>eidóe Sou/ta/rit lonsument met geld mijdt Leids centrum Stad mist inderdaad kwaliteitswinkels" Lakenf eesten od zoek naar culturele allure CeïdócSou/icmt STAD OMGEVING/SPORT/RTV l Slimme ehbo-kit donderdag 20 juni 1991 pagina 9 dse bibliotheek weer 'OUQ JJzondag geopend -Jti SN Met ingang van 6 oktober kunnen bij iste dse bibliotheek ook op zondag weer boeken aren n geleend. Daarover is een akkoord bereikt r 0I ,et Centraal Overleg van Werkgever- en ?ts lemersorganisaties Openbare Bibliotheken, vai e periode die loopt vanaf oktober tot en met volgend jaar. jrtzetting van de zondagse uitleen is een ge- an het succesvolle experiment dat vorig jaar eun van de gemeente Leiden van start ging. 24 zondagen dat de bibliotheek haar deuren elde, kwamen er meer dan 20.000 bezoe- die in totaal 50.000 boeken leenden. Ook n 400 nieuwe leden worden ingeschreven, ndagopenstelling van de bibliotheek moet seizoen zonder subsidie van de gemeente De Leidse bibliotheek is tot nu toe de eni- Nederland die op zondag open is. Ravage en gewonden na kettingbotsing HAZERSWOUDE-RIJNDIJK Twee gewonden en een grote ravage ontston den gisteren om half zes op de Rijndijk in Hazerswoude na een kettingbotsing waarbij vier auto's waren betrokken. Een 52-jarige vrouw uit Leiderdorp, ko mend vanuit de richting van Leiden, wilde links af het terrein van hotel Groenendijk oprijden en stond daarom stil. De tweede en de derde automobilist achter haar, konden op tijd remmen. De vierde auto niet, waardoor een ketting botsing volgde. De laatste automobilist, een 55-jarige man uit Koudekerk raakte buiten bewustzijn en is opgenomen in het AZL in Leiden. De tweede automo bilist, een 73-jarige Koudekerker, liep nekletsel op. Leidenaar neemt bocht te ruim LEIDEN Een 26-jarige man uit Leiden is gister ochtend met zijn auto tegen een ver keerslicht op de hoek van de Suma- trastraat en Lage Rijndijk beland. De man, die uit de richting van de Formosastraat kwam, vergat in de bocht het stuur voldoende bij te draaien. De Leide naar, die geen geen rijbewijs had, liep een hoofdwond op. Leidse voelt zich bekocht LEIDEN Een 46-jarige Leidse uit de Van Hoogendorpstraat heeft gisteren alsnog aangifte gedaan van oplichting. Twee onbekend gebleven mannen bel den enige tijd terug bij de vrouw aan met de vraag of ze de tuin konden op knappen met zakken nieuwe aarde. De vrouw zag daar wel wat in, maar schrok van de rekening van 600 gul den die een paar uur later op tafel werd gelegd. Omdat ze krap bij kas zat schreef ze twee betaalkaarten uit on der de voorwaarde dat een daarvan pas aan het einde van het jaar zou worden verzilverd. Gisteren bleek het hele bedrag toch in een keer van haar girorekening te zijn afgeschreven. Desondanks deed de vrouw pas aangif te nadat ze had gezien dat de zakken aarde bij de Gamma goedkoper waren. Krakers Ico-Athibu blijven zitten LEIDEN De groep krakers die al enige weken in het leegstaande pand van Ico-Athibu aan de Hoge Rijndijk bivakkeren, laten zich voorlopig niet afschrikken door een dreigend kort geding van projektontwikkelaar De Lange/Van der Plas in Katwijk. Deze onderneming heeft de krakers per brief gesommeerd het pand per 17 juni te verlaten. Aangezien dit niet is gebeurd, gaat het Katwijkse bouwbedrijf gerechtelijke stappen onderne- Het bedrijf wil haast maken met de ontruiming van het pand om daar een aantal appartementen te kunnen rea liseren. De krakers zelf wachten het kort geding af, en denken in elk geval tot september te kunnen blijven in het pand. Woordvoerder Hugo van Dijk: „Dit gebouw is in zo'n goede staat, dat het zonder al te ingrijpende ver bouwingen zeker nog tien jaar voor kamerbewoners ge schikt is. We hopen een bank te interesseren die wat in onze plannen ziet en het gebouw als onderpand voor de benodigde financiën wil gebruiken". Geld voor projecten in Hazerswoude en Alphen HAZERSWOUDE ALPHEN AAN DEN RIJN De provincie Zuid-Holland stelt 400.000 gul den beschikbaar voor de reconstructie van de Parklaan. Deze weg is zeer belangrijk voor het sierteeltgebied Hazerswoude-Boskoop. Tevens geeft de provincie 500.000 gulden aan Archeon, het archeologische themapark dat in Alphen wordt ingericht. Het geld komt uit het stimule ringsfonds werkgelegenheid. Volgens de pro vincie is het sierteeltcentrum zeer belangrijk. Er zijn 950 bedrijven gevestigd die werk bieden aan 3.000 mensen. Het gebied wil de centrum- funcie versterken door uit te breiden in de Nes sepolder. De Parklaan vervult een centrale functie bij de ontsluiting van deze polder. Ar cheon is belangrijk voor het toerisme. Ver wacht wordt dat het park jaarlijks 750.000 be zoekers gaat trekken. Vervolg van voorpagina) EIDEN Juist de con- jmenten die flink wat besteden hebben mij- vierkante winkelvloeropper vlak, verdeeld over zo'n dui zend bedrijven in de detail handel, waarvan zestig pro cent zich in de binnenstad bevindt. Vooral de warenhui- in het Leidse winkel- ze" (V D, Hema) en mode- nnenstadsonderzoek BRO/Van Heese- Doordat er te wei- hieraan zijn regionale func- De winkels worden verdeeld zaken in de duurde in drie categorieën: het hoge [menten zijn blijven segment (speciaalzaken), het ;t name consumenten middensegment (warenhui- de Bollenstreek wee zen en flllLalen,van winkelke- oe öonensireeK weg. tens) en het iagere segment n het wat cru te zeg- (discountzaken). Het midden- daar zit geld en daar segment, meestal winkels die t je dan ook op in- hoge huren kunnen opbren- gen, domineert in de stad en is zwaarder vertegenwoor digd dan in vergelijkbare leien", aldus onderzoe- ;r Linders gisteren in toelichting voor de den van de raadscom- >sie economische za- verkeer en bestuur- ke vernieuwing. Linders komt de llenstreek voor de Bree- en niet voor de Haar- ïmerstraat. Die verliest h al steeds meer aantrek- igskracht op de regio om- er nauwelijks meer on- scheid is met vergelijkba- winkelstraten in Alphen den Rijn of Katwijk. het ontbreken van win- in de duurdere klasse de Leidse middenstand steeds meer consumen- uit de eigen stad vertrek- naar Den Haag, Leidsen- ;e en zelfs Amsterdam, winkelbestand is door de lerzoekers aan een grondi- analyse onderworpen. De heeft in totaal 130.000 binnensteden. Ook het lagere segment is goed vertegen woordigd, waarbij opviel dat er veel kleding- en schoenen discounts zijn. Vervlakking Om de slag om de eigen en regionale consument dan ook niet te verliezen is het vol gens het bureau nodig dat er een vorm van 'centrumma nagement' ontstaat. Midden stand en gemeente zullen in tensief moeten samenwerken op vooral het terrein van de inrichting van het winkelge bied. Linders nam één van Lei- dens grootste concurrenten als voorbeeld: in Den Haag hebben gemeente en bedrijfs leven convenanten gesloten over de mogelijkheden om de stad aantrekkelijk te maken voor de consument. In Nij megen werd anderhalf jaar geleden een stichting Cen trummanagement opgericht, waarin de binnenstadonder nemers, de horeca, makelaars en zelfs de plaatselijke bank iersvereniging zijn vertegen woordigd. Ook voor Leiden beveelt het bureau een projectorganisatie Binnenstad aan „De strijd te gen de vervlakking van het winkelaanbod door grootwin kelbedrijven moet worden aangezwengeld door bunde ling van krachten van de on dernemers. De organisatie- Consumenten uit de Bollenstreek komen niet voor de Haarlemmerstraat naar Leiden. FOTO: HENK VAN DEN ENDE graad van ondernemers is hier te laag. Het bedrijfsleven moet goed georganiseerd zijn en over eigen budgetten be schikken om eigen plannen als het bureau zich positief uit. Het kan echter beter: te kunnen ontwikkelen' Over het aanbod van de ho reca lieten zowel het publiek VOORZITTER WINKELIERSVERENIGING: 99 LEIDEN De belangrijkste conclusie uit het binnenstads- onderzoek wordt door L. Palm, voorzitter van de on dernemersvereniging Leiden Leeft, volledig onderschre ven. „Leiden heeft inderdaad gebrek aan kwaliteitswin kels. Met name in de Bree- straat, in oostelijke richting, zou er een aantal bij mogen komen". Ook intensiever overleg tus sen ondernemers en andere partijen, zoals makelaars en de gemeente, wijst hij niet af, integendeel: „De onderne mersvereniging Leiden Leeft bestaat nog niet zolang. Daar om moet je het rustig opbou wen. Maar op de langere ter mijn moet de samenwerking uiteraard verder gaan. Dan kun je bijvdörbeeld ook met makelaars om de tafel gaan zitten". Palm beschouwt het definitieve rapport dat over enkele maanden wordt uitge bracht naar aanleiding van het onderzoek als een soort draaiboek. „Het heeft altijd in onze bedoeling gelegen dat er een lange-termijnvisie op tafel kwam. Dit onderzoek is daar een eerste aanzet toe. De aanbevelingen die in het rapport zullen worden ge daan, moeten worden meege nomen in overleg met ver schillende partners, zoals de gemeente". Hij wil daarbij voorkomen dat er alleen maar kritiek wordt geuit op de gemeente zonder dat er al ternatieven worden aange dragen. Dat is iets wat in het verleden maar al te vaak voorkwam en waarvoor on derzoeker Linders van het bureau BRO/Van Heesewijk de ondernemers ook de oren waste. Palm: „We moeten be seffen dat het een samenspel is met elkaar en niet tegen elkaar". Ongepast Secretaris C. Broeksma van de Kamer van Koophandel voor Rijnland wil eigenlijk nog geen reactie geven op de vrijgegeven onderzoeksresu- laten. Hij is op zijn zachtst gezegd niet te spreken over op buiten zijn gebracht. „De re sultaten zijn nog niet bespro ken in de begeleidingscom missie van ondernemers, ka mer van koophandel en ge meente en ik vind het onge past om die dan toch te be handelen in een vergadering van de raadscommissie. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor". Toch wil hij wel kwijt dat hij het een goede zaak vindt om de krachten van onderne mers, gemeente en andere partners te bundelen en sa men te ijveren voor een goe de stedelijke ontwikkeling. „We dreigen dan echter in herhaling te vallen want de Kamer van Koophandel heeft daar al in een veel eerder stadium voor gepleit. In 1978 en 1986 deden we al de aanbeveling om een BV Binnenstad op te richten. BRO/Van Heesewijk heeft het nu citymanagement ge noemd, maar in wezen gaat het om hetzelfde". Ook op de bealngrijkste pun ten van kritiek die het on derzoek aangeeft, kan Broeksma alleen maar in stemmend reageren: de kwa liteit van het winkelapparaat moet worden beheerst, de verkeerssituatie in de Bree- straat in nog steeds niet opti maal en de looproutes voor het winkelend publiek moeten absoluut worden ver beterd. is een groot aanbod, maar het is niet geconcentreerd. Dat is wat bijvoorbeeld juist het Vrijthof in Maastricht zo aantrekkelijk maakt. Ook de horecastructuur zou daarom verbeterd moeten worden om de binnenstad geschikt te maken voor recreatief win kelen". Leiden heeft daar naast wel iets om trots op te zijn: het water. Juist de sin gels en grachten verlenen Leiden de charme die con currerende plaatsen niet heb ben. Die kracht moet daarom worden uitgebuit. Het definitieve verslag van het binnenstadsonderzoek wordt pas eind augustus ver wacht. Gisteren werd een tussentijdse stand van zaken gegeven, hoewel het rapport bijna is voltooid. De definitie ve resultaten worden bespro ken in de begeleidingscom missie, waarin ondernemers vereniging Leiden Leeft, de Kamer van Koophandel en de gemeente zitting hebben, voordat de definitieve versie openbaar wordt gemaakt. ADVERTENTIE) BEDRIJFSLEVEN MOET CULTUURINJECTIE BETALEN Indisch feest met stands, Indisch eten en gratis Vra irogramma 12.30-23.00 u, 12.30-24.00 uur vohv 10.-! CJP ƒ6,- Kind (-12 j) ƒ5,- l'AS \RKR \\T WII'T l'KOr M \-0\ l R/.ICIIT HIJ VVV aller bet Mtihcicltl Topmans wint d areauprijs De Clavareauprijs, lijks een begaafd juri- udent in staat stelt tot dieverblijf in het bui- is dit jaar toegekend - I. Koopmans. De prijs t Leids Universiteits- Rordt morgen uitgereikt >f. dr. W.Th. Daems. ms kreeg de prijs ter van 10.000 gulden voor Jptie over 'Strafuitslui- Dnden bij Milieudelic- ïarin stelt zij de proble- 1E vJi de orde die een straf- ehoi4 tegenkomt bij de be ng van overtredingen ^gebied van milieuwet en draagt ze hiervoor ïgen aan. LEIDEN Het culturele karakter van de Laken- feesten moet fors worden opgewaardeerd en in com- binatie met een duidelijk doelgroepenbeleid en ho rizontale progammering zorgdragen voor een gere nommeerde reputatie. De Leidse tiendaagse moet meer worden dan een re gionale feestweek. De be nodigde financiële arm slag moet worden binnen gehaald door de betrek kingen met het sponsorge- voelige bedrijfsleven aan te halen. En daar gaat het de goede kant mee op. De Leidse hoofdsponsor Orap zegt ook de komende jaren fors geld te willen steken in het festival dat dit jaar van 4 tot en met 14 juli duurt. De Leidse horeca en de gemeente investeren elk jaar al grote sommen geld in de Leidse fes tiviteiten, maar om boven het lokale of regionale vlak uit te stijgen is meer nodig. En dat extraatje moet komen van een cultuurinjectie waarmee in Nederland landelijk kan wor den gescoord. VVV-directeur C. Hugens sprak gistermiddag tijdens de presentatie van het program ma van de Lakenfeesten dui delijke taal: „Cultuur is duur". En de organiserende horeca, VVV en gemeente weten hoe ze de sponsor warm kunnen maken. Dit jaar gebeurt dat onder meer door de introduc tie van een heuse vip-avond in de Pieterskerk, waarvoor sponsorende bedrijven entree bewijzen kunnen kopen om het eigen personeel een avond te fêteren met de opera Figaro van Mozart in een stijlvol aan gekleed kerkgebouw. Dit soort Voor de Peurbakkentocht hebben zich tot nu toe minder deelnemers gemeld dan vorig jaar. FOTO: WIM VAN NOORT Peurbakvaarders klunen desnoods over Koornbrug LEIDEN De dam bij de. de peurbakkentocht hebben Koornbrug tussen de Vismarkt en de Nieuwe Rijn wordt nog voor 4 juli verwijderd. Dat heeft de gemeente toegezegd om de peurbakkentocht, de na zes jaar al traditionele opening van de Lakenfeesten met tien tallen zinkschuiten, niet al halverwege de route te laten vastlopen. „Anders gaan we klunen", weet organisator Frank Graas van de Leidse brandweer de oplossing. Voor zich tot nog toe minder deel nemers gemeld dan in voor gaande jaren. Bij de brand weer schreven zich dertig scheepgangers in, tegen vijftig vorig jaar en honderd in 1989. Maar dat was dan ook een top jaar door het bijzonder mooie weer. Precies daar ligt volgens Graas de oorzaak van de ach terblijvende inschrijvingen. Het slechte weer dat al het hele jaar Nederland in de greep houdt, schrikt ook de peurbakkenbouwers af. „Zon de van het evenement dat al tijd zo verschrikkelijk leuk is", houdt Graas de moed erin. Deelnemers kunnen zich nog tot vijf minuten voor de start- tijd op 4 juli inschrijven. De inschrijftermijn was eigenlijk al afgelopen, maar er kunnen nog heel wat boten, bakken en ander nog net drijvend mate rieel bij. activiteiten moet de basis scheppen voor een duurzame en wederzijds lucratieve sa menwerking in de naaste en verre toekomst. „Zonder spon sors kunnen de Lakenfeesten niet blijven bestaan. De initia tieven zijn lofwaardig", meent Hugens. Het geld dat de actievere spon sorwerving moet opbrengen, zal gerichter worden besteed. VVV-medewerker M. de Bak ker kondigde gisteren aan dat een duidelijk doelgroepenbe leid de Lakenfeesten een dui delijker en herkenbaar gezicht moet geven. Dat resulteert dit jaar onder meer in een kinder festival in het Van der Werf- park en in de van RTL4 afge keken, succesvolle horizontale programmering. „Elke avond een cultureel evenement op dezelfde tijd, alleen op wisse lende locaties in de stad", ver klaarde De Bakker. Sluitingstijden De op handen zijnde ver scherpte controle op sluitings tijden van café's en terrassen, bij de Leidse horeca-onderne- mers toch al niet populair, vormt overigens nog een punt van onderhandelingen. Tussen Leidse horeca, gemeente en politie zijn nog geen afspraken gemaakt over vrijstelling of versoepeling van de sluitings uren in verband met de La kenfeesten. De horeca drong er gisteren op aan snel te gaan praten over een regeling. „Toeristen die naar Leiden ko men voor de Lakenfeesten gooi je niet al om half elf van het terras af", aldus een van de café-eigenaars. Het culturele hoogtepunt van de zevende editie van de La kenfeesten is dit keer de op 8, 9 en 10 juii op het Pieterskerk plein uit te voeren opera Figa ro van Mozart. Het Frans/A- frikaanse straattheater La Compagnie du Hasard speelt overvloedig met licht, vuur en rook en om dat visueel tot een succes te maken is de aan vangstijd bepaald op half elf 's avonds. Andere culturele hoogtepunten zijn op vrijdag 5 juli een uitvoering van Die Zauberflöte door de Stichting Kameropera Nederland in de hortus en het museum van oudheden-en een optreden van het Aurelia Saxofoon Kwartet in de binnentuin van museum Boerhaave op zondag 7 juli. Verder speelt de Compagnie pour Rire (13 juli Van der Werfpark) en is er de strijd om de muzikale gouden pet voor straatmuzikanten. Inmiddels traditioneel zijn de peurbak kentocht op 4 juli die het offi ciële begin van de Lakenfees ten inluidt, Werfpop (6 juli) en de kermis rond molen De Valk (10-14 juli). Wasgoeddief weer actief LEIDEN De onbekende die de laatste weken in de wijken De Kooi en Noorderkwartier voortdurend wasgoed van de lijn plukt bij nietsvermoeden de bewoners, heeft gisteren opnieuw toegslagen. In de Ire- nestraat werd een wasrek ge plunderd. Meegenomen wer den een spijkerbroek, t-shirts en enkele badlakens. Van de dader ontbreekt ieder spoor. Universiteits gebouw zit gemeente dwars Idoor MONIQUE ROSO LEIDEN De gemeente zit nogal in haar maag met het gebouw van de universiteit aan de Stationsweg. Om het pand, een investering van het Philips Pensioenfonds en nog steeds eigendom daarvan, op een mooie manier te integre ren in een gloednieuw en mo dern ogend Stationsgebied zou het eigenlijk moeten worden gesloopt. Philips is dat echter geenszins van plan. „Mij hebben berichten bereikt dat het door het Philips Pen sioenfonds zal worden opge knapt en niet afgebroken. Dan wordt het voor ons moeilijk om het in te passen in het sta tionsgebied", antwoordde wet houder J. Walenkamp (econo mische zaken) gisteravond tij dens de commissievergadering op een vraag van PvdA-raads- lid A. Boot. In de gisteren be sproken nota Stand van zaken kantoren Leiden wordt ge meld dat het gebouw zeer moeilijk verhuurbaar zal zijn als de universiteit eruit ver trekt. Omdat het niet beant woordt aan de eisen die klan ten tegenwoordig aan hun kantoorgebouwen stellen, zou de leegstand wel eens langdu rig kunnen zijn, wat een nega tieve uitstraling heeft op het nieuw ontwikkelde gebied. De gemeente heeft echter vrij weinig te zeggen heeft over het pand omdat het eigendom is van het pensioenfonds van Philips. Groen Links-raadslid J. Laurier haakte daar onmid dellijk op in: „Wil dat zeggen dat het beleid van het Philips Pensioenfonds schadelijk is voor Leiden „Zover wil ik niet gaan", reageerde wethou der Walenkamp. „Ik wil hoog uit zeggen dat ze daar niet erg vlot mee zijn. Ze lopen niet be paald voorop". Tijdens de behandeling van de kantorennota wierp D66 nog de vraag op wat Leiden zelf kan doen om het rijksbeleid gericht op concentratie van kantoren rond knooppunten van openbaar vervoer, te on dersteunen. Andere fracties haakten daar graag bij aan en deden de suggestie om zoiets in regionaal verband te bekij ken. Walenkamp noemde dat laatste echter „een gevaarlijke aanpak". Volgens hem moet dit zogeheten ABC-beleid, waarbij A-lokaties dichtbij het openbaar vervoer liggen en veruit de voorkeur verdienen, nog steeds door de markt, ofte wel de bedrijven, worden ge accepteerd. „Leiden wordt een eilandje als het op eigen houtje beleid daarover formuleert". Hij zag er ook weinig brood in om op regionaal niveau naar mogelijkheden te zoeken. „Daarmee verslechter je je concurrentiepositie ten opzich te van andere landsdelen". Deze handzame EHBO-kit voor chuis, in de caravan, auto of boot, is voor u als u een nieuwe abon nee aanbrengt. De nieuwe abonnee wordt ook hartelijk onthaald: deze krijgt de krant de eerste twee weken gratis. I J Noteer als nieuwe abonnee ingaande I Naam: I I Adres: I Postcode/plaats: Telefoon: -aV.v (voor controle bezorging) I j Deze ontvangt de krant de eerste twee weken gratis. I Daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: j maand (automatisch betalen) f 25,70 I kwartaal via acceptgiro f 78,60 Stuur als dank de slimme EHBO-kit naar: J Naam: J Adres:1 I Postcode/plaats: I I Stuur deze bon in een open envelop - postzegel niet nodig - naar I I^Leidse Courant, antwoordnummer 998, 2501 VC Den Haag |NZ I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 9