erenigingen wijzen plan ïnovatie sporthal af Stedebouwkundige schets voor Lange Voortgebied iistlocatie moet itekaart je van iderland worden REGIOJOURNAAL Staatssecretaris slaat eérste paal Ecolonia JN- EN BOLLENSTREEK QeidóC-Qounant DONDERDAG 20 JUNI 1991 PAGINA 11 ,ke" der verkeer door Wassenaar SENA AR Sinds de SW 4, de weg via ENnburg naar Katwijk, in gebruik is geno- ijdt er minder verkeer door Wassenaar, ition^eft wethouder M. van Rij gisteren tijdens mmissie verkeerszaken bekendgemaakt, deld rijden er sinds de openstelling van g dagelijks 850 minder motorvoertuigen rm Katwijk naar Wassenaar. Dat betekent 4.30, name van 11,2%. Gecorrigeerd door sei- 3 doeden betekent het een afname van 3p de Katwijkseweg werden per etmaal to's minder geteld en op de Kokshoorn- id*ti onderd minder. Naar Katwijk werden per vl (EO motorvoertuigen minder geteld. Dat be- ine dat dagelijks gemiddeld 1350 automobilis- ®r®l jssenaar mijden en kiezen voor de SW 4. im« noord-zuidroute, de Jagerlaan, Groot Ha- )cseweg en Backershagenlaan is slechts eine afname geconstateerd. De gemeente laaruit de conclusie dat voornamelijk op westroute het verkeer is afgenomen. Kruiswerk beter bereikbaar KATWIJK Het kruiswerk Rijn en Duin wil in de toekomst beter bereikbaar worden. Nu is men slechts één uur per werkdag bereikbaar, maar in de toekomst wil men dit opvoeren tot zes uur. Dat is een van de voornemens van het kruiswerk waaraan de ledenraad onlangs haar goedkeuring verleende. Het kruiswerk Rijn en Duin is verantwoorde lijk voor thuiszorg in de hele Duin- en Bollen streek. Naast verbetering van de bereikbaar heid is men van plan de zorg te verbeteren door meer te gaan specialiseren. Het is de be doeling de zorgverlenende sector op te splitsen in drie divisies. De divisie patiëntenzorg zal de verpleging en verzorging aan huis voor haar rekening nemen. De divisie ouder- en kindzorg begeleidt ouders en kinderen voor tijdens en na de kraamtijd. De servicedivisie zal de voorlich ting en het verstrekken van verpleegkundige hulpmiddelen gaan verzorgen. Exhibitionist aangehouden NOORDWIJKEBHOUT De rijkspolitie van Noordwijkerhout heeft gisteravond een exhibitio nist aangehouden. De man was actief op het fietspad aan de Zil- kerduinweg, nabij het paarden- kerkhof. Hij toonde zijn ge slachtsdelen en bevredigde zich zelf, zittend in een auto met opengeslagen portier toen een vrouw op de liets voorbijkwam. De vrouw noteerde zijn kenteken en waarschuwde de politie. Deze kon de dader, een 28-jarige Kat- wijker, aanhouden. De man is in gesloten. Er zal proces-verbaal worden opgemaakt wegens schennis van de openbare eer baarheid. Pas na de zomer besluit Oegstgeest over muziekschool OEGSTGEEST Het college van B en W van Oegstgeest doet pas na het zomerreces een uitspraak over het al dan niet blijven meedoen aan de Streekmuziekschool Lei den e.o. „Vooralsnog hebben wij vertrou wen in de aanpak van de interimmanager, waarbij maatregelen worden voorgesteld die moeten leiden tot een gepast beheer van het beschikbare budget en het terug brengen van de uitgaven tot een aan vaardbaar niveau", zegt het college. De school kampte het afgelopen jaar met een fors tekort waardoor de deelnemende ge meenten werden geconfronteerd met ex tra lasten. De door de gemeente Oegstgeest geplande bijdragen aan de muziekschool over de jaren 1992, 1993 en 1994 zijn bin dend. Vandaal gepakt VOORSCHOTEN De rijks politie van Voorschoten heeft gisteravond een 20-jarige Voorschotenaar aangehouden die deuken in auto's trapte in de wijk Boschgeest. De man, een bekende van de politie was niet bezig met een wraak actie. Hij reageerde zijn agres sie af op willekeurige doelen. De Voorschotenaar verzette zich tegen zijn aanhouding, maar kon met vereende krachten toch worden ingere kend. Hij is ter kalmering in gesloten. Er zal proces-verbaal worden opgemaakt wegens vernieling en verzet tegen ar restatie. De schade aan de au to's bleef beperkt. Vrouw gewond bij aanrijding SASSENHEIM Een 29-jarige Amerikaanse is gistermiddag gewond geraakt bij een aanrijding in Sassenheim. De vrouw reed omstreeks half vijf op het fietspad langs de spoorlijn Haarlem- Leiden. Bij de kruising met de Rijksstraatweg stak zij over en zag daarbij een vrachtwagen over het hoofd. De 44-jarige chauffeur kon de fietsster niet meer ontwijken. De Amerikaanse is met onbekend letsel naar het Academisch Ziekenhuis vervoerd. Cassière aangehouden NOORDWIJK Een 18-jarige vrouw uit Rijnsburg is gisteren door de politie van Noord- wijk aangehouden op verdenking van het ste len van in totaal 1200 gulden. Zij heeft dit be drag de afgelopen drie maanden bijeen ver gaard. De vrouw was cassière van een super markt aan de Kerkstraat in Noordwijk. Tegen haar wordt proces-verbaal opgemaakt. ^WEINIG REKENING GEHOUDEN MET WENSEN 'T VELD 0 De verenigingen bruik maken van de ™Tlkntelijke sporthal i4.(icht in Lisse hebben ivond hun veto uit- j: Tl ken over de plan- c ingaande de renova- ifin de sporthal. Ze dat te weinig re- No? is gehouden met rensen. >POL 14j Mill oogste prioriteit geldt ,P" et name de badminton- i sketbalvereniging 3462 verbetering van de dou- kleedgelegenheid. Ons inziens is daaraan weinig van in het huidige ontwerp terug te vinden", aldus R. Broersen van de Basketbalvereniging Lisse. Broersen vindt dat de aandacht nu vooral is gegaan naar het verbeteren van de in gangspartij. Wethouder H. Smith bestrijdt dat. „Het lijkt wel zo, maar die verbetering is het gevolg van het invullen van de eisen en wensen van de verenigingen. U wilde aanvankelijk de kleedruimten naar een totaal andere plaats in het komplex brengen. Dat kost enorm veel geld en we hebben nu eenmaal maar negen ton en geen cent Ander plaatje De wethouder zei ook dat als de verenigingen nu toch dui delijk voor met name een ver betering van de kleedruimtes opteren, er een ander plaatje op tafel komt. Dan blijft er maar weinig geld over voor het treffen van de andere voorgestelde voorzieningen, zoals vergaderruimte, een gro tere kantine, bergruimte voor de kantinebeheerder, een goed bereikbare EHBO-ruimte en bijvoorbeeld ook een invali dentoilet. „Dat is inderdaad aan de voor zijde van de hal gekomen en daardoor ontstaat dus een an der gezicht. Maar dat is als vanzelf gegaan, want als we dergelijke voorzieningen gaan treffen doen we dat natuurlijk zo kort mogelijk bij de reeds bestaande voorzieningen en gaan we dus niet ergens an ders naast de hal gewoon even opnieuw beginnen. Dat kost een vermogen. Daarnaast staan er nog andere voorzie ningen op het programma, zo als het verbeteren van de luchtbeheersing, vernieuwen van tribunes, vernieuwen van de elektrische installaties en de verwarming en het verbe teren van de lichtsterkte in de zaal." Smith zei dat als de verenigin gen nog meer tekeningen wil len zien en nog meer overleg willen, de raad van Lisse in ie der geval niet in augustus een besluit zal kunnen nemen. Dat argument maakte evenwel geen indruk. De verenigingen bleven vasthouden aan het op nieuw bekijken van het verbe teren van de kleedruimtes. ,J8j kers slaan toe in 30-^markt Valkenburg detiiENBURG Uit een nu Markt aan het Castel- n in Valkenburg is ht 1100 gulden gesto- IGEIÊ dieven kwamen bin- üor aan de achterzijde ze*t pand een ruitje in te Oe winkel is doorzocht geld werd gevonden in iefkast. .Elfhi woning aan de Mean- in Valkenburg bleef a^en poging tot inbraak. $rs hebben daar van- eprobeerd een boven- z pen te wrikken, maar gIJet gelukt. Uit een auto, u ld geparkeerd aan de ini:estraat in Valkenburg, nacht van maandag op branddetectie-appara- een bedrijfswagen ge- )Spe waarde van de buit ienbigulden. OEGSTGEEST Er zal een stedebouwkundig bu reau in de arm worden genomen om een nieuw centrum voor Oegstgeest te ontwerpen rond win kelcentrum Lange Voort. Ook de situering van een nieuw gemeentehuis aan de Lijtweg zal in de studie worden opgenomen. Het college van burgemeester en wethouders wil de suggestie van enkele leden van de com missie ruimtelijke ordening om meerdere stedebouwkun dige bureaus in te schakelen niet overnemen. Dit zou vol gens het college te duur zijn en de ambtenaren teveel tijd kos ten. Het college zal in overleg met het Administratiekantoor Zuid-Limburg (Mijnwerker spensioenfonds) en het Alge meen Burgerlijk Pensioen fonds in Heerlen (ABP), de ei genaren zijn van winkelcen trum Lange Voort, een stede bouwkundig bureau aanwij zen. Het winkelcentrum Lan ge Voort is onevenwichtig op gebouwd. Enerzijds is het een typisch voorbeeld van een zo genaamde luifelbaan uit de ja ren zestig, en anderzijds is er sprake van een passage. De Lange Voort doorsnijdt deze twee delen. Nadat aan het ein de van de jaren zeventig de winkelpassage ir. gebruik was genomen gingen er stemmen op om van het gedeelte Lange Voort, dat het centrum door snijdt, een wandelgebied te maken. Het probleem is echter dat de NZH-buslijnen 30 en 88 over de Lange Voort moeten kunnen rijden. Er wordt nu over gedacht om een wandel gebied met bussluis aan te leg gen. VAN DER HAM dat 1ÏAAG Landuit- 1 ig in zee, de zoge- -oje Kustlocatie - een naam is er nog niet mag niet alleen als ng dienen voor het aan ruimte in de r'heitad. Het moet het d®0jtionale visitekaar- i irden van Neder- :|Dat is een van de j lies uit het rapport iö.ooen aan New Hol- ^grjiat de Grontmij en ijdermij Adviesbureau in ht van de provincie olland hebben op- 18, ng: v 9 me '09el it jaar heeft de provin- n w ie adviesbureaus ge- de interesse van de rvooiiartijen voor de deelne- n de ontwikkeling van ocatie in kaart te bren- oofd'" Randstad een goede voentiepositie behouden arenleen continue aandacht dnda ure*e en economische a en pingen noodzakelijk. 19.31 14. Volgens de opstellers van het rapport moet de kustlocatie daarom een nieuwe status krij gen. Door de ontwikkeling van hoogwaardige woon-, werk- en recreatiegebieden moet de landuitbreiding vooral een toegevoegde waarde geven aan de ruimtelijke en econo mische positie van de Rand- Een andere conclusie uit het rapport is, dat er bij verschil lende marktpartijen interesse bestaat voor deelneming aan de ontwikkeling van de* kust locatie, als die tenminste aan de nieuwe status voldoet. De onderzoekers hebben daarover gesprekken gevoerd met on der meer de Nationale Inves teringsbank, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkelingsmaat schappijen en de Westlandse veilingen. De Klankbordgroep Kustlocatie, waarin enkele marktpartijen zijn georgani seerd, krijgt binnenkort een formele status in de stichting 'New Holland'. Daarmee ont staat een volwaardige ge sprekspartner voor de over heid. In het rapport wordt te gelijk een appèl gedaan op de overheid zich eveneens te or ganiseren voor het kustlocatie- project. eningen bij containers oord wi jkerhout i3wiJKERHOUT Tekeningen, gemaakt door Noord- >utse kinderen tijdens de milieumarkt op 25 mei, wor- rergroot en op borden geplakt. Deze borden komen te aan verschillende afvalcontainers op de gemeentewerf. I >ofde P. heemskerk, wethouder van milieu van de ge- 1 gisteren tijdens de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd teleianwezige kinderen. Zo'n vijftig kinderen hadden aan de 't 16. d deelgenomen. Winnaar van de groep van vijf tot en Tia -n jaar werd de zevenjarige Jean-Paul van der Hulst. Hij een huilende en lachende zon. De achtjarige Gijs Braak- g n met een tekening over dieren en olie de eerste prijs bij ouwe) yan acht tot en met negen jaar. Peter Duivenvoorde A'® de oudste groep tot en met twaalf jaar. De twaalfjarige *tte in zijn winnende tekening een smerige stad tegen- fris bos. Maandag geen doorgaand verkeer door Valkenburg VALKENBURG Het doorgaand verkeer vanuit Katwijk kan maandag 24 juni geen gebruik maken van de Valkenburgseweg door Valkenburg. De weg wordt op die dag voorzien van een nieuwe slijtlaag. Het verkeer over deze doorgaande route is daarom, met uitzon dering van fietsers, gestremd. Bus- en ander noodzakelijk ver keer zullen wel worden toegestaan. De werkzaamheden zullen één dag in beslag nemen. Weggebruikers zullen door borden bij de molen, de Asterstraat en de Zonnebloemstraat worden inge licht over de situatie. Winnaars Chemie Olympiade volgende maand naar Lodz De twaalfde Nationale Chemie Olympiade voor middelbare scholieren is vanmiddag afgesloten. Onderwijsinspecteur I. Beverloo reik te de prijzen uit bij Akzo in Sassenheim. De vier winnaars waren de besten van de vierhonderd VWO-leerlingen die voor de wedstrijd hadden ingeschreven. De uiteindelijke finale bestond uit een praktisch deel, dat in het lab van de Leidse scheikundefaculteit werd getoetst en een theoretisch examen. De prijswinnaars zullen Nederland gaan vertegenwoordigen bij de 23e Internationale Chemie Olympiade, die van 7 tot 15 juli in het Poolse Lodz worden gehouden. FOTO: WIM VAN NOORT Midzomerfeest Op zaterdag is er in Jaap Kooy's Tuincentrum aan de Heereweg in Lisse weer het het jaarlijks Midzomerfeest. Er zijn verschillende attrak- ties zoals een demonstratie met modelboten, een optre den voor de jeugd door Mas kerade en een scholenproject van Foster Parents over Boli via. Vanaf elf uur zal de Hil- legomse Blaasband voor mu ziek zorgen. Milieu-actie De Clean the Beach-actie die afgelopen zaterdag in Noord- wijk zou worden gehouden wordt nu komende zaterdag afgewerkt. Om kwart over elf zal een astronaut het startschot geven. Scholieren van de Noordwijkse basis scholen zullen onder meer met hulp van een mobiele af- valzuiger het vuil op het Gat van Palace en de Koningin Wilhelminaboulevard opzui gen. Bij het Gat van Palace zal tussen elf en vijf uur een springkussen staan opgesteld. De toegang tot het kussen be draagt fl. De activiteiten gel den als opening van het bad seizoen in Noordwijk. De opening zou afgelopen zater dag worden verricht, maar werd wegens het slechte weer een week verschoven. Country De Belgische band The New Birds besluit zaterdagavond het seizoen van de de stich ting Country Music Promo tion. Het concert van deze countrygroep uit Kortrijk heeft plaats in De Schelft in Noordwijkerhout en begint om negen uur. Toegang kost fio. Rock De rockband Sweet Lily treedt zaterdagavond op in Scum aan de Helmbergweg in Katwijk. De groep speelt onder meer numers van Kiss, Led Zeppelin en Jimi Hen- drix. Scum gaat om acht uur open, toegang kost 2,50 PI4LD Na een verhuizing naar een nieuw onderkomen op het terrein van het Rijnlands Zeehospitium in Katwijk, houdt radioclub PI4LD zater dag 22 juni open huis. Be langstellenden zijn van tien tot vier uur welkom bij de te rugkeer van PI4LD in de ether. Men wordt verzocht de auto buiten het terrein van het Zeehospitium te parke ren. Op het terrein staat aan gegeven hoe men het nieuwe onderkomen wandelend kan bereiken. Toon de Groot werd gisteravond voor zijn inzet onderscheiden met een zilveren speld. I FOTO: HENK VAN DEN ENDE Afscheid van voorzitter woningbouw vereniging VOORHOUT „Met mijn vertrek zal het gemiddelde ei- genwijsheidspeil binnen de verneiging aanzienlijk dalen". Dat zei voorzitter Toon de Groot gisteren bij zijn afscheid na ruim twintig jaar van de Voorhoutse woningbouwver eniging. R. Thomas, regio-di recteur van het Nederlands Christelijk Instituut van Wo ningbouwverenigingen onder scheidde De Groot gisteren met een zilveren speld voor zijn grote inzet in al die jaren. Het ging om de vierde onder scheiding voor de oud-voorzit ter. „Het lijkt wel of ik mij mentaal moet gaan voorberei den op een soort heiligverkla ring", aldus De Groot. Zijn op volger is de heer C. Ooster- veer, voormalig secretaris bij de Woningbouwvereniging. Burgemeester De Goeij over handigde De Groot namens de gemeente een barometer. „Wellicht zal u in de toekomst het spanningsveld, wat soms ontstond tussen u en de ge meente, een beetje gaan mis sen, zo'n lekkere depressie in de gemeente of een goede on weersbui met de portefeuille houder van volkshuisvesting. Auto gaat in vlammen op OEGSTGEEST De auto van een 23-jarige inwoner van Hoogmade is gisteren door brand verwoest. Op de hoek van de Dahlialaan/Salvialaan vloog het voertuig omstreeks kwart voor twaalf vermoede lijk door kortsluiting in brand. De brandweer heeft het vuur gedoofd. ALPHEN AAN DEN RIJN Staatssecretaris E. Heerma van volkshuis vesting, ruimtelijke orde ning en milieubeheer heeft gisteren in Alphen aan den Rijn de eerste paal geslagen voor 101 energiezuinige woningen. Ecolonia is een project van Novem, de Nederlandse maat schappij voor energie en mi lieu, het Bouwfonds Neder landse Gemeenten en de ge meente Alphen aan den Rijn. Het betreft een eerste project in Nederland op zo'n grote schaal. Ecolonia moet aanto nen dat ook in de reguliere bouw met bestaande middelen en materialen al veel milieu bewuster kan worden ge bouwd dan momenteel met de dagelijkse bouwpraktijk ge bruikelijk is. De eerste woningen worden naar verwachting volgend jaar voor de bouwvakvakantie op geleverd. Binnenkort wordt begonnen met de verkoop. De Heerma toonde zich enthou siast over het project. Hij wees in zijn toespraak op de steeds strenger wordende milieu-ei sen. Dit project draagt volgens hem goed bij aan de steeds be langrijker wordende samen hang tussen milieu en bouwen. Sassenheimse kermis wordt niet groter SASSENHEIM De Oranje vereniging Sassenheim zal de kermis bij de verhuizing van het Koningspark naar de par keerplaats voor sporthal Was- beek niet uitbreiden. Dat schrijft de gemeente in een no titie over dit onderwerp. In het oorspronkelijke verzoek van de Oranjevereniging was nog uitgegaan van een aan zienlijke uitbreiding van het aantal attracties. De gemeente was echter niet bereid de extra kosten, ongeveer 65.000, die gepaard zouden gaan met de realisering van de uitbreiding, voor haar rekening te nemen. Volgens de gemeente zou de Oranjevereniging door de uit breiding van het aantal attrac ties op de kermis extra inkom sten kunnen verwachten. Hiervan zouden de kosten be taald kunnen worden. De Oranjevereniging verklaarde zich echtër niet bereid aan dit plan mee te werken en zag vervolgens af van de extra uit breiding. De gemeente stelt nu voor de parkeerplaats voor Wasbeek geschikt te maken voor een kermis van de tot dusver ge bruikelijke omvang. De kosten hiervoor bedragen 50.000 gul den. Dt bedrag kan gefinan cierd worden uit het onder- houdsfonds van de sporthal. Ook de Oranjevereniging zal 9.000 gulden moeten bijdragen. Veel consternatie door rookbom in Rijnsburg RIJNSBURG Een rook- bommetje heeft gistermiddag voor grote consternatie ge zorgd in een flat aan de Bos- laan in Rijnsburg. Het bomme tje was omstreeks kwart voor een in de lift van de flat ge gooid en zorgde voor veel rookontwikkeling. De brand weer van Rijnsburg rukte met twee wagens uit. Daders zijn niet gevonden, maar de politie vermoedt dat het bommetje door kwajongens in de lift is Loodzware bestelwagen op de bon geslingerd KATWIJK Bij een ver keerscontrole door de samen werkende politiecorpsen van Duin- en Bollenstreek aan de 's Gravendamseweg werden gisteren 50 voertuigen nageke ken. Bij de controle, die tussen drie en zeven uur werd uitge voerd, kwamen in totaal 22 overtredingen aan het licht. Oudere auto's en vrachtwa gens met aanhangers vormden vooral het doelwit van de con troleurs. Een mercedes-bestel auto met open laadbak die een mini-graafmachine torste, le verde de record overtreding van de inspectie op: de politie constateerde een overbelading met 126 procent. Twee wagens mochten niet eerder verderrij- den omdat de koppeling niet meer deugde. De rest van de geturfde overtredingen betrof onder meer gebreken aan ver lichting en papieren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 11