Doorbraak bij voorbereiding vredesconferentie Zuid-Afrika GEESTELIJK LEVEN OPINIE COMMENTAAR „Verschuiving feestdag leidde altijd tot gehannes Miljarden beschikbaar voor zending vóór jaar 2000 CcidócSouoant VRIJDAG 9 AUGUSTUS 19j|AT> C' Islamitische rechters in Kashmir moeten baard dragen Canadese religieuzen bieden Indianen excuses aan ISLAMABAD Islamiti sche rechters in het door Pakistan beheerste deel van Kashmir zijn ver plicht een baard te dra gen. Dit heeft premier Sardar Ab dul Qayyum bepaald, ook al betekent dit dat niet meteen alle vacante posten kunnen worden opgevuld. De mos lim-fundamentalist Qayyum kwam vorige maand aan de macht na verkiezingen die volgens oppositiepartijen door Pakistan waren gema nipuleerd. Hij maakte giste ren bekend dat hij op korte termijn islamitische rechters ook wel Qazi's genoemd, aan de gerechtshoven wil benoe men. In de rechtbanken wer ken reeds sinds 1970 Qazi's. „Een Qazi moet het uiterlijk van een praktizerende mos lim hebben omwille van de waardigheid en eer van zijn positie," aldus de premier. De opvatting van een professor: niet Shakespeare is het belangrijkste, maar het commentaar op hem. Anton Tsjechov NEW YORK De congrega tie van de Oblaten van Maria in Canada heeft zich veront schuldigd voor de manier waarop zij de Indianen heeft bejegend. De congregatie, met 1200 leden de grootste mannencongrega- tie in Canada, leidde tussen 1880 en 1970 58 scholen voor Indianen, waaronder de St. Josephschool in Williams Lake. Drie leden van de orde, onder wie Hubert O'Connor, die sinds 1986 bisschop van Prince George is, zijn dit jaar bèschuldigd van seksueel mis bruik van leerlingen in de tijd dat zij aan deze school werk zaam waren. De overste van de congregatie, pater Doug Crosby, beleed de schuld van zijn congregatie tij dens een mis voor 20.000 Indi anen in het Indiaanse bede vaartsoord Lac Ste-Anne. De Indianen werden gedwongen de scholen van zijn congrega tie te bezoeken, waar zij soms het slachtoffer van fysiek ge weld of seksueel misbruik werden. „Wij verontschuldi gen ons voor de rol die we speelden in het cultureel, et nisch, taalkundig en godsdien stig imperialisme dat niet los kan worden gezien van de mentaliteit waarmee de Euro pese volkeren de oorspronke lijke inwoners van Canada hebben bejegend", zei Crosby. De overste, die de schuldbelij denis in verscheidene India nentalen heeft laten vertalen, voegde eraan toe dat de India nen zelf nauwelijks schuld hebben aan de problemen waarmee zij te kampen heb ben, zoals hoge werkloosheid, alcoholisme, veel zelfmoorden en gebrek aan zelfvertrouwen. Deze problemen zijn veeleer het gevolg van „eeuwen van systematisch imperialisme". De Canadese bisschoppen bo den dit voorjaar eveneens hun excuses aan voor de behande ling van de Indianen in de af gelopen eeuwen. Jimmy Swaggart FOTO: AP Swaggart spant proces aan tegen tv-predikant NEW ORLEANS In 1986 beschuldigde tv-prediker Jim my Swaggart zijn collega Mar vin Gorman ervan met meer dan honderd vrouwen over spel te hebben gepleegd. Korte tijd later nam Gorman wraak door een privé-detective op Swaggart af te sturen. Swag gart ('wie zonder zonde is, werpe de eerste steen') werd prompt met een prostituée bij een motel gesignaleerd. Met tranen in de ogen bekende hij voor de tv dat hij zwaar had gezondigd. Beide boodschappers van het heil zagen daarop hun impe rium instorten. Gorman ging failliet en Swaggart verloor meer dan tachtig procent van zijn schapen. Gorman heeft nu een rechtszaak tegen Swaggart aangespannen waarin hij ne gentig miljoen dollar (onge veer 180 miljoen gulden) scha devergoeding eist. Gorman was indertijd predi kant van een 5.000 leden tel lende gemeente in New Orle ans in de staat Lousiana. Zijn preken werden door meer dan vijftig tv-zenders uitgezonden. Na de beschuldigingen trad Gorman uit het ambt. Gorman bestrijdt de verdacht makingen, op een enkele uit zondering na. Hij heeft slechts twee buitenechtelijke affaires gehad, zei hij voor de recht bank in New Orleans. Swag gart zei dat hij de kerkeraad van Gorman over diens wilde leven had ingelicht omdat deze geen berouw voor zijn zonden toonde. De uitspraak wordt over enkele weken ver wacht. JOHANNESBURG Er is een doorbraak bereikt bij de voorbereidende ge sprekken voor een vre desconferentie van alle politieke groeperingen in Zuid-Afrika. Naar ver wachting zullen in okto ber de onderhandelingen beginnen die moeten lei den tot een nieuwe grond wet in Zuid-Afrika. Dit zeggen deelnemers aan de gesprekken van het Landelijk Vredesinitiatief dat onder au spiciën van de Zuidafrikaanse Raad van Kerken en een groep zakenlieden worden ge houden. Alle politieke groepe ringen, zoals de regering, het ANC en de Inkatha-beweging, zijn hierbij betrokken. Alleen extreem-rechts hield zich af zijdig. In de nacht van woens dag op donderdag is er in de werkgroepen overeenstem ming bereikt over vier zaken die een eind aan het geweld moeten maken. Volgende week moeten alle betrokken partijen op een gezamenlijke vergadering hiermee definitief instemmen. De punten zijn: een gedrasgs- code voor de politieke partijen op lokaal niveau; een gedrags code voor de veiligheidstroe pen die in de brandhaarden zijn ingezet; een onderzoek naar de sociaal-economische achtergrond van het geweld; en tenslotte onafhankelijke commissies die toezicht op de uitvoering van de afspraken houdt alsmede regionale com missies die plaatselijke conflic ten moeten oplossen. In de werkgroepen was geen overeenstemming bereikt over de vraag of de 'onafhankelijke' thuislanden en hun veilig heidstroepen bij een vredes conferentie betrokken moeten worden. Verder hebben recente opmer kingen van zowel Inkatha-lei- der Buthelezi als van ANC- voorzitter Mandela, die beiden enige tijd in het buitenland waren, de sfeer niet bepaald goed gedaan. Ook een verkla ring van de Zuidafrikaanse Raad van Kerken over de ge heime financiële steun van de regering aan de Inkathabewe- ging was verkeerd gevallen. Bovendien had de SACC eisen aan de regering gesteld, die „zelfs het ANC niet had ge steld", aldus een van de zegs lieden. De kerken eisten het aftreden van de huidige rege- UTRECHT Dit jaar zouden de Nederlandse katholieken meer werk moeten maken van Maria Tenhemelopneming (15 augustus) en Allerheiligen (1 november). Daar kwam althans het schrijven op neer dat kardinaal A. Si- monis twee jaar geleden verzond naar de toen pas benoemde pronuntius mgr. Audrys Backis. „Met ingang van 1 januari 1981 zullen deze twee feestda gen wederom worden ge vierd op de dag zelf en niet meer verplaatst kun-' nen worden naar de voor afgaande of volgende zon dag", zo schreef de kardi naal. Daarmee is de lijst van kerke lijke feestdagen die niet langer als zodanig werden gevierd nog niet uitgeput. Het kerke lijk Wetboek noemt onder meer ook Driekoningen (6 ja nuari), het feest van de H. Jo zef (19 maart) en de Maria's Onbevlekte Ontvangenis (8 december). Al deze feestdagen hebben volgens het Kerkelijk Wet boek nog steeds een verplicht karakter, zodat de gelovigen op die dag gehouden zijn de mis bij te wonen en, zoals het wetboek dit omschrijft, zich dienen te onthouden „van werken en bezigheden die een beletsel zijn voor de eredienst die aan God gebracht moet worden". Op dit laatste punt heeft kardinaal Simonis echter dispensatie gevraagd en ver kregen bij de Romeinse con gregatie van de bisschoppen, ook al zou de kardinaal het ten zeerste toejuichen als de men sen die bezigheden zouden la ten voor wat ze zijn. Het Vaticaan beseft trouwens ook wel dat het geen ijzer met handen kan breken in landen zoals Nederland waar deze feestdagen weinig ondersteu ning vinden in het openbare Tot 1967 werden Maria Tenhe melopneming en Allerheiligen gevierd op de dag zelf en ve len vierden deze feestdagen tot dan toe nog als vrije dag.- De katholieke scholen waren gesloten en katholieke werk gevers gaven hun medewer kers vrij af. In 1967 vroegen de Nederlandse bisschoppen in een kennelijke poging tot ver lichting van het kerkelijk le ven in Rome dispensatie aan om deze feestdagen te ver schuiven naar de zondag voor of na de betreffende feestdag. Zij waren daarin een uitzonde ring want in de latijnse landen worden Maria Tenhemelopne ming en Allerheiligen tot op de dag van vandaag nog steeds volop als vrije dag gevierd. Volgens pastoor en kerkjurist dr. J. Hendriks van Haastrecht heeft die dispensatieregeling altijd tot gehannes aanleiding gegeven. „Men wist bijvoor beeld nooit wanneer men Al lerheiligen moest vieren en men heeft van alles gepro beerd, de zondag ervoor, de zondag er na en dan was er het probleem hoe je onder scheid moest maken met Al lerzielen dat na Allerheiligen valt". Volgens hem bestond er een duidelijke behoefte om die dagen opnieuw op de eigenlij ke dag weer te vieren. Pastoor Hendriks is er vorig jaar in Haastrecht al weer mee Het feest van Maria Tenhemelopneming compleet met proces sies wordt in katholieke landen nog volop gevierd. FOTO: PERS UNIE begonnen en hij meent dat het in zijn parochie redelijk is aan geslagen. „We hebben voor vijftien augustus een viering op de vooravond van de dag, een in de ochtend en een in de avonduren". Om de dag ween meer cachet te geven heeft kardinaal Simo nis de gelovigen aangespoord op die dagen een vrije dag op te nemen. Maar daar lijkt voorlopig althans nog geen druk gebruik van gemaakt te worden. Ook zijn er voor ko mende woensdag 15 augustus in de meeste parochies met uitzondering van de meer tra ditionele geen aanwijzingen te bespeuren die wijzen op een verhoogde kerkelijke activi teit. Zoals gebruikelijk wordt er 's ochtends in de meeste pa rochies wel mis gelezen, maar de opkomst is dan zeer be scheiden. Anno 1991 opnieuw kerkelijke feestdagen willen invoeren vereist dan ook nogal wat. HILVERSUM Een beeld om niet te vergeten. Een vrouw in stralend witte kleding wordt ge doopt in een rivier in Afrika. Het is net alsof de kijker deze doop zelf on dergaat. De camera volgt de vrouw zowel boven als onder water. Een aangrij pend begin van de NCRV- film 'De boodschappers'. Voor nogal wat zendingsorga nisaties vormt het jaar 2000 een uitdagend jaartal. Het pa rool luidt: alle hens aan dek om iedere aardbewoner het blijde nieuws van Jezus Chris tus te vertellen. Maar liefst 78 projecten liggen klaar om deze klus voor de eeuwwisseling te klaren. Met deze plannen die veelal uit de koker komen van fundamentalistische en evan gelische zendingsgenootschap pen, zijn miljarden gemoeid. NCRV-programmamaker Harm Boerma tikte een Britse documentaire-serie op de kop die ingaat op deze ontwikke lingen. Hij bewerkte haar tot een zesdelige televisieserie on der de titel 'De Boodschap pers'. Over de situatie in Ne derland maakte Boerma zelf een zevende aflevering. Over de hele wereld zijn mo menteel zo'n 250.000 missiona rissen en zendelingen ver spreid. „Ze werden beschouwd als onruststokers of helden", aldus presentator Julian Pet- tinger, "maar weinigen heb ben de wereld zo ingrijpend veranderd als zij". Nog steeds zetten missie en zending de wereld van menig een op de kop. Anno 1991 wordt in de binnenlanden van Kenia een Jezus-film vertoond op plaatsen waar het woord Een missionaris in Afrika temidden van zijn leerlingen. voor electriciteit nog uitgevon den moet worden. Voor de dorpsbewoners is de film net zo'n mirakel als de wonderen van Jezus. Er gebeuren meer opmerkelij ke dingen in Afrika dat nu on geveer 300 miljoen christenen telt. Neem nu de Britse pater Damian Grimes die op bijna middeleeuwse wijze in Oegan da een kostschool leidt. De tijd lijkt stil te hebben gestaan als je hem vanaf zijn stoel com mando's hoort roepen naar een groep meisjes, die rek- en stre koefeningen uitvoeren. Even later geeft de geestelijke les in het netjes soep eten. Verder ontmoeten we de Duit se evangelist Reinhardt Bonn- ke die bezig is met een kruis tocht van Kaapstad naar Cairo en onderweg zijn honderddui zenden verslaat. En niet te vergeten pater John Dove, een jezuïet, die het leven en lijden van leprozen deelt. Uiteenlopende visie De film laat haarscherp de verschillende visies op missie en zending zien. Baptisten in Virginia (VS) zenden nog steeds vele zendelingen uit om de arme mensen in Afrika en India te bekeren. Samen met hun Amerikaanse geloof ex porteren ze ook hun leefwijze. Voor pater Dan Driscoll in Ni caragua daarentegen is missie opkomen voor vrede en ge rechtigheid. Het evangelie liet hem geen andere keus dan de revolutie te steunen. In plaats van eenrichtingsver keer is zending en missie voor velen een wederzijds leerpro ces geworden. "We gingen er van uit dat wij God bezaten. FOTO: PERS UNIE Dit is onzin. Niemand bezit God", aldus de rooms-katho- lieke missionaris Simon Smith. De botsing van de westerse en de inheemse cultuur wordt door zendelingen en missiona rissen verschillend opgelost. Vroeger sprak het voor de meesten van hen vanzelf dat hun manier van leven supe rieur was. De inheemse wereld die ze aantroffen, was achter lijk en minderwaardig. Zendeling Martin Goldsmith op Sumatra aarzelt ook nu niet om de inheemse gewoonten af te schaffen als die de mens kleineren. Bij wijze van voor- ring, die door een interim-re gering zou moeten worden vervangen. Daarentegen hadden zowel het dagelijks bestuur van het ANC als president De Klerk zich in min of meer gelijkluidende be woordingen tot het volk ge richt, die ten doel hadden dat er spoedig een overleg tussen alle groeperingen over een nieuwe grondwet komt. Voor afgegaan door een vredescon ferentie waarin bovengenoem de punten formeel worden be krachtigd, zal het overleg over een nieuwe grondwet naar verwachting reeds begin okto ber kunnen beginnen. (emer Ingei Kurden met twee maten gemqAG De geallieerde troepenmacht heeft zich nog maar lijks teruggetrokken uit het noorden van Irak, waarL,njjver Iraakse Kurden bescherming moest bieden tegen de tjouwsec van Saddam Husayn, of Turkije heeft met beide hanijlaglicht mogelijkheid aangegrepen om in hetzelfde gebied 'of maak zaken te stellen'. Al vijf dagen achtereen voeren TurlP6ev®® vechtsvliegtuigen aanvallen uit op bases van Turkse tLgweki sche rebellen in Noord-Irak. Ook zijn commando-eenLjer de het gebied al tien kilometer binnengedrongen. »e te st« hkele v< De circa twaalf miljoen Turkse Kurden in Turkije ^digen. stelselmatig vervolgd. Geen wonder dat ze daarom allele re strijden voor gelijkberechtiging en gelijke behandeling.! serieu mige Turkse Kurden gaan nog een stap verder en st| AVBE zelfs de stichting van een onafhankelijke Kurdische sir het zuid-oosten van Turkije na. Onder meer de op sche leest geschoeide verboden Kurdische Arbeider* PKK streeft naar een eigen staat en voert zowel van basing uit als vanuit Irak aanvallen uit op Turkse doelen. i rv tand UE Turkse inval in Noord-Irak laat zien dat Turkije bereid is een ander land aan te vallen en te bezetten (ei is n zijn Kurdische probleem 'op te lossen'. Premier Yilmsn opl in de Turkse krant Hürriyet weten dat alleen op deze nking v; de guerrillastrijders van de PKK kunnen worden aang£ini8d Zij zouden in het 'machtsvacuüm' zijn gedoken dat Cg" Re staan nadat de anti-Saddam Husayn coalitie zich op ^ndag grondgebied had teruggetrokken. ,rieg n gverbai De vraag is echter of de PKK de enige aanleiding isL^^T Turkije om in Irak een „veiligheidszone" in te stellejshoek guerrillabeweging pleegt immers zijn meeste aanvalleijvmcie binnenuit. Bovendien ziet het er naar uit dat de Turkselkomen pen voorlopig in Noord-Irak willen blijven. Turkije rikortg overigens al jarenlang aanspraak op het noordelijke deej^ Irak, dat vroeger tot het Ottomaanse rijk heeft behoord?er^wo inlijving zou wellicht stemmenwinst op kunnen leverenLjk W( de regerende Moederlandpartij bij de komende verkiezifren vi Niet de Kurden, maar Turkije zelf is daarmee in het ontjkomst: machtsvacuüm in Irak gedoken. lycling- WT W AT echter de rechtstreekse aanleiding voor de bezai naar ook mag zijn, feit is dat Turkije door de inval in strijd m^urd. internationale afspraken handelt. Bovendien lijken nié^^2 leen PKK'ers, maar ook andere Kurden het slachtoff? ^et v worden van de acties. Ook de Iraakse Kurden die niets0nand het conflict te maken hebben, lopen gevaar. Er zoudeRecyc tientallen Iraakse Kurden zijn gedood. En premier Yi[n op liet er ook geen misverstand over bestaan dat op iede^erwji het vuur zal worden geopend, die zich zonder toestemf in het gebied bevindt. Zuid-I DeS te wranger is het te constateren dat het Turkse ofj^Qgv' den door de geallieerden niet meteen is verooreeld. fkruise woordvoerder van de geallieerde coalitie in de Turkse trijssel Incirlik haastte zich alleen te zeggen dat de Verenigde S1|2800 geen enkele rol vervulden bij de operatie. Het lijkt erojf de geallieerden de Turkse regering voorlopig niet vooj^ aar voeten willen lopen, zolang de strijd niet gericht is oj Iraakse leider. Saddam Husayn op zijn beurt zal ook we tegen de Turkse militairen willen en kunnen uitrichten, teraard heeft hij er geen moeite mee wanneer Turkije.,-.^ deel van de Kurden aanpakt. Maar afgezien daarvan isLl-U hem door de geallieerden verboden troepen in te zetten noorden van de zesendertigste breedtegraad. VAN echte meelevendheid van de geallieerden met hel van de Kurden blijkt dus geen sprake te zijn. Is de KurdiL^rj strijd gericht tegen de gemeenschappelijke vijand SadcJn dan kunnen de Kurden op steun rekenen. Is de strijd t€ bondgenoot Turkije gericht, dan waait de wind uit een ai° re hoek. Hopelijk durft de Nederlandse regering zijn s wel te laten horen en de zaak aan te kaarten in de EG e de NAVO en de VN, zodat Turkije wordt gedwongen P^q j Kurdische onderdanen menselijk te behandelen. J an a "ijker de een Ivan 1 rs n beeld vertelt hij over vrouwen van wie de voortanden afge vijld worden om de boze gees ten die in hen huizen, uit te drijven. Pater Dustan Jones in Papoea Nieuw Guinea probeert de ei gen cultuur van de Papoea's zoveel mogelijk in het chris tendom te integreren. De bis schop draagt een mijter met paradijsvogelveren. Een pro cessie van inlanders waarbij veren, opgeschilderde gezich ten en kruisen met Jezusaf- beeldingen het beeld vullen, spreekt boekdelen. Avondland Europa, dat door fundamenta listische groepen gekarakteri seerd als het verloren avond land, is dè uitdaging voor evangelische en fundamenta listische christenen. Een won derlijk fenomeen is het Power Team. Warmwaterkruiken op blazend als ballonnen en beton splijtend met hun hoofd geven deze krachtpatsers voor Chris tus de evangelisatie nieuwe in spiratie door transpiratie. Daarnaast trekken medewer kers van de Love Europe Ak- tie van Operatie Mobilisatie en de Afrikaanse bisschop Kali- lombe van Youth with a Mis sion in Parijs ten strijde tegen westers materialisme en on verschilligheid. De grote traditionele kerken ontbreken in de aflevering over Europa. Zij staan niet meer op zeepkisten om het evangelie uit te dragen, maar kiezen voor het evangelie van de daad (bijvoorbeeld het op richten van Aanloophuizen). De NCRV mikt met 'De Bood schappers' op een breed pu bliek: "De serie is niet alleen interessant voor de doorgewin terde christen", aldus pro grammamaker Harm Boerma. De serie 'De Boodschappers' wordt uitgezonden op Neder land 1 (22.30-23.13 uur) vanaf maandag 12 augustus t/m 23 september 1991. CeidaeSowo/nt Uitgave- Westerpers bv (maakt deel uit van Sijthoff Pers bv). Kantoor: Apothekersdijk 34. Leiden Telefoon: 071 - 122 244. Telefax: 071 - 134 941 Postadres' Postbus 112300 AA Lelden. Hoofdkantoor: Koopmansstraat 9, 2288 BC Rijswijk. Telefoon: 070 - 3190 933. Telefax: 070-3906 717 Postadres Postbus 9, 2501 CA Den Haag Directeur/hoofdredacteur- J. Leune. Adjunct-hoofdredacteur J Timmers. Chef-redacteur; G - J. Onvlee. Secretariaat directie/hoofdredactie (tel. 070 - 3190 808) L van Koot. igroe jersoi Land' [Thuis In krt eactie filbur We ek I\ Sport Leiden e.o. (tel. 071 -144 049): K. van Kesteren. 4 046 of 071 -144 047): R. Kleijn (chef). M. Ro|et 6m fctor. VA v (oor h n Herpen (chef), F Buurman, E Huisman. H. Jansen, drs. J. Sport algemeen (tel. 070 - 3190 826): F Werkman (chef). P Alleblas, D. Dijkhuize - Voorbij, R de Roo, drs. K Veraart|0 )r '1 D. Kiers, R. Langeveld. drs H.-F. Ruijl Kunst/rtv (tel. 070 - 3190 834): G. Ansems (coördinator), B. Jansma, H. Plet. Geestelijk leven (tel. 070 - 3190 835): L. Kooistra, drs. P van Velthoven. Foto (tel 070-3190 838). M Konvalinka (chef). S Evenhuis, S. Pieterse Opmaak (tel: 070 - 3190 831): Ch. Bels (chef), A. de Bruijn, W. Diekstra, L Hennjj'l B. Hermans, J. Hofmeester, C de Kier, H. Nieuwmans, H. Schneider ,rrecrl den' NINC in G; Ie 31- Redactie-secretaresse (tel. 070 - 3190 819) T Kors. De Leidse Courant maakt verder gebruik van de diensten - freelance-medewerkers en-correspondenten in zijn vers, - de parlementaire redactie en de nieuwsdienst van de Stichting Pers Unie, dactioneel samenwerkingsverband van negen regionale kranten in Nederland i België. De algemene verslaggevers van P Ven. De parlementaire redactie bestaat u land, P. Koopman, D. van Rietschoten en K. van Wees. - het Algemeen Nederlands Persbureau en buitenlandse persbureaus; «e - de volgende correspondenten in het buitenland: S. Akkerman (graag), i jV drs D. J, van den Bergh (Peking), drs H Botje (Tunis), A. Courant (Athene), R Hasselerharm (Johannesburg), T. Heard (Kaapstad), drs A. Heering (Rome)poor B. van Huét (Parijs), M. de Koninck (Washington), H. Kuitert (Nieuw Delhi), H wa F. Llndenkamp (Sao Paulo), R. Simons (Londen), drs. R. Vunderink (Moskou), L rj W. Werkman (Jeruzalem), E. Winkels (Barcelona), G. van Wijland (Belgrado), j F. Wijnands (Bonn). J. Wijnen (Brussel) f na De Leidse Courant heeft als lid van de Stichting Pers Unie de exclusieve vertaal- <?Peci publicatierechten van The Times en The Sunday Times of London. Vertaalster: i M. de Cocq. n 08.30 tot 17.00 uur. Nabezorging Telefoon. 071 -122 248 op ma. t/m vr. van 18 00 tot 19.00 uur, op za van 1 15.00 uur Abonnementsprijzen (inclusief 6% btw) Bij automatische betaling: per maand 25,70 per kwartaal 76,60 per jaar 294,30 Bij betaling per acceptgirokaart: per kwartaal 78,60 per jaar 299,30 Het abonnementsgeld dient vooruit te worden voldaan. Advertenties Informatie en tarieven over advertenties tel. 071 - 122 244. Telefax voor uitsluitend advertenties 071 - 134 941 Voor uitsluitend het doorgeven van advertenties kantoor Rijswijk 070 - 3902 702 Bankiers AMRO BANK NV 473 575 515 POSTBANK NV 663 050

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 2