Snel regeling subsidie peuteropvang Alkemade „Als ik opnieuw mocht kiezen, zou ik weer notaris worden" ftzidoeSouoant Rijneveld tegen elk tracé snelle trein Inwoners Alkemade krijgen box voor klein chemisch afval REGIOJOURNAAL Palendorp verdwenen RUN- EN VEENSTREEK DONDERDAG 20 JUNI 1991 PAGi I door BEN POSTDAM RIJNEVELD Er moet geen nieuw tracé worden aangelegd voor de hoge snelheidstrein. De aanleg van welk tracé dan ook betekent een vrijbrief voor verdere aantasting van het groene hart. De trein moet daarom gebruik maken van de bestaande spoorlijnen. Dat zegt de commissie ruimte lijke ordening van de gemeente Rijneveld die gisteravond haar standpunt over de hogesnel heidslijn bepaald. Alle partijen vertegenwoordigd in de com missie (D66 was niet aanwezig) hebben de vorige week dinsdag gehouden voorlichtingsavond als zeer nuttig ervaren. Een ie der was meer dan voorheen doordrongen van de enorme ingreep in het landschap die deze spoorlijn eventueel kan gaan betekenen. B en W van Rijneveld werden dan ook ver zocht om het concept bezwaar schrift tegen de HSL aan te scherpen en passages ter onder steuning van het algemeen be lang achterwege te laten. De woordvoerder van het CDA, G. van Bostelen, herin nerde de commissie aan één van de redenen tot samenvoe ging van drie voormalige ge meentes tot de huidige gemeen te Rijneveld. Eén grote ge meente zou immers een krach tige vuist kunnen maken bij de bescherming van het Groene Hart. „Dat moeten we dan ook doen" aldus van Bostelen. Ver der dient zoveel mogelijk aan sluiting en ondersteuning met omliggende gemeenten te wor den gezocht, om op deze ma nier in combinatie met de pro vincie een blok te vormen te genover het voornemen van het kabinet. Wethouder P. van der Werf zegde de commissie toe dat er een aanspreekbaar persoon zal komen voor de be antwoording van vragen van uit de gemeente Rijneveld. Bodemonderzoek woonwagencentrum JACOBSWOUDE De gemeente Ja- cobswoude wil ruim 7.000 gulden uit trekken voor een bodemonderzoek op het terrein van het woonwagencentrum in Leimuiden. Het terrein wordt hein- gericht. Daarbij wordt het werkterrein afgescheiden van het woongedeelte. Voor het onderzoek zijn twee offertes aangevraagd. Het terrein wordt ter hoogte van de huidige sloot bemonsterd. Ook de lavaslakken waarmee het is ver hard worden onderzocht. De grond die bij het graven van een nieuwe sloot vrijkomt wordt worden opgeslagen op het achterliggend terrein. Wethouder R. Thunnissen stelde dat het gevraagde be drag alleen voor een oriënterend onder zoek is. Na het onderzoek zal blijken of het terrein gesaneerd moet worden. Geen extra parkeer plaats aan Zwanebloem JACOBSWOUDE Bewoners van de Zwanebloem in Woubrug- ge moeten hun auto's op hun ei gen pad parkeren. Pas als er dan nog een ruimtetekort is wil de gemeente overwegen een extra parkeerplaats aan te leggen. In de Zwanebloem zijn nu zes par keerplaatsen. Volgens de bewo ners is dat onvoldoende. Zij stel len voor de parkeerplaatsen zo te situeren dat er 7 plaatsen ont staan alsmede een afscheiding naar een parkeerstrook voor een looppad. Volgens de technische dienst van de gemeente worden de plaatsen dan echter te klein. Bovendien zijn er in de omgeving extra plaatsen. ALKEMADE De inwoners van Al kemade krijgen waarschijnlijk in sep tember de beschikking over een plastic box om klein chemisch afval in te be waren. De gemeenteraad beslist maan dag over de aanschaf van de boxen. Daarmee is 55.000 gulden gemoeid. Tegelijkertijd beslist de raad over het vier maal per jaar op laten halen van het klein chemisch afval met ingang van september aanstaande. De kosten hiervoor worden doorberekend in de Afvalstoffenheffing. De tarieven daar van zullen in 1992 dan ook worden verhoogd met 10,20. Momenteel bestaat in Alkemade een brengsysteem voor klein chemisch af val. Men kan het afval inleveren bij de chemocar die op diverse plaatsen op bepaalde tijden een standplaats in neemt. Sommige soorten chemisch af val, onder andere batterijen kunnen bij winkeliers worden ingeleverd. Uit onderzoek is gebleken dat het ophalen een aanmerkelijke verhoging van het aanbod van klein chemisch afval geeft. Tevens is gebleken dat het gebruik van de boxen een positief effect heeft op de respons. De gezamenlijke regio gemeenten schaffen een tweede che mocar aan om de mogelijkheid van het wegbrengen van het afval ook te handhaven. Zwembad in Leimuiden blijft voorlopig open JACOBSWOUDE Het zwembad in Leimuiden voldoet op dit mo ment aan alle eisen. Hoewel het een verouderd bad is, is het beleid erop gericht, het tegen zo min mo gelijke kosten open te houden. Dat antwoordde wethouder Thunnissen van Jacobswoude gisteravond op vragen van F. Hagenaar in com missie openbare werken, verkeer en milieu. Thunnissen zei het jam mer te vinden dat een uitspraak van hem verkeerd is overgekomen en ongerustheid onder de bevol king van Leimuiden teweeg heeft gebracht. Hij benadrukte dat de tot nu toe slechte zomer geen onmid dellijke aanleiding zal zijn het bad te sluiten. VERONTRUSTE OUDERS WILLEN ZEKERHEID ALKEMADE Er komt snel een subsidieregeling voor de peuteropvang in Alkemade. Die toezegging deden burgemeester en wethouders van Alkema de gisteren aan veront ruste ouders van peuters op de speelzalen De Mam moet en 't Jaartje. De ouders eisten onder andere dat er voor november een sub sidieregeling is vastgesteld. Het college zegde behandeling van de subsidieaanvraag toe op 19 augustus in de commissie Welzijn, op 21 augustus in de commissie Financiën en 2 sep tember in de gemeenteraad. Ouders en bestuur vragen al geruime tijd aandacht voor de moeilijke financiële situatie waarin de Alkemadese peuter speelzalen zijn geraakt. Vorige week heeft het gemeentebe stuur via een voorschot op de subsidie de voortgang van het speelzaalwerk mogelijk ge maakt tot half september. Met betrekking tot de kwali teit van de peuteropvang eis ten de ouders gisteren dat elke peutergroep twee leidsters met minimaal een middelbare be roepsopleiding krijgt. De peu- tergroepen mogen uit maxi maal 16 peuters bestaan. De huisvesting moet worden aan gepast aan de normen voor hygiëne en veiligheid en alle peuters die zich aanmelden zouden geplaatst moeten kun nen worden. Momenteel is er een wachtlijst van rond de ze ventig peuters. De ouders vroegen het college met voortvarendheid te zoe ken naar passende huisvesting voor de peuterspeelzaal ,,'t Jaartje", die tijdelijk (voor een jaartje) is ondergebracht in het Jeugdgebouw van Ranonkel aan de Weteringlaan. In de raadsvergadering van aanstaande maandag komt een brief van de vakbond voor overheidspersoneel, AbvaKa bo aan de orde. Hierin stelt de vakbond het gemeentelijk sub sidiebeleid verantwoordelijk voor de financiële problemen bij de Stichting Peuterspeelza len Alkemade. In een concept antwoordbrief schrijven B. en W. dat de gemeente haar sub sidieverplichtingen altijd stipt en volledig is nagekomen. „Het bestuur van de Stichting Peuterspeelzalen Alkemade heeft echter op eigen verant woordelijkheid gemeend om meer personeel aan te moeten stellen dan door de gemeente wordt gesubsidieerd" aldus B. en W. Inmiddels heeft voorzitter C. H. Krantz in een brief aan de gemeenteraad enige beschuldi gingen weerlegd die wethou der Beelen had geuit in een commissievergadering. Vol gens Beelen zou het speelzaal- bestuur de financiële proble men aan zichzelf te wijten hebben, omdat het bestuur de salarissen zou hebben ver hoogd zonder toestemming van de gemeente. Krantz zegt echter dat er nog steeds op ba sis van het minimumloon wordt uitbetaald. Alleen ma ken de leidsters nu meer uren. Dat is nodig voor overleg en dergelijke. Die extra uren zijn een rechtstreeks gevolg van de indiensttreding van meer leid sters bij de ingebruikname van de dependance 't Jaartje. Krantz besluit zijn brief aan de gemeenteraad als volgt: „Wij hebben besloten de ou derbijdrage gemiddeld met tien procent te verhogen, het geen achtduizend gulden op jaarbasis oplevert. De leidsters hebben hun salariseisen afge zwakt, hetgeen elfduizend gul den op jaarbasis oplevert. En nu bent u aan zet!" Expositie Twee corifeëen uit de wereld van de naïeve schilderkunst, Joop Plasmeijer en Gorki BoUar, exposeren van zater dag tot en met 15 augustus olieverfschilderijen in de STAA-galerie aan de Prinses Irenelaan in Alphen aan den Rijn. De galerie is geo pend van woensdag tot en met zaterdag van twaalf tot vijf uur en vrijdagavond te vens van zeven tot negen Martijn Krabbé Disc-jockey Martijn Krabbé komt met de TROS-popfor- mule drive-in-show zaterdag avond naar jongerencentrum Madonna in Alphen aan den Rijn. De drive-in-show be gint om half tien. Entree10. Zang- en orgelavond Het Hervormd Kerkkoor on der leiding van Stephan Dijkhuizen uit Hazerswoude verleent zaterdagavond haar medewerking in een zang en orgelavond in de Ouds- hoornsekerk in Alphen aan den Rijn. Het koor wordt begeleid door organist Th om Hesseling. Ronald de Jong begeleidt de samenzang en speelt tevens enige orgelso lo's. Het concert begint om kwart over acht. De toegang is gratis, maar bij de uitgang wordt gecollecteerd ten bate van het orgelfonds. The Charlies The Charlies treden vrijdaga vond op in het jongerencen trum Splotz, aan het stations plein in Roelofarendsveen. De toegang bedraagt vöor le den 4,50 en voor niet-leden f 7,-De aanvang is elf uur. Surfen De surfclub Ter Aar gaat za terdag en zondag 24 uur sur fen voor het Wereld Natuur Fonds (WNF). Het WNF gaat van de opbrengst tropisch re genwoud aankopen. Mede door de spontane toezeggin gen van de wethouders van Ter Aar, J. Born en P. van Rijn, en de Ter Aarse onder nemers en particulieren, kan het WNF nu al 4 hectare tro pisch regenwoud kopen. Bij veel wind wordt de op brengst naar verwachting nog hoger, want er zijn spon sors die per ronde sponsoren. Op het surf terrein zal een kraam van het WNF aanwe zig zijn. Gigantjes Rock 'n' Roll-theatergroep de Gigantjes treedt zondagavond op in Don Bosco aan de Zuid- buurtseweg 58 in Zoeterwou- de. Zangeres Mieke en haar mannen zijn in korte tijd zeer populair geworden. De Gi gantjes staan bekend om hun directe contact met het pu bliek. Het optreden begint om negen uur. Entree 12 Kaarten zijn in de voorver koop verkrijgbaar bij Don Bosco en bij J. van der Geest aan het Watertje 11. Gymnastiek Gymnastiekvereniging Ex celsior houdt zondag in Sportcomplex De Twee sprong in Roelofarendsveen een demonstratiedag. Leden van alle leeftijden doen mee. Als extra attractie komen de Nederlandse kampioenen twirlen. De wedstrijdgroepen begin nen om 11.15 uur met de monstraties. Vervolgens ko men de peuters en om 13.00 uur de twirl-groep uit Castri- cum die om 14.30 uur nog eens aantreedt. Liefde voor Harmo nie Het harmonie-orkest van muziekvereniging Liefde voor Harmonie geeft zondag vanaf 12.00 uur een openbare repetitie van ongeveer drie kwartier, gevolgd door een concert. Voor de pauze wordt een aantal composities uitge legd en gerepeteerd. De openbare repetitie en het concert beginnen om 12.00 uur in Muziekcentrum Lief de voor Harmonie, Noordein de 242, Roelofarendsveen. Entree vijf gulden. Veel belangstelling voor wandelvierdaagse ZOETERWOUDE Ondanks het regenachtige weer zijn gis teravond 280 mensen van start gegaan voor de Zoeterwoudse wandelvierdaagse. Het meren deel, 240 wandelaars, liep de vijf kilometer. De rest loopt de tien kilometer. De organisatie is tevreden want vorig jaar waren er 205 deelnemers. Alle avonden is het clubgebouw van handbal vereniging Fairplay op sport park Haasbroek het vertrek en eindpunt voor de wande laars. Gisteravond liepen de deelnemers onder meer via het nieuwe voetpad dat kort geleden is aangelegd tussen de Westeindseweg en de Dr. Kortmannstraat op de grens met Stompwijk. De korte tocht ging via de Stompwijkseweg, het nieuwe voetpad en de Westeindseweg weer richting sportpark Haasbroek. De deel nemers aan de tien kilometer liepen via Zuidbuurt, Geerpol- der en Stompwijk. Morgenavond zal drumfanfare VIOS de wandelaars tijdens de laatste kilometers muzikaal vergezellen. De wethouders C. Kerner en H. Veldstra hielden de touwtjes in handen bij het slaan van de eerste paal voor het appartementen complex naast De Muzenhof. FOTO: WIM VAN NOORT LEIDERDORP Met het slaan van de eerste paal voor het appartementencomplex naast Muzenhof is officieel een einde gekomen aan het „pa lendorp" aan de Engelendaal in Leiderdorp. De heimachine werd bediend door de voorzit ter van de Woningstichting Midden-Holland, H. J. Vijver, terwijl de wethouders C. Ker- ner-Schellingerhout en H. J. Veldstra-van Donk de touwen daarvan in handen hielden. De intussen gesloopte beton nen staketsels, die het beeld naast Muzenhof jarenlang heb ben ontsierd en in de volks mond tot „palendorp" waren gedoopt, maken plaats voor 92 appartementen bestemd voor de huisvesting van oudéren. Het woord „aanleunwonin gen" is volgens wethouder Kerner van Welzijn uit het woordenboek geschrapt. Van nu af, zo deelde zij giste ren mee, wordt de term „se niorwoningen" gebruikt. Het overleg met het nabijliggende bejaardencentrum de Dillen burg over het medegebruik van de voorzieningen is overi gens nog niet afgerond. Zij toonde zich ingenomen, dat na een reeds van mislukkingen uiteindelijk van de grond gaat komen. Zij wees op het toene mend aantal ouderen in Lei derdorp. Op dit moment zijn dat er 2300, ongeveer 10% van de Leiderdorpse bevolking. Het project voorziet tevens in een uitbreiding van de biblio theek. Ook worden commer ciële ruimten gebouwd, die grotendeels een medische in vulling krijgen. Naast de mo gelijke vestiging van een huis arts en een fysiotherapieprak- tijk is er met apotheek Boeh- mer overeenstemming bereikt over een dependance van de apotheek aan de Florijn. Met de onlangs gevestigde apo theek van Haanraadts aan de Mauritssingel en de apotheek Loevestein krijgt Leiderdorp de beschikking over vier apo theken. 3 van deze krant. BIOSCOPEN A. HEENK UIT HAZERSWOUDE GAAT MET PENSIOEN HAZERSWOUDE-RIJN- DIJK Hij had de moge lijkheid om als enige zoon de boerderij van zijn va der in Woubrugge over te nemen. Hij koos echter voor het notariaat. Een ding staat voor notaris A. Heenk uit Hazerswoude vast: als hij weer voor die keuze zou staan zou hij hetzelfde besluit nemen. Na ruim 22 jaar notaris van Hazerswoude, Koude kerk aan den Rijn en Benthuizen te zijn ge weest, draagt hij met in gang van 1 juli of zo snel mogelijk na diens beëdi ging, de scepter over aan zijn opvolger A. van Breu- gel. Na zijn afstuderen in 1950, heeft Heenk als kandidaat-no taris rondgezworven in Sas- senheim, het Twentse Haaks bergen en in Utrecht. Ook heeft hij nog een jaar door Amerika getrokken. Heenk: „Iedereen heeft het wel eens dat je het niet meer ziet. Dan moet je even afstand nemen van je werk. In ben naar Amerika gegaan en heb daar onder meer gewerkt bij ver schillende boeren. Na die pe riode was ik des te gemoti veerder om mijn werk weer op te pakken". In 1959 kwam hij als kandi daat-notaris in Hazerswoude terecht. Tien jaar later werd hij benoemd tot notaris. Dit betekende dat hij zich bezig kon houden met zaken-als het passeren van akten van bij voorbeeld een overdracht van onroerend goed, oprichting van BV's, stichtingen en vere nigingen. Verder houdt een notaris zich bezig met hypo theekakten, huwelijkse voor waarden, echtscheiding en tes tamenten. De kandidaten en de klerken hebben tot taak dit alles voor de notaris voor te bereiden. Familieruzie Als notaris maakte Heenk ook wel familieruzies mee. „Dan moest ik compromissen zien te sluiten. Dat is ook het mooie van het ambt. Je bent eigen lijk een soort rechter", merkt hij op. Hij verhaalt over de fa milie van een overledene die een handgemeen kreeg na de kerkdienst. Een dag later za ten de vechtende familieleden al bij de notaris. Heenk: „Een van de partijen vond dat de notaris de andere partij voor trok. De notaris heeft het in dat soort kwesties altijd ge daan. Plotseling pakte er één een grote stevige asbak en gooide die in de richting van de notaris, een- van mijn voor gangers. Ik zat erbij. Het is dat hij snel bukte, anders was hij er niet zo best vanaf gekomen. De asbak viel achter zijn rug in gruzelementen". Ook heeft Heenk wel eens meegemaakt dat iemand in zijn kwaadheid een houten tafel in tweeën sloeg. Zorgelijk Door het rijk wordt steeds meer gepraat over de vrije vestiging van notarissen. „Een zorgelijke ontwikkeling", Van Breugel opvolger van notaris Heenk HAZERSWOUDE-RIJNDIJK G. van Breugel (38) wordt de opvolger van notaris A. Heenk. Dinsdag is hij van zijn benoeming op de hoogte ge steld. Binnen twee maanden zal hij worden beëdigd, waar na hij zijn functie daadwerke lijk kan uitoefenen. Ruim elf jaar is hij al als kandidaat-no taris werkzaam in Hazerswou de. De in Heerhugowaard ge boren toekomstige notaris heeft rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Am sterdam. Voordat hij zich in Hazerswoude vestigde, heeft hij nog twee jaar werkerva ring opgedaan in Haarlem. Van Breugel, die een agrari sche achtergrond heeft, is erg blij met zijn benoeming in de plattelandsgemeente. Voorlo pig blijft hij zijn werk in het huidige notariskantoor aan de Rijndijk uitoefenen. De Hazerswoudse notaris A. Heenk maakt binnenkort plaats voor G. van Breugel. meent de Hazerswoudenaar. Nu wordt de notaris nog aan gesteld door de koningin. „Je wordt weliswaar niet door de overheid betaald, maar je bent door die benoeming toch een soort ambtenaar. De tendens verschuift nu in de richting van het eigen ondernemers schap. Dat heeft toch wel wat gevaarlijke aspecten. Je kunt namelijk gemakkelijker in conflict komen met de cliën ten. Een ondernemer is er veel meer op uit om de winst te vergroten. In alle notarisprak tijken zijn er wel lieden die proberen je voor je karretje te spannen. Bijvoorbeeld bij de overdracht van een boerderij, waarbij wordt voorgesteld een deel zwart te betalen. Als je als notaris dan niet mee werkt, kunnen ze zo naar een andere notaris stappen. Door de vrije vestiging kunnen veel meer notarissen zich in een gemeen te vestigen waardoor de con currentie wordt vergroot en je dit soort praktijken in de hand werkt. Vele varkens maken de spoeling dun. Er wordt meer gevochten om de cliënten dan Meer notarissen betekent vol gens Heenk dat sommigen fi nancieel zwak kunnen komen te staan. Een notaris beschikt toch over veel gelden van par- FOTO: WIM VAN NOORT ticulieren, waardoor een fi nancieel zwakkere collega vol gens hem eerder de neiging zou krijgen om een greep in de kas te doen. Heenk roept daar op een uitspraak van zijn ou ders in de herinnering: „Je moet een arme man of vrouw nooit tot penningmeester ma ken van je vereniging". Over een half jaar bereikt Heenk de 65-jarige leeftijd, de leeftijd waarop iedere notaris verplicht is om met de uitoefe ning van zijn vak te stoppen. Hij gaf er echter de voorkeur aan om er nu al een punt ach ter te zetten, zodat hij nog even van de zomer kan genie ten. „Als die zomer nog komt", merkt hij op terwijl hij naar buiten kijkt en de regen weer als bakken uit de lucht komt zetten. Behalve dat hij nu weer wat meer tijd krijgt voor zijn vrouw en wat vaker op vakantie kan, is Heenk van plan om aan de universiteit geschiedenis te studeren. LEIDEN LUXOR (Station! tel. 071-121239): Sleeping L enemy (al); 19.00. Doors (1ü' LIDO en STUDIO (Steen? tel. 124130): Hard way (<?l 21.15. wo. ook 14.30. Mei 19.00, 21.15. wo. ook 14.30.fr hout my daughter (12); 18.^ Dances with wolves (12); lence of the lambs (16); 18.r wo. ook 14.15. Duck tales,!1 het geheim van de wonder o wo. 14.30. TRIANON (00 31. tel.071-123875): Eline 19.00. Cyrano de Bergt 21.15. REX (Haarlemmer? tel. 071-125414): Pruimej (16); 20.00. ALPHEN AAN DEN RUN NEMA (Van Boetzelaerstraf 01720-20800): Mermaids (f 21.15. wo. ook 13.45. FirehL 18.45, 21.30. Look who's (12); 18.45. wo. ook 13.45. from the edge (al); 21.3 with wolves (al); 20.15. I (al); wo. 14.00. Kleine (al); wo. 14.00. VOORSCHOTEN (Schoolstraat 69, tel. 071-6? onfatsoenlijke vrouw (16);| do. 20.15. The Russia hous< t/m do. 20.15. Cinema Par Look who talking too (al); v KINDERVOORSTELLINGEN^ ge mutant Ninja heroe tuLJ 14.00, 15.45. De kleine zeel wo. 14.00. L> DEN HAAG ASTA: 1 (Spj 3463500): Mermaids (alj 18.45, 21.30. ASTA 2: Ti (16); 14.00, 18.45, 21.30. .L ,-r Dances with wolves (a£| 20,15. BABYLON 1 (nj Haag Centraal tel. 3471656;, mer '91. ma. 14.00, 20.0(i!j 14.00, 18.45, 21.30. Voltati br ma. I Pagliacci; dl. Batman! Life; do. BABYLON 2: TNnl of the Vanities (al); 14.0{icl 21.30. BABYLON 3: HerL,. 14.00, 18.45, 21.30. ClNEf tenhof 20, tel. 3630637): Tlf)k< of the Lambs (16); 14.oLni 21.30. CINEAC 2: Robin f 14.00, 18.45, 21.30. CINt&n rebirds (12); 18.45, 21.30. rfo ook 14.00. METROPOLEL glelaan, tel. 3456756): Nop my daughter (al); 14.00, 18yer METROPOLE 2: Filofax 18.45, 21.30. METROPOU ces with wolves (al); 14.0 METROPOLE 4: (al); Mili0o (al); 14.00, 18.45, 21.30. «U POLE 5: Greencard (al); 18J ma. di. do. ook 14.00. Is* (Herengracht 13, tel. 3462^ei hard way (al); 13.45, 18.45,1 kl ODEON 2: Sleeping with tl (al); 13.45, 18.45, 21.30. Predator 2 (16); 13.45, 1 ODEON 4: Look who's (al); 13.45, 18.45, 21.30. FILMHUIS: Zaal 1: Let'»" 19.30, 21.45. Zaal 2: Intel 19.30. La captive du deseElS Zaal 3: Um Repariga nu Viar Urn Adeus Portugeus; dl. (jn wo. Um Pedro no Bolso; df.t gen 19.30 en 21.45. ,ni KINDERVOORSTELLINGEN C AC 3: Ducktales; wo. 14.0or DIENSTVERLEF APOTHEKEN De avondl diensten van de apotheker gio Leiden worden wa^fej door de apotheken die oolfrs dienst hebben. jet ONGEVALLENDIENST ZfDe ZEN LEIDEN Ongevjl t elke dag Academisch Ziekr halve van dinsdag 13.00 u. P" dag 13.00 u. (Diaconessenlfees nieken tel 155543, afdeling! n; 175639) en van vrijdag 13 fc zaterdag 13.00 u. (Elisabi huis). L De Geneeskundige Dienst verhuisd van de Roodenbugu in Leiden naar de Cron» 18a in Leiden. VERENIGING BESCHERM GEBOREN KIND Hulpvé ongewenste zwangerschap L, der en kind. Bel tel. 071-891 897762; 033-620244 (dit la( mer is dag en nacht bereili BEZOEKUREN ZIEKENHljJ Diaconessenhuis: Bezoekt lijks van 14.30 tot 15.15 u 19.00 tot 19.45 i dagelijks van 10.30 tot meer dan twee bezoekers ji Op de afdeling special c terecht van 10.30 tot 11.| van 19.00 tot 19.30 i laatste twee afdelingen t nen worden dient eerst overlegd met de dlenstdt pleegkundige.* Sint Elizl kenhuis: Volwassenen da|j 14.00-14.45 u klasse-afdelingen ook 11.1 Kraamafdeling: dag. van 1 u. en van 18.30-19.30 19.30-21.00 Kinderafdeling dag. 15.0 m CCU (hartbewaking) dag. i 14.30 u. en van 19.00-19.3i m sieve verpleging: dag. vjriÉ 14.30 u. en van 18.30-19.01 Medisch Adviescentrum: r ma. 19.30-20.30 i beth-ziekenhuls. vr. 13.00-14.30 l en 14.00-15.00 u.; eerste|>r< gehele dag. gerenteam: z Opname: werkdagen 16.4. za. zo en feestdag. 1Ö.0<3en 14.00-16.30 u. Team A, C^ tot 21.00 u. met uitzonder' handeltijden en etenstljder misch Ziekenhuis: Voor ij ten (behalve kinderen) zljnl" >Y; zo.d11$ 18.30-1 afdeling verloskunde: 18.ll De Praematurenafdeling: vr en familie is na overleg me doorlopend bezoek mogeljjt aan ernstige patiënten: wSj ernstige patiënten doorlo zoek wordt toegestaan kan a' verpleegkundige hiervootèrt kaarten verstrekken. Klrjin zalen voor peuters, kleute(]oc kinderen 15.15-17.00, btf boxenafdeling: volgens afs T het verpleegkundig hoofd.| I den kinderafdelingen: vofen van opgenomen kinderen leei met verpleegkundig hoofdn,, dere bezoekers van kinder, neus- en oorheelkunde enPir 14.15-15.00 en 18.30-19.3(1 kunde en heelkunde: 14.1[ 18.30-19.00. Rijnoord! Dagelijks 14.30-15.15 u.fjP 19.30 u. Extra bezoek 11.00-11.30 u. Extra be; kraamafdeling: 19.30-20.3 afdeling 15.00-15.30 ouders 18.00-18.30 u. j CENTRALE REGISTRATIL, OPVANG (KoornbrugsteefW EK Leiden, tel 254810.)|ou over en aanmelden voorjrei vang in Leiden. Geopend:faa dag 9-12. ANTI-DISCRIMINATIE MELDPUNT LEIDEN. steeg 10. Ma. t/m vr. teleiar reikbaar van 10.00 tot 16,H 120903. Spreekuur ma. I en do. 18.80-20.30. SOS Telefonische Hulp^ec den e.o. Voor een mens tot mens. Vertrouw nacht bereikbaar. Teleff achterop de telefoon®! 125202). T s P1 i bezi-r -20.3(\J

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 10