(Boma/nt ►100 Na Alphen spoor niet verdubbeld ooi news utr 2 3 5 7 10 11 13 Z.O.Z. Duitsland stemt vier keer voor regeringszetel v <r IEMENS 98,- f 1.148,- Leidse middenstand dreigt slag om koper te verliezen 114 Dagen Gratis GeidóeSowumt NI Uitgave Westerpers (behorende tot Sijthoff Pers), Postbus 11, 2300 AA Leiden, telefoon 071 - 122 244, fax 071 - 134 941 t.b.v redactie. Directeur-hoofdredacteur: J.W.C. Leune, chef-redacteur G.J. Onvlee. Donderdag 20 juni 1991 82ste jaargang no. 25061 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND In de nacht opklaringen, en kele mistbanken en een mini mumtemperatuur van onge veer 9 graden. Overdag zonni ge perioden, maar tegen de avond in het westen mogelijk regen. Middagtemperatuur omstreeks 19 graden. Eerst weinig wind, later matige zui delijke wind. Van zaterdag tot en met dinsdag iets warmer. V I# y"a 6 T/M T* atubo barst lieuw uit De vulkaan Pina- de Filipijnen is van- opnieuw uitgebarsten, aal slingerde de vul- zand en gassen in een rs hoge rookwolk li ten. ordvoerder van de bur- herming deelde in de ad Manila mee dat het mensen dat als gevolg geweld van de Pinatu- ïet leven is gekomen, is n tot 227; 3i7 raakten en 39 mensen staan mist te boek. Pablo Escobar Drugsbaron Escobar geeft zich over aan autoriteiten MEDELLIN Pablo Escobar, de leider van het Co- lombiaanse cocaïne-kartel Medellin, heeft zich giste ren overgegeven aan de autoriteiten. Eerder op de dag had de Grondwetgevende Vergadering besloten uitlevering van verdachten aan het buitenland on- mogelijk te maken. Drugshandelaren hebben de af- I gelopen jaren honderden regeringsfunctionarissen, journalisten en rechters vermoord om zo'n uitleve- I ringsverbod af te dwingen. In september 1990 zegde president Cesar Gaviria toe geen drugshandelaren I meer te zullen uitleveren en hun straffen te vermin- I deren. Zij moeten zich vrijwillig aangeven en ten minste één misdrijf bekennen. Sinds 1984 heeft Co lombia 46 drugshandelaren aan de Verenigde Staten uitgeleverd. Aanslagen maakten vervolging in eigen land bijna onmogelijk. I FOTO: AP Pagina 5: Medellin opgelucht na arrestatie. Meer mammoets in Westerbork WESTERBORK De mammoet waarvan vo rige maand in Westerbork de eerste resten werden gevonden en waarvan werd veronder steld werd dat het om een compleet skelet ging, blijkt niet alleen te zijn. Er liggen in elk geval twee skeletten en wel licht wel drie. Dit werd gistermiddag vastge steld door twee deskundigen op het gebied van de botten, paleontholoog Th. van Kolfschoten van de Universiteit van Utrecht en amateur- paleontholoog D. Mol uit 's Heerenberg. Tevens stelden zij de ouderdom van de dieren vast. De ene moet tussen de 30 en de 35 jaar oud zijn geworden en de andere tussen de 3 en 6 jaar. De opgravingen door het Biologisch Ar cheologisch Instituut uit Groningen zijn in vol le gang. Men hoopt volgende week nog meer vragen over de mammoetvondst te hebben beant woord. Akkoord arbeidsvoorwaarden voor gemeente-ambtenaren DEN HAAG De ambtenarenbonden hebben met de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een akkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor de ruim 200.000 gemeente ambtenaren. Belangrijkste onderdeel van het akkoord is verlen ging van de vut-regeling voor ambtenaren ouder dan 59,5 tot 1 januari 1993. Na die datum moet volgens een woordvoerder van de CFO een seniorenbeleid voor deze ambtenaren van kracht worden, met flexibele pensionering en vormen van deeltijd-vut. Ook is een verbetering van het (betaalde) ouderschapsverlof ge regeld. Volgens secretaris Bruning van het CFO is de vut-rege ling een overwinning: „Er is voor de komende anderhalf jaar duidelijkheid". Hij bestreed dat de vut-regeling 'arme' gemeen ten als Den Haag veel geld gaat kosten. „De regeling wordt deels betaald met ABP-geld, deels uit de algemene middelen van het rijk en deels door de gemeenten zelf. Maar het is voordeliger dan als een bezuinigende gemeente een ambtenaar zou ontslaan. Dan komt het wachtgeld voor rekening van de gemeente". NS SCHRAPPEN IN UITBREIDINGSPLANNEN LPHEN AAN DEN Harmelen-Utrecht, Rotter- staan er voor 150 miljoen ttmnp NprlprlflnH- dam-Moordrecht en Gro- gulden bezuinigingen op r* ningen-Sauwerd is niet het programma van reeds Spoorwegen zetten overai een dubbelspoor no- lopende projecten: geen et mes in het plan dig". Alleen al op deze pro- halte bij PSV in Eindhoven ail-21, omdat de uit- jecten denken de NS 765 en geen vijfde spoor tussen roering minstens 1 mil- miljoen gulden te kunnen Dordrecht en Rotterdam, ard gulden meer kost besparen Het vervallen an hparnnt Vnlopnc van zogenoemde vrije krui- De Nederlandse Spoorwe- NQ li li a sin8en in Hillegom, Amers- gen hebben veertien mil- e INo zullen alle nood- foort en Arnhem zou een jard te besteden om de ca- akelijke projecten besparing opleveren van pariteit van de trein tot het i/orden uitgevoerd, 130 miljoen gulden. Een jaar 2005 te kunnen ver haar de „extra's" wor- minder luxe uitbreiding dubbelen. Maar als alle pa- en geschrapt van Perrons °P de cen" pieren worden uitgevoerd, 6 trale stations van Den komen de NS 1 miljard Haag en Utrecht bespaart gulden te kort. Door alle lij nader inzien blijkt dat de NS zo'n 115 miljoen gul- toeters en bellen te schrap- issen Alphen aan den Rijn den. „\Ve leveren dan op pen denken zij 1,15 miljard Bodegraven helemaal comfort in. Extra roltrap- gulden te kunnen bespa- :en dubbelspoor nodig is", pen en zo. Maar de noodza- ren. Binnen een maand verklaart een woord- kelijke uitbreidingen gaan verwachten de NS de defi- :rder van de NS. Ook op wel door", verzekert de nitieve bezuiningsplannen lijnen Gouda-Woerden, NS-woordvoerder. Voorts te presenteren. Laatste lentedag die echter nog komen. Met weemoed wordt teruggedacht aan vorig jaar, toen het kwik ruim voor de 21-ste juni al ver Je moet op de kalender kijken om te zien boven de twintig graden steeg en de ter- of het echt waar is maar morgen staat te rasjes overvol zaten. Op de een na laatste boek als de eerste dag van de zomer, lentedag deed het waterpodium bij An- Voor de Leidse horeca-ondernemers moet nie's Verjaardag aan de Hoogstraat giste ren die naam eer aan. De stoelen stonden opgestapeld en de regen plensde neer. Net als andere uitbaters constateert Guus de Rooij van dat etablissement dat het terrasseizoen tot nu toe „huilen met de pet op" is. FOTO. WIM VAN NOORT Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14 00 en 15.00 uur, teletoonnr.071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd. en PvdA kiezen voor isvorming met 15 vakken |VAN RIETSCHOTEN "HAAG De overgrote ^rheid van de Tweede inclusief het CDA, [koord met de invoering basisvorming in het iet onderwijs met in- augustus 1993. In de t van het marathonde- jer deze ingrijpende on- jvernieuwing was de isteren de enige fractie tegenstribbelde, p PvdA bereikten over- jnming nadat het CDA slopen weken weinig te- van medewerking aan ""tandkoming van de ba sisvorming toonde. Gisteren slikten de christen-democraten hun bezwaren in. CDA en PvdA sloten een compromis over het nieuwe vak 'verzor ging'. Dit wordt als vijftiende vak toegevoegd aan het ge meenschappelijke leerpakket voor alle leerlingen van 12 tot 15 jaar. De omvang van de ba sisvorming zal daardoor iets groter worden: 1000 uur per jaar in plaats van 960, hetgeen neerkomt op 32 uur per week. Van die 32 uur behoort zeven uur tot de,'vrije ruimte', die de scholen naar eigen inzicht mo gen invullen. Pagina 3: „VVD heeft alleen maar moeten geven" (ADVERTENTIE) lergiezuinige koelkasten tijdelijk 'cool' geprijsd. i afg- ^4,bs den. É- u-koelkast .- j "turnip V00 in/koelen 19 liter Combi-koelkast KG 26 V 00 Koelen/vriezen 179/57 liter l-ACTIt JUNI/JULI-ACTIE (ADVERTENTIE) Inwoner Warmond mogelijk betrokken bij moord Willard WARMOND Het recher- che-bijstandsteam Gelderland- Flevoland, dat onderzoek doet naar de moord op de 33-jarige Hagenaar D.W. Willard, heeft een 20-jarige inwoner van Warmond en een 30-jarige man uit Den Haag aangehou den op verdenking van be trokkenheid bij deze moord. Het slachtoffer werd op 5 juni in het bos bij Voorthuizen ge vonden. Hij bleek een dag eerder door kogels om het le ven te zijn gebracht. De man was de vader van het in 1985 verdwenen meisje Michelle. Volgens de politie is overigens nog steeds niet duidelijk of de moord iets te maken heeft met het verdwenen meisje. Het slachtoffer heeft in 1986 een jaar in gijzeling gezeten, omdat de politie vermoedde dat hij wist waar zijn dochter is en haar mogelijk had verkocht. Idoor MONIQUE ROSO LEIDEN De Leidse binnen stad wordt steeds onaantrek kelijker voor de regio. De de tailhandel heeft sedert 1980 constant kopers verloren aan met name Den Haag, het win kelcentrum Leidsenhage in Leidschendam en het Meubel plein Leiderdorp. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit het binnenstads- onderzoek, dat bureau BRO- /Van Heesewijk uit Vught in opdracht van ondernemers vereniging Leiden Leeft en de Kamer van Koophandel de af gelopen maanden heeft uitge voerd. Daarnaast leidt het bu reau uit een enquête onder be zoekers van de Leidse binnen stad af dat er zeer veel onte vredenheid bestaat over de parkeermogelijkheden, een overigens weinig verrassend resultaat. Op de inrichting van de bin nenstad, dat in het onderzoek ruwweg het gebied beslaat tus sen de Langegracht, de Hooi gracht en de Breestraat met alle aanloopstraten, valt het nodige af te dingen. Er bestaat geen logische looproute voor het winkelend publiek: de Haarlemmerstraat ligt geïso leerd en heeft, behalve via de fietsers-/voetgangersbrug in het verlengde van de Stille Mare, geen goede aansluiting op V D, één van de grootste trekpleisters van de stad. De koppeling van de Breestraat en de rest van het winkelge bied wordt door H. Linders van het onderzoeksbureau „ronduit slecht" genoemd. Pag 9: Consumenten met geld mijden Leids centrum Hazerswoudse weer terecht H AZERSWOUDE/ NOORD- WIJK De sinds zaterdag middag vermiste 19-jarige Jes sica Cornelissen uit Hazers- woude is weer terecht. Twee jongens vonden haar gister avond tegen negen uur in het Langeveld, ten noorden van Noordwijk. Dit was in de buurt van Sancta Maria, waar zij in behandeling was. Zij maakte gisteravond, vermoe delijk door inname van medi cijnen, een versufte indruk. 24 PAGINA'S Onderwijs- hervormer achter de schermen Kamer steunt sturen troepen naar Afrika Heath daagt Thatcher uit voor tv-debat Bewoners Terschelling zijn overlast Hessei meer dan zat Snel regeling subsidie peuteropvang Alkemade Verenigingen wijzen plan renovatie sporthal af SVV'ers plaatsen zich nadrukkelijk in etalage GEESTELIJK LEVEN/OPINIE 2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND5 ECONOMIE 6 KUNST/RTV 7 LEIDEN/REGIO 9/10/11 SPORT 12/13 RTV PROGRAMMAS 15 WEER/PUZZEL/MENU 15 rubriek ZIE PAGINA van de UIT-bijlage BONN De Duitse Bondsdag is sinds vanoch tend 10.00 uur bezig aan een marathonzitting die de keuze van de rege ringszetel moet opleveren: Bonn of Berlijn. De ruim 600 afgevaardigden van de Bondsdag zijn hoogst ongelukkig met het debat op dit moment. In Bonn heerste de laatste dagen een sfeer van radeloosheid. Het is ondanks bijna ononderbroken beraads lagingen deze week niet ge lukt om een voor alle partijen acceptabel compromis te vin den, waarbij delen van rege ring, ministeries en parlement zowel in Bonn, als Berlijn ge huisvest zouden kunnen wor den. Een meerderheid van de Bondsdag voelt niets voor een rigoureuze scheiding tussen re gering en parlement. Als die samen moeten blijven, bijvoor beeld in Bonn, blijft er voor Berlijn weinig over. En omge keerd. Omdat de voorkeuren dwars door alle partijen lopen, is de fractie-discipline voor vandaag opgeheven. Er wordt op naam en per persoon gestemd. Maar waarover precies is allesbehal ve duidelijk. En ook dat draagt bij tot een opmerkelijke beslui teloosheid. Het ziet er naar uit dat er vier keer gestemd zal moeten worden: een keer on voorwaardelijk voor Bonn als centrale regeringszetel, een keer voor Berlijn, en twee keer voor evenzoveel compro misvoorstellen. In de afgelo pen dagen is in de Bondsdag een kleine meerderheid voor Bonn ontstaan. Uit een opinie peiling blijkt dat in de DDR bijna 70 procent van de bevol king Berlijn als regeringszetel wil. In de oude Bondsrepu bliek is 60 procent voor Bonn. Op alle 450 reclameborden bij spoorwegovergangen in Nederland wordt de aanduiding 'ZOZ' verwij derd. Deze vorm van reclame was zo succesvol, dat er zelfs levensgevaarlijke situaties door op de weg ontstonden. En dat was nou ook weer niet de be doeling van NS-dochter Alrecon die ze had ge plaatst. Automobilisten die de borden passeerden, konden de verleiding niet weerstaan even om te kij ken en begonnen dan te slingeren. Ze zagen overi gens alleen maar een aansporing om reclame te maken op dat soort borden. Niet om aan de Leidse Courant verslingerd te raken, want dat gebeurt al tijd op deze plek in de krant. En voor deze verlei ding niet kan weerstaan: Zie Onder Zijde. i i Ik wil de Leidse Courant 2 weken lang, gratis en vrijblijvend, ontvangen. Ik wil een proefabonnement van 5 weken Ik hoef voor slechts 3 weken te betalen, t.w. f. 18,50. I I Noteer mij direct als abonnee. I De eerste 2 weken krijg ik de krant gratis. I Daarna wil ik betalen per: maand f. 25,70 (met automatische betaling) I I Dhr/Mevr: I kwartaal f. 78,60 Straat: I I Postcode/Plaats: f bp bezorging) Deze bon opsturen in een open envelo - zonder postzegel - naar Leidse Courant, Antwoordnummer 991 2501 VC Den Haag Of bel 071-313 677 iiuiimmiiHnimiii Siemens. Doordacht en duurzaam. 3el de info-lijn 070 - 333 2570/333 2930 voor meer informatie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 1