Diefstal en geweld op camping Duinrell sterk toegenomen Doefeest voor jeugd Noordwijk LEIDEN OMGEVING Noordierse jongeren dichter bij elkaar Politie boos over loos alarm golfclub Mistijden veranderd in Oude Wetering en Roelofarendsveen £otdóc(2oivia*ii VRIJDAG 9 AUGUSTUS 1991 'jlidó Bestuurders Waveney op bezoek in Katwijk KATWIJK Het college van B en W van Katwijk krijgt binnenkort bezoek van een delegatie uit Engeland. Van 22 tot en met 24 augustus komen acht bestuurders uit het district Waveney in Suffolk een kijkje ne men. De gasten worden rondgeleid door de gemeente, brengen een bezoek aan het Kat- wijkse museum, krijgen een rondrit door de regio aangeboden en brengen een bezoek aan Amsterdam. Katwijk heeft sinds het be gin van de jaren zestig een nauwe band met dit gebied. Het administratieve centrum van het district, Lowestoft, is toen een twinning aangegaan met Katwijk. Sindsdien is er om de twee jaar een uitwisseling van delegaties van bestuurders uit Waveney en Katwijk. Ook verschillende Katwijkse organisaties, clubs, verenigingen en scholen onderhouden kontakten met Waveney. Meer deelnemers dan ooit bij vakantiespelen Rijpwetering RIJPWETERING Het aantal deelnemers aan de vakan tiespelen in Rijpwetering is in de loop van de week steeds groter geworden. Gisteren deden er 142 kinderen mee. Van hen overnachtten er 80 in de zelfgetimmerde hutten in hun dorp 'd'Oude Planck'. Ook de hutten zelf waren van namen voorzien, zoals Meidenhut, De Grote Kist, 't Ripse hutje (door Veense kinderen gebouwd), Zooitje Ongeregeld en Mooi Man. Gisteravond werden een vossenjacht en een playback show gehouden. Voor de vossenjacht waren tal van omwo nenden ingeschakeld. Zij zaten te vissen in een rioolput, schilderden hun huis met een fijn penseeltje of boenden de straat met een tandenborstel. De kinderen hadden tot taak bij al deze werklieden een wachtwoord te vernemen. De playbackshow van gisteravond is gewonnen door het trio Laura, Miriam en Sylvia die Urbanus nadeden met „Hitten- tit". Voor een dierenshow eerder deze week lieten kinderen hun eigen huisdieren en knuffeldieren opdraven. Winaar werd Daan Janssen met een „pratende" knuffelpapegaai. Mi chel Bakker. Vol trots toonde hij zijn poes Omar. Sassenheimse ramt muur na black out door inenting OEGSTGEEST Een 24-jarige Sas senheimse kwam gistermorgen met de schrik vrij toen ze met haar auto een muur ramde op de Haarlem mertrekvaart in Oegstgeest. Het meisje reed vanaf het postviaduct in de richting Leiden toen zij onwel werd en rechtdoor reed in een bocht bij het tolhuisje. Ze kwam tegen de muur tot stilstand. De auto liep lichte schade op, maar de muur was over een afstand van vier meter totaal ontzet. Volgens de Oegstgeestse poli tie was een DTP-prik die het meisje kort voor het ongeval gekregen had, de vermoedelijke oorzaak van de black out van de Sassenheimse. Daniëlle Orelio exposeert in tjalk KATWIJK In haar Gronin- ger tjalk „Danielle" houdt eige naresse Daniëlle Orelio vanaf morgen tot en met zondag 18 augustus een expositie van haar werk, dat bestaat uit schil derijen, aquarellen, plastieken en grafiek. De tjalk ligt afge meerd aan de Prins Hendrik kade in Katwijk tegenover Teun Hoek en staat van 10.00 tot 21.00 uur open voor publiek. In de etalages van de winkels aan de haven zal het werk van enkele andere kunstenaars te zien zijn, waaronder Anneke Koek (grafiek), Aad Hasenoot (zeefdrukken) en Corrie Ra- vensbergen (aquarel). Poppentheater topper vakantiebezigheden VOORSCHOTEN De aktiviteiten van de Jeugd- vakantiebezigheden Voorschoten blijken in de smaak te vallen. De speelmiddag in het sportfond- senbad 'Het Wedde' trok mede door het mooie weer meer dan 150 kinderen. Een absolute topper was het buurthuis Arsenaal aan de Leidseweg. De middag met het poppentheater 'De Lollipops' zorgt voor een uitverkocht huis. Bijna 150 kinderen ver drongen zich rond de poppenkast. Ook de filmmid dag in het Greenway Theater kreeg veel belang stelling. Volgende week begint 'Vakantieland-Hut- tenbouw'. Op het recreatieveld bij Rosenburgh worden van maandag tot en met donderdag van de kinderen verwacht, dat zij onder begeleiding hut ten bouwen. Er moet een heel kinderdorp komen en als prestatieloon mogen alle deelnemertjes een nacht in hun eigen gebouwde onderkomen over nachten. De scoutinggroep Kimball O'Hara ver leent bij de overnachting assistentie. Voor een uitgebreide aga r ook voor de komende di raadplege men „UIT", de tis wekelijkse bijlage van krant. !$RO BIOSCOPEN 9, Vervolg van voorpagina WASSENAAR De on veiligheid op de camping Duinrell in Wassenaar is dit jaar onrustbarend toe genomen. Dat is de in druk van de politie in Wassenaar. De politie wil volgende week een inven tarisatie opmaken van de situatie op het terrein. In overleg met de directie kunnen dan wellicht maatregelen worden ge- Een woordvoerder van de po litie zegt dat agenten vrijwel dagelijks worden geconfron teerd met vormen van 'kleine criminaliteit' op de camping. Opvallend is de toename van het aantal diefstallen. „Er worden regelmatig lege porte monnees op het bureau ge bracht, die op het terrein van de camping zijn gevonden. Een dief heeft dan zijn slag ge slagen en de lege portemonnee weggegooid". Bij het geweld op de camping gaat het niet om ernstige delic ten als bijvoorbeeld steekpar tijen, maar meer om kleine ir ritaties tussen de bewoners die steeds vaker uitdraaien op vechtpartijtjes. Opmerkelijk is volgens de Wassenaarse politie dat het hier vrijwel altijd ru zies betreft tussen Nederlan ders en buitenlanders. „Twee Nederlanders slaan zelden aan het bakkeleien", aldus de woordvoerder van de politie. Borden Volgens medewerker C.J. Schoenmakers van de Wasse naarse camping hebben dieven het op het terrein dit jaar vooral gemunt op fietsen. De directie van Duinrell laat me dewerkers extra surveilleren om dit tegen te gaan. Verder zijn er borden neergezet, waarop een fiets is afgebeeld, een slot en een hand met een tang. „Vorig jaar hadden de dieven het gemunt op auto's, nu worden er aan de lopende band fietsen ontvreemd. Voor al de mountainbikes zijn in trek", aldus Schoenmakers. Over de vechtpartijen zegt hij, dat deze vooral voorkomen op dagen dat het drukkend warm is. Vooral bij de ingang van de camping zijn er problemen. „Als mensen eerst in een file hebben gestaan op de Utrecht- sebaan en daarna moeten wachten bij de ingang, raken de gemoederen snel verhit", is de ervaring. Om het aantal vechtpartijtjes te verminderen, heeft de directie van de cam ping bij de ingang medewer kers neergezet die „hebben be wezen over de nodige tact te beschikken". Volledig uitbannen van mis drijven op de camping is ove rigens volgens Schoenmakers een illusie. Met een aantal be zoekers van een miljoen per jaar is Duinrell te vergelijken met een stad, die ook niet ge heel kan worden gevrijwaard van diefstal en geweld. Dat geldt met name tijdens het hoogseizoen dat nu aan de gang is. DOOR VAKANTIE IN NEDERLAND Geen bekeuring voor verbouwen paal tot minibar ROELOFARENDSVEEN De jongeren uit Roelofarends- veen die een verkeerspaal om bouwden tot 'minibar' krijgen geen proces-verbaal. Wel moeten ze de schade aan de paal vergoeden. Dat is het re sultaat van overleg tussen de jongeren, loco-burgemeester L. Beelen en de politie. De paal met bar wordt niet herplaatst aan de Wijde Aa of overgedragen aan de 'verbou wers' die daarom hadden ge vraagd. De paal wordt vernie tigd, ook al omdat het gemeen tebestuur bang is een prece dent te scheppen. Beelen liet gisteren weten in te gaan op de suggesties van de jongeren voor verbetering van de recreatiemogelijkheden aan de Wijde Aa. Er komen een of meer prullenbakken en wer wordt gezocht naar een ge meentelijk alternatief voor de minibar in de vorm van een picknicktafel. Ook wordt na gegaan hoe de surfsteiger be ter bruikbaar kan worden. De loco-burgemeester vindt het een goed idee bij de steiger zand te storten om keien en glas in het water te bedekken. Het moet nog wel blijken of dat uitvoerbaar is. Over de ontoegankelijkheid van het nabijgelegen Veender- polderkadepad zei Beelen dat het provinciebestuur de wan delroute hoopt veilig te stellen door een overeenkomst met omwonenden. Slecht onderhouden brommer over de kop WASSENAAR Een 17-jari- ge jongeman is gistermiddag rond half twee met zijn brom fiets over de kop geslagen. De jongen reed over het fietspad van de Groot-Haezebroekse- weg in Wassenaar. Het bleek dat door gebrekkig onderhoud van de brommer het voorspat bord is los geraakt en met de voorband is meegedraaid. De jongeman is naar het Bronovo ziekenhuis gebracht. Hij kwam er met enkele schaafwonden en een gekneusde elleboog goed van af. Lissese geschept LISSE Een 50-jarige fietster uit Lisse raakte .gistermiddag licht gewond toen zij aangere den werd door een 31-jarige plaatsgenoot. Het ongeval vond plaats op het kruispunt van de Molenstraat met de Grachtweg in Lisse. De auto mobilist wilde komende van de Molenstraat en de Gracht- weg op rijden, maar vergat daarbij de fietster voorrang te verlenen. Bij de val die het ge volg was liep de vrouw schaaf wonden en kneuzingen op. Winkeldieven aangehouden SASSENHEIM De rijkspolitie van Sassenheim heeft gister middag met de hulp van een oud-collega twee winkeldieven kunnen aanhouden. De dieven, een 34-jarige Hagenaar en een 33-jarige Haagse hadden zeven nachthemden ter waarde van 700 gulden gestolen uit een kledingwinkel aan de Hoofdstraat in Sassenheim. Het personeel waarschuwde de ex-politieman, die de rijkspolitie waarschuwde, waarna het rooflustige duo kon worden ingerekend. In de auto van het tweetal werden nog ze ven in Katwijk gestolen T-shirts aangetroffen. De dieven zijn na het opmaken van proces-verbaal heengezonden. Diefstal van mountainbikes WASSENAAR Een 19-jarige Hagenaar is vannacht aange houden op verdenking van diefstal van twee mountainbikes. Rond één uur werd de jongeman in Wassenaar aangehouden, toen hij met een vriend op de mountainbikes op weg was naar Den Haag. De vriend van de verdachte is er vandoor gegaan. RIJNEVELD Een groep jon geren uit Belfast is van 4 tot 25 augustus te gast in Rijneveld. De 24 jongeren in de leeftijd van 12 tot 15 jaar komen zowel uit de katholieke wijk Bally- murphy als de protestantse wijk Woodvalle. De jongeren zijn hier om elkaar beter te le ren kennen en eikaars proble men beter te leren begrijpen. Dit is nodig omdat de beide wijken geografisch gezien wel iswaar dicht bij elkaar liggen, maar door de onlusten, de vooroordelen en de angst mij lenver van elkaar verwijderd zijn. De jongëren verblijven in gast gezinnen in Rijneveld, Alphen aan den Rijn, Rijnsaterwoude en Leiden. Ze werken een acti viteitenprogramma af, dat door de organiserende werkgroep Hulp Noord Ierland is georga niseerd. Begeleidster Liesbeth van der Kaaden vertelt dat de werkgroep al vanaf september vorig jaar bezig is geweest met de organisatie. De werkgroep neemt alle kos ten van het project voor haar rekening. „Het is een hele klus om het geld bij elkaar te krij gen", aldus Van der Kaaden. „Met activiteiten als een spon sorloop halen we het geld op. Ook een aantal bedrijven helpt een handje. West-Nederland stelt bijvoorbeeld tegen een schappelijke prijs een bus be schikbaar. De buschauffeurs offeren een vrije dag op om ons te helpen". De jongeren die aan de 'Hol land trip' meedoen kenden el kaar in Belfast slechts van en kele korte ontmoetingen, geor ganiseerd door de buurthuizen in de twee wijken. Medewer kers van deze buurthuizen kie zen de jongeren uit. Meestal gaat het om kinderen uit gezin nen, waarin problemen zijn, éénoudergezinnen, werkloze ouders, of ouders die gewoon geen vakantie kunnen betalen. De Noordierse begeleidster Liz is tevreden over het onderlinge contact tussen de jongeren. „Het begin is altijd moeilijk. Dan spreken ze eigenlijk alleen via grapjes over de verschillen die tusen hen zijn, uit angst om de ander mogelijk te kwetsen. Later gaat het beter." Liz vertelt duidelijk opgetogen over haar verblijf in de regio. De vele planten, bomen en slo ten maken op haar een goede indruk. „Het leven is hier zo relaxed, de mensen hebben niet zo'n haast, nemen meer de tijd voor de dingen". Cathy en An drea, twee 14-jarige Noordierse meisjes beamen dit. De meisjes liggen tijdens het bowlen lang uit op de banken aan de kant. Zij nemen even een pauze om bij te komen van de vermoeie nissen van de dag en nacht daarvoor. Een poldertocht en een nachtelijk tentenkamp zijn verantwoordelijk voor de wat slaperige ogen. Cathy en Andrea hebben het hier prima naar hun zin. Ze vinden het wel heel rustig, heel stil. Wat ze hier 'missen' is het lawaai en het geweld. Het ont breken van graffiti op muren en ramen viel de meisjes erg op. In vergelijking met Belfast is alles hier heel schoon en net jes. Het gezinsleven vinden ze hier heel hecht. „Iedereen gaat wel zijn eigei; weg, maar toch doen de familieleden meer din gen gezamenlijk. Dat is bij ons niet". Als de groep weer is terugge keerd in Belfast zal voorname lijk via de buurthuizen gepro beerd worden het opgebouwde contact te houden. Een niet zo eenvoudige opgave. In Belfast groeit slechts heel langzaam het besef dat een verandering in de huidige situatie mogelijk LEIDEN LUXOR (Statlonsweo tel. 071-121239): DeaperaU (12); 19.00, 21.15. zo. ook 1 LIDO en STUDIO (Steenstras tel. 124130): Switch (al); 14.30,1 Mr 21.15. Naked gun 2'A (al); 1 ownLD V. 19.00. 21.15. Rocketeer (al); ZZZ 19.00, 21.15. Teenage mutant i turtles 2 (al); 14.30. Dancei wolves (12); 20.00. Asaepoest* 17 14.30 King Ralph (al); 19.00, 2 ^UW TRIANON (Breestraat 31. tel M 123875): De stam van de holan (al); 19.00. Misery (12); 21.15.iniS (Haarlemmerstraat 52, lel. de H 125414): Pruimenbloesem ALPHEN AAN DEN RIJN EUR |i. Niet NEMA (Van Boetzelaerstraat 6, fpjf H 01720-20800): Naked gun 2U 13.30, 18.30, 2i.oo. zo. ook ukje Rar Hudson Hawk (al); 13.45, 1 7PlingV 21.15. zo. ook 16.15. Dancei wolves (al); 20.15. Assepoes!* leraeie 14.00. zo. ook 16.00. Return te mep U blue lagoon (al); 13.45, 18.45,2 _nT. zo. ook 16.15. ir, 0°.K VOORSCHOTEN GREEN [dondï (Schoolstraat 69, tel. 01717-4 pnkplsi The hard way (al); vr. t/m zo. i UIV 19.00, 21.15. ma. t/m do. 20.15 VOOTSpi lence of the lambs (al); vr. t/n fdpriis 21.15. ma. t/m do. 20.15. The J maids (al); vr. t/m zo. 15.45, 1 >en- ma. t/m do. 15.45. do. 20.15. KINDERVOORSTELLINGEN k besche tuur met een staartje; dag. jn hi looileid 3463500): Hudson hawk (12); 1 r dan c 18.45, 21.30. zo. 13.15, 16.00, 2luvelden ASTA 2: Desperate hours gulters 14.00, 18.45, 21.30. zo. 13.15, t ,rpn 18.45, 21.30. ASTA 3: Rocki "V (al); 14.00, 18.45, 21.30. zo. ^viere 16.00, 18.45, 21.30. BABYLO )n"0 G (naast Den Haag Centraal iederla 3471656): Jungle fever (12); 1 0idaat 18.45, 21.30. za. zo. 13.45, 1( nipt 18.45, 21.30. BABYLON 2: Sil j of the lambs (16); 18.45, 2 'er dez BABYLON 3: Filmzomer '91. w ter va wo. do. 14.00, 18.45, 21.30. za dat He 13.45, 16.15, 18.45, 21.30. ma. 1Gste vr 20.00. Crimes and misdemean h vr. Presumed innocent; za. Dra I zo. Identificazione di una Do ioL 1 Macbeth; di. Citizen Kane; wo. doorst comfort of strangers; do. CIN n Perr 1 (Buitenhof 20, tel. 3630637): vf)OI naked gun 2 1/2 (al); 14.00, I 21.30. zo. 13.15, 16.00, 18.45, 21 genaai CINEAC 2: Edward scissorhi zelf m (al); 14.00, 18.45, 21.30. zo. 15 beste d 16.00, 18.45, 21.30.» CINEAC 3: 0m hard way (al); 18.45, 21.30. tpr- an TROPOLE 1 (Carneglelaan, ie13 3456756): Switch (12); 14.00, 11e" va 21.30. zo. 13.15, 16.00, 18.45, 2 t Paai METROPOLE 2: King Ralph een p 14.00, 18.45, 21.30. zo. 13.15, 1« erkstel 18.45,21.30.» METROPOLE 3:1 kwart ces with wolves (al); 20.30. TROPOLE 4: Not without my dai leS« ter (al); 14.00, 18.45, 21.30. zo. 1: C-er 16.00, 18.45, 21.30. METROP mer Z> 5: Return to the Blue Lagoon 14.00, 18.45, 21.30. zo. 13.15, 1« 18.45, 21.30. ODEON 1 (He gracht 13, tel. 3462400): The n|Ba gun 2 1/2 (al); 13.45, 18.45, 21.30 npiprs 13.30, 16.00, 18.45, 21.30. ODI J™, 2: Marked for death (16); 1iaoen, 21.30. ODEON 3: New jack goed (16); 13.45, 18.45, 21.30. zo. 13 waai 16.00, 18.45, 21.30. ODEON <|0pen bed with madonna (al); 13.45, 11,vp 21.30 zo. 13.30, 16.00, 18.45, 2 HAAGS FILMHUIS: Zaal 1: lem d'été en ville; 19.30, 21.45. Zaivier The unbelievable truth; 19.30. Strijd. 1 Sangre; 21.45. Zaal 3: za. t/mb,jn d; 19.30, 21.45. vr. 19.30, 22.00. -- better blues; vr. Kracht; en gelukkig leven; zo. Die Ji frauenmaschine; ma. The against Harry; di. Krokodillen in sterdam; wo. The runnter; do. KINDERVOORSTELLINGEN LON 2: Assepoester: 14.00. za 13.45, 16.15. CINEAC 3: poester: 14.00. zo. 13.15, 1ll_ METROPOLE Ninja turtles t 14.00, 18.30. zo. 13.15, 16.00, 1£ ODEON Ninja turtles II: 13.45 13.30, 16.00. r\Y" NACHTVOORSTELLINGEN C UI. AC I: Highlander 2 (16); za. (X CINEAC 2: The naked gun 2'A( za. 00.15. CINEAC 3: The III (16); -za. 00.15. Naj B, >n er oc ALPHEN AAN DEN RIJN De Alphense politie is boos over het opzettelijk veroorzaken van een vals inbraakalarm in het restaurant van de golfclub aan de Kromme Aarweg. Het alarm ging af rond kwart voor een vannacht, waarna de politie al na vier minuten ter plaatse was. Bij aankomst troffen de agenten een werknemer van het bedrijf aan, die hen vertelde dat zijn baas hem opdracht had gegeven om uit te testen hoe snel de po litie ter plekke zou kunnen zijn na het afgaan van het stille alarm. De proef was totaal overbodig, omdat de politie de vorige nacht al uitgerukt was toen het alarm afging bij een echte in braak in het restaurant. De dieven namen de benen toen de po litie, eveneens na vier minuten, arriveerde. De buit stond klaar om afgevoerd te worden. De politie onderzoekt de mogelijkheid om proces verbaal op te maken tegen de directeur van het golf club restaurant. ERARC r^y j ,c. In het Noordwijkse JOIN vindt volgende week weer het Doe-feest plaats. FOTO: HENK VAN DEN ENDE NOORDWIJK De Noordwijkse jeugd kan vanaf maandag meedoen met het jaarlijkse doefeest in JOIN. Vijf dagen lang kan er weer naar hartelust worden ge knutseld, gespeeld, geschminkt en gebakken worden. Tussen elf en drie uur staan veertig vrijwilligers klaar voor een vlekkeloos verloop van het feest. JOIN is al helemaal klaar voor het feest. In de benedenzaal is een heuse kinderkermis inge richt, compleet met kegelen, fotoschieten, balgooien en een trek kast. Kinderen krijgen bij binnenkomst een strippenkaart die meteen als entree geldt. Beneden kunnen er ook koekjes worden gebakken of videofilmpjes worden bekeken. De bovenverdieping is ingericht voor de knutselaars. In vier lo kalen kan worden getekend, gekleid, getimmerd of geplakt. Speciale aandacht is er voor de Open Monumentendag. Oude ambachten staan daarbij centraal. Tekeningen van oude am bachten zullen tijdens monumentendag in Noordwijk worden opgehangen. Op vrijdagmiddag zorgt een goochelende clown vanaf twee uur voor een knallende afsluiting. Het doefeest is bestemd voor kin deren van zes tot twaalf jaar. Kaarten voor de dagen of de hele week kosten 2,25 respectievelijk 10,00. Ze zijn dagelijks vanaf tien uur bij JOIN Weteringskade 2 verkrijgbaar. ROELOFARENDSVEEN/ OUDE WETERING Vanaf het komende weekeinde ver anderen de mistijden in Roe lofarendsveen en Oude Wete ring. Dit is een gevolg van de verandering van de pastorale situatie in de drie betrokken parochies. De pastoor van de Oude Wete- rings parochie Jacobus de Meerdere is met emeritaat ge gaan. Er is voor hem geen op volger. Deken H. van Zoelen wordt als administrator de eerst-verantwoordelijke voor deze parochie. De Roelofa- rendsveense parochies Maria Presentatie en Sint Petrus Banden behouden hun pas toors, W. de Munck en L. Ber- genhenegouwen, die in eerste instantie verantwoordelijk blijven voor de eigen parochie. Gezamenlijk dragen de deken en de twee pastoors de verant woordelijkheid voor het pasto raat in de drie parochies. Zij gaan afwisselend voor in de missen in de drie parochieker ken. Omdat twee priesters in deze situatie gezamenlijk drie kerkdiensten verzorgen, wor den de tijden op elkaar afge stemd. In de Veense parochie Sint Petrus Banden begint de mis op zondagochtend voortaan om 9.30 uur en in Maria Pre sentatie om 11.00 uur. In de Oude Weteringse kerk van Sint Jacobus de Mëerdere blijft de aanvangstijd van de mis als vanouds 10.30 uur. De aanvangstijden van de missen op zaterdagavond blijven in alle drie de parochies 19.00 uur. Dat is mogelijk dankzij de hulp van pater J. Corbey uit Voorschoten en Rector A. Vijf- tigschild. REGIOJOURNAAL 'i iio- is g Ton Hij Wandeling Onder deskundige leiding wordt morgen een wande :.n ling gehouden door dt 'Jman Amsterdamse Waterlei dingduinen. Verzamelpun 's morgens om zes uur o\ e het parkeerterrein in Dt l'Jmar Zilk, Joppeweg 1 1»«C. kan zich van te voren aan vr melden bij de VVV ii bllJ Noordwijkerhout. Eeiu dagkaart kost twee gulden T0sri 'Voor de kust van Noord 'sl a°( wijk wordt zondag eei Ps.e c' surfmarathon georgam Jans seerd. De marathon be5,u staat uit twee delen; eer ||ree^ vier-uursrace vanaf 12.01 *er v uur voor de wedstrijd-sul Ker fers en een drie-uursractere voor de recreatie-surfen rdl Het startpunt is het club ba huis van de KSN. Inschrij aar ven is op zondag mogelijl tussen 10.00 een 11.30 uut en kost tien gulden. 'Bij het Vuurtorenplein ii aaL," Noordwijk wordt zondag 'r een toeristische zomer markt gehouden. Dt ^ma' markt start om één uur i middags en zal tot zes uw - duren fcht De Leiderdorpse kunste nares Lous Dooijes expo' seert van 12 augustus to en met 20 september haaini® aquarellen in het gemeen tehuis aan de Statendaal der in Leiderdorp. Val jongs af aan heeft Dooijeni een grote voorliefde vooi bloemen en bomen van e wege hun eindeloze hoe veelheid kleurschakerin 5 ,e 1 gen en vormen. Bij voor keur werkt de schildere met een grote kwast o\ a zwaar papier in vrij grott vlakken en vervloeiendt kleuren. Het gemeentehui 1 van Leiderdorp is geopent van maandag tot en me vrijdag van negen tot vij p. uur en op woensdagavont[v van half zeven tot ach vluct

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 10