VOC-schip Amsterdam niet naar New York Geringe kans op decentraal ambtenarenoverleg in 1992 d#i Kleurig pa lei HIT Marine houdt open huis UIT DE WEEKBLADEN BINNENLAND EcidócSommxt DONDERDAG 20 JUNI 1991 Piï Opschrift 'ZOZ' niet meer op reclameborden BUNNIK Alrecon, een dochteronderne ming van de Nederlandse Spoorwegen, laat de opschriften 'Z.O.Z.' op de achterzijde van reclameborden verwijderen. In Neder land staan in totaal 450 van dergelijke bor den, voornamelijk bij spoorwegovergangen. Met deze maatregel wordt gereageerd op een brief van het Regionaal Orgaan Ver keersveiligheid Groningen (ROG), waarin wordt gesteld dat veel automobilisten de suggestie van de borden opvolgen en onder het rijden inderdaad omkijken. In enkele gevallen heeft dat geleid tot gevaarlijke verkeerssituaties en in Haarlem zelfs tot een ongeval. De bedoeling van de aandui ding 'ZOZ' was om te voorkomen dat de 'lege' achterzijde van de borden ten prooi zou vallen aan graffitti. Informatiecampagne Derde Wereld DEN HAAG In oktober begint het mi nisterie van ontwikkelingssamenwerking de drie maanden durende publiciteitscam pagne 'Als we er samen werk van maken'. Met onder meer postbus 51-spotjes, adver tenties en aanplakbiljetten langs de kant van de weg wil het ministerie het publiek breed informeren over Derde-Wereldlan den. Kosten: twee miljoen gulden. Volgens een woordvoerder van het ministerie be staat er bij het publiek een beeld van de Derde Wereld dat afwijkt van de werke lijkheid. „Men denkt bij ontwikkelingslan den aan honger, ellende, armoede, corrup tie en oorlog. Het zijn aspecten die wel voorkomen, maar er gebeurt meer in die landen. Met de campagne willen we een be ter inzicht geven in bijvoorbeeld de cultuur en wat de bevolking daar op eigen kracht heeft bereikt". Greenpeace-blokkade chloorproducent Akzo Actievoerders van Greenpeace hebben gisteren een steiger van chloorprodu cent Akzo in het Rotterdamse Botlek- gebied geblokkeerd met PVC-afval. Aan deze steiger laadt Akzo schepen met vinylchloride. Die kankerverwek kende, explosieve en brandgevaarlijke stof is de bouwsteen van PVC. Akzo produceert volgens Greenpeace 500.000 ton vinylchloride per jaar, waarvan de helft is bestemd voor de export. Greenpeace heeft juist nu voor actie gekozen, omdat in het Haagse Vredespaleis de Parijse commissie (Parcom) vergadert over het schoonma ken en schoonhouden van de Noordeu- ropese zeeën. Akzo is de grootste chloorproducent in Nederland. FOTO: ANP De Koninklijke Marine kan dit weekeinde bij goed weer reke nen op 150.000 200.000 bezoekers tijdens de Nationale Vlootdagen. FOTO: PR DEN HELDER Als het weer een beetje meezit kan de Koninklijke Marine de komende dagen (morgen, zaterdag en zondag) tussen de 150.000 en 200.000 bezoekers verwach ten tijdens de Nationale Vlootdagen. Maar voorlopig houdt de organisatie het ietwat voorzichtig op 120.000. Hetzelfde bezoekersaantal als vorig jaar. Tijdens de 34e editie van de Vlootdagen trekt de marine weer alle registers open om het publiek een kijkje in de keu ken te gunnen. Zowel Nederlandse als buitenlandse schepen waaronder fregatten, mijnenjagers en onderzeeboten zijn toegankelijk voor het publiek. Wie kent niet de Witte de With, die vaak in het nieuws was vanwege zijn verrich tingen in de Golf? De komende dagen is dit luchtverdedi gingsfregat van dichtbij te bewonderen. Op het progamma staan verder demonstraties met reddings- helicopters, vliegtuigen en snelle boten. Er kunnen rond vaarten door de haven worden gemaakt, de Marinierskapel geeft enkele concerten en het is mogelijk verschillende film voorstellingen en tentoonstellingen (onder andere over de Golfoorlog) te bezoeken. De Vlootdagen worden gehouden op het Nieuwe Haventer rein en beginnen dagelijks om 9 uur. Elke dag wordt het zelfde programma afgedraaid. De toegang is gratis. Alleen voor een bezoekje aan het VOC-schip Amsterdam moet worden betaald. Vanaf NS-station Den Helder rijden pen delbussen naar het terrein. Ook wordt tussen de parkeer plaatsen en het Haventerrein een busdienst onderhouden. Voor meer informatie: telefoon 02230-57051/57058 (marine voorlichting) en 02220-25444 (VVV Den Helder). AMSTERDAM Het is vrijwel uitgesloten dat het VOC-schip Amsterdam volgend jaar juli de vie ring van het Columbus- jaar zal opluisteren in New York. Directeur Hans Bakker van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam zegt voor een dergelijke overtocht geen geld te hebben. Boven dien zou hij dan een tijd zonder zijn attractie ko men te zitten. Hetgeen een flinke inkomstender ving zou betekenen. Aanvankelijk bestonden er grootse plannen bij de Stich ting Amsterdam Bouwt Oost- indiëvaarder (SABO) om met de VOC-replica volgens ve len toch een stukje Neerlands trots op 4 juli 1992 langs het Vrijheidsbeeld te zeilen, om vervolgens onder het oog van de talloze toegestroomde Ame rikanen aan de kade aan te leggen. Joop Voet, voormalig vice- voorzitter van de SABO, zegt met enige spijt in zijn stem: „We wilden de 'Amsterdam' in een dokschip naar de VS ver voeren en dan voor de kust het schip vrijlaten om dan het laatste stukje zelf te kunnen varen. Maar nieuwe bazen hebben nieuwe ideeën en de directeur van het Scheep vaartmuseum zegt dat het schip in Amsterdam moet blij ven". Het VOC-schip was vorig jaar augustus net op tijd klaar om de Parade of Sail aan te voe ren tijdens de zeilmanifestatie Sail'90 in Amsterdam. Daarna werd de replica overgedragen vlootdagen. FOTO: THIJS QUISPEL aan het Scheepvaartmuseum, dat de verdere afbouw en ex ploitatie onder zijn hoede nam. Directeur Bakker: „Ik heb de plannen van het oude SABO- bestuur om naar New York te gaan voor kennisgeving aan genomen. Het kost me een vermogen om de exploitatie van het schip rond te krijgen. En als je dan ook nog naar New York wilt. Kijk, als ie mand de miljoenen op tafel wil leggen, is-ie zo mijn ge sprekspartner. Maar ik heb nog niemand gezien". Een groot probleem met de Amsterdam is volgens Bakker bovendien dat het niet een schip is waarmee je zomaar even een paar dagen kunt' gaan varen, zoals De Een dracht. Laat staan dat zomaar de oceaan kan worden overge stoken. Iets wat ook Joop Voet erkent. Om met de 18e eeuwse replica te varen is een beman ning van minstens 80 man no dig, rekent Bakker voor. Voet houdt het zelfs op 250. En die moeten wel allemaal te eten en te drinken hebben en be reid zijn een stuk vrije tijd op te offeren. Bovendien zal de scheepvaartinspectie de nodige eisen aan het schip stellen, zegt Bakker. Overzee Toch verliet de Amsterdam gisternacht zijn vaste ligplaats om achter een sleepboot koers te zetten naar Den Helder, waar het schip acte de présen- ce zal geven tijdens de Vloot dagen van de Koninklijke Ma rine. Het was de tweede keer dat een tochtje overzee werd gemaakt. Vorig jaar deed de Amsterdam immers ook al Scheveningen aan. Als het aan Bakker ligt, is dit wel de laat ste keer. „We willen het schip nog één keer goed in de markt zetten en de link leggen tussen het schip en het Scheepvaart museum", zegt hij als een heu se marketingmanager. „Dat past in onze pr-campagne. Maar daarna blijft het schip op zijn vaste plek. Wij moeten ook aan onze bezoekers den ken. Je kunt het schip niet zo maar van zijn plaats halen. Dan komen de mensen voor niks naar Amsterdam". De opvallend commerciële in stelling van het museum, voor sommigen een doorn in het oog, heeft wellicht ook te ma ken met een bankschuld van grofweg 3 miljoen gulden waarmee het museum nog zit opgescheept. „Wij hebben het tekort van 1,8 miljoen van het oude SABO-bestuur overgeno men, hen daarmee dus voor een faillissement behoed. Maar we hebben ook nog 1,2 miljoen moeten lenen voor de afbouw van het casco, de inrichting van het schip etcetera". Bakker hoopt uit de kosten te komen door de entree het bezoek aan het museum is sinds de komst van de Amster dam verviervoudigd en door het schip in de avond te verhuren voor feesten en par tijen. Ook de sponsors en aan deelhouders hebben opnieuw een duit in het zakje gedaan. Zij zullen niet altijd meer aan spraak kunnen maken op het gratis gebruik van de ruimtes van het schip. Joop Voet blijft intussen zijn droom houden toch over een jaar langs de skyline van Man hattan te kunnen zeilen. „U hebt mij niet horen zeggen dat het niet doorgaat", benadrukt hij nog even voor alle duide lijkheid. Maar in zijn hart weet hij waarschijnlijk wel be ter. DEN HAAG De kans dat al volgend jaar decen trale onderhandelingen over de arbeidsvoorwaar den in een paar over heidssectoren worden ge voerd is klein. Minister Dales van binnenlandse zaken was dat van plan, maar door de voorwaar den die de bonden daar aan verbinden, kan het volgens topambtaar Pont ook 1993 worden. Hij zei dat gisteren na afloop van het ambtenarenoverleg in Den Haag. Pont deed aanzienlijk luchti ger over de problemen die er nog liggen dan de vakbonds woordvoerders. Die willen, an ders dan Dales, het liefst met alle acht onderscheiden secto ren tegelijk beginnen en bo vendien eerst een zelfstandig en financieel gezond pensioen fonds, alsmede voldoende geld om 'marktconform' te kunnen onderhandelen. Decentraal ambtenarenoverleg is in beginsel niet omstreden. Dales stelde vorig week voor om in 1992 van start te gaan bij Rijk, defensie, politie en onderwijs, maar daar voelen de bonden niets voor. Als aan alle voorwaarden is voldaan, moet er in zoveel mogelijk sec toren worden begonnen, zegt voorzitter Vrins van de FNV- ambtenaren. De bonden vin den dat de minister juist de sterke sectoren, die bovendien binnen het machtsbereik van het rijk liggen, afzondert. De bonden hebben als harde randvoorwaarde dat er vol doende geld moet zijn om de arbeidsvoorwaarden te kun nen laten sporen met (verge lijkbare) sectoren in de markt. Het gekozen systeem van 'in tegrale budgettering', waar voor Dales kiest, is voor de bonden niet aanvaardbaar. De bonden voelen er niets voor zelf de afweging te moeten gaan maken tussen inkomens en het niveau van de dienst verlening. „In theorie zou dat bijvoorbeeld betekenen dat wij over de klassegrootte in het onderwijs zouden mogen be slissen, als we geld voor sala rissen willen vrijmaken. Dat kan toch niet", aldus secretaris Albersen van de hogere amb tenaren. Het gewenste peil van de dienstverlening is een zaak van de overheid, vinden de bonden. De bonden willen verder vol strekte duidelijkheid over de positie van het ABP. Welis waar gaan de pensioenen (en sociale zekerheid) pas in een later stadium deel uitmaken van het decentrale overleg, maar verzelfstandiging van het ABP nu, staat voor de bon den voorop. „Maar niet nadat de financiële positie van het fonds gezond is," aldus Vrins. Dat gaat 16 miljard gulden kosten, het bedrag dat nodig is om de pensioenen op termijn veilig te stellen. Dat 'gat' is ontstaan doordat de overheid de premie kunstmatig laag hield ten gunste van haar te kort. „Het is ondenkbaar dat de sectoren op termijn met die erfenis worden belast en zelf de gaten mogen gaan dichten", aldus Vrins. Het kabinet be raadt zich momenteel over de positie van het ABP. SUSKE EN WISKE HET WITTE WIEF (c) Standaard Ultgoverlj/Wavory Productions Meer lawaai Schiphol DEN HAAG De geluidsbe lasting rond Schiphol is mo menteel hoger dan is voorzien in het Structuurschema Bur gerluchtvaartterreinen, heeft minister Maij van verkeer en waterstaat toegegeven op vra gen die de PvdA-fractie in de Kamer stelde naar aanleiding van berichten dat meer ge bruik zou worden gemaakt van de start- en landingsbanen dan wetteljk is toegestaan. Volgens Maij wordt de over schrijding veroorzaakt doordat er meer verkeer is CD als nieuwe hulp bij studeren thuis HEERLEN Als eerste onderwijsinstelling in Nederland heeft de Open Universiteit in Heerlen samen met Philips een zogeheten interactief compact-disc-programma ontwikkeld. Het nieuwe sy steem is gistermiddag in Heerlen gepresenteerd. Tien studenten natuurwetenschappen van de Open Universiteit gaan het nieuwe systeem, CD-I geheten, de komende maanden toetsen. Prof.dr. H. de Wolf van de Open Universiteit sprak tijdens de presentatie van een belangrijk hulpmiddel voor mensen die thuis studeren. Behalve schriftelijk studiemateriaal, kunnen zij voortaan ook ge bruik maken van audiovisuele studieprogramma's. In principe kunnen zij er thuis wetenschappelijke practica mee uitvoeren. Volgend jaar komen de apparaten in heel Europa op de markt. Kamervragen over discriminerende uitspraak politie DEN HAAG De fracties van PvdA en Groen Links in de Tweede Kamer hebben verontwaardigd gereageerd op discriminerende uitlatingen van een lid van de leiding van het politiekorps van Veendam. In schriftelijke vragen dringen beide fracties bij minister Da- les van binnenlandse zaken erop aan ervoor te zorgen dat dergelijke uitlatingen niet meer voorkomen. De kwestie betrof de aanhouding van een Somalische asielzoeker, die op een splinternieuwe fiets door Veendam reed. De man werd aangehouden op verdenking van diefstal, maar bij nader in zien bleek de fiets wel degelijk zijn eigendom te zijn. Een lid van de korpsleiding liet zich naar aanleiding van dit inci dent tegenover een journalist ontvallen dat in Veendam in principe iedere allochtoon op een nieuwe fiets verdenking van diefstal op zich laadt. -at Het is afwisseling troef in de weekbladen. VN neemt de lezers in allerlei opzichten mee op reis. Met Elsevier is het spionerenduiken, vlie gen, schilderen en tennissen geblazen. De immer grauwe Groen is als een kleurig pa let: VVD-blauw, CPN-rood en muzikaal-erotisch roze. HN presenteert hutspot. Het aanbod varieert van 'Ban kiers met schuldgevoel' tot Bert Schierbeek in het Chi nees. HP/De Tijd begint een nieuwe serie getiteld De Bij eenkomst, toont de weerbar stigheid van de wao en por tretteert 'iron lady' That cher. In 'Kinderen van de oorlog' verhaalt Yoeke Nagel van mensen die als kind de oor log hebben meegemaakt en voor wie die nog steeds niet is afgelopen. Het blijkt niet uit te maken of je kind was van 'goede' danwel 'slechte' ouders. De stichting Kombi organiseert gesprekken waarin wordt geprobeerd af te rekenen met de oorlog. Tijdens de bijeenkomsten zit kind van 'fout' naast kind van 'goed'. Dan komen ver halen los zoals ze ook staan in het boek 'Kinderen van de oorlog'. Daarin voelt bij voorbeeld een psychothera peute, die als joods meisje ondergedoken zat, zich di rect verbonden met haar cliënt die in een kamp heeft gezeten. Pas na twee ge sprekken komt ze erachter dat hij in het kamp zat als kind van een NSB'er. In het tweede artikel in een serie over ex-gedetineerden komt een bankrover aan het woord. „Bij mij ging het niet om het geld, maar om de pret, de sensatie", aldus de nog niet eens 20-jarige bank rover in zijn naargeestig on derkomen. Nu gaat hij „lie ver boodschappen doen bij de dagmarkt". Je reist je rot in VN. Aller eerst als 'voor het echie' in het artikel 'alle' reisgidsen worden doorgelicht. Het is een inhaalmanoeuvre waar in „enige strekkende meters reisgidsen" worden wegge werkt. Niet met vakantie maar toch op reis: de paus. Een reisver slag over zijn bezoek aan Po len. De katholieke opperher der kwam in Przemysl, zag en overwon. Wat dat laatste betreft: „Op een meesterlijke wijze loste hij het conflict op tussen de Poolse katholieken en de katholieke Qekraïners over een kerk". Dat was dus 1-0 voor de paus, die de Oekrainers blij zag terug gaan naar de Sovjetunie waar ze „deze blijde bood schap gaan verkondigen". Een Pool die het voor ze op neemt. Ongekend. Conclusie van VN: het Vaticaan be reidt overduidelijk een lan ding in de Sovjetunie voor. Het interview van Bibeb met toneelregisseur Erik Vos van De Appel betekent een uitstapje naar het graf van Shakespeare. Een blutte Vos sliep erop. Beter dan ooit. En passant reist Vos door de tijd naar Spinoza, God en zijn profeten. „Spinoza beweert: de bijbel is door profeten en tijdgenoten geschreven, is niet alleen geen eeuwig gel dende openbaring, maar ook bedoeld om het volk tot ge hoorzaamheid te dwingen. Vos doet ook even Kurdis tan aan. „Als je in een musi cal .een dans zou zien van stervende Kurdische kinde ren, dat is toch van een gru- weljke schoonheid". Het is maar waar je het meest om geeft: kinderen, gruwelen of schoonheid. Een fraaie reis in de tijd is het laatste interview met een Nederlandse Greta Gar- bo: Rini Otte. Otte overleed onlangs en was in de derti ger jaren een ongekende 'prachtmeid', die schitterde in films als 'Komedie om geld' en 'Jonge Harten'. Voor de zekerheid hield ze in het begin van haar carriè re haar bijbaantje, het schrij ven van prijskaarten voor winkeliers in de buurt, aan. De Cocq sliep niet, in Maas tricht. Ondanks de vijf ster ren waarmee hotel Derion zich afficheert. HI>DETIJD De nieuwe serie 'De Bijeen komst' moet de vervanger van de rubriek 'Hier en Daar' worden, „een rubriek la 'De Natie', die tegen woordig in NRC prijkt. Maar wel iets iets minder preten tieus". Onderwerp is deze keer een bijeenkomst over idealen en vooral waar ze zijn gebleven. Volgende keer komen kwade wao'ers aan het woord. N! ;rc Over wao'ers heeft I een bijdrage van el Janssen. Het heet V keuringscircuit'. Je ;ak met een beetje aansi tik lemaal niet zo mak >ar de wao als menig nu man' wel denkt. I iui een kijkje bij de (jrir schappelijk Medisch ee Daar wordt gewikt ird gen en blijkt dat aijne geschiktheid een rel grip is. De praktijl stuk weerbarstiger r grond van te hanterj tjes lijkt. En dus r^- GMD met werkgej een gedeeltelijk ar her schikte weer aan dt krijgen, maar ookf" cliënten die ondank gewrichten en geenL^ vreugde tóch weer lopende band van pastafabriek moeten Leuk is een stuk ov Apeldoorn Bellen'-l Paul Meijer. Hij sta over naar Super Ch doet nu weer ,,di|T druk" in de reclamt I bij 's lands grootste bureau PMSvW/Y hij vindt het, met z or laarsjes op tafel tijiJGI telefoneren, allema reuze „leukleukleuk een bij PMS weet ifJb dat hij binnen is. Erfni leest weet waarom ni ging bij Super, ondjje, eenieder onder de. was van Meijers <f van 'infotainment'. Voor de Thatcher-S ii vertaalde bijdrage vj reen Orth over 'Thejot rise van keizerin zoL^ Margaret Thatcher'.»^ Ie Volgens het omslagje het allemaal anders"- den voor de CIA. for was de wereld over?"1 met het vrije westefrei voor geen duppie te) z wen rode oosten. I koppen tellende clulc" onlangs aangetrede' e< baas Gates leek door de nieuwe we{e8 Leek, want Gates p"1 wijzen dat de oud'*- nog steeds het te r F object is. Ondanks cf quo is er wel vee?™ derd. Er moet veel de oceaan van i016 (technical intelligentL« lecteerd worden enl''e ter worden geko^s wie, wat danwel wal bespionieerd gaat I Een taak voor de oilb< se spion met gl?1"' meent een spionafe raan. Maar dat blijk#>e niet te gaan. 1 v; Michel van der PpPe wel vijftig jaar ver schouder. Hij ziet dei°P Barbarossa, de slag^1}; van de Duitsers die": z jetunie in een klap vernietigen. In deePsk dat Stalin knap veri^' Elsevier dook mee'blJ peperdure Walrus r\ zeeër. Eindelijk karfu" len sluipmoordenaal ze onder. Een verhaal f wonderen, blind ken door de peris?' vooral inschikken blik vol electronic! machines en zevenf schappen. r Verder een huwelj|ea£ tentie over Fokkerki Europa heel wat ij UI liep en onderhand nva graag de fusiewareL3 len vinden. per Onder de kop 'Del ziende blik van Wl vraagt De' Groene B „waar Nederland hef delingenbeleid nog f harden". Renè Zwl uit dat illegalen well len zijn mee te doenf senrellen en dat binnenkort onder d£ uitziende Kok en iu de doodstraf en da ning van de vuur\i wel onder de loep] men. Er is meer politiek t! gaan. De CPN beskei meer, er wordt sarJT" middels het „exempf. verhaal van vuilni$_ communist Fokke^ Verder wordt VVD-hart blootgelf hart dat wat ea voor de Friezen smacht naar Hans Over bloot en hart: f verzamelnaam 'Heltó tisch contrapunt' een serie artiekelP gaan op muziek erf Het is een muzikil tocht langs het Amsj Concertgebouw, Brown, Franz Lisztil Turandot, Heintje H maaaaa"), Serge Gaf Prince, Freudiaan^ symboliek en eroi compositietechniek.! ziek is niks erotisf klassieke muziek. Prokovjev had het j afwisseling van extap weid en zijn 'trap ow16' in zijn vingers. k.m schijnt de ongekroor"" ning van de erotiekf^ ftp

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 4