meer dan 3e\voners Terschelling zijn verlast Hessel zat Amsterdamse Uitkrant vanaf volgend jaar katern bij de Viva Catalogus van grootste collectie Nederlandse affiches Op Teatro Fantastico waait amusement niet weg Hendrik Andriessen wordt herdacht met eeuwfeest Vakbondsleden wijzen omroep-cao af NGENDE KROEGBAAS: „ZE WILLEN ME WEG HEBBEN" ROTTERDAM Bouwen bouwen bouwen, we bou wen Rotterdam helemaal vol/stouwen stouwen stou wen, dat doen we heus niet voor onze eige lol/want de Mof heb indertijd de boel kapot geschote/we vielen met ze alle in een groot gat/toen zijn we reuze kwaad geworden, maar fier en onverdrote vlug gaan heie voor de nieuwe stad/. 'Repeterende Bak", een spanning en sensatie" aan in swingend Rotterdams blazer sorkest onder leiding van voorzanger en tekstschrijver Keimpe de Jong amuseert elke avond het publiek van Teatro Fantastico langs de winderige Nieuwe Maas in het parkje De Oude Plantage. Kleurige ten ten tussen de bomen zijn tien dagen lang hét uitgaanscen trum van Rotterdam. De dage lijkse duizenden bezoekers hebben nog geen avond zon der regen meegemaakt maar ook nog geen zonder verras send amusement. Fantastico-directeur Karei Willems telt gemiddeld de helft minder bezoekers dan de negenduizend die voorgaande „goed weer"-festivals bezoch ten. Er is theater te zien en mu ziek, zowel serieus als clow nesk in velerlei vormen. Er is te eten in het 'Wereldrestau rant', van Japans tot Afri kaans. Buiten is net zoveel te zien als in de tenten en de ri vier weerspiegelt steeds weer de jagende wolken. Er komt een solo-fanfare langs. Een man, gekleed in blauw gala uniform, marcheert over het plein. Op beide schouders luid sprekers, voor zijn buik een cassetterecorder. Een louche geklede omroeper prijst „seks, de 'literaire nachtclub'. Harle kijns roffelen hun troms in op tochten tussen het publiek door, de draaimolen zweeft en er staat een lange rij voor elk theater waar een voorstelling is, zowel in de 'Luxe', de 'Danssalon' en de 'Piste'. Willems is verbaasd dat zoveel mensen blijven komen, de meeste avonden, behalve zon dag, uitverkochte „zalen". Woensdagmiddag vierden drieduizend schoolkinderen uit de hele stad de afsluiting van „niet storen, ik lees". Dat is een Rotterdams experiment van het ministerie van WVC om ook de jeugd aan het lezen te brengen. De dinsdagavondvoorstelling werd een aantal malen wreed verstoord door laagovervlie- gende helicopters die de 500.000 watt van de Eureka- show door synthesizer-artiest Vangelis kracht moesten bij zetten. „Patserig gedrag. Ze hadden ons niet gewaar schuwd, laat staan met ons overlegd. Terwijl we bijna hun buren zijn", aldus Willems. Teatro Fantastico gaat nog door tot komende zondag. Daarna is het de beurt aan Den Haag, waar op het Plein het vijfdaagse festival De Haagse Zomer begint. ROTTERDAM Het Rotter damse Gemeentearchief heeft gisteren een catalogus van zijn 15.000 affiches gepresenteerd. Daarmee is de eerste en groot ste collectie Nederlandse affi ches geïnventariseerd in het kader van een project van de Rijksdienst Beeldende Kunst om landelijk alle affiches uit openbare collecties vast te leg gen en toegankelijk te maken. De Rotterdamse collectie be slaat de periode 1814 tot he den. De rijksdienst verwacht begin 1992 alle openbare affiches in kaart te hebben. Naar ver wachting zijn dat er bijna 75.000. De dienst doet dit in opdracht van het ministerie van wvc, dat hiervoor 300.000 gulden beschikbaar heeft ge steld. Een computerbedrijf heeft toegezegd na afronding van de inventarisatie alle ge gevens op CD-ROMschijven te zetten. Het ministerie heeft in 1988 tot dit project besloten nadat een belangrijke collectie Neder landse affiches in de Verenig de Staten geveild dreigde te worden. Onderzoek van de Rijksdienst Beeldende Kunst in het kader van de Wet op cultuurbehoud van 1984 toon de aan dat de affiche-collectie van grote cultuurhistorische waarde was. Rijksarchivaris dr. F.C.J. Ke telaar zei bij de presentatie van de Rotterdamse collectie dat de volgende stap een bij drage in het kader van het Deltaplan voor cultuurbehoud is voor restauratie van de ou dere affiches. Dat het Rotterdamse Gemeen tearchief over de grootste col lectie beschikt is vooral een gevolg van de ijver van de ambtenaren van deze dienst, zo maakte directeur drs. C.O.A. baron Schimmelpen- ninck van der Oije duidelijk aan de hand van enkele voor beelden. Zijn medewerkers maken als zij een nieuwe affi che zien hangen steevast ter plekke een ambtelijke notitie. Daags erna wordt telefonisch een exemplaar opgevraagd. Dat gebeurt ook buiten de diensturen. Zo heeft het ge meentearchief in de loop der jaren bij voorbeeld een om vangrijke collectie carnavals affiches uit Weert verzameld. UTRECHT Op 17 sep tember 1992 wordt met tal van activiteiten herdacht dat honderd jaar eerder componist en organist Hendrik Andriessen in Haarlem werd geboren. Hoewel hij meer bekend is als organist en kerkmu sicus, heeft Andriessen een omvangrijk oeuvre niet-religieuze muziek achtergelaten. Hij behoor de tot de meest gespeelde componisten van vader landse bodem. Daarnaast was hij directeur van de Kerkmuziekschool en van het Conservatorium in Utrecht en het Koninklijke Conservatorium in Den Haag. In 1954 volgde zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Tijdens de herdenking zullen symfonische werken, kamer muziek, orgel- en koorwerken, liederen en twee opera's van Andriessen worden uitge voerd. Bijna alle Nederlandse orkesten zullen werk van hem uitvoeren. Ook zullen er zes CD's verschijnen met composi ties van Andriessen en komt er een biografie. Op 16 mei is er in Nijmegen een symposium over ae ont wikkeling van kerkmuziek en vernieuwing van de liturgie. Het Haags Gemeentemuseum en het Koninklijke Conserva torium besteden met lezingen aandacht aan Andriessen en zijn tijdgenoten. gi NST/RTV CeidócSoMU/nt donderdag 20 juni 1991 pagina 7 7entig ïen weg bij 1O door jrganisatie JERSUM Bij de re-, ïisatie van de KRO in omende jaren zullen taal zeventig van de ge 313 formatieplaat- verdwijnen en zal de verspreide huis- jng van de KRO wor- Jjeconcentreerd in een lacter onderkomen. !plden die door deze reor- vrijkomen zullen fen aangewend voor een Irking van de tv-pro- nering. Vanaf 1995 zal oor in totaal jaarlijks vijf In gulden extra worden trokken. Jrectie van de KRO heeft plannen voor de komen- 77flf jaar gisteren gepresen- faan het personeel. In' een je heeft de onderne- iraad van de KRO laten 1 de plannen eerst te wil- ^estuderen alvorens een el te geven. ial plan reorganisatie wordt een ai plan gehanteerd zoals p de deze maand afgeslo- ieuwe omroep-cao is vast- ]d. Daarbij is bepaald dat schsongen ontslagen zullen jblifjbn voorkomen en dat irdeijollig personeel twee keer eenjiieuwe baan zal worden sboden. waèns de directie van de e ncj zijn de ingrepen nodig e dijlle van de „continuiteit" KL&et bedrijf en de verande- ,30. p in het publieke bestel, ig uslanking is het gevolg 1,afspraken binnen de om- e ver,om het publieke bestel te Olferken en de groeiende sa- 57,3lyerking tussen AVRO, ?n iV en KRO, die gedrieën >jes ferste net gaan bespelen, lubb ook de ongunstige huis- 1 V(hg van de KRO (oVer 22 inleïwen) dwingt tot reorga- koje. De KRO zoekt naar dopjcompactere huisvesting, en ij samen met AVRO en bbeiV. Als dat niet lukt zal de [zelfstandig nieuwe huis- tondog zoeken. Daarbij moet put-èn gedacht aan een be- nerp of nieuw te bouwen aandjop het KRO-terrein of op optierrein van het NOB. De gisfomroepen moeten zich slooihet einde van het jaar ge- coiiijk uitspreken over de Taconis Deze foto van Kryn Taconis, de enige Nederlandse fotograaf die een hek wachten op nieuws over de mijnramp die in 1956 plaats lid was van het befaamde Franse fotopersbureau Magnum, is er vond in het Belgische Marcinelle. De expositie 'Kryn Taconis. Fo- een van een tentoonstelling die volgende week wordt geopend in tojournalist', loopt van 25 juni tot en met 8 september, het Amsterdams Historisch Museum. De foto toont een reddings werker en de handen van vrouwen van mijnwerkers die achter foto: kryn taconis AMSTERDAM Het Amster dams Uit Buro (AUB), de uit gever van de Uitkrant, gaat per 1 januari 1992 samenwer ken met de Geïllustreerde Pers, een dochteronderneming van VNU. Dat betekent dat de maandelijkse krant, die infor matie geeft over het Amster damse kunst- en cultuuraan bod, vanaf dat tijdstip als maandelijkse bijlage met het vrouwenweekblad Viva zal worden meegestuurd. De Uitkrant, die nu 11 maal per jaar verschijnt in een opla ge van 120.000 exemplaren, zal stijgen naar ongeveer 280.000. De gratis verspreiding van de krant -32.000 abonnees en ca. 85.000 gratis verspreid via af- haalpunten- blijft gehand haafd. Het AUB was genoodzaakt een commerciële uitgever voor de Uitkrant te vinden, omdat de gemeentelijke subsidie van 302.000 gulden per 1992 wordt beëindigd. De samenwerking met de Geïllustreerde Pers maakt het nu mogelijk de be zuiniging te realiseren. Het AUB blijft als uitgever even wel volledig verantwoordelijk voor de inhoud, produktie en vorm van de Uitkrant. Alleen de advertentie-exploitatie van het blad wordt door de Geïl lustreerde Pers/Admedia overgenomen. Over de redactieformule van de nieuwe Uitkrant wordt mo menteel nog overleg gevoerd. Duidelijk is dat de redactie van de Uitkrant wordt ver nieuwd. Twee huidige redac- tiemedewerkers kunnen aan de Uitkrant verbonden blij ven, aldus het AUB. Het bereik van de Uitkrant zal op deze manier drastisch wor den vergroot. Viva heeft een oplage van ca. 550.000 lezers, waarvan 75 procent vrouw. Volgens Arthur van Schendel, directeur van het AUB, zal de Uitkrant niet van karakter veranderen of speciaal naar vrouwen worden toegeschre ven. Vrouwelijke bezoekers zijn' volgens hem overigens oververtegenwoordigd bij the atervoorstellingen. Hoofdredacteur Loek Zonne veld van de Uitkrant zegt in een persverklaring „dat de AUB-directie de lezer en ge bruiker van de Uitkrant voor jokt dat er niets zal verande ren". „Dat in de informatie van het cultuur-aanbod in Amsterdam niet binnen een paar maanden de weëe geur van slechte parfums en de zachte ruis van dames-lingerie zal doordringen, gelooft op dit moment alleen AUB-directeur Arthur van Schendel nog", zo schrijft hij. Volgens Zonneveld is het maar zeer de vraag of het AUB de vrije hand zal hebben over de redactie-formule, zoals het zelf meedeelde. De AUB- directie heeft de „veel interes santere plannen" van de Weekbladpers en De Groene Amsterdammer genegeerd, omdat het AUB op papier het Uitkrant-monopolie in eigen hand wil houden, aldus Zon neveld. De Geïllustreerde Pers is volgens hem de enige uitge ver die daarmee akkoord wil de gaan. „De hoge prijs -een ferme kans op vertrutting en vertros sing van de informatie-ver- strekking over het Amster damse kunstaanbod- betaalde men daarvoor graag en grif", zo schrijft Zonneveld. Contract van Cox Habbema twee jaar verlengd AMSTERDAM Het arbeidscon tract van directeur van de Amster damse Stadsschouwburg, Cox Hab bema, zal per 1 september voor een periode van twee jaar worden ver lengd. Een meerderheid van de Amsterdamse partijen in de com missie cultuur heeft gisteren achter gesloten deuren ingestemd met het voorstel van b en w van Amster dam om de aanstelling te verlen gen. Habbema werd op 1 september 1986, na het vertrek van Berend Boudewijn, voor een periode van vijf jaar benoemd. Het huidige con tract loopt per 1 september af. HILVERSUM De leden van de omroepbonden hebben gisteren tij dens een gezamenlijke vergadering besloten nog geen definitief oordeel te geven over de eerder deze maand gesloten principe-overeenkomst voor een tweejarige omroep-cao. Een meerderheid van de leden vindt dat de tekst van de cao op een aantal punten nog te onduidelijk is. Het eindoordeel wordt nu opgeschort tot eind augustus. Dit heeft een woordvoerder van de journalistenvereniging NVJ meege deeld. De moeizaam bereikte tweejarige cao voor zag in een structurele loonstijging van 3,5 procent voor 1991 en 2,5 procent over 1992. De loonstijging van volgend jaar werd ech ter afhankelijk gesteld van omstandigheden als bijvoorbeeld een sterke inflatie. Via een speciale clausule kan daarom van de 2,5 procent worden afgeweken. Verder voor zag de principe-overeenkomst in de invoe ring van een 36-urige werkweek voor werknemers die met roosters of op normale kantooruren werken. Daarmee zouden de 24 atv-dagen voor deze groepen komen te vervallen. Programmamakers en journalistiek perso neel behouden de 24 vrije dagen. De vak bondsleden willen nu dat de teksten ten aanzien van de openbreekclausule voor de 2,5 procent loonstijging in 1992 wordt ver duidelijkt. Datzelfde geldt voor de invoering van de 36-urige werkweek en het verdwijnen van de atv-dagen. plaats voor fietsen te komen. „Het wordt net een bunker", aldus een buurtbewoner. Van der Kooij: „Maar we doen zelfs meer dan dat. We nemen ook de verantwoordelijkheid over de eerste tweehonderd meter van de openbare weg. Er loopt speciaal een portier op straat. Er ontschiet ons wel eens één, maar door de bank genomen is het rustig op straat". Vertrekken Die mening delen de directe omwonenden in de Dorps straat niet. Eén gezin heeft in middels al aangekondigd te willen vertrekken als een ko per zich voor hun apparte mentencomplex en woonruim te meldt. De familie heeft een bod gehad, maar dat lag een ton onder de vraagprijs. „Dat geld hebben we nodig om er gens anders naar toe te gaan. In 1967 zijn we hier gekomen. Toen was het nog rustig. Maar sinds een paar jaar is het alle avonden raak. Drie- tot vier honderd bezoekers. We willen graag naar Oosterend want daar is het nog wel rustig". De familie is zelfs zo ver ge gaan dat de appartementen onder de prijs verhuurd wor den om toch nog wat te ver dienen. Maar de herrie is de gasten teveel. „Hoorn krijgt zo een naam. Vroeger kwamen de mensen hier om de rust. Nu weten ze dat hier die kroeg zit". Het komende seizoen zien ze met angst en beven tege moet. „Toen Hessel naar Ahoy' ging zeiden we al: nu wordt het helemaal ellende hier". Een collega denkt er al net zo over. „Als gasten niets vragen over de omgeving dan zeg ik ook niets. Maar anders ben ik eerlijk en zeg ik dat dat café in de straat zit. Vaak komen de mensen dan niet meer omdat ze van de overlast weten. Als ze wel komen, zie je ze de vol gende keer niet terug. Het raakt je in de portemonnee". Van der Kooij meldde zich aanvankelijk ook als koper van het pand van de familie die graag wil vertrekken. Een felle Van der Kooij: „Maar dat zou een waardeloze investe ring zijn van twee ton. Ik los er het probleem niet mee op. Ik ben een dwaas want ik wil zelfs dubbele beglazing bij de buren aan laten brengen op mijn kosten. Zodat ze geen last meer hebben. Dat doet geen enkele andere ondernemer. Maar dat willen ze niet. Ze willen niet meewerken aan het oplossen van dit probleem. Ze willen me weg hebben". De discussie voor een ander locatie van café 'De Groene Weide' is vorig jaar al gevoerd. Hessel had interesse in een oude zuivelfabriek maar dat paste niet in het bestemmings plan van de gemeente. Aan verhuizen denkt de kroegbaas nu niet meer. „Ik heb al een vermogen geïnvesteerd, zo'n vier ton, om de overlast te be perken. Daarvoor zullen ze me eerst schadeloos moeten stel len, maar dat doen ze toch niet. De tijdsduur van het sei zoen gaat de mensen ook par ten spelen. Vroeger was het zes weken, dan zeiden ze 'nog één week en het is voor dit jaar weer voorbij'. Nu duurt het seizoen zes maanden". De gemeente heeft goede hoop dat de Hinderwet een handvat biedt om in de toekomst tegen eventuele overlast op te tre den. Een woordvoerder van de gemeente: „Als de hinderwet vergunning van kracht is, kun je controleren en eventueel in grijpen en optreden. Je kunt een dwangsom opleggen om te zorgen dat de regels nageko men worden". Wat voor regels er precies ko men - de gemeente denkt zelfs aan een verbod voor fietsen in Hoorn - hangt af van de bewo ners uit de Dorpsstraat. Zij kunnen tot en met de Raad van State gaan om een bepaal ^aiorgels ^|de veiling jtheby's in Amster- zijn dinsdag twee argels uit 1920 af- jtig van de Amster- ie familie Perlee d. De orgels, de we' en de 'Zaza', uten elk 115.000 n op. Het brouwe- cern Heineken de nieuwe eige- van de Gouwe en Japanse onderne- uit Hiroshima de Zaza. Dit heeft veilinghuis gisteren edeeld. Op de de Zaza. anp |RN Het succes de zingende kroeg- Hessel van der Kooij loorn op het eiland helling heeft zijn zijde. Met zijn groei- populariteit neemt in orpsstraat de overlast de bezoekers toe en lachtrust van bewo- en vakantiegangers e zanger die op eigen it Ahoy' wist vol te en vindt de hevige k die geuit wordt nu meer terecht.. „Ik heb inoeg aan gedaan om verlast te beperken. de mensen bellen de politie omdat de ;kers gewoon praten raat". gemeente Terschelling ;n de ambtenaren inmid- aan een hinderwetver- Die verplicht Van Cooij in ieder geval tot antal concrete maatrege- ',o mag de buurt geen hin- an geluidsoverlast uit de hebben. Er dienen ge vallen en een parkeer de voorziening tegen de ge luidsoverlast gedaan te krij gen. „Met betrekking tot de openbare orde is er echter een probleem, die mag maar be perkt aangepakt worden". Boodschap Overigens staat het geval Van der Kooij niet op zich. De ge meente is bezig bij zeven 'zwa re' horecagelegenheden met dergelijke regelingen tot be heersing van de overlast te ko men. Daarnaast voert het nog projecten uit om de jeugd an derszins tot rust te manen. Zo krijgen de kroegeigenaren een jingle met een kalmerende boodschap erop die ze vlak voor sluitingstijd kunnen draaien. Dat de gemeente niet eerder hinderwetvergunningen in werking stelde, lag aan het feit dat dit tot voor een paar jaar terug op het gebied van de ho reca niet mogelijk was. Tot slot de bewoner die eerder al op merkte dat Hessel van der Kooij tot een bunkerbewoner verwordt. „Als ik in zijn schoenen stond, was ik allang ergens anders gaan zitten. Dan had ik ook veel meer geld kunnen verdienen. Als er nu iets gebeurt, brand of zo, is het leed niet te overzien. In Mids- land is het een rotzooi, die kant gaat het hier nu ook op". Nederland wint vuurwerk-prijs WAGENINGEN Nederland heeft de Zilveren Jupiter gewonnen op de zevende Internationale Vuurwerk Competitie in het Canadese Montreal. De prijs werd gewonnen met 'Firie- ty', een spectaculaire combinatie van vuurwerk, animatiefilm en muziek, zo heeft producent Gerben Kuipers meegedeeld. Nederland deed voor de eerste keer mee. In totaal streden ze ven landen om de eer. De VS won nen de Gouden Jupiter. Voor het vuurwerk van „Firiety" was de Leeuwardense fabriek JNS Pyro- techniek van Hein Hofmeester ver antwoordelijk. De animatiefilm werd gemaakt door Gerrit van Dijk en het geluid door Michael Helmerhorst. Hessel van der Kooij: „Ze willen niet meewerken aan de oplossing van het probleem. Ze willen me weg hebben". foto: sp

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 7