Kamer steunt sturen troepen naar Afrika Ministers: van omkopen bestuurders geen sprake Ittien en alf jaar 1st difcn IRA- 3trfiachten uwe ïrtrucks ipotclub Jmiatielijn „VVD heeft alleen moeten geven" Eis 20 jaar gevangenisstraf voor moord tuinder Kamer: herverdeling politie onuitvoerbaar HETMlTNIET/MEEO/HINPlS- CUSSie TE GAAN /MET l&MARQ PIE ER ZÖ ö£Wm& UITZIET... ENLAND iSCH Procu- ieraal mr. F. van heeft gistermid- ir het gerechtshof Bosch achttien jaar id.fnisstraf geëist te- IRA-verdachten !ick en Maguire. mening is wettig en •nd bewezen dat zij iplichtigen betrokken leest bij de door de n jèêiste aanslag in Roer- irbij op 27 mei vorig Australische toeris- in doodgeschoten. vierde verdachte, hij een gevange- twaalf jaar. •generaal beschouwt medeplichtig aan loord. iroordeelde de recht- indl Roermond Harte tot >roijaar gevangenisstraf. andere verdachten Vrijgesproken. Officier Ttie mr. J. Laumen had "«gen iedere verdachte igenisstraf geëist van ar. ichten staan voor het jerechtshof overigens •echt voor het dood- van de Australiërs, ichten moeten bin- oor de tweede keer voor de Roer- •echtbank in verband i vermeende lidmaat- jn de IRA. Bij de eer- jideling door de recht- I Roermond werden üasteleggingen gelijk- i nandeld. De eis van jaar gevangenisstraf ook op gebaseerd, ^bank meende echter 'dagvaarding met be- tot het IRA-lidmaat- vaag was. Daarom j deel van de dagvaar- lig verklaard. Het ge- in Den Bosch was iniet mee eens en ver deel van de zaak te- r de rechtbank in ld die het nu opnieuw in behandelen. AG Een deel van 5100 nieuwe legert- ie de Koninklijke ht bij Daf heeft be- jkt niet goed tegen tand te zijn. De bo de voertuigen, waar- nds eind 1989 al 1800 'erd, is in veel geval- t getectyleerd. Daar- oestvorming ontstaan, ïer aan de kokerbal- de laadklep. Het mi- an defensie is inmid- uitgebreid onderzoek i naar de omvang van chade bij de nieuwe lie ongeveer 149.000 ;r stuk kosten. De di- •an Daf-Trucks in >n heeft al toegegeven uten zijn gemaakt bij eren van de wagens, sterie heeft de verze- jkregen dat alle aan- 'oertuigen op kosten worden opgeknapt. WERTENTIE) 1ïe' ïel voor de actu- ckpotstanden en informatie over EcidócSomcuit donderdag 20 juni 1991 pagina 3 Regeling voor aftrekbaarheid pc DEN HAAG Staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) heeft een nieuwe regeling vastgesteld voor de fiscale aftrekbaarheid van personal computers voor za kelijk gebruik. Volgens de richt lijn kan een pc in drie jaar wor den afgeschreven. Bij de bereke ning van de afschrijving moet re kening worden gehouden met een restwaarde van 10 procent, hetgeen betekent dat men altijd 10 procent van de aankoopwaar- de moet aftrekken. Verder geldt voor alle pc-bezitters dat jaarlijks 800 niet-aftrekbaar is omdat dit wordt beschouwd als de kosten i privé-gebruik. Industriebond: vacaturemelding voor wao'ers UTRECHT Er moet een verplichte vacaturemelding komen voor functies die ge deeltelijk arbeidsongeschikte werknemers kunnen vervul len. De Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) kan bij de beoordeling van func ties een belangrijke rol spe len. Deze suggestie deed be stuurder H. Peperkamp van de Industriebond FNV van daag in Utrecht op een stu diedag over gezond werken. (Vervolg van.de voorpagina) DEN HAAG De VVD kondigde gisteren aan te gen het wetsontwerp voor de in te voeren basisvor ming te zullen stemmen. Volgens VVD-woord voer der Franssen is staatsse cretaris Wallage van on derwijs niet aan enkele es sentiële liberale wensen, zoals meer vrijheid voor gymnasia en lbo-scholen, tegemoet gekomen. „Er was in dit debat geen spra ke van geven en nemen. De VVD heeft alleen maar moeten geven", stelde Franssen bitter vast. Het toevoegen van het vak verzorging aan de basis vorming is een overwin ning voor de PvdA. De partij is steeds een warm voorstander geweest van toevoeging ervan aan het lessenpakket. Het CDA hechtte sterker aan extra vrije ruimte. De CDA- fractie liet ook een flinke veer in haar strijd om be houd van kleine scholen. De woordvoerders Hermes en Van de Camp trokken hun voorstel om deze scholen te laten voortbe staan als dépendance van een grotere scholenge meenschap onder druk van Wallage in. Daarvoor in de plaats dienden zij een motie in met het ver zoek de opheffingsnormen flexibel te hanteren. Zowel staatssecretaris Wallage, PvdA-woord- voerster Netelenbos als Lankhorst van Groen- Links probeerden gisteren de VVD te vermurwen om volgende week, als het wetsontwerp in stemming komt, alsnog vóór te stem men. „Het is van groot be lang", zei Wallage. ..dat de Kamer een unaniem sig naal aan het onderwijs geeft". Lankhorst gooide het over een andere boeg: „Stelt u zich voor dat de VVD over twee jaar weer in de regering komt. Hoe kunt u dan de basisvor ming uitvoeren als u erte gen hebt gestemd?" Frans sen gaf echter geen krimp. Wel hoonde hij de conces sies die het CDA onder druk van de PvdA heeft moeten doen. „Het CDA is in het hok teruggedreven. Daarmee eindigt dit debat in een anticlimax". Dierenarts stopt met krantenwijk NIEUWESCHANS Dierenarts Nicolaas Huizinga uit Nieuweschans stopt binnenkort met het rondbrengen van de Winschoter Courant. Na alle publicaties over gebrek aan werk in zijn eigen vak heeft zijn klanten kring zich dusdanig uitgebreid dat hij nu meer tijd aan de dieren moet besteden. De 29-jarige Huizinga vestigde zich enige maanden geleden in het grensdorp en had zo weinig te doen, dat een krantenloopje er nog wel bij kon. „Door de publicatie (Hui zinga haalde zelfs enkele landelijke bladen, red.) zijn er toch klanten uit Winschoten en Westerlee bij gekomen. De voornaamste re den om te stoppen met de krant is toch dat ik er geen zin meer in heb. Het geeft toch onvoldoende bevrediging". DEN HAAG De opdrachtge ver en het motief voor de huurmoord op de 66-jarige Rijs- wijkse orchideeënkweker G. de Graaf zijn gisteren voor de Haagse rechtbank niet duide lijk geworden. De schutter en enkele medeverdachten die te rechtstonden, hielden hun mond stijf dicht over de man (of vrouw) achter de schermen. Een 42-jarige Delftenaar, tegen wie twintig jaar cel werd ge ëist, zou volgens anderen heb ben voorgesteld De Graaf te vermoorden. Hij zou de op dracht, gekregen van een niet nader genoemde buitenstaan der, een makkie hebben ge noemd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat hij ook daad werkelijk de moord zou plegen. Hij was zelfs al in de kas in Rijswijk, rriaar op het laatste moment ging hij om onduidelij ke redenen er vandoor. De 27-jarige Antilliaan, die De Graaf uiteindelijk een paar da gen later op 19 januari wèl doodschoot, was de enige die voor zijn aandeel in de aan slag uitkwam. Samen met drie anderen was hij met hulp van een 30-jarige Hagenaar op 4 ja nuari ontsnapt uit de gevange nis in Haarlem. De 'bevrijding' kwam hem echter te staan op een schuld van 25.000 gulden. Als hij De Graaf zou doodschie ten dan zou dit bedrag worden kwijtgescholden. Bovendien zou hij door de anderen zijn be dreigd, zo liet de Antilliaan gis teren weten De zaak tegen de 27-jarige schutter is aangehouden om hem een psychiatrisch onder zoek te laten ondergaan. Tegen de 30-jarige Hagenaar die van buitenaf had geholpen bij de ontsnapping uit de gevangenis eiste de officier twaalf jaar. Volgens de openbare aanklager vormde deze verdachte met twee anderen (de Delftenaar en een 27-iarige Utrechtenaar) een clubje dat in opdracht moorden pleegde. De rechtbank .doet op 3 juli de eerste twee uitspraken. Ombudsman laakt gedrag ambassadeur DEN HAAG Ambassadeur Willems van Sri Lanka heeft zich volgens de Nationale Om budsman onbehoorlijk gedra gen. De man weigerde aan vankelijk 3,50 gulden voor te schieten aan een Nederlands echtpaar, waardoor het bijna het vliegtuig naar Nederland miste. Het echtpaar was naar Sri Lanka afgereisd om een adoptiekind op te halen. Daar beloofde de ambassade dat het paar het uitreisvisum voor het kind buiten kantooruren kon ophalen, maar vertelde er niet bij dat dan een toeslag wordt gerekend. Zo kwam de familie veertig gulden tekort. Maar onder het motto „regels zijn regels" wilde Willems verder geen zaken doen. Uit medelij den leende een taxichauffeur al zijn geld, maar toen kwam het gezin nog 3,50 gulden te kort. Na lang aandringen ging de ambassadeur overstag en kon het drietal nog net het vliegtuig halen. Onderzeeër in Delfzijl De Sovjetonderzeeër, die zondag voor de kust van Terschelling zijn sleepboot ramde, heeft voorlo pig een plaatsje gevonden aan de kade in Delfzijl, nadat hem de toegang was geweigerd in Harlin- gen. Het schip had als toeristische attractie moeten fungeren tijdens de Nationale Vlootdagen in Den Helder. Maar de drie particuliere kopers weigeren de tientallen jaren oude onderzeeër, omdat ze een boot uit de modernere Foxtrot-klasse hadden besteld. FOTO: ANP RECHERCHEONDERZOEK MILIEUSCHANDALEN DEN HAAG Uit onder zoek van de rijksrecher che is niet gebleken dat bestuurders of hoge amb tenaren betrokken zijn ge weest bij omkooppraktij ken door milieucrimine len, afgezien van gevallen die zich in het verleden hebben voorgedaan en die strafrechtelijk zijn ver volgd. Dat hebben de ministers Al ders (milieubeheer), Dales (binnenlandse zaken) en Hirsch Ballin (justitie) gisteren geantwoord op Tweede-Ka mervragen over de bodemver ontreiniging in de Coupépol der in Alphen aan den Rijn. Zij kondigen aan dat op basis van het rijksrecherche-onder zoek nog een uitvoerige analy se van de milieucriminaliteit volgt. Ze bestrijden echter dat corruptie van openbaar be stuurders op milieugebied een algemeen karakter zou heb ben, zoals het voormalige hoofd van het milieubijstands team van het ministerie van VROM, Van Dop, heeft gesug gereerd. De ministers geven wel toe dat in 1981 met medeweten van VROM shredderafval (auto wrakken) is gestort in de Cou pépolder, zonder dat daarvoor een ontheffing in het kader van de wet chemisch afval was verleend. Als zo'n vergun ning was aangevraagd zou die wel zijn verstrekt op grond van de toenmalige kennis over de aard van shredderafval en omdat het in de Coupépolder om een gecontroleerde stort plaats ging, aldus de ministers. Volgens hen mag dan ook niet worden geconcludeerd „dat niet is gehandeld in overeen stemming met de wettelijke regeling". De gezondheidsrisico's van ge bruikers en omwonenden van de stortplaats in de Coupépol der zijn „verwaarloosbaar klein", zo melden de ministers verder. Zij baseren die conclu sie op onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksge zondheid en Milieuhygiëne, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn. De provincie laat nog een nader onderzoek doen naar de luchtverontreiniging en het grondwater. De ministers wijzen er op dat in het Nationaal Milieubeleids plan en het NMP-plus maatre gelen staan om tot een betere handhaving van de milieuwet geving te komen. Gemeenten en provincies krijgen extra geld en de samenwerking met politie en justitie wordt verbe terd. Beloning (ADVERTENTIE) DE SENSATIE IS Verdraaid, voortreffelijk, voordelig. DEN HAAG De Tweede Kamer vreest dat het plan van het kabinet om onverminderd door te gaan met de herverde ling van de politie onuitvoer baar is. Bij de herverdeling verschuift er personeel uit het noorden en oosten van het land richting Randstad. De reorganisatie van de poli tie, gericht op de vorming van 25 regionale korpsen, zou door de herverdeling kunnen mis lukken, zo bleek gisteren tij dens een mondeling overleg met de ministers Hirsch Ballin (justitie) en Dales (binnenland se zaken) over de voortgang van de reorganisatie van de politie. Het plan van het kabi net is helder, consistent en moedig, zei kamerlid Stoffelen (PvdA). Maar onverstandig, zo vulde Dijkstal (VVD) aan. Het inkrimpen van 18 van de 25 regionale korpsen in wording zal het maatschappelijk draag vlak voor de reorganisatie aantasten, zo vreesden alle fracties. Kohnstamm (D66) zei dat het kabinetsplan voor zijn partij onaanvaardbaar is. Volgens hem moet er meer geld voor de politie beschikbaar komen. Hij werd daarin bijgevallen door Dijkstal en Van den Berg (SGP). De woordvoerders van de re geringspartijen hadden het veel moeilijker met het pro bleem. Koffeman (CDA) ver weet de oppositie mooi weer te spelen. „We zijn niet gewend om met blanco cheques te wer ken. Het op peil brengen van de politiesterkte in de Rand stad kost 80 miljoen gulden". Stoffelen constateerde dat Ne derland in veel opzichten kop loper is op het gebied van de criminaliteit, terwijl het aantal politiemensen in verhouding met het inwonertal het ge ringst is. Na afloop van de ver gadering gaf hij desgevraagd aan, welke oplossing voor het probleem van de politiesterkte de PvdA voor ogen staat. Volgens Stoffelen is de Neder landse burger meer bezorgd om de misdaad dan om de landsverdediging. „Niet voor niets heeft onze fractie tegen de minister van defensie ge zegd dat ook na 1995 nog be zuinigingen op defensie moge lijk zijn", aldus Stoffelen. Amsterdamse scholieren staan klaar in een bus te stappen die hen naar het amusementspark 'Het land van ooit' in Drunen brengt. Motorrijders van de politie zorgen voor escorte. De leerlingen kreaen het uitstapje aanqeboden vanwege hun inzet voor een anti-vandalismeproject. a FOTO: ANP DEN HAAG Een over grote meerderheid van de Tweede Kamer heeft posi tief gereageerd op het idee van minister Pronk van ontwikkelingssamen werking militairen te stu ren naar de Hoorn van Afrika, waar hongersnood heerst. Eerst zal het kabinet echter een officieel standpunt moeten innemen en zal er in EG- en VN-verband overlegd moeten worden. „Er is nog geen uitge werkt plan, maar het komt er wel", zei Pronk gisteren in de Kamer. „De EG-raad voor ontwikkelingssamenwerking zal onder Nederlands voorzit terschap op 5 en 6 juli in Apel doorn dit idee bespreken. Vol gende maand zal er in VN- verband over worden gepraat. Op zijn vroegst zullen de mili tairen dus pas in het najaar naar Afrika kunnen gaan. Ik ben in elk geval blij dat minis ter Ter Beek van defensie zo positief op mijn idee heeft ge reageerd". Pronk stelt zich voor dat mili tair medisch personeel nuttig werk kan doen in de landen van Noordoost-Afrika. Verder kunnen militaire voertuigen worden ingezet om ervoor te zorgen dat de voedselhulp op tijd op de goede plaats komt. Volgens D66-woord voerder Tommei komt voedselhulp vaak verkeerd terecht. „In Su dan is een grote hoeveelheid graan in handen gekomen van het moslim-fundamentalisti- Minister Pronk wrijft zich eens goed in de ogen, terwijl CDA-ka- merlid De Hoop Scheffer het woord voert. sche leger. Dat heeft vervol gens het graan verkocht aan een Nederlands varkensvoe- derbedrijf. Met de opbrengst daarvan zijn wapens gekocht. Dit toont aan dat de Sudanese regering niet deugt en dat Ne derland erop moet toezien dat het voedsel goed terecht komt", aldus Tommei gisteren. Strijdende bendes Overigens is Pronk niet van plan militairen te sturen naar Sudan en Somalië omdat daar burgeroorlogen woeden. Tom mei vindt dat verstandig want „je moet geen partij kiezen in interne twisten". PvdA- woordvoerster Verspaget ziet FOTO: ANP juist wèl een militaire rol weg gelegd in Somalië. „Zij kunnen in Noord-Somalië mijnen gaan opruimen", suggereerde zij. De Hoop Scheffer van het CDA wilde wel overwegen militai ren in te zetten om „voedsel- transporten te beschermen te gen strijdende bendes". Mevrouw Terpstra van de VVD ergerde zich aan het feit dat de minister zijn idee open baar had gemaakt voordat er een kabinetsstandpunt over was. „De nood in Afrika is zo hoog dat de minister zich geen vrijblijvend gepraat kan ver oorloven", aldus Terpstra. „We zijn nog geen stap verder om dat er nog geen uitgewerkt plan is. Pas volgende week vrijdag beslist het kabinet, maar de tijd tikt door". Overi gens stuurt Nederland in elk geval een aanzienlijke hoe veelheid voedsel naar de Hoorn van Afrika, ook als er niet tot militaire inzet besloten wordt. Omdat het budget van ontwikkelingssamenwerking onder bezuinigingen te lijden heeft en er onlangs naar Ban gladesh al veel noodhulp is ge zonden, levert dit een finan cieel probleem op. Aangezien Pronk dit binnen zijn eigen budget moet oplossen, heeft hij aangekondigd een aantal lan den, zoals India, minder hulp te geven dan was toegezegd. „Ik moet roeien met de rie men die ik heb", zei Pronk. De fracties van Groen Links en D66 zijn het hier niet mee eens. „De hongersnood in Afrika is een probleem voor het hele kabinet en niet alleen voor de minister van ontwik kelingssamenwerking", zei Tommei. „Ik vind dan ook dat eenmaal gedane toezeggingen moeten worden nagekomen. Het kan toch niet zo zijn dat India en Bangladesh de dupe worden van de honger in Afri ka". Inmiddels hebben veel dienst plichtige militairen zich als vrijwilliger gemeld om naar Afrika te gaan. De meesten beschouwen de humanitaire operatie met voedseltranspor- ten als een avontuurlijke uit daging. Volgens de in Amers foort gevestigde soldatenvak- bond Algemene Vereniging van Nederlandse Militairen (AVNM) is een goede voor lichting van defensie dringend nodig om te voorkomen dat de jonge soldaten onbezonnen be slissingen nemen. %W STOM VéIVJé ?j PAT HEBUE RU AH? PERKGÊajT, RIJIcCtvM! /WCHTl PATJE AUfS HEBT ENHOBBES PAN VROEG I|C EER lEKKEn VElPdE IM PE20R!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 3