een wapenstilstand voor zijn land zo gunstig mogelijk te laten uitvallen. Hij stierf op 4 juni 1941 op 82-jarige leeftijd in zijn woonplaats Doorn. Hij ligt in een mausoleum, waarvan hij zelf zei dat het een tijdelijk, pro visorisch graf was.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 3