eath daagt hatcher uit oor tv-debat 4! EcidócSommit Conflictbeheersing op CVSE-overleg centraal Dinosaurus is meer dan doorgeschoten salamander AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB ife Tsjechen maken Stealth zichtbaar li pïITENLAND DONDERDAG 20 JUNI 1991 PAGINA S jtoverkeer in vuil 0hene aan banden JENE In Athene is gisteren het llverkeer grotendeels aan banden fgd. De autoriteiten besloten tot Tmaatregel nadat de stad werd ge- jerd door zware luchtverontreini- ft F De bevolking werd aangeraden anfel mogelijk binnenshuis te blij- et I Volgens het ministerie van mi- Jetaken lagen de hoeveelheid ozon nstjtikstofdioxide ver boven het toe- ikjjare. Ten minste vijftig mensen ig met pijn in hart en longen in zie- iuizen opgenomen. De Griekse ring sloot gisteren een contract af leen waarde van omgerekend 2,4 £t èrd voor de uitbouw van de me- arfinen onder Athene. „Hek om Kuwayt moet Irak buiten houden" CAIRO Kuwayt is nog steeds zo bevreesd voor Saddam Husayn dat het emiraat over weegt een hek aan de grens op te trekken om de Irakezen buiten te houden. Dat heeft het Egyptische regeringsweekblad Al Mussawar gisteren gemeld. Hoofdredacteur Makram Mo hammed Ahmed zei het plan te hebben verno men van de Kuwaytse minister van binnen landse zaken. De Kuwaytse minister van bui tenlandse zou niet willen dat westerse troepen in Kuwayt blijven, maar sluit niet uit dat in het emiraat voorraadbunkers komen waarin bevriende strijdkrachten materieel voor nood gevallen kunnen opslaan. Tijdens een recente rondreis door het Midden-Oosten heeft de Amerikaanse minister van defensie Dick Che ney zich sterk gemaakt voor dat plan. „Fundamentalisten Tunesië gemarteld" TUNIS De mensenrech tenorganisatie Amnesty In ternational heeft de Tunesi sche regering er vandaag van beschuldigd veel te hard op te treden tegen isla mitische fundamentalisten. Honderden mensen zouden opgepakt zijn en er zou op grote schaal gemarteld wor den. Amnesty zegt dat de islami tische activisten wekenlang werden vastgehouden; dat is in strijd met de maximale termijn van 10 dagen die volgens de Tunesische wet geldt. Vrijheid aan zijden draadje TEXAS Drie gedetineerden hebben geprobeerd met be hulp van een ladder die ge maakt was van honderden meters tandzijde (flosdraad) te ontsnappen uit een Texaanse gevangenis. Openbaar aankla ger Gerald Carruth sprak van een geniaal ontsnappingsplan. „Met de tandzijde hadden ze het touw gemaakt en de tus- sentreden waren uit delen van kartonnen peper- en zoutvaat jes vervaardigd", aldus Car ruth. De tandzijde was uit de opslagruimte van de gevange nis gestolen. NDP gelooft samenzwering tegen legerleider Bouterse PARAMARIBO Het bestuur van de met legerleider Desi Bouterse gelieerde Nationaal Democratische Partij (NDP) heeft gisteren een verklaring uitgegeven waarin het steun betuigt aan beschuldi gingen dat er sprake is van een door de VS gesteunde samenzwering om Bouterse van het leven te beroven. De beschuldigingen werden twee weken geleden voor de eerste keer geuit door een naaste medewerker van Bouterse, Henk Herrenberg, voormalig ambassadeur van Suriname in Nederland. De Verenigde Staten hebben de beschul digingen ontkend, hetgeen ook is gebeurd door Frank Playfair, de fractieleider van de NDP in het parlement van Suriname. VSERVATIEVEN VERDEELD OVER EUROPA tiwGER SIMONS zelende twijfels wat het Vere nigd Europa betreft. De Con servatieve premier John Major daarentegen zegt (noodge dwongen, omdat anti-Europees gezinde partijgenoten achter hem aanzitten) dat hij niet wil weten van wat hij noemt „een Europese - federale - super- 'Federalisme' De regering Major neemt het Luxemburg erg kwalijk dat het de term 'federalisme' offi cieel in omloop heeft gebracht. Federalisme ligt de Britse Conservatieven niet. Zij haten dit woord. Volgens Major en zijn minister van buitenlandse zaken, Hurd, wil Groot-Brit- tannië wel nauw samenwer ken met de EG, maar het tot stand brengen van een Vere nigd Europa, waarbij alle be langrijke beslissingen in Brus sel zouden worden genomen, is iets wat de Britse Conserva tieven nooit zullen goedkeu ren. Met Margaret Thatcher zijn zij van mening, dat Groot-Brit- tannië altijd zijn eigen potje moet kunnen keuken. De Brit se liberalen daarentegen zijn helemaal gewonnen voor het idee van een verenigd Europa in de zin van 'Verenigde Sta ten'. Dat hebben zij gisteren officieel afgekondigd. De pro blemen van John Major, die zwaar gebukt gaat onder de ernstige Europese verdeeld heid waarvan zijn eigen partij genoten blijk geven, werden daardoor nog ernstiger. Hij zoekt troost in de wetenschap, dat op de aanstaande Europese top in Luxemburg geen door slaggevende beslissingen zul len worden genomen. Het donkere vooruitzicht dat de regering Major afschrikt is de tweede Europese topbijeen komst van dit jaar, die onder Nederlands voorzitterschap in december plaatsvindt in Maas tricht. Zal premier Major daar door zijn ambtgenoten worden naaize ^ie dingen niet in het gedwongen zijn veto uit te aal ?e parlement, waar wij spreken tegen hun federale onmiddellijk van repliek voornemens, inclusief de door Thatcher en Major veraf schuwde eenheidsmunt? Het zal er dus onder Neder- landse leiding op aankomen s hij aan het bewind was een aanvaardbaar compromis diep gemeend had te vinden tussen enerzijds de Duitse versie van een federaal Europa met plooibare structu- 1(J rering en sterk plaatselijk ge- f aan eensgezindheid inza- zagt zoals in Duitsland, en an- Europa. Labour valt de derzijds het Britse concept van iservatieven geregeld daar- een losse staatkundige federa- f j aan, maar het staat zelf tie, waarvan de lidstaten be- ij al te sterk in zijn Europe- paalde afspraken hebben ge- I Khoenen. De Britse socialis- maakt maar die voor de rest 3 leertonen tekenen van aar- hun eigen zin doen. [DEN De Britse lier John Major slaagt >m|niet in de Europese Jeeldheid van zijn par anoten af te remmen. ee van zijn voorgan- ?r-è in Downing Street 10 e v) ambtswoning van rege- z?Jsleiders), Margaret er itcher en Edward He ll leven nu openlijk met in oorlog. lagjdergelijks is nog nooit ge- Het pulpblad Daily A for dat koketteert met de /erpur-oppositie, blokletterde ,stefren vol leedvermaak: „Nu J tel ze allemaal alsof zij het n besturen!" Heath heeft cju|cher nu zelfs uitgedaagd ecji een debat op de televisie. yat ex-premier Thatcher, wejegenwoordig bij voorkeur es Amerika een grote mond judft, tijdens een toespraak prominente zakenlui in York weer fors had uit- lald naar de toenemende Jgl'jgratie van Groot-Brittan- 1 iet Europa, zei in Londen aartsvijand Ted Heath: jliegt dat ze scheel ziet". koJhs vlijmscherpe reactie wag de Britse Conservatieven at stomheid. Volgens haar e 0jiddellijke voorganger op Jnber 10' had de IJzeren z*ch in ^ew York schul- aan een volko- valse voorstelling van de pppese kwestie. gewoon Engels", aldus He- dei°P tv> ..betekent dat: niets anders dan leu- Zij steh alles in bet werk klade Europese Gemeenschap jeepskrediet te brengen". He- vertwas zo boos op Thatcher nee hij er nog aan toevoegde: rusel veel Britten hebben nu kaifuik vol van haar. Waarom jc. gisteren, dat een ex-pre- ,ni nog nooit iemand die net U Uni V.A.1.Ï n «imr ^jjfeest De oppositie ge- |j uiteraard met volle teu- „van het Conservatieve ge- besPremier Ted Heath: „Mag- sarrThatcher liegt dat ze scheel impi'. foto: ap Plannen voor een (té) verenigd Europa zitten ex-premier That cher 'tot hier'. foto: anp Laatste Sovjettroepen Als eerste Oosteuropese land heeft Hon- naar huis. Het einde van de Koude Oorlog reldoorlog was het Rode Leger in de van garije zich gistermiddag volledig ontdaan en het opheffen van het Warschau Pact de nazi's bevrijde Oosteuropese landen van Sovjettroepen. Ook uit Tsjechoslowa- maakten de aanwezigheid van Russische achtergebleven om de communistische re- kije zijn de laatste Sovjettroepen op weg militairen er overbodig. Na de Tweede We- gimes te beschermen. foto: ap Idoor JO WIJNEN BERLIJN De ministers van buitenlandse zaken van de 35 CVSE-landen hebben gisteren in Berlijn definitieve besluiten ge nomen over hoe mogelijke conflicten tussen de Euro pese landen moeten wor den aangepakt. Als dertien of meer landen dat willen, kan een spoedvergade ring van de CVSE-ministers bijeen worden geroepen om het conflict te bespreken. Om dat hun geen andere mogelijk heden open staan, kunnen de ministers niet veel meer dan politieke druk uitoefenen op de bij dat conflict betrokken partijen. Bovendien vereisen hun besluiten unanimiteit. De CVSE-ministers kregen gisteren ook een voorstel van minister Van den Broek en diens Belgische collega Eys- kens voorgelegd om een mi nisters-trojka, naar model van de EG, te formeren. De trojka kan in geval van spanningen of conflicten bemiddelen, goe de diensten aanbieden en ge gevens verzamelen. De trojka die bestaat uit de minister van buitenlandse zaken van het voorzittende CVSE-land, bijgestaan door diens collega's van het vorige en komende voorzitterschap moet op verzoek van alle CVSE-lan- den, maar ook van afzonderlij ke landen aan het werk kun nen gaan. Bovendien zou de Forum Van den Broek en Eyskens hebben hun collega's gisteren ook voorgesteld het al bestaan de conflict-preventie-centrum (CPC) van de CVSE fors op te waarderen. Zo willen de beide bewindslieden dat het CPC het permanente forum wordt voor discussies over militaire aangelegenheden in Europa. Op grond daarvan zou in het CPC ook gesproken moeten worden over de defensieplan nen van de afzonderlijke lid- Na de CVSE-top in Helsinki die voor de zomer van het volgend jaar is voorzien zou de CPC het forum moeten worden voor alle ontwape ningsbesprekingen die op Eu ropa betrekking hebben. Bo vendien willen Van den Broek en Eyskens dat de verdragen die door afzonderlijke Europe se landen worden gesloten zoals de Duits-Poolse over eenkomst van enkele dagen geleden worden ingebed in het CVSE-kader. De ideeën van beide ministers zijn overi gens niet gedetailleerd uitge werkt. Minister Van den Broek zei gisteren in Berlijn dat het niet om een concreet plan, maar slechts om een idee gaat, waarover hij graag de op vattingen van zijn collega-mi nisters verneemt. Vermoede lijk zullen de 35 CVSE-minis ters in Berlijn nog geen beslis sing nemen over de Neder lands-Belgische voorstellen. door ROGER SIMONS LONDEN Kort nadat mijn oudste zoon voor het eerst broekjes versleet op de harde banken van een Engelse basisschool, wist hij praktisch alles van dinosaurussen. Reusachtige reptielen uit het verre verleden spraken kennelijk meer tot zijn jeugdige verbeelding dan de saaie beesten van nu. Ik herinner mij nog een zondagmiddag die wij doorbrachten in Londens fraaie natuurhistorische museum. Zoon Stefaan, nauwelijks vijf, gaf enthousiast tekst en uitleg bij de griezelige monsters: dinosaurussen, brontosaurussen en ga zo maar door, die de bezoekers confronteerden met hun zorgvuldig aan elkaar gelijmde gigantische botten. Stefaans commentaar klopte helemaal met de informatie op bijbehorende bordjes. Een Engelse heer van stand die net voorbijkwam en dit controleerde, feliciteerde het ventje met zijn kennis. Wij, gelukkige ouders, gloeiden van trots; Stefaan kreeg een kleurtje. Waarom zijn Engelse school hem zo goed op de hoogte had gebracht van het voorwereldlijke bestaan van doorgeschoten salamanders werd pas goed duidelijk op de dag dat Stefaan in zijn klasje enkele uurtjes gezellig had doorgebracht met het kneden van wat de Britten 'plasticine' noemen. Met dit soort moderne en feestelijk gekleurde boetseerklei kun je heel leuke balletjes draaien. Mannetjes en vrouwtjes maken is al wat moeilijker; voor de produktie van paarden, honden, katten, leeuwen en tijgers moet je een Picasso-in-de-dop zijn, maar dinosaurussen kleien is een koud kunstje. In Engeland (en Amerika, maar dat leerde ik pas jaren later) boetseren kleine kleuters angstaanjagende prehistorische hagedissen alsof ze van hun leven niets anders hebben gezien. Onze Stefaan produceerde dinosaurussen aan de lopende band. Lange tijd verdacht ik zijn leerkrachten ervan dat zij gewoon uit gemakzucht hem zoveel natuurhistorische wetenschap hadden bijgebracht. Want zij wisten van tevoren dat hij op grond van die kennis met de moderne boetseerklei (het volgende stadiuhn in zijn Britse ontwikkeling) niet voor onoverkomelijke problemen zou komen te staan. Maar je bent nooit te oud om nieuwe kennis op te doen. Ik vernam pas kortgeleden waarom voorwereldlijke reptielen de Engelsen (en Amerikanen) duidelijk meer aanspreken dan u en mij. Het is precies 150 jaar geleden dat de wetenschappelijke term 'dinosaurus' definitief gangbaar werd gemaakt door professor Richard Owen, de eerste directeur van Londens befaamde Natural History Museum. De Britten waren destijds toonaangevende wetenschappers. Voor professor Owen de reuzenhagedissenknoop doorhakte, droegen deze monsters van weleer sterk uiteenlopende wetenschappelijke benamingen, zoals iguanadon, magalosaurus en hylaeosaurus. Omdat de meeste Britten te veel moeite hadden met dergelijke 'tongue-twisters' zei Richard Owen op een mooie dag: „Zullen wij die combinatie van verbleekte botten dan maar dinosaurus noemen?" Zijn medewerkers vonden het best. Sedertdien heet zo'n beest in het Engels 'dinosaur', wat ze hier natuurlijk als 'dainosoare' uitspreken. Dr. Angela Milner, een lieftallige dame van wie je op het eerste gezicht niet zou zeggen dat ze driftig gespecialiseerd is in 'dinosaur', zegt: Sedert professor Owen in 1841 hen 'dinosaurussendoopte, werden op diverse plaatsen ter wereld fossielen ontdekt van zo'n 500 verschillende soorten prehistorische reptielen. Sommige exemplaren hadden nauwelijks de maat van een kip; andere waren groter dan een gebouw met vier etages". Groot-Brittannië viert in augustus de 150e verjaring van het woord dinosaurus. Dan worden vijf speciale postzegels, waarop telkens een andere soort reuzenhagedis staat afgebeeld, in omloop gebracht. Het tijdperk van de dinosaurussen zou 140 miljoen jaar hebben geduurd; verondersteld wordt dat ze 75 miljoen jaar geleden door een meteoriet van de aardbol zijn geveegd. De 4 meter hoge robotmodellen van dergelijke monsters die tegenwoordig te zien zijn in het natuurhistorische museum van Londen lokten tot op heden al een miljoen bezoekers. Dr. Milner, het geniale hoofd van de museum-afdeling prehistorie, noemt dat een record. Jeltsin wil een nauwere band tussen Rusland en VS WASHINGTON Presi dent Boris Jeltsin van de Russische Federatie streeft naar betere betrek kingen met de Verenigde Staten los van de centrale regering in Moskou. Hij heeft deze wens gisteren geuit tijdens een ontvangst door het Amerikaanse Con gres. Bob Dole, de leider van de Re publikeinse regeringsfractie in de Senaat, gaf de kersverse Russische president te ver staan dat het Congres in de naaste toekomst meer recht streeks contact wil met zijn re publiek, buiten de centrale re- gering-Gorbatsjov om. „Dat is juist een van de redenen waar om wij hier zijn", reageerde Jeltsin. Maar het Witte Huis lijkt daar toe niet bereid uit vrees dat de relatie met president Michael Gorbatsjov in de knel zou kunnen komen. Tekenend daarvoor is de omzichtigheid waarmee het Witte Huis ver mijdt Jeltsins bezoek met al te veel openlijk ceremonieel te omgeven. Tijdens een interview met de tv-zender ABC spuide Jeltsin openlijk kritiek op Gorbatsjov. Hij noemde hem „inconse quent en gevoelig voor druk van buitenaf". HET LEVENDE EILAND extj28 Binnen enkele minuten komen nu van alle kanten au- D pphet terrein oprijden. De wagen van Prudon is zwaar bescha- pS I, maar de beide inzittenden zijn er goed afgekomen. Prudon kroor'nter vertellen snel, wat er gebeurd is. Direct zwermen groe- tiekimannen uit over het eiland om de indringers op te sporen, ir zij keren onverrichterzake terug. Dan dreunen opeens over- jhtploffingen en de aarde begint te trillen, steeds heftiger. „Dat loopt verkeerd af!" roept Prudon, „we moeten dat tegen houden..." Maar hij weet niet, wat Butcher heeft bewerkstelligd en welke krachten hij reeds heeft ontketend. Weer dreunen de ontploffingen en de aarde schudt nog heviger. En dan opeens klinken van alle kanten opgewonden kreten. Want daar steeds opeens de giro-raket omhoog! Nu geeft Prudon groot alarm. De zwaar bewaakte gevangenis in Envigado heeft vandaag de lang verwachte gedetineerde Pablo Escobar binnen de poorten gekregen. foto:ap Medellin opgelucht na arrestatie Escobar (Vervolg van de voorpagina) MEDELLIN Pablo Escobar was bijna in tranen toen hij zich vandaag aan boord van een helikopter overgaf en hij naar een speciale gevangenis in zijn geboorteplaats werd overgebracht. „Hij droeg een wit sweatshirt, had een indrukwekkende baard en zijn ogen glinsterden. Hij sprak nobele woorden over Colombia", aldus Rafaël Gar cia Herreros, de 84-jarige priester die bemiddelde in de overgave. De 41-jarige Esco bar, multimiljonair geworden door de handel in drugs en sinds 1984 gezocht door de jus titie, wordt beschuldigd van het leiding geven aan een campagne van bom- en moordaanslagen waarbij hon derden mensen om het leven zijn gekomen. Escobar had in het geheim met de autoriteiten afgesproken dat een helikopter hem en zijn advocaat zou oppikken op een plek buiten Medellin. De rege ring van Colombia hield de ar restatie van Escobar geheim tot een paar minuten voordat deze daadwerkelijk plaatshad. Het nieuws bracht opluchting onder de bewoners van Mede llin, waar de laatste jaren dui zenden mensen in de drugs oorlog zijn omgekomen. In de hele stad zaten mensen aan de radio gekluisterd om maar geen minuut van de ge beurtenissen te missen. Presi dent Gaviria ontkende dat zijn regering afspraken heeft ge maakt met Escobar en hem een korte gevangenisstraf heeft toegezegd. PRAAG Het Tsjechi sche leger claimt een de tectiesysteem te hebben ontwikkeld dat de identi ficatie van de Amerikaan se Stealth-bommenwerper mogelijk maakt. De Ste alth werd tot nog toe ge acht 'onzichtbaar' te zijn. Volgens generaal Oldrich Ba rak is het gelukt een systeem te maken dat elk vliegend voorwerp binnen een straal van 400 kilometer kan her kennen, inclusief de Stealth. Dat werd tot nu toe onmoge lijk geacht, omdat de Stealth zo weinig signalen afgaf, dat geen enkele radarsysteem ze kon opvangen voordat het vliegtuig tot plusminus 20 kilo meter genaderd was. Volgens Barak verraadt de Stealth zich toch, doordat ook dit vliegtuig niet buiten bepaalde appara tuur (boordradio, hoogteme ters) kan. De Tsjechen zijn in staat de signalen die daarbij vrijkomen al van grote afstand te identificeren. Barak, die verder geen details verstrekte, zei dat van verschillende kan ten belangstellling is getoond door het detectiesysteem, waarvan de ontwikkeling tien miljoen dollar heeft gekost.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 5