Onderwijshervormer achter de schermen Mama, bestaan er nog echte neushoorns; I Staking dreigt in het Vaticaan li Emilio Castro bezoekt Zuidafrika E VST Brabander met een Hollands gevoel voor rech tvaardigheid COMMENTAAR it GEEF OM DETOEKOfc JT CcidócSoutoitt GEESTELIJK LEVEN/OPINIE CeidoeSotromt DONDERDAG 20 JUNI 1991 PA( Blanke kerk biedt anglicanen excuses aan JOHANNESBURG De Nederduits-Gereformeerde Kerk heeft de Anglicaanse Kerk in Zuid-Afrika haar welgemeende en oprechte verontschuldigingen aangeboden voor de scherpe kri tiek op de anglicaanse aartsbisschop Desmond Tutu in 1988. De Anglicanen hebben de excuses aanvaard. Een eerste officiële ontmoeting tussen beide kerken, die sinds de jaren vijftig geen contact meer met elkaar hadden, ging in 1988 niet door nadat vanuit de blanke kerk Tutu hevig onder vuur was genomen wegens zijn deelname aan een protestdemonstratie tegen het 'bannen' van anti-apartheidsorganisaties. Zowel prof. Pieter Potgieter, voorzitter van de NGK, als aarts bisschop Tutu spraken na afloop de hoop uit dat de contacten worden voortgezet. „Dit is slechts het begin," aldus Tutu. De Anglicanen zeiden het „fantastisch" te vinden als de blanke kerk mee zou doen aan gezamenlijke acties om de gevolgen van de apartheid te bestrijden. Als voorbeelden werden genoemd het boerenbedrijf Goedgevonden waar zwarte boeren binnenkort door de politie van hun vroegere eigendom worden verwijderd. Ook zouden beide kerken kunnen samenwerken om de sluiting te voorkomen van blanke scholen die gebruikt zouden kunnen worden voor het onderwijs aan zwarte kinderen. In eerste in stantie reageerde de NG-Kerk positief op de voorstellen. Velen zijn bang voor hun goede naam, weinigen voor hun geweten Plinius de Jonge Achterban Acht Mei Beweging verdeeld over slotviering I HILVERSUM In tegenstel ling tot wat voorzitter Wies Stael-Merkx kortgeleden be weerde, is de achterban van de Acht Mei Beweging wel dege lijk verdeeld over de slotvie ring tijdens de manifestatie op 11 mei. Dit bleek gisteren in Kruispunt-tv, de door de KRO verzorgde zendtijd van de RK Kerk. Tenminste vijf organisaties (Justitia et Pax, het Centraal Missie Commissariaat, de Uni versiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen, de orde der Ongeschoeide Karmelieten en het Diocesaan Pastoraal Centrum te Haarlem) hebben volgens Kruispunt-tv bezwa ren gemaakt tegen de eucha ristieviering aan het slot van de manifestatie. Daarin werd afgeweken van belangrijke re gels in de liturgische traditie van de RK Kerk. Bisschop Ernst had vantevo- ren de Beweging per brief ver zocht veel zorg te besteden „aan wat in de geloofstraditie in de kerk heilig is". Deson danks vond er een slotviering plaats waarvan Stael-Merkx erkende dat deze „niet hele maal volgens de regels en wet ten van de RK Kerk" was ge schied. De kritiek van de vijf 'dissi denten' is er onder andere op gericht dat met deze slotvie ring het gesprek van de Acht Mei Beweging met de bis schoppen Ernst en Bar ernstig wordt verstoord. Voorzitter Stael-Merkx nam het de bisschoppen kwalijk dat zij niet bij de manifestatie aan wezig zijn geweest. Verder vond zij het „hypocriet" van de bisschoppen dat die zich wel druk maken om de onre gelmatigheden tijdens de Acht Mei-manifestatie, maar de overtredingen in de parochies door de vingers zien. Op haar beurt had zij niet de moeite genomen vantevoren de me ning van beide bisschoppen over de liturgie tijdens de slot viering te vragen. RECTOR MAGNIFICUS DE MOOR VAN KUB (1983 - 1991) TILBURG „O, u be doelt dat kerkboekje?" Nestgeur laat zich nooit uitbannen. De Katholieke Universiteit Brabant heeft een klein handzaam rood boekje met harde kaft uit gebracht waarin zij haar eigen kwaliteiten opsomt, de speciale onderzoeks centra van de universiteit aanprijst en zonder verde re toelichting vertelt dat het hier om een „open-ka tholieke" instelling gaat. Prof. dr. R. A. de Moor (63) is vanaf 1983 rector-magnificus geweest van deze universitaire instelling, volgens de kenners een ongekend lange periode en daarvan ook nog eens drie jaar als voorzitter van het col lege van bestuur. Vandaag nam hij met een voor Tilburg uitzonderlijk groot opgezette manifestatie afscheid. Voordat hij rector werd, bracht De Moor een groot deel van zijn tijd door in Den Haag als adviseur van zeven onder wijsministers en ook nog in de afgelopen weken was hij veel vuldig in Den Haag te vinden, onder meer om secretaris Wal lage stand by te verlenen in het wetsontwerp over de ver lengde basisvorming. Officieel doceert De Moor theorie en geschiedenis van de algemene sociologie, maar zijn grootste aandacht lijkt toch vooral uit te gaan naar de hervormingen in het onderwijs. De scheidende rector is voor lopig de laatste katholieke rec tor van Tilburg. Van zijn ka tholicisme heeft hij nooit een geheim gemaakt, hij is voorzit ter van het Thijmgenootschap - de club van katholieke intel lectuelen - en velen zullen zich hem herinneren als de be minnelijke en uiterst vaardige commentator van het pausbe zoek uit 1985. Van zijn opvol ger De Klerk wordt gezegd dat hij van huis uit protestant is en dat is voor Tilburg een no vum. Toch verdraagt het zich heel goed met de inhoud van het etiket dat Tilburg zich in het eerder genoemde kerk boekje geeft. De Moor: „Dat houdt in de eerste plaats in dat we ons bij de benoemingen niet beperken tot katholieken. We verlangen wel dat wanneer niet-katholie ken worden benoemd zij de katholieke grondslag van de universiteit kunnen respecte ren. Dat behoort tot de rand voorwaarden. In de traditie had het katholicisme een wel omschreven betekenis, het kwam tot uiting in een duide lijke opvatting over moraal. Dat ligt nu anders. Als we het over katholiek hebben, zeggen we: we vertrekken vanuit de katholieke levensbeschou wing, maar luisteren ook naar andere overtuigingen hetgeen verrijkend kan werken" Hij erkent dat de identiteit van zijn universiteit momen teel geen heet hangijzer is, ook al is dat wel eens anders ge weest, met name in de jaren zeventig, toen er zwaar werd aangeschopt tegen de confes sionele status van de universi teit. Volgens sommigen heeft die toen aan een zijden draadje gehangen, velen hadden blijk baar nogal wat rekeningen te vereffenen met hun katholie ke verleden, maar het stich tingsbestuur kwam tot de con clusie dat het toch goed was aan de katholieke identiteit vast te houden te meer, aldus De Moor, „omdat blijkt dat er in de praktijk voor iedereen voldoende ruimte is". Nu lijkt er een soort gelaten heid of nog eerder van onver schilligheid te zijn over die identiteit. De Moor: „Je kunt moeilijk verwachten dat het wetenschappelijk corps en de overige staf daarvoor op de barricade gaan. Ze heeft geen groot draagvlak in die zin dat het veel mensen wat doet. Dat kun je ook moeilijk verwach ten gezien de gemeleerde sa menstelling van het weten schappelijk corps en de overi ge staf. Er zijn niet alleen veel niet-katholieken, ook de ka tholieken zelf houden er heel verschillende opvattingen op „Het realiseren van die katho lieke identiteit is inderdaad niet eenvoudig. In zekere zin bestond het probleem vroeger gewoon niet. Een katholieke instelling was iets waar alleen katholieken werkten. Daar mee was het katholieke van zelfsprekend en er werd niet zozeer bewust handelend van uit geleefd. Nu ligt het volko men anders. De vanzelfspre kendheid is verdwenen. Dus moet je iets bewust doen. En dan kan weer op verschillende niveaus". Geen beletsel Hij vertelt dat hij een keer door een Oostenrijkse journa liste werd geïnterviewd om iets te vertellen over het Ne derlandse universitaire bestel. Die had volgens hem duidelijk het gevoel dat ze was afge scheept toen ze hoorde dat hij rector was van een katholieke universiteit In veel Europese landen hebben katholieke uni versiteiten een aparte plaats, ze zijn nogal eens geassocieerd met andere instellingen ter wille van examenbevoegdheid Prof. dr. R. A. de Moor. bijvoorbeeld. Maar, zegt hij, de katholieke signatuur van Til burg is internationaal nooit een beletsel is geweest om sa men te werken. Hij wijst op de contacten die Tilburg onder houdt met de Vrije Universi teit van Brussel die bekend staat om haar anti-clericale in stelling. Voordat de universiteiten in 1971 werden gedemocrati seerd, was De Moor ook al rec tor en wel in studiejaar '67 - '68, het jaar waarin overal in Europa de studentenrevolte losbarstte, maar de bui aan Tilburg nog voorbijging. De klus moest geklaard worden door zijn opvolger die in het jaar daarop te maken kreeg met studenten die voor het eerst in Nederland een univer siteit bezetten en de Tilburgse hogeschool opsierden met de naam van Karl Marx. De Moor zegt de ontwikkelingen toen aandachtig gevolgd te hebben - „Ik las elke dag Le Monde" - maar „niets bijzon ders" gedaan te hebben. Zijn collega, prof. J. Stalpers herin nert zich nog zeer goed hoe in het toen nog betrekkelijk klei ne Tilburgse professorencorps De Moor op de gang van zaken reageerde. „De Moor zei: 'je moet interpreteren wat ze (de studenten) zeggen'. Daardoor werden die dingen waarover de studenten zich zo druk maakten, eigenlijk zo vanzelf sprekend dat ze van hun revo lutionaire uitstraling werden ontdaan en ze bijna conserva tief leken". Stalpers ziet het als een bijzonder talent van De Moor dat deze zich zeer snel in de materie wist in te leven en steeds met originele visies kwam. Hij noemt hem een Brabander met een „Hollands gevoel voor rechtvaardigheid" die zich echter door zijn veel eisendheid niet louter vrien den maakte. Tweefasen-structuur De universitaire onderwijsher vorming zou sindsdien De Moors stokpaardje blijven. In het voetspoor van de legenda rische regeringscommissaris voor het hoger onderwijs, prof. K. Posthumus, zette De Moor zich aan de hervorming van het als maar in studentenaan tallen en disciplines uitdijende hoger onderwijs. Daarbij zag hij de kortere duur van de academische studies in het buitenland als lichtend voor beeld. Vanaf 1970 pendelde De Moor hij voortdurend tussen Tilburg en Den Haag op en neer als voorzitter van de Commissie Ontwikkeling Ho ger Onderwijs (COHO). In 1982 publiceerde minister Pais zijn nota Hoger Onderwijs voor velen, waarin de tweefa- senstructuur voor het univer sitaire onderwijs werd geïntro duceerd. De minister volgde bijna letterlijk de voorstellen die de commissie-De Moor een jaar eerder had gedaan. In die tussentijd werkte hij ook aan voorstellen voor de Open Uni versiteit waarvan hij eveneens een van de belangrijkste va ders was. Gevraagd hoe hij over beide projecten denkt nu déze hun beslag hebben gekre gen, zegt hij dat de Open Uni versiteit een „waardevolle aanwinst" is. Over de tweefa sestructuur is hij duidelijk minder enthousiast, eigenlijk vooral omdat Pais' opvolger Deetman al dan niet om finan ciële redenen de tweede fase lelijk heeft laten versloffen. „De tweede fase is niet goed van de grond gekomen. Op het 'meest kritieke punt hebben wij ons stelsel heel zwak inge richt. De overheid heeft een aantal beroepsopleidingen voor zijn rekening genomen zoals bij medicijnen, maar bij andere disciplines is men af hankelijk van het bedrijfs leven". Ministerschap Ingewijden weten te vertellen dat De Moor net als zijn Nij meegse bestuurscollega ir. W. Van Lieshout kandidaat is ge weest voor het ministerschap. De Moor is echter typisch ie mand die liever op de achter grond functioneert. Velen we ten daarom ook niet dat hij een belangrijke rol heeft ge speeld in de uitbouw van de Tilburgse hogeschool. Van Lieshout: „Hij is er in geslaagd tot een verbreding van de Til burgse hogeschool te komen met een letterenfaculteit en een faculteit voor psychologie. Dat is geen geringe verdien ste". Eenmaal trad De Moor in de publiciteit en wel toen Deet man dreigde Tilburg zijn jong ste onderwijsloten weer af te pakken in het kader van de' nieuwe taakverdeling tussen de universiteiten. „Toen is hij in toga op het Binnenhof in Den Haag gaan demonstre ren". Uiteindelijk wist De Moor „zijn" faculteiten voor Tilburg te behouden. Het laatste grote project waar De Moor zich als hoogleraar mée bezig hield was het samen met zijn Leuvense collega Jan Kerkhofs opgezette onderzoek naar waarden en normen in Europa. De eerste resultaten werden in 1987 gepubliceerd. Prof. Stalpers: „Dat onderzoek is mede ondersteund door het Vaticaan. Daar schrok men zo van de resultaten dat men die nog enige tijd heeft willen op houden". „Wat me het meest heeft ver wonderd bij dat onderzoek is dat we uitgingen van de ge dachte dat we voor de waar den in Europa zouden leven in een soort Global Village. Maar dat bleek helemaal niet het ge val te zijn. Er is juist van een grote diversiteit sprake. En die is niet zozeer gebonden aan elk land afzonderlijk maar loopt dwars door alle landen heen. Men was dus van een verkeerde hypothese uitge gaan en men heeft de onder- zoeksbenadering geheel moeten herzien. Hij heeft veel waardering gekregen voor dat onderzoek en er zijn velen die daar nu verder op inhaken. Ik weet zeker dat hij nu hij ver vroeg uittreedt niet op zijn lauweren gaat rusten". Waardenoverdracht kwam vandaag ook ter sprake in zijn laatste college in Tilburg. De Moor: „Er is geen tegenstelling tussen een prestatie-gerichte aanpak in het onderwijs en waardenoverdracht. Ik zou overigens liever niet van waardenoverdracht willen spreken, want dan lijkt het er op dat een partij al die waar den in huis heeft. Het is ook geen zaak die apart georgani seerd moet worden, maar in samenhang met de vakken. Ik vind overigens dat zoiets de taak is van elke universiteit, niet alleen van een bijzondere instelling". VATICAANSTAD De ruim 1200 niet-geestelijke werknemers van het Vati caan hebben met een sta king gedreigd, als hun vakbond ADLV (Vakver eniging van in het Vati caan Werkzame Leken) niet als volwaardige ge sprekspartner wordt er kend in het loonoverleg, dat momenteel in Vati caanstad plaatsvindt. De bond eist een verhoging van de sinds 1985 gelijk geble ven Vaticaanse lonen en van de kinderbijslag die al sedert 1982 ongewijzigd is, terwijl in diezelfde periode de koop kracht van de lire, waarin het Vaticaanse personeel wordt uitbetaald, vrijwel is gehal veerd (daar staat dan wel te- •genover dat Vaticaanse mede werkers binnen de muren van het Vaticaan belastingvrij le vensmiddelen en benzine kun nen kopen). Hoewel de ADLV de pauselij ke zegen heeft ontvangen, heeft zij binnen het bestuur van de pauselijke staat nim mer een officiële status gekre gen en wordt zij ook niet be trokken bij de besluitvorming over de lonen. Die worden nu vastgesteld door de leiding van de verschillende bestuurlijke afdelingen van ondermeer de Vaticaanse musea, postdienst, bank, radio en apotheek die inspraak van de ADLV tot nu toe met succes hebben tegen gehouden. Vorig jaar heeft het bestuur van de ADLV daarom tot tweemaal toe een audiëntie aangevraagd bij de paus, waar op beide keren echter geen antwoord kwam. Ook op een zwijgende protestmars van 500 Vaticaanse werknemers voor de pauselijke vertrekken werd niet gereageerd. In plaats daarvan werd bondsvoorzitter Mariano Cerullo voor het Va ticaanse gerechtshof gedaagd wegens laster. Cerullo had het namelijk gewaagd om in het verenigingsblad van de ADLV op te komen voor een suppoost van de St. Pieter, die naar het oordeel van de bond ten on rechte was ontslagen. „Wij komen op voor onze be langen, maar voelen ons ook een deel van de Kerk, en be roepen ons daarom op haar so ciale leer", schrijft de bond in een communique, dat momen teel de ronde doet in Vaticaan stad. Die laatste verwijzing houdt een subtiele kritiek in op de Vaticaanse bestuurde- ren, wier gedrag zich inder daad moeilijk laat rijmen met de uitspraken van het staats hoofd, die pas geleden in de encycliek Centesimus Annus het belang van vakbonden in een rechtvaardige maatschap pij nog eens heeft onder streept. GENEVE Voor het eerst in dertig jaar be zoekt een secretaris-gene raal van de Wèreldraad van Kerken weer Zuid- Afrika. Dr. Emilio Castro zal in oktober een bezoek van tien dagen aan het land brengen. De Zuida- frikaanse Raad van Ker ken, die Castro heeft uit genodigd, ziet in het be zoek een mogelijkheid en kele Zuidafrikaanse ker ken die kritisch tegenover de Wereldraad staan, weer met de internationa le oecumenische gemeen schap te verzoenen. De spanningen tussen de We reldraad en de conservatieve blanke kerken, vooral de blan ke Nederduits-Gereformeerde Kerk, dateren uit het jaar 1954. Op de tweede assemblee van de Wereldraad in Evan- ston werden enkele resoluties tegen kolonialisme en racisme aangenomen. Na het bloedbad dat de Zuidafrikaanse politie op 21 maart 1960 onder zwar ten in Sharpeville aanrichtte, organiseerde de Wereldraad een crisconferentie in Cottes- loe, waar de spanningen tus sen de Wereldraad en de NGK hoog opliepen. Kort daarop stapte de NGK uit de Wereld raad. Op de historische kerkencon- ferentie vorig jaar in Rusten burg, waar voor het eerst sinds 30 jaar de lidkerken van de SACC en de NGK elkaar ont moetten, waren stafleden van de Wereldraad aanwezig, maar Castro zelf niet. Op uitnodiging van Castro was prof. Johan Heyns, vice-prae- ses van de NGK, in februari waarnemer bij de assemblee van de Wereldraad in'Canber- Emilio Castro FOTO: AP Litouwse aartsbisschop Stepanovicius overleden ROME-VILNIUS De aartsbisschop van Vilnius (Litouwen), Julijonas Stepanovicius, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dit heeft de rector van het Pauselijk Litouws College in Rome, mgr. Algimantas Bartkus, woensdag bekend gemaakt. Stepanovicius, in 1955 tot bisschop van Panevezys gewijd, heeft jarenlang zijn ambt niet kunnen uitoefenen. Sinds 1955 was hij ook apostolisch administrator van Vilnius. De Sovjet-autoriteiten hebben in 1961 hem naar het gehucht Zagare verbannen, waar hij tot 1988 ver bleef. Er is nooit een proces tegen hem gevoerd. Totdat hij eind 1988 de vrijheid herkreeg, heeft hij slechts een maal de Litouwse hoofdstad Vilnius kunnen bezoeken. Dat was bij ter gelegenheid van zijn zilveren bisschopsjubileum in 1980. In Litouwen is ongeveer 90 procent van de 3,5 miljoen inwoners rooms-katholiek. BEROEPINGEN Nederlands Hervormde Kerk Beroepen te Hoevelaken (toez.) W.Chr. Hovius te Katwijk aan Zee; te Klarenbeek K. Bakker, kandidaat te Apeldoorn. Aangenomen het beroep door de ge nerale synode tot predikant voor bui tengewone werkzaamheden (geeste lijk verzorgster van de penitentiaire inrichting De Grittenborgh te Hooge- veen) mevr. I.C. van der Ree, kandi daat te Hoogeveen. Bedankt voor Pa- pendrecht J. Westland te Kampen; voor Bodegraven T.W. van Bennekom te Goes (buitengewone wljkgemeen- te). Toegelaten tot de evangeliebediening J.M. de Klerk, T. de Bockstraat 51-1, 1058 TX Amsterdam; Toegelaten tot de evangeliebediening en beroepbaar (per 1-8) H. Boersma, Skoallestraat 15, 9178 GR Wanswerd. Beroepen te Roodeschool R. Offrin- ga. kandidaat aldaar die dit beroep heeft aangenomen. Gerefo. meerde Kerken Vrijgemaakt Aangenon.an naar Bunschoten-West A.O. Reitsema te Almere en Zeewol- Herenstaking Een groot aantal van de 25.000 ambtenaren in Europa is deze week in staking gegaan. Het is een king, want Europese ambtenaren verdienen forse i op hun werkplek in Brussel, Luxemburg of Strf Zelfs een portier gaat met drieduizend gulden huis. De salarissen lopen op tot 24.000 gulden per i dat is nog niet alles. Europese ambtenaren krijgen, ze gezinshoofd zijn, een gezinstoelage van vijf pre het salaris en verder een kindertoelage van 348 j kind per maand, een toelage voor schoolgaande I van 'ten hoogste' 311 gulden per kind per maand,! een ontheemdingstoelage van zestien procent op 1 van salaris, gezinstoelage en kindertoelage. Euroambtenaren betalen een gemeenschap waarvan het hoogste tarief 45 procent en het laagj acht procent is. De dames en heren zijn dus bepj armlastig te noemen. Zelfs niet als je in de beschouj trekt dat iedere Euroambtenaar sinds de EG tien den barre financiële tijden beleefde, een crisiskoifc maximaal 7,62 procent op zijn riante salaris moet acf Vele duizenden ambtenaren hebben in en om Bruss gebouwd die ze in hun eigen landen nooit zoudenf, bewonen. En het feit dat de sollicitanten nog steedsfi staan voor de Brusselse EG-kantoren, spreekt boek En toch houden deze witte-boordenstakers vol te verdienen. Hun bazen, de ministers van buitenland) van de lidstaten, vinden hun salariseis van 11,6 proj iswaar te hoog, maar hebben niettemin laten wetenj voor een deel te willen inwilligen. Het is jammer c ropese werkgevers eigenlijk al zijn gezwicht voor die je gerust buiten alle proportie mag noemen. Word voor f30,-donateur van het Wereld Natuur Fbnds. Giro 25, Zeis Uitgave: Westerpers bv (behorende tot Sijthoff Pers bv). 0eS Kantoor: Apothekersdijk 34, Leiden. eer Telefoon: 071 - 122 244. de Telefax 071 - 134 941 ,an Postadres: Postbus 11, 2300 AA Leiden. Hoofdkantoor: Koopmansstraat 9, 2288 BC Rijswijk. a n; Telefoon 070-3190 933. srh, Telefax: 070-3906 717. Postadres: Postbus 9, 2501 CA Den Haag pc er i Directeur/hoofdredacteur: J. Leune. ^an Adjunct-hoofdredacteur: J. Timmers. Ên l Chef-redacteur: G.- J. Onvlee. 'u*e lert Secretariaat directie/hoofdredactie (tel. 070 - 3190 808): L. van Koot. jste Stadsredactie Leiden (tel. 071 - 144 046 of 071 - 144 047): R. Kleijn (elf S. Katsman. drs. J. van Zeijl. »oe WO Omgeving Leiden (tel. 071 - 144 048): K. van Herpen (chef). F. Buurman drs R. Koldenhof, M. Kroft, T. Pieters. Sport Leiden e.o. (tel. 071 - 144 049): K. van Kesteren. in- en buitenland, financiën en economie (tel: 070 - 3190 815): n Rijn (chef), W. Bunschoten, drs. C. van Haersma Buma, A. van W 1 isman, H. Jansen, drs. J. van Leeuwen - Voorbij, R. de Roo, drs. IftlZ VA Kunst/rtv (tel. 070 - 3190 834): K. van Wees (chef), G. Ansems, B. Jansill H. Piët. Geestelijk leven (tel. 070 - 3190 835): L. Kooistra, drs. P. van Velthoveng^ Foto (tel. 070 - 3190 838): M. Konvalinka (chef), S. Evenhuis, S. Pleterst Opmaak (tel: 070 - 3190 831): Ch. Bels (chef), A. de Bruijn, W. Diekstra.^L B. Hermans, J. Hofmeester. C. de Kier, H. Nleuwmans, H. Schneider. Redactie-secretaresse (tel. 070 - 3190 819): T. Kors. De Leldse Courant maakt verder gebruik van de diensten van: - freelance-medewerkers en -correspondenten in zijn verspreidlngsgeo - de parlementaire redactie en de nieuwsdienst van de Stichting Pers! 11 redactioneel samenwerkingsverband van negen regionale kranten in Ij en Belgie. De algemene verslaggevers van Pers Unie zijn drs. K. Swi M. van de Ven. De parlementaire redactie bestaat uit R. In 't Hout (chn'c leveld, D. Hofland, P. Koopman en D. van Rietschoten. - het Algemeen Nederlands Persbureau en buitenlandse persbureaus,, - de volgende correspondenten in het buitenland: S. Akkerman (Praal drs. D. J. van den Bergh (Peking), drs. H. Botje (Tunis), A. Courant (At R. Hasselerharm (Johannesburg), T. Heard (Kaapstad), drs. A. Heerlnf B. van Huët (Parijs), M. de Konlnck (Washington), H. Kultert F. Llndenkamp (Sao Paulo), R. Simons (Londen), drs. R. Vunt W. Werkman (Jeruzalem), E. Winkels (Barcelona), G. van Wljland (Bi F. Wijnands (Bonn), J. Wijnen (Brussel). in 08.30 tot 17.00 u i 18.00 tot 19.00 uu •El Nabezorging Telefoon: 071 - 122 248 op ma. tot 15.00 uur. Abonnementsprijzen (inclusief 6% btw) Bij automatische betaling: per maand 25,70 per kwartaal 76,60 per jaar 294,30 Bij betaling per acceptgirokaart: per kwartaal 78,60 per jaar 299,30 Het abonnementsgeld dient vooruit te worden voldaan. Advertenties Informatie en tarieven over advertenties tel. 071 - 122 244. Telefax voor uitsluitend advertenties 071 - 134 941. Voor uitsluitend het doorgeven van advertenties kantoor Rijswijk 070 -l Bankiers AMRO BANK NV 473 575 515 POSTBANK NV 663 050 N H

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 2