Gasunie kan niet voldoen aan vraag uit buitenland Stena Britannica luxe opvolger van Nicolas li sa BEURS VAN AMSTERDAM ECONOMIE SaidóaQowumt DONDERDAG 20 JUNI 1991 PAGM EUREKA WIL PHILIPS' HDTY-STANDAARD DEN HAAG Ministers uit negentien Euro pese landen én Europees Commissaris Pandolfi hebben gisteren tijdens de Eureka-conferentie in Den Haag voor het eerst zwart op wit af spraken gemaakt over de introductie van de nieuwe breedbeeldtelevisie (hdtv). De Europe se televisiefabrikanten Philips en Thomson, voor wie hdtv van zeer groot belang is, kun nen opgelucht adem halen. De door hen ont wikkelde MAC-standaard wordt verheven tot Europese standaard. Hdtv is een van de be langrijkste Eureka-onderzoeksprojecten. Ook kwamen de ministers overeen dat het Jessi- project, waarin de Europese industrie samen werkt op het gebied van nieuwe chips, op een nieuwe manier moet worden voortgezet, nadat Philips zich terugtrok uit het zogeheten geheu genchips-project. Oud-Philips-topman Wisse Dekker, in een ietwat vreemde pose, en Yrjo Toivola (president van het Finse bedrijf Vaisala Oy) tij dens de Eureka-persconferentie. foto: anp Rechter VS blokkeert macht Parretti in MGM LOS ANGELES De omstreden Itali aanse financier Giancarlo Parretti mag zich niet meer bemoeien met de film studio MGM-Pathé. Dit heeft een rechtbank in de Amerikaanse staat De laware deze week bepaald nadat de Crédit Lyonnais Bank Nederland (CLBN), de feitelijke eigenaar van MGM. maandag de Italiaan en zijn bei de medestanders uit de bestuursraad had gezet. CLBN stelde Parretti verle den jaar ruim 1,4 miljard gulden ter be schikking voor de overname van het noodlijdende filmconcern. De Italiaan zou nog andere investeerders hebben gevonden, die niemand echter ooit heeft gezien. De affaire dreigt voor CLBN uit te draaien op een enorme strop. Journalisten stellen uitgevers ultimatum AMSTERDAM Het beginselakkoord over de cao voor dagbladjournalisten 1991 is verworpen door de NVJ-leden. De Nederlandse Vereniging van Journa listen (NVJ) heeft daarom de dagbladuit gevers (NDP) een ultimatum gesteld voor de heropening van de onderhande lingen. Volgens een woordvoerster van de NVJ was er niet voldoende steun voor het akkoord dat onder meer voor zag in een loonsverhoging van 3,75 pro cent en een herziening van het salaris systeem. De NVJ-leden bij de dagbladen vinden de uitgangspunten van de studies te vaag en de loonstijging te mager, ge zien de achterstand in beloning van jour nalisten met vergelijkbare beroepsgroe pen. ZWOLLE GRONINGEN De gasbel van Slochte- ren is al lang niet meer al leen voor binnenlands ge bruik. De export groeide de afgelopen jaren al aan zienlijk en in de toekomst zal nog meer Nederlands gas de grens over gaan. Volgens de minister van economische zaken, omdat de gasvoorraad onver wacht een stuk groter blijkt dan jaren werd ge dacht, maar natuurlijk ook omdat de winst van de Gasunie voor 85 pro cent in de schatkist te recht komt. En dat kan nooit kwaad in tijden van financiële moeilijkheden. Vorig jaar haalde de Gasunie 74,6 miljard kubieke meter aardgas naar boven. Het groot ste deel daarvan, 40,3 miljard kuub, was bestemd voor bin nenlands gebruik. De rest, 34,3 miljard kuub, ging naar het buitenland. In '89 was dat nog 32,9 miljard kuub. De kans is groot dat de totale uitvoer in de toekomst zelfs het binnenlands gebruik gaat overtreffen. De Gasunie mag van minister Andriessen (eco nomische zaken) namelijk de komende jaren 200 miljard kuub gas extra naar boven ha len ten bate van de export. „Hoe lang we er over doen om die extra kubieke meters op te pompen, is nu absoluut nog niet te zeggen", aldus Gasunie- woordvoerder Piet Bakker. „In elk geval zal het niet met een paar jaar op zijn. We slui ten altijd lange termijn-con tracten. Het kan daardoor nog een flink aantal jaren duren voor we de volledige tweehon derd miljard kuub naar boven hebben gehaald". Moeite om het extra opge pompte gas aan de man te brengen, zal de Gasunie geens zins ondervinden. Deze week werd een contract gesloten met Ruhrgas in Duitsland. De Gasunie levert dit bedrijf, dat 75 procent van de Duitse markt van gas voorziet, in de komende 25 jaar 70 miljard kubieke meter gas extra, bo venop de gasleverantie van 18,5 miljard kuub die nu al jaarlijks naar de oosterburen gaat. De export-order verte genwoordigt een waarde van 14 miljard gulden. Bij de overeenkomst met Ruhrgas blijft het niet. Con tracten met gasbedrijven in andere Europese landen zitten er volgens Bakker aan te ko men. Nu al levert de Gasunie behalve aan gasbedrijven in Duitsland, aan België, Frank rijk, Italië en Zwitserland. Het is de bedoeling de export ook in de toekomst te beperken tot die landen. Wel zal de Gasunie elk van de genoemde landen meer gas gaan leveren dan nu het geval is. Met de Belgen, Fransen, Italianen en Zwitsers wordt nog onderhandeld; con tracten worden op niet al te lange termijn verwacht. Quotum Op het hoofdkantoor van de Gasunie in Groningen, heerst louter optimisme over de toe komstige export van gas. Feit is echter volgens Bakker dat de vraag uit het buitenland aanmerkelijk groter is dan het aanbod dat de Gasunie kan verzorgen. Zelfs de 200 miljard kuub extra, zullen niet vol doende zijn om aan de hele buitenlandse behoefte te vol- Op de vraag of de Gasunie een verdere uitbreiding zou willen van het aan haar door de overheid opgelegde quotum, kan Bakker geen antwoord ge ven: „Dat is een beleidsbeslis sing die wij niet zelf maken". Angst voor een snel opraken de ondergrondse gasvoorraad Gaslokatie Slochteren. hoeft in elk geval geen reden te zijn, niet nog eens het quo tum op te trekken. Vorige maand nog wist de Gasunie te melden dat de gasbel onder Nederland aanmerkelijk gro ter blijkt te zijn dan tijden werd gedacht. In de jongste schafting wordt er van uit ge gaan dat er op dit moment nog 2525 miljard kuub gas onder de Nederlandse bodem ligt. Zelfs wanneer in de toekomst geen nieuwe gasvoorraden meer worden ontdekt, kan de Gasunie uitgaand van het huidige gasverbruik nog vooruit tot zeker het jaar 2025. De Nederlanders zullen echter foto: pers unie niets merken van de grote ex portorders die de Gasunie de komende tijd nog gaat binnen halen. Gasunie-woordvoerder Bakker: „De gasprijs gaat niet omlaag als wij meer gas naar het buitenland exporteren. De gasprijs in Nederland is gerela teerd aan de olieprijs. Onze in komsten uit het buitenland zijn daarop niet van invloed". Trouwens, voegt Bakker daar aan toe, Nederlanders hebben niet te klagen over hun gas prijs. „Als je van alle Europese landen bekijkt hoeveel de mensen er betalen voor hun gas, zit Nederland ergens on deraan". Sickinghe moet als adviseur problemen bij Noro oplossen ZEIST Jhr. mr. F. O. J- Sickinghe (ex-commissa ris Nedlloyd, ex-topman Stork) gaat zich als advi seur van Noro Manage ment Advisory Services - het managementbureau voor een dertigtal Noro- beleggingsfondsen - be zighouden met het oplos sen van de problemen binnen de Noro Group of Companies. Hij is bereid een gesprek te voeren met de boze aandeel houders, die zich hebben vere nigd in de Stichting Belangen Noro-aandeelhouders. „Ik heb de opdracht om zo snel moge lijk helderheid te verschaffen bij Noro en ga kijken wat er is gebeurd en wat er moet gebeu ren", aldus Sickinghe. „Het is niet in het belang van een on derneming om voortdurend onderwerp van discussie te zijn". Noro kwam enkele weken ge leden negatief in de publici teit, omdat aandeelhouders di rectie en commissarissen ver weten dat zij zich niets aan trekken van een door een aan deelhouderscommissie opge steld zwartboek. Sickinghe verwacht in het na jaar met conclusies te komen. Ook moet het organisatie-ad- viesbureau Horringa De Ko ning in het najaar haar eind rapport hebben uitgebracht over de huidige en toekomsti ge structuur van de Noro. Gisteren werd ook bekend dat Noro-directeur P. Driessen, verantwoordelijk voor het be heer van onroerend goed, op 1 september ontslag neemt om zelfstandig verder te gaan. Ook de afdelingsdirecteur on roerend goed bij Noro, P. Buys, verlaat de beleggings onderneming in Zeist en gaat met Driessen mee. Boogkas De Boogkas, een nieuw type kas voor de glastuinbouw, is giste- Daarbij is een belangrijke toeneming van de lichtintensiteit, die ren op het Floriadeterrein in Zoetermeer officieel aan de Neder- nodig voor de groei van de gewassen, bereikt. De kas is ontwik- landse tuinbouw gepresenteerd. De kas, die een hoofdrol gaat keld door Saint-Roch en Alcoa Nederland en wordt in Nederland vervullen op de volgend voorjaar te openen tuinbouwtentoonstel- uitsluitend via de kassenbouwers geleverd door Glascom ling Floriade, is gebouwd met toepassing van glas en aluminium, bv in Naaldwijk. foto- Stephen evenhuis FNV wil Randstad tot betalen dwingen AMSTERDAM De Dien stenbond FNV spant een pro cedure aan bij de Commissie Gelijke Behandeling om Rand stad Uitzendbureau te dwin gen zijn parttimers nabetalin gen te doen. Een groot deel van de uitzendkrachten die in deeltijd werken, heeft de afge lopen jaren niet het belasting en premievoordeel gekregen dat voor hen geldt, omdat Randstad netto-loonafspraken hanteert. Volgens de directie van Randstad Uitzendbureau zijn de parttimers echter niet benadeeld. „De netto-lonen die wij aan uitzendkrachten beta len liggen doorgaans ruim schoots boven de afgesproken cao-beloningen. Voorzover er strijdigheid ontstaat met de volgens cao-voorgeschreven lonen wordt automatisch de juiste beloning afgerekend", zo luidt de verklaring van Rand stad. Doorgaande groei VB Accountants DEN HAAG De lijn van be heerste groei in omzet en winst heeft zich bij VB Ac countants vorig jaar voortge zet. De omzet nam toe met bij na vijftien procent van 129 miljoen tot 149 miljoen en de winst ging met ongeveer een kwart omhoog van 4,2 mil joen naar ƒ5,3 miljoen. Het aantal medewerkers steeg zes procent naar ruim 1300, zo blijkt uit het jaarverslag. VB, die heeft gekozen voor zelf standigheid, verwacht dat in 1991 de winst en de omzet ver der zullen groeien. Het bedrijf heeft dertig vestigingen en staat nummer vijf op de rang lijst van accountantskantoren in Nederland. HOEK VAN HOLLAND Wie zijn ogen gister middag goed de kost gaf, zag duidelijk dat de Stena Britannica, het nieuwe pa radepaardje van Stenaline op de route Harwich- Hoek van Holland, toch niet zo nieuw was als het er van de buitenkant uit zag. Af en toe een vlek op de vloerbedekking, een gat in de zitting van een stoel of boorgaatjes in de muur, die verraden dat er op die plek een bord of spiegel gehangen moet hebben. Het waren echter futiliteiten in de ogen van het selecte ge zelschap van relaties, dat bij wijze van 'maiden voyage' ge durende een paar uurtjes het ruime sop koos. In de fraai uit ziende restaurants op dek 7 en dek 8 prikte men in respectie velijk 'art deco' stijl en meer romantische country-stijl fees telijk een vorkje. En niet zon der reden. Want vlak voor de afvaart had oud-minister van verkeer en waterstaat N. Smit- Kroes, samen met Stena- grondlegger Sten Olsson, het geheel vernieuwde schip aan de Engelse gezagvoerder over gedragen. De Stena Britannica (bouwjaar 1981, lengte 166 meter) is de opvolger van de St. Nicholas, die zijn dagen mag slijten op de nieuwe route Southampton- Cherbourg van het zuster bedrijf Sealink Stena Line. Volgens het concern heeft de nieuwe, luxere, veerboot meer faciliteiten dan zijn voorgan ger, zoals restaurants, een dis cotheek en vergaderzalen. Het bedrijf hoopt door deze in vestering blijvend te kunnen concurreren. Iets wat van gro ter belang is dan ooit in ver band met de komst van onder meer de Kanaaltunnel. De Stena Britanica vaart met een Engelse bemanning als nachtboot naar Harwich en als dagboot terug naar Hoek van Holland. In tegengestelde rich ting vaart de vertrouwde Ko ningin Beatrix met Nederland se bemanning. De Stena Britannica heeft plaats voor 2100 passagiers. Sociaal plan bij VNU - drukkerij UTRECHT Vakbonden en directie van uitgeverij VNU hebben een akkoord bereikt over een sociaal plan voor de 600 werknemers bij de Neder landse Rotogravure Maat schappij (NRM) in Haarlem. De uitgeverij maakte eind mei bekend dat ze de drukkerij over uiterlijk vijf jaar wil slui ten. Volgens het plan is de werkgelegenheid tot eind 1995 gegarandeerd. Gedwongen ontslagen zullen er in principe niet vallen. Er komt een senio renregeling waarbij bijvoor beeld werknemers vanaf 45 jaar die elders binnen de grafi sche sector aan de slag kunnen als compensatie voor langere reistijden een 32-urige werk week krijgen. Verder komt er een vertrekregeling voor werknemers vanaf 57,5 jaar. Commissarissen doen het in dertien dagen UTRECHT Leden van de raad van commissaris sen doen het rustig aan. Commissarissen besteden gemiddeld dertien dagen per jaar om het reilen en zeilen van de onderne ming in de gaten te hou den. President-commissarissen doen 'het' gemiddeld met acht tien dagen. Bruto steken de le den van het toezichthoudend orgaan ruim ƒ20.000 in hun zak. Dit hebben het Neder lands Centrum van Directeu ren en Commissarissen (NCD) en het Utrechtse onderzoeks bureau Hay Management Con sultants deze week bekendge maakt. Over de hoogte van de vergoeding blijken de commis- sarisen echter niet helemaal tevreden. En dat terwijl geld voor 42 procent van de com missarissen een belangrijke drijfveer is om in de raad te stappen. Noteringen van donderdag 20 juni 1991 (tot 10:45 uur) 90/2.90 90/710 90/1.05 90/6.50 86/87 5% st. 90/2.85 89/90 4.24 90 6.10 90 360 90/2.80 89/2.50 90/7.80 90/8- 90/2.10 86 1.75 90/1.30 ho dd 39.40 7/5 133.90 3/4 87.30 4/4 118.2013/6 186.1014/6 61.409/4 83.003/6 213.00 14/5 89.50 4/4 64.5022/3 28.40 15/4 154 50 10/5 118 70 4/4 89.70 17/4 37.60 17/6 36.30 9/4 10.401/3 163.60 18/4 65.20 19/6 88.70 18/6 86.30 15/5 54.1015/4 31.4018/6 56.40 17/4 165.1010/5 60.00 2/4 54.50 4/4 203.002/5 32.70 17/6 38.60 5/4 104.20 18/4 57.606/6 102.70 17/6 66.60 31/5 53.704/4 167.503/6 99.70 27/3 46.30 3/4 33.104/4 85.00 17/6 57.00 29/4 la dd 30 80 15/1 101.1016/1 60.50 16/1 70.90 16/1 162.50 7/1 44.30 8/1 74.50 16/1 170.70 16/1 66.60 30/1 43.30 8/1 16.60 16/1 116.104/2 84.503/1 67.30 16/1 24.1014/1 25.3016/1 4.70 18/6 129.60 16/1 38.70 16/1 51.0016/1 68.50 2/1 46.30 4/3 19.30 30/1 33.80 14/1 122.90 24/1 33.80 7/1 33.50 2/1 163.50 7/2 19.70 16/1 26.60 16/1 84.30 16/1 51.60 23/1 78.30 16/1 60.102/1 39.00 14/1 141.20 6/2 76.00 16/1 38.1016/1 24.00 19/6 buhrm M c 50.80 51.00 36.50 36.60 157.30 156.50 102.10 101.10 163.80 163.70 79.30 79.70 43.90 43.90 auto ind pr bam groep batenb.beh. begemann belmdoc bertel 114.00 111.70 170.00 322.80- boer druk 224.50L 221.00 boer wink c 83.00 83.00 bos kalis c 16.20 16.10 braai beh 33.50 33.50 bredero 17.00L ONG breder c 17.00L ONG breevast c 11.55 11.45 burg heybr 3300.00L 3300.001 old 132.00 130.50 hoek's mach 228.50 227.00 holland sea 0.75 holl.kloos 490.00L 490.00L hbg 222.50 222.00 vd hoop 7.50 hunter d pr 2.79 ihccaiand 58.50 Ipoort 380.00- 379.00 krasnapols. 221.50 222.50 landre gl c 59.00 maas beh c 75.00 75.00 macintosh 41.00 40.30 ell 124.20 123.50 oph. c 42.00 42.00 melia int. 4,80 ONG mend gans 4000.00 4000.00 -a 1300.00 1270.00 •aopr 168000. 167000. ra c op 16700.0 16 rawb 18050.0 17900.0 n hold 37.80 37.30 r bosk 60.00 multihouse 6.30 mijnbouw c 384.50 3 440.00E flexovit 75.80 gamma hold 96.20 gamma h 5 pr 5.40 getronlcs 29.90 397.00 398.00 10500.0 10500.0 231.00B 231.50 Bron: GWK/CDK-Bank 2,090 ital.lire (10.000) 1,60 jap.yen (10.000) 5,62 joeg.din.t/m 100 1,840 noorse kroon (100) 30,30 oost.schill. (100) 114,00 port.escudo 3,40 48,55 turkse pond 34,50 zweedse kr. 1,13 zwits.fr. (100) asarco ine bethlehem boeing canpac chevron cor chrysler Citicorp cons edison cons nat ga du pont genl motors genl public goodrich SS Flauwe handel AMSTERDAM De Amster damse effectenbeurs is giste ren flauw gestemd gesloten onder invloed van de buiten landse beurzen. Al vanaf de opening liet het Damrak een wat nerveuze stemming zien. Bij gebrek aan binnenlands bedrijfsnieuws reageerden de koersen negatief op de scherpe daling van de beurs van To kyo, waar de Nikkei-index met bijna 690 punten was ge kelderd. Ook de negatieve stemming op de Europese beurzen deed haar invloed op het Damrak gelden. In Frank furt daalde de DAX-index met ruim 12 punten terwijl de FTS-index op de beurs van Londen met 31 punten (1,3 procent) zakte. Toen in de loop van de middag Wall Street kort na de opening onder invloed van cijfers over het Amerikaanse handelste kort in april al een verlies liet zien van 28 punten, moest de Amsterdamse effectenbeurs nog een paar stapjes verder te rug. De stemmingsindex sloot uiteindelijk met een verlies van een vol punt op 95,2, ter wijl de koersindex algemeen met 2,3 punten daalde tot 199,70. De omzet bleef gisteren be perkt tot 592 miljoen aan BEURS aandelen en een sch» 536 miljoen aan obligen De vastrentende waardeijol ten onveranderd tot e beitje lager. Bij de internationale 1 kon Philips de schade ncj 2 perkt houden tot twee diilL tjes op ƒ32,50 en KLMei twee kwartjes op 30,30. n moest 1,30 terug jfs ƒ115,50, Hoogovens ljkfs ƒ63 evenals Unileverlor 163,80. Koninklijke Oler verde 2,30 in op 157,34re De technologiefondsen iV ten weer enkele stapjes fer doen. HCS liep twee dubo 0 terug naar ƒ4,90 en Vifrg moest zes dubbeltjes inleid op 24,50. Newtron koe waar een dubbeltje inlopéc ƒ5,80 na de afgelopen d enkele tikken te hebbew kregen. I z Op de optiebeurs bestonAg belangstelling voor put-fir als gevolg van de nerti stemming op de aandoj markt. De omzet in optiër de EOE-index, die gi?o 3,05 punten lager sloohe 280,84, bedroeg 7000 coiij ten. De totale omzet befes 32.000 contracten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 6