Beiden omgeving Eensgezindheid tussen ïorpen blijft een illusie 5)e Koninklijke onderscheidingen voor vertrekkende raadsleden Topvoetballers in Kouderkerk URGEMEESTER BOELEN VAN RIJNEVELD: Scouting Voorschoten krijgt nieuw clubhuis Eeidó&Qowuxnt ZATERDAG 29 DECEMBER 1990 PAGINA 15 ronken man richt f ote schade aan 1RLANDERVEEN Een 21-jarige in uit Alphen heeft gisterochtend, als 6 ituurder van een auto, grote schade I3|igerieht op het Noordeinde in Aar- iderveen. De man had geen rijbewijs i( ar mocht van de eigenaar, die naast zat, toch de wagen besturen. Bei waren dronken. Op het Noordeinde _(^loor de Alphenaar de macht over het ur en ramde een lichtmast, twee ge keerde auto's en een versterkerkast de centrale antenne. De bestuurder ef ongedeerd maar de eigenaar moest t een wond in het gezicht naar het ids Academisch Ziekenhuis worden p voerd Of delen van Aarlanderveen gevolg van dit ongeval zonder TV- lden hebben gezeten is onbekend. KOUDEKERK AAN DEN RIJN Een achttal top voetballers uit heden en verleden treden vanavond aan in sporthal de Ridder hof in Kouderkerk. Zij spelen, onder leiding van de bekende scheidsrechters Jan Keizer en Joop Overkleeft een mini-toernooi tegen teams als Bax uit Voorhout, ARC uit Alphen en een vierde team dat door organisator Kees Goud kuil zelf is samengesteld. In het sterrenteam spelen Tjeu la Ling, de voormalige FC Den Haag en Feyenoord-speler Lex Schoenmaker, Johan Steur en keeper Jaap Schilder van Vo- lendam en verder Gerard van der Lem, Gerry Kleton, Harry van der Ham en Jan van Deinzen. Het toernooitje maakt onder deel uit van een van de groot ste zaalvoetbaltoernooien van Nederland dat jaarlijks rond de kerstdagen in de Ridderhof wordt gehouden. In deze vier de editie doen meer dan 80 teams uit de Leidse regio maar ook uit plaatsen als Urk, Cuijck en Rotterdam hieraan Oudejaarsdag staan de finales in de sporthal aan het Hoge- nespad gepland. Gotcha! in Join NOORDWIJK De Haarlemse band Got cha! treedt vanavond op in Join aan de We teringkade in Noord- wijk. De achtkoppige for matie, die dit jaar derde werd in het popconcours De grote prijs van Nederland, speelt gogo-muziek en heeft inmiddels in het land een redelijke be kendheid opgebouwd. De toegang is 7,50 gulden en de zaal gaat om negen uur open. Meisje (9) ernstig gewond bij ongeval op bouwplaats LISSE Een 9-jarige Lisses meisje is gistermorgen rond tien uur ernstig gewond geraakt als gevolg van een val van enkele meters. Het meisje speelde met enkele andere kinderen in een in aanbouw zijnde woning aan de verlengde Frans Halsstraat in Poelpolder-Zuid. Tijdens het spelen op de eerste verdieping viel zij door het trapgat, waar nog geen trap was aangebracht, naar de benedenverdie ping. Het kind is met inwendige ver wondingen en hersenletsel opgeno men in het AZL. In samenwerking met de arbeidsinspectie stelt de Lisse- se politie een onderzoek in naar het ongeval. Woningbouwvereniging boos over schrappen RTL 4 uit kabelpakket ALKEMADE Woningbouwvereniging Alkemade vindt het „moreel onder de maat" dat het bestuur van de gemeen schappelijke regeling Casper heeft besloten de zender RTL 4 per 1 april 1991 uit het beperkte kabeltelevisie-pakket te ha len. In een brief aan het algemeen bestuur van Casper schrijft voorzitter P. van der Meer dat het besluit bij hem geen enkel enthousiastme, noch enige waardering ontmoet. Van der Meer erkent dat het Casperbestuur formeel het recht heeft te handelen zoals is gebeurd. Aan de andere kant herinnert hij Casper er aan dat de woningbouwvereniging alle medewerking heeft verleend aan het onlangs stopzetten van de exploitatie van de Gemeenschappelijke Antenne In richting (GAI). Hierdoor kreeg Casper er een groot aantal kabelabonnees in Alkemade bij. Deze abonnees kregen te gen een aantrekkelijke maandprijs zowel Nederland 1, 2 en 3 als RTL 4 op de beeldbuis. Zodra de GAI's waren afgebro ken, besloot het Casperbestuur RTL 4 uit het goedkope pak ket te halen. De woningbouwvereniging die de GAI's jaren lang heeft beheerd, is boos over deze handelwijze. Eremedaille voor visser KATWIJK De Katwijkse zeevisser H. de Jong (65) is gistermiddag koninklijk on derscheiden. Burgemeester G. van Montfrans speldde De Jong tijdens een perso neelsfeest in sporthal Cleijn Duin een zilveren ereme daille in de orde van Oranje Nassau op de revers. De Katwijker is meer dan 25 jaar werkzaam geweest in de zeevisserij. Op 1 septem ber is hij met pensioen ge gaan. Opmerkelijk is dat De Jong tot zijn pensionering actief is geweest in de boom kor visserij. AZERSWOUDE M. j jelen wordt op 2 januari ïnstalleerd als burge- eester van de nieuwe imeente Rijneveld, een menvoeging van Ha- rswoude, Benthuizen en ■r oudekerk. Hij denkt niet 1 t een Benthuizenaar h straks Rijnevelder Delt: „Als alle inwoners ter zeggen: 'De aandacht an het gemeentebestuur hetzelfde gebleven als ior de herindeling', heb veel bereikt". bmerkelijk is dat Boelen lid Provinciale Staten is en hij dat wil blijven. Voor nmige leden van de nieuwe neenteraad van Rijneveld doorn in het oog. Volgens telen profiteert een gemeen- echter wel degelijk van een urgemeester die tevens lid Provinciale Staten is. Jleem bijvoorbeeld de infor- latievoorsprong. Ik wandel zo j de gedeputeerde naar bin- in, ken alle ambtenaren en Jrbreed zo de contacten voor lljneveld". De burgemeester [kent dat er ook nadelen aan jtten Zo slokken Provinciale :aten een behoorlijk deel van 'fin tijd op. „Maar de gemeen- komt bij mij op de eerste aats. Provinciale Staten left duidelijk de tweede prio- |e it". raadsleden uit Rijneveld die Apden dat Boelen sowieso iyovinciale Staten moet verla- moeten hun licht eens op- leken bij andere provinciale Dtstuurders met een dubbel- "jnctie Of bij de raadsleden an Rijnsaterwoude, Leimui- Jin of Nieuwveen, meent Boe- In. Ruim vijf jaar was hij bur gmeester van deze drie dor- 'Jn. Boelen wil nog vier jaar j van Provinciale Staten blij- Jn. Dan heeft hij dertien jaar ilgemaakt en houdt hij het )or gezien. „Maar als de raad j als meerderheid besluit dat ,Jt niet kan, wie ben ik dan i dat tegen te houden?" Burgemeester D. Brouwer reikt de onderscheidingen uit. FOTO: HENK SNATERSE lekefe nieuwe burgemeester heeft j.g9|en opzienbarende plannen voor Rijneveld. „Een van mijn eerste taken is het saamhorig heidsgevoel binnen het ambte lijk apparaat te smeden. Ver der gaan we gewoon keihard aan het werk". Een vergaande eensgezindheid tussen de verschillende dorpen zal een illusie blijven, meent Boelen. „Ik lees in de krant dat een Koudekerker voor de rechtbank wordt voorgeleid. Als die zegt: 'Koudekerkers slaan Hazerswoudenaren nu eenmaal altijd de kop in', denk ik dat we nog een lange weg te gaan hebben" De aandacht eerlijk over Kou dekerk aan den Rijn, Hazers- woude en Benthuizen verde len, daar gaat het om. Concerten en toneelvoorstel lingen worden overal gegeven en Boelen wil erbij zijn. „Alle mensen moeten evenveel aan dacht krijgen. Dat betekent een druk programma. Konin ginnedag wordt bijvoorbeeld in de drie kernen gevierd. En ik ben natuurlijk overal aan wezig". Op alle mogelijke manieren wil Boelen voorkomen dat een van de dorpen zich achterge steld voelt. Het kiezen van een bestaande naam voor de nieu- Boelen wil lid blijven van Proviciale Staten. „Een burgemeester als statenlid heeft veel voordelen". we gemeente lijkt Boelen dan ook onverstandig. Een actie groep uit Hazerswoude heeft inmiddels gepleit voor het be houd van de naam Hazerswou de. Boelen: „Wat moet een Benthuizer wel niet denken als hij straks in Hazerswoude woont. Het psychologisch overwicht van Hazerswoude wordt dan veel te groot". Als het om een nieuwe naam voor de gemeente gaat, pleit Boelen voor een referendum. „De naam Rijneveld hoeft niet behouden te blijven. Ik sta open voor een andere naam". YAEL VINCKX WOUBRUGGE Tijdens de gisteravond gehouden laatste raadsvergadering van de gemeente Wou- brugge is wethouder Th. van Wieringen be noemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wethouder J. Haasbroek en de raadsleden H. Brunt, J. Markx en P. Noordam kregen uit handen van burgemeester D. Brouwer de Koning de gouden eremedaille ver bonden aan de orde van Oranje Nassau. De Hoogmadenaar Van Wie- ringen zit sinds 1969 in het ge meentebestuur. Hij is begon nen als raadslid voor de KVP dat later opging in het CDA. In 1980 werd hij wethouder en tevens loco-burgemeester. „Het was vanzelfsprekend dat de loco-burgemeester uit Hoogmade zou komen. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat kon iedereen bij hem bin nen komen. Hij heeft mij van zeer veel zorgen ontlast", zei Brouwer de Koning. „In Hoog made is veel door middel van particulier initiatief van de grond gekomen. Overal kwam je de naam van Van Wierin gen tegen". Van Wieringen gaat in de nieuwe gemeente Jacobswoude verder als raads lid. Brunt begon in 1968 als raads lid voor de combinatie ARP/SGP. Nadat hij er vier jaar tussenuit is geweest, werd hij in 1978 CDA-raadslid Om dat hij in 1986 vond dat hij op een onverkiesbare plaats te recht was gekomen, splitste hij zich af en begon met de Prote stantse Groepering. Brouwer de Koning typeerde hem als een „echte vakbondsman". Hij heeft zich namelijk naast zijn raadslidmaatschap verdienste lijk gemaakt voor het Christe lijk Nationaal Vakverbond. Net als Markx, Haasnoot en Noordam keert hij niet meer terug in de nieuwe raads periode. Met twee of drie onderbrekin gen is Markx sinds 1958 eerst voor de KVP en later voor het CDA raadslid geweest. Daar naast is hij jarenlang secretaris van de woonruimte-advies commissie en van het rooms- katholiek kerkbestuur ge weest. Brouwer de Koning memoreerde zijn grote inzet voor een eigen kerkruimte in Woubrugge aan de Bateweg. Noordam is sinds 1966 onafge broken raadslid geweest voor de CHU die in 1978 overging in het CDA. Van 1978 tot 1 ja nuari 1990 was hij fractievoor zitter. Noordam heeft zich al tijd erg sterk gemaakt voor het ouderenbeleid. Zo is hij mede oprichter geweest van de Stichting Bejaardenzorg in Woubrugge dat resulteerde in het eerste Woudsoord. Benjamin De „benjamin" Haasbroek, zo als Brouwer de Koning hem noemde, werd in 1974 raadslid voor Gemeentebelang. Vier jaar later werd hij wethouder. „Hij was de motor achter de realisering van de sporthal in 1986", vertelde de burgemees ter. „Bovendien is hij tot van daag de dag beheerder van het gemeentemuseum Van Heines sen. Daar zit hij elke zaterdag ochtend, pro deo. Dat is ook niet niks". Behalve de vier bovenge- noemden werd gisteravond ook afscheid génomen van de raadsleden M. Swarte (CDA), J. Scheelbeek (Gemeentebe lang) en J. van de Vechte (VVD). Onder redactie van Ton Pieters. int Niet geheel in de kerstsfeer issej was djt bericht in de Leidsche ®l"J Courant op dinsdag 23 decem- fdeijber 1930. „Naar de „Populai- jn j're" uit Kamerijk verneemt, 3-21 wordt daar sedert eenige tijd ?r.^| op de gemeentescholen mili- 4 30 tair onderwijs gegeven, om 3ns»den kinderen te leeren ho'e 4.3d zich te verdedigen tegen den 5r,-J gasoorlog. Zij moeten zich o.a. e|^ oefenen in het dragen van „t- gasmaskers. De officier die -pljmet de leiding van dit onder- eelwijs is belast, verklaarde dat •M nog vóór 1932 een nieuwe ZwJ oorlog te wachten staat. z0] De burgemeester van Kame- 14] rijk heeft terstond nadat hij er lag- kennis van had gekregen dat anJ dit onderwijs gegeven wordt, *ie een nader onderzoek gelast, zijn] De gemeenteraad heeft een jge motie aangenomen, waarin er '•30i krachtig tegen wordt gepro- rg^r! testeerd, dat kinderen van n fJzes, zeven jaar dergelijk on- i dö derwijs krijgen". BeziVan de „Leidsche Winkel- ann stand". „De heer L.Zandvliet ,°nopende in perceel Hooge- or 4 woerd 100 het sigarenmaga- tdeizijn „de Halte". De heer terj Zandvliet is voor velen geen kf onbekende, wijl hij vijf jaar kU(jhet café „de Klok" op de jfda Hooge woerd exploiteerde, non Wijl de huur hiervan ten ein dde was, moest de heer Zand en vliet naar een andere zaak 14~ uitzien, waartoe hij het leeg- jeik staande pand bij de tramhalte 00 Hoogewoerd-Kraaierstraat '"^koos. Deze zaak in sigaren, si- tbejgaretten, tabak en pijpen, ziet 3ezier heel aardig uit. Waar nood- i-20ig werd het gerestaureerd 1 u-door den heer Ph.van der u i Drift, terwijl de heer L.van der Voort aan alles een nieuw tintje gaf door de goede ver zorging van het schilder werk". „In den afgelopen nacht is te Brielle overleden de heer Jo han H.Been, in den ouder dom van 72 jaar. De heer Been is ruim 35 jaar gemeen te-archivaris van Brielle ge weest, In 1922 ontving hij de Ridderorde van Oranje-Nas- sau. De heer Been is niet al leen archivaris geweest. Als schrijver van jongensboeken heeft hij groote vermaardheid verworven. Ook heeft hij een ige historische geschriften ge publiceerd". „Zooals men zich zal herinne- reïi, hebben eenige tijd gele den een aantal inwoners van Rijnzaterwoude zich met een adres tot den minister van justitie gewend met het ver zoek een nieuw onderzoek te willen doen instellen in de zaak van -den achterlijken jongeman, die thans in het Psychopatenasyl te Heiloo is opgesloten als verdacht van de inbraak welke in Augustus j.l. in de R.K.pastorie te Lei- muiden is gepleegd. Een aantal ingezetenen van Rijnzaterwoude waren name lijk van oordeel, dat deze in braak gefingeerd was en uit sluitend in scène gezet met het doel om den achterlijken jongen op kosten der gemeen te in een krankzinnigenge sticht geplaatst te krijgen. Na dat de officier van justitie een nieuw verzoek geweigerd had, wendde men zich tot den minister. Thans is een brief ontvangen, waarin wordt medegedeeld, dat de minister van justitie zich ter zake heeft doen voor lichten en dat het resultaat daarvan geen gegevens naar voren heeft gebracht om te bevorderen, dat aan het ver zoek gevolg- wordt gegeven". Aan de vooravond van Kerst mis 1930 berichtte de L.C.: „Toen prins Louis van Mo naco Maandag van Parijs te Monte Carlo arriveerde, stormde buiten het station plotseling een groote menigte op hem af. De politie char geerde en arresteerde een dertigtal personen. De prins reed zoo snel mogelijk naar zijn paleis. Naar verluidt, zal het verzoek tot hem worden gericht om ten behoeve van zijn kleinzoon Rainier af te treden. Of de prins er ooren naar zal hebben?" „Te Hattem (Gld.) is een die venbende, bestaande uit kna pen, ontdekt, onder aanvoe ring van den 16-jarigen J.K. Zij hadden er een soort ver- eeniging van gemaakt en er waren een secretaris en een penningmeester benoemd. Achterhaald werden o.m. drie fototoestellen, waarvan een van 67,50, enkele buksen, vier electrische rijwiellan taarns en heerenmodeartike len. Bij een Zwolsche firma gingen ze gezamenlijk een overjas koopen. Terwijl men druk aan het passen was stap te er een onopgemerkt met een nieuwe jas de deur uit. De anderen zeiden dat er geen keus bij was en gingen weg. Zij zagen kans bij een rijwiel handelaar te Hattem lan taarns te stelen. De man ver klaarde niet te begrijpen hoe GASMASKERS: militaire leerstof voor kinderen. Ook nu noq ac tueel. FOTO: PR ze het gedaan hadden, daar hij zijn oogen niet van hen af had gehad. Een manufactu rer bukte zich even en was meteen een partij boorden, petten en dassen kwijt. K. bracht de gestolen waren aan den man. Het politiebu reau te Hattem heeft veel weg van een magazijn, want de politie is druk in de weer, de verkochte waren bij de door K. opgegeven adressen in be slag te nemen. De bendeleden beschuldigen elkaar nu over en weer. Verder zijn twee leerlingen van een kweek school gearresteerd, verdacht van winkelroof. Hun tasschen zaten vol met snoeperijen en snuisterijen". O ja, de oude L.C. beschikte 60 jaar geleden over een pro fetische blik. Na een uiteen zetting over „de geschiedenis van den kerstboom" conclu deerde de krant: „In de laat ste jaren krijgt de kerstboom in ons land ook meer burger recht. De vrees is zelfs niet ongewettigd, dat het aloude bij uitstek nationale St.Nico- laasfeest, door den kerstboom zal worden verdrongen. Het geen we zouden betreuren". Op de laatste dag van het iaar 1930 riep een kop: „De tollen van Hoogmade en Woubrug ge opgeheven. In naam van Oranje doe open de poort!" „Hedenmorgen heeft het heu gelijke feit plaats gehad, dat twee van de tollen, waarmede de omgeving van Leiden zoo mild is bedacht, zijn opgehe ven, namelijk de tollen te Hoogmade en Woubrugge. Deze gebeurtenis is door beide dorpen met eenige feestelijk heid gevierd. Bij de tol te Hoogmade kwamen eenige autoriteiten bijeen: de burge meesters en wethouders van Leiderdorp en Hoogmade, de raadsleden van Woubrugge en mr.Sormani, rentmeester van de Heerlijkheid Hoogma de. Ook de muziekvereeni- ging „De Heerlijkheid Hoog made" kwam per autobus op dagen om klankvollen luister aan dit feit bij te zetten. Het corps rukte op den tolboom aan, al spelende het „In naam van Oranje doe open de poort". Het was ook het afscheid van den „tolbaas", Jacobus van der Meer, en zijn echtgenoote Beiden draaiden nog eenmaal de tolboom open, die door den heer Sormani verzegeld werd Het echtpaar Van der Meer ontving een lauwerkrans, voor den tolbaas was er een enveloppe met inhoud, waar na de eere-wijn werd aange boden. Het gezelschap begaf zich daarna naar Woubrugge, waar de tol op dezelfde wijze „bestormd" werd". VOORSCHOTEN De gemeente Voorschoten geeft hoge prioriteit aan de nieuwbouw van de Kimshoeve aan de Lord Baden Powellweg, die wordt gebruikt door de scoutinggroepen Kimbal O Hara en de Maurits- groep. Dit blijkt uit de deze week uitgebrachte accommodatienotitie van de gemeente. De Kimshoeve verkeert in een slechte bouwkundige staat. Het gebouw deed vroeger dienst als stal. De gebruikers worden door de lage ligging van het gebouw regelmatig met wateroverlast geconfron teerd. Als er een nieuw ge bouw komt zullen ook de Stichting Assalem en Welfare van de ruimte gebruik gaan maken. Beiden zijn nu nog on dergebracht bij buurthuis Vliet wijk. De totale kosten voor het nieuwbouwproject bedragen bijna twee miljoen gulden. Waar dit bedrag van daan moet komen, is nog niet duidelijk. Een tweede nieuwbouwproject is dat voor scoutinggroep Leif Erikson in de Voorschotense nieuwbouwwijk Starrenburg. De scoutinggroep heeft nu de beschikking over twee twee dehands bouw-units en een loods voor de opslag van bo ten. De gemeente schat nieuw bouw op ruim een miljoen gul den Zij wil nog onderzoeken in hoeverre medegebruik door derden mogelijk is. Een ander belangrijk plan is, dat de gemeente de dependan ce van het Lucas-college aan de Koningin Emmalaan/Prins Mauritslaan wil gaan exploite ren. Door de centrale ligging zou het gebouw geschikt zijn voor kinderopvang door de Stichting Kinderopvang Voor schoten (zestig kindplaatsen), het gecoördineerd ouderen werk. vrouwenlokaal de Enge lenbak en als atelierruimte. Madonna en Kasteel open tijdens oude en nieuw ALPHEN AAN DEN RIJN De jongerencentra Madonna en Het Kasteel in Alphen zijn open tijdens de jaarwisseling Dat heeft B en W van Alphen besloten. Bovendien krijgt de stichting Jongerencentrum Madonna een voorlopige subsidie van maxi maal 1250 gulden ten behoeve van de medewerkerskósten. De Vereniging Jongerencentrum het Kasteel krijgt een voorlopige subsidie van maximaal 2000 gulden voor het huren van een dis co-show. speciale licht- en geluidseffecten en medewerkerskós ten. Zowel de politie als de gemeente zijn voorstander van het open houden van de beide jongerencentra tijdens de jaarwisseling. Vorig jaar hebben zij voor het eerst hun deuren geopend tijdens oud en nieuw. Het bleek toen dat deze openstelling een vermin dering van het vandalisme met zich meebracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 15