Woutertje Pieterse wel in Leidse Hout ALLER LEI(DS) JZidóC&yWUMlt JSr kunst/rtv/sport Leidse binnenstad krijgt subsidie RAAD VAN STATE HANDHAAFT BOUWVERGUNNING Werkgroep ontwerpt woonruimteverordening CcidócSommit Leidse student verhuurt „surfplank voor sneeuw" Slimme EHBO-kit L m WOENSDAG 5 DECEMBER 1990 PAGINA 9 i?OEF MET VERGADERINGEN 5MEENTERAAD OP DINSDAG DEN B en W willen de raadsvergaderingen voortaan niet r op maandagavond maar op dinsdagavond houden. Reden ■voor is dat de fracties in de gemeenteraad hun eigen beraad nog voorafgaande aan de raadsvergaderingen kunnen hou- Daardoor kan de mening van de fracties direct worden gewogen bij de B en W-vergaderingen op dinsdag. Nieuw is B en W een proef willen starten met agenda's die een toe ing geven op de agendapunten. Die proef blijft voorlopig beperkt tot de commissie economische zaken, verkeer en be- rlijke vernieuwing en de commisie sociale zaken en maat- ppelijk werk. Aan de Leidenaars moet verder meer infor- ie worden gegeven over de mogelijkheden van inspraak bij missievergaderingen en er zal op worden gewezen dat de ties op maandagen vergaderen over de punten die voor de missies en de raad geagendeerd zijn. Verder willen B en W Imatiger gecombineerde commissievergaderingen houden r meningsvormende discussies worden gevoerd. De voorstel- van het college worden bij de eerstvolgende vergadering van •ommissie EVB besproken. LEIDEN/DEN HAAG Zes projecten in de pro vincie krijgen voor in totaal een half miljoen gul den uit het Stimuleringsfonds Werkgelegenheid van de provincie Zuid-Holland. Daaronder is een werkgelegenheidsproject voor de binnenstad van Leiden 75.000) De winkeliers in het centrum willen hun winkels lokaal en regionaal gaan pro moten. omdat de centrumfunctie onder druk staat. De provincie verwacht van het bedrijfsleven dat daaruit banen ontstaan. De provincie stelt uit het stimuleringsfonds ook een half miljoen gulden be schikbaar voor het gebied Laakhaven-centraal in Den Haag. In het gebied wordt een modern be drijfsterrein herontwikkeld. Het project zal met name werk bieden aan lager geschoold personeel. Een belangrijk deel van het plan is het inrichten tot bedrijfsterrein van het Sierkangat, een have narm die moet worden gedempt. Wereldkampioenschap onderwerp damavond LEIDEN Het wereldkampioen schap dammen dat onlangs in Gronin gen is gespeeld is morgen onderwerp van een demonstratie-avond van het Leids damgenootschap. Nationaal meester Evert Bronstring zal een aan tal daar gespeelde partijen toelichten en vragen beantwoorden. De avond is ook voor beginners. Zij kunnen horen welke overwegingen een rol spelen bij bepaalde zetten. Bij voldoende belang stelling speelt Evert Bronstring ook een simultaanwedstrijd tegen de aan wezigen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het gebouw van speel tuinvereniging Oosterkwartier aan de Borneostraat (bij de kruising met de Ambonstraat). Meer informatie bij A. van der Kwartel 071-132504. OOSTVLIETPOLDER MOET ALS BEDRIJFSTERREIN ONTWIKKELD WORDEN Kamer van Koophandel wil bijdrage leveren LEIDEN De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Oost- vlietpolder tot bedrijfsterrein. Dat schrijft de Kamer in een brief aan het Leidse col lege van B en W. De brief is een reactie op het Buck-rapport. In dat rapport wordt geconcludeerd dat in de Leidse regio een tekort is aan bedrijfsterreinen. De voorraad voor de toekomst is te klein. De ko mende jaren is er behoefte aan een nieuw terrein van minimaal 15 hectare langs een snelweg. De Kamer vertrouwt er na lezing dit rapport op „dat niets meer in de weg staat voor de realisering van zo'n bedrijfsterrein". Dit vertrouwen berust od het feit dat er in Leiden nog een goede locatie is voor een bedrijfsterrein, schrijft de Kamer. Daarmee bedoelt de Kamer de Oostvlietpolder. Eigenlijk ..kan niets meer de ontwikkeling van de Oost vlietpolder in de weg staan", aldus de Kamer. Een wens die de Kamer al sinds 1985 heeft. De Kamer wil aan die ontwikkeling wel een bij drage leveren. Ten eerste wil de Kamer het open baar vervoer op deze locatie vorm geven. Daar mee wordt op dit moment ervaring opgedaan op het bedrijfsterrein Grote Polder. Doel is het terug brengen van het autogebruik bij woon- en werk verkeer. Deze ervaring stelt de Kamer gratis be schikbaar voor de Oostvlietpolder. Ook wil de Ka mer een ruimtelijk economische schets ontwerpen voor het gebied. Deze schets kan als uitgangspunt worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het terrein. LEIDEN De basis school Woutertje Pieterse mag toch worden ge bouwd op het sportveld op de hoek Antonie Duycklaan/Houtlaan in de Leidse Hout. Ondanks tal&jke bezwaren van omWönenden, de Vereni ging Vrienden van de Leidse Hout en korfbal vereniging De Algemene hebben burgemeester en wethouders van Leiden terecht een bouwvergun ning afgegeven. Staats raad J. Blaauw oordeel de vanmorgen vroeg dat de gemeente „haar be sluit in alle 'Redelijkheid had genomen." Het oordeel van de Raad van State betekent dat de nieuw bouw van Woutertje Pieterse zo goed als zeker doorgaat in de Leidse Hout. Er loopt nog een bodemprocedure, maar de kans is groot dat de ge meente die na de uitspraak van" vanmorgen ook wint. Die uitspraak kan overigens nog wel een jaar op zich la ten wachten. De bewaarmakers grepen gistermiddag hun laatste kans om de bouw van de school in de Leidse Hout te gen te houden. De zeer ge brekkige inspraakmogelijk heden die de gemeente had gehanteerd werden nogmaals benadrukt, maar vooral het ontbreken van dringende re denen om de keuze voor de Leidse Hout nü al te nemen. „Een noodlottig besluit", al dus P. Hustinx, een van de omwonenden. Ongelukkig prestige De Raad van State ging giste ren niet in op de zuiver juri dische kaders waarin het Leidse college had besloten om een bouwvergunning voor de school af te geven. De protesten van de omwo nenden. de Vereniging Vrienden van de Leidse Hout en De Algemene richtten zich ook niet zozeer daarte gen „De gemeente heeft het recht een voorkeur voor een locatie uit te spreken. Maar dat kan toch niet die drin gende, klemmende reden zijn om onze bezwaren niet zwaar mee te wegen en de zes alter natieven diepgravend uit te spitten", zo stelde Hustinx, die de gemeente verweet veël „ongelukkig prestige" in de zaak te hebben geïnves teerd. j| Wethouder T. van Rij (ruim telijke ordening) ontkende dat ten stelligste. „Geen pres tige. We zijn niet voor niks meerdere malen op al geno men besluiten teruggekomen. Nieuwbouw van de school is noodzakelijk en moet zo snel mogelijk plaatsvinden. En daarvoor is de hoek in de Leidse Hout het meest ge schikt." Volgens Hustinx is het alter natief naast het Louise de Coligny aan de Kagerstraat „een goede mogelijkheid, bouwrijp, daardoor goedko per, sociaal veiliger en kost het minder groen". Ook dat laatste argument grepen de drie aan in hun verweer te gen de afgegeven bouwver gunning. „De gemeente pleit voor een zo vriendelijk mo gelijk groenbeleid. Ook om die reden wordt de Leidse Hout al zestig jaar beschermd tegen inbreuken op dat groen. Nog in 1985 en 1988 sprak de gemeenteraad zich na pijnlijk gedetailleerde dis cussies onomwonden uit té gen aantasting van de Leidse Hout En nu geldt dat plotse ling alleen nadat er een hap van 3.000 vierkante meter uit diezelfde Hout wordt geno men voör een school". Een ander strijdpunt, het op hogen van het grasveld met 70 centimeter om het ge schikt te maken als bouwter rein, is volgens Van Rij niet langer waarschijnlijk. „Er is een andere, goedkopere op lossing dus van een verdere aantasting van het groen in de Leidse Hout is dan geen sprake." Hustinx twijfelt daar nog aan. „Er is een dui ker nodig van 4,5 meter breed als toegangsweg naar de school en het ophogen zou de waterhuishouding voor zowel de karakteristieke houtwal als het achterliggen de park in de war schoppen". Kunstmatig Volgens de drie is de behoef te aan de nieuwbouw aan de Antonie Duycklaan/Hout- laan kunstmatig door de ge meente opgeroepen. „Inder daad, er zit groei in het aan tal leerlingen. Maar met de deelnemingsfactor, het per centage leerlingen uit de Raadsherenbuurt dat in de komende 15 jaar op Wouter tje Pieterse lessen zal gaan volgen, is gesjoemeld. Veel kinderen komen uit andere buurten. En ook de benodig de woningbouw 525 wonin genom het aantal kinde ren in de buurt op een aan vaardbaar peil te brengen is nonsens. Voor zo veel wonin gen is hier absoluut geen plaats En bouwen in naast gelegen buurten druist weer in tegen het standpunt van de gemeente dat de leerlin gen niet mogen worden ge dwongen om elke dag de drukke Rijnsburgerweg of Houtlaan over te steken". Volgens Hustinx kan behalve aan de Kagerstraat ook nieuwbouw worden gepleegd op de huidige plek van de school. „Er staan nu vijf lo kalen. Een erbij om de extra leerlingen op te vangen is voldoende en speelgelegen- heid is toereikend. Dat kan allemaal binnen het school terrein zoals dat nu bestaat. En tijdelijke huisvesting van de leerlingen tijdens de bouw is best mogelijk, maar de ge meente heeft dat nooit goed onderzocht. Kortom, er is geen enkele dringende reden waarom nü die noodlottige bouwvergunning voor de Leidse Hout moet worden ge handhaafd". Harmonie Volgens secretaris W. Mante van de Vereniging Vrienden van de Leidse Hout en voor zitter B. van Wesel van De Algemene betekent nieuw bouw op de hoek Antonie Duycklaan/Houtlaan ook dat de „harmonie van het geheel De Leidse Hout sneuvelt". De korfballers vrezen verder zowel financieel als qua le dental en trainers ten dode te zijn opgeschreven nu de bouw doorgaat. „Er blijft wel een klein trainingsveldje Wethouder T. van Rij: „Geen verdere aantasting van Leidse Hout". over, maar dat betekent spreiding van de trainingen over meer uren, dus trainers voor meer uren aantrekken en betalen. De ledenwinning komt zo in gevaar. Waarom een huurovereenkomst die we al jaren afsluiten met de gemeente plotseling openbre ken? Bovendien gaat er zo een unieke combinatie van natuur en sport verloren". Van Rij bagatelliseerde dat bezwaar. „Een kwestie van belangen afwegen. Er is in Leiden weinig open ruimte en die school moet er komen. De Leidse Hout is niet ideaal maar wel de beste plek. En het is geen openbaar park, maar een besloten sportter rein. Dat ook mag worden verhard voor tennisbanen of een atletiekbaan. Al is het jammer dat de vogeltjes daar dan niet meer in het gras te recht kunnen". Ifficier eist elstraf oor kweken asjplanten N HAAG/ZEVENHOVEN Officier van justitie Klop- heeft gisteren negen inden cel, waarvan vijf rwaardelijk, geëist tegen 61-jarige tuinder uit Ze- hoven. De man heeft be id in zijn kas hennep te ben verbouwd De politie apte in juni 1989 een groot tal zwartwerkers in de 0 vierkante meter grote Volgens Klopper verte- iwoordigden de hennep- nten een waarde van .000 gulden. De tuinder klaarde dat hij op de rand 1 een faillissement stond en hij daarom in samenwer- ig met een Amsterdammer inep was gaan verbouwen, or de inval had hij al voor iOOO gulden hasj verhandeld, spraak op 18 december utömobilist slaat etser bewusteloos ÏIDEN Een agressieve au- hobilist heeft eergistermid- g rond vijf uur een 34-jarige fidenaar bewusteloos gesla- h De Leidenaar die gisteren ngifte deed, fietste op de ntweg van de Lammen- (ïansweg. Ter hoogte van de ^ninginnelaan reed hij een jkje op de invoegstrook voor to's. De automobilist reed hter hem en moest daardoor femmen. Toen de fietser rt daarna even moest wach- 1 rende de bestuurder uit n auto, schold de fietser uit i gaf hem een harde klap op in gezicht. De fietser viel en tokte bewusteloos. De auto mobilist ging er vandoor. De fcidse politie vraagt getuigen Intact op te nemen: 071- 18888. 'osterverkopers angehouden EIDEN Een 13-jarige jon- in uit Almerestad en een 21- ige man uit Lelystad zijn teren aangehouden voor het egaal verkopen van posters. opbrengst 115 gulden en de sters zijn in beslag genomen. 1 politie kreeg gisteravond id acht uur diverse tele- intjes van bewoners uit de irenwijk. Een surveillance- igen ging polshoogte nemen, e agenten troffen in Stad- ht twee mannen aan die sters onder hun jas verstop- Ze verkochten posters met n zwart-wit vrouwengezicht een hand met een mes en tekst „stop discriminatie en artheid. Wij danken u voor t kopen van deze actiepos- r. U steunt hiermee onze mistelling: stop apartheid en icriminatie. Met deze gelden ven wij informatie op het la- r en middelbaar onderwijs". poster kost vijf gulden. De -jarige verklaarde bij de fidse politie dat hij met drie deren vanuit Lelystad naar tiden was gegaan. Ze hadden i 40 posters bij zich. De op- engst van de verkoop deelde met zijn vader. „Dit is zon- ir meer oplichting", aldus po- ïevoorlichter D. Graveland inochtend. Het duo had ook en vergunning om posters te irkopen. Om hen oplichting n laste te leggen, heeft de iidse politie aangiftes nodig, ensen die een poster hebben kocht, kunnen bellen: 071- 8888 lommelmarkt Sport-Inn frijgt nieuwe huisstijl EIDEN De werkgroep port-Inn, waarvan de Gehan- icapten Sport Vereniging De leutels deel uitmaakt, wil de olgend jaar te houden rom- lelmarkt door het promoten an de hobby-sfeer en acties oor twee goede doelen van aar oude imago afhelpen. De Dmmelmarkt, die wordt ge- ouden van 12 tot en met 14 pril, krijgt daarvoor een nieu we huisstijl. De rommelmarkt elf verdwijnt wat naar de chtergrond, terwijl demon- traties van hobbyisten op hun igen gebied, verzamelaars en e acties voor de nog aan te 'ijzen goede doelen meer aan- acht krijgen. De rommel- larkt wordt gehouden in de venementenhal aan de Von- ellaan. Inlichtingen zijn ver- njgbaar bij het secretariaat, ostbus 1020, 2302 BA Leiden. Folk De Leidse Folk club Hor us houdt vrijdag het laatste open podium van dit jaar. Solisten en groepen die volks- of folkmuziek maken kunnen in De Waag maxi maal drie nummers ten ge hore brengen. De aanvang is 21.00 uur. Muzikanten moeten zich vooraf aanmel den. tel. 01717-2726. Audities Om de cast uit te breiden houdt het Leids Musical Ge zelschap Pluimage aan staande zaterdag en de za terdag daarop audities. De uitbreiding is nodig, omdat Pluimage de musical South Pacific van Rodger Ham- merstein op de planken wil brengen. Belangstellenden die aan de auditie willen deelnemen in de scholenge meenschap Rembrandt moeten een briefje schrijven aan Ronald Veeren. Luv- kendreef 32. 2353 BH Lei derdorp. Wandelen De Wandelkring Lejden houdt zaterdag de tweede aflevering van de Molen Win terserie. Het gaat om een loop van tien of vijftien kilometer. Startplaats is het VVV-kantoor aan de Sta tionsweg in Leiden waar tussen 9.00 en 13.00 uur kan worden begonnen. Schrijvers Onder de titelVerbaal sig naal" dragen zes schrijvers en dichters op zondagmid dag voor uil eigen werk. De Leidenaars Jannet van der Hoek. Ria Streng en Yanja Osinski maken daarbij hun debuut. De eerste voor dracht in De Burcht is om 14.30 uur. Toegang gratis LEIDEN Het Leidse college van B en W heeft een werkgroep ingesteld die een nieuwe woonruimteverordening gaat ontwer pen. Dat is hard nodig, de verordening waar nu mee wordt ge werkt is bijna acht jaar oud. Een verordening die vooral is ge richt op de ingewikkelde regelgeving. De woonruimteverdeling in Leiden moet echter fors worden herzien. De aandacht moet meer uitgaan naar doorstroming in de bestaande woningvoor raad. Het .jagen" op urgentiepunten moet in de toekomst wor den voorkomen. Ook moet er een mouw worden gepast aan het veelvuldig weigeren van aangeboden woningen. Er worden ook nieuwe criteria opgesteld voor de distributie van woningen. Normen zijn daarvoor de huurprijs, het inkomen en de bezet tingsgraad van de woningen, ook moet aandacht worden besteed aan de samenwerking en de taakverdeling tussen gemeente en woningbouwcorporaties. De werkgroep moet het voorstel voor een nieuwe woonruimteverordening in de tweede helft van 1991 gereed hebben. I Postcode/plaats: I Telefoon: (voor controle bezorging) J Deze ontvangt de krant de eerste twee weken gratis. I Daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand (automatisch betalen) f 24,85 kwartaal via acceptgiro f75,10 J Stuur als dank de slimme EHBO-kit naar: Naam: J Adres: j Postcode/plaats: I Stuur deze bon in een open envelop - postzegel niet nodig - naar J Leidse Courant, antwoordnummer 998, 2501 VC Den Haag. |NZ STUDENTIKOOS BEDRIJFJE MET FILIALEN Deze handzame EHBO-kit voor thuis, in de caravan, auto of boot, is voor u als u een -* ys* O nieuwe abon- nee aanbrengt. .qV)N^ De nieuwe abonnee wordt ook hartelijk onthaald: deze krijgt de krant de eerste twee weken J Noteer als nieuwe abonnee ingaande j Naam: Voorl: I Adres: LEIDEN De Leidse stu dent Carel Erasmus (24) maakte tijdens een win tersportvakantie kennis met het snowboard. Hij vond de huur- en ver koopprijs van de boards, zowel in Nederland als in de Alpen-gebieden te hoog en daarom richtte hij vorig jaar zelf een ver- huurbedrijfje op. Zijn plan viel goed bij Burton, een grote fabrikant van snow boards, die hem een contract aanbood. Nu, een jaar later, heeft Erasmus filialen in Nij megen, Rotterdam, Amster dam en Den Haag en plannen om naar België uit te breiden. „Snowboarden is net surfen maar dan. op een gigantische golf van sneeuw", aldus Eras- Een groot grachtenpand aan de Leidse Steenschuur met naast de deur een lange rij bel len met evenzovele naambord jes en - plaatjes. Onmiskenbaar een studentenhuis. In een van de kleine kamertjes bed op poten om ruimte te sparen is het hoofdkantoor van „Eras mus Snowboards" gevestigd. Het bedrijf zit simpel maar doeltreffend in elkaar. Erasmus beschikt over een aantal van de kruisingen tus sen surfplank en skateboard die bij hem voor tien tot vijf tien gulden per dag worden gehuurd. Reclame voor het be drijfje moest vorig jaar nog voornamelijk van mond-tot- mond gebeuren maar ook in de vakbladen van onder ande re de Nederlandse Skivereni ging werd geadverteerd. „Snowboarden hoeft niet zo duur te als beginnende sport", bedacht Erasmus tijdens zijn verblijf in de Alpen. Hij zegt de prijs laag te kunnen houden omdat hij geen winkelpand hoeft te huren en zijn weinige personeel, andere studenten in andere steden, werken op commissiebasis. Tegenhanger De vergelijking tussen snow boarden en windsurfen gaat Carel Erasmus tussen de snowboards voor zijn studentenhuis aan de Steenschuur. volgens Erasmus ver. De rela tief nieuwe sport maakt net zo'n stormachtige ontwikke ling door als het surfen zo'n vijftien jaar geleden. Zoals sur fen een volwaardige water sport naast het zeilen werd, is het snowboard hard op weg de grote tegenhanger van skiën te worden. De doelgroep is net als in de beginjaren van het surfen de jeugd. Erasmus moet het navragen, maar dan blijkt dat vooral in de Franse skige bieden al 25 procent van de wintersporters het board on derbindt in plaats van de lan ge latten. Uiteindelijk verbaast het hem niet. „Je leert het sneller dan skiën. Verder heb je bij snowboarden al lol op de simpele blauwe en rode pis tes", motiveert hij. Een ander voordeel vergeleken met het skiën is dat het opperste genot bereikt wordt in de tiefschnee: „Lastig voor skiërs, maar het lijkt te zijn gevallen voor de snowboards". Het bedrijf, dat zich nu heeft uitgebreid over een vijftal stu dentenkamers in evenzovele steden, wordt door Erasmus omschreven als „professioneel en studentikoos" en het loopt „boven verwachting". Ook in FOTO: HENK VAN DEN ENDE Antwerpen en Brussel heeft hij nu contacten met studenten die voor hem de boards aan de man willen brengen. Gezien het puristische taalbebruik bij de zuiderburen zal de naam van het bedrijf een lichte ver andering moeten ondergaan. „Erasmus Sneeuwschuifplan- ken", lijkt een haalbaar alter- LOMAN LEEFMANS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 9