uinders moeten nog eter samenwerken Lissese computerfanaten winnen ondernemerstrofee van Bollenstreek Eerste helikopters aangekomen op vliegkamp in Valkenburg Leeuwenhorst in teken van anti-alcoholcampagne a DEN OMGEVING DONDERDAG 22 NOVEMBER 1990 PAGINA 13 LTB-voorzitter F. Hoogervorst: Sterke tuinbouw is zaak van nationaal belang. FOTO: WIM VAN NOORT geopend voor het gebrek aan arbeidskrachten in de bloem bollensector. Ook PvdA-frac- tievoorzitter Thijs Wöltgens heeft inmiddels gezegd dat bij het arbeidsbureau ingeschre ven mensen niet langer onge straft werk kunnen weigeren. „Verheugend dat de discussie over passende arbeid nu echt is losgebarsten. De tuinbouw kan daarbij een belangrijke rol spelen en proberen om het il legaal werken uit te bannen" Ook de omvorming van de ar beidsbureaus tot regionale be sturen voor de arbeidsvoorzie ning is volgens Hoogervorst een goede ontwikkeling. Milieu De tuinders moeten de komen de jaren wel maatregelen ne men om aan de steeds strenge re milieu-eisen te kunnen vol U' itiek Sassenheim vindt fietspad niet noodzakelijk ;NHEIM Het ziet er St dat de gemeente Sas- a' niet gebaat denkt te de aanleg van een fiets ten de Voorhoutse wijk >ut en de Van Wasse- raat in Warmond. Dit 5. gisteren in een vergade- !1-1 van de commissie ver- Het rijwielpad (nummer 14 3 ou aan de oostkant van Hm oorlijn Haarlem-Leiden y (a »emeente Voorhout, Sas- Warmond aange- ioeten worden. Politiek ,art heim is echter aller- overtuigd van de nood- /an een dergelijke voor stra 8- ^en stelt zich op het standpunt dat de fietspaden aan de Oosthoutlaan en het pad langs de Haarlemmertrek vaart op geringe afstand van het eventueel aan te leggen pad 224 ruimschoots in de be hoefte voorziet. Warmonder B. van der Lans van de werkgroep Fietspad 224 is het daar stellig niet mee eens. Hij merkte op het jam mer te vinden dat de gemeen te Sassenheim weinig belang denkt te hebben bij de aanleg van het pad. Hij was dan ook van oordeel dat het Sassen- heimse gemeentebestuur ge zien de voordelen die er aan het plan vastzitten voor Voor hout en Warmond alle mede werking zou moeten verlenen. Goede fietsverbindingen in de Bollenstreek vormen, zo stelt de Warmonder, een algemeen belang dat de gemeentegren zen overschrijdt. Hij pleitte dan ook nadrukkelijk voor de aanleg van de verbinding tus sen het centrum van Voorhout met Leiden, met name met Merenwijk, centrum en sta tion. De gemeenten Sassen heim Voorhout en Warmond hebben overigens inmiddels overeenstemming bereikt over het eerste deel van het aan te leggen fietspad aan Warmond- se zijde. Hoofdstraat en Kwekersweg worden niet verbonden SASSENHEIM Er komt geen ver bindingsweg tussen de Kwekersweg en de Hoofdstraat bij de Zandburg. Tot deze conclusie kwamen de leden van de verkeerscommissie gister avond. Wel zal worden bekeken of de Kwekersweg, die te boek staat als een sluiproute om de verkeerslich ten aan de Hoofdstraat te ontwijken, minder aantrekkelijk gemaakt kan worden voor het doorgaand verkeer. Bovendien zullen snelheids beper kende maatregelen op de Narcissen- laan en de Van Alkemadelaan de verkeersintensiteit in Wasbeek moeten verminderen. Het Rapport Verkeersontsluiting Wasbeek van het RBOI, dat gisteravond ter discus sie werd aangeboden, draagt een aantal varianten aan die moeten lei den tot een oplossing voor het steeds meer voorkomend gebruik door au tomobilisten van de Kwekersweg. De aanleg van een verbinding tussen de Kwekersweg en de Hoofdstraat zou hierbij soulaas kunnen bieden volgens de rapportage. Het minder aantrekkelijk maken van de route door Wasbeek werd eveneens voor gesteld, evenals het onderbreken van de verguisde route door Was beek. Tot slot propageert het RBOI een afsluiting van de Jagtlustkade bij de Wasbeeklaan die na de realise ring van de aansluiting Jagtlustka- de-Warmonderweg plaats zou moeten, vinden. Ook over de laatste optie oordeelden de commissieleden in eerste instantie unaniem in positieve zin. Hoewel de liberaal H. van Dorssen bij nader in zien waarschuwde voor een overbe lasting van de Warmonderdam wan neer de Jagtlustkade bij de Was beeklaan afgesloten zal worden. J. Post, die gisteravond optrad als woordvoerder van de kopersvereni ging Uww III bleek eveneens voor stander van een onderbreking van de route in zijn woonwijk waar men te kampen heeft met zoals hij aan voerde: een bijna onhoudbare situa tie. Wethouder N. Wagemakers deed tot slot de toezegging alle mogelijk heden om verbetering te brengen in de huidige verkeersoverlast aan de Kwekersweg te zullen onderzoeken. Steunfonds voor minima Oegstgeest OEGSTGEEST Minima in Oegstgeest kun nen een beroep doen op de gemeente als zij in financiële moeilijkheden raken. Dit staat in de nota over het minimabeleid die gisteren door commissie welzijn goed werd ontvangen. Het gaat om zaken als het niet kunnen nemen van een abonnement op een tijdschrift, het niet kunnen bezoeken van een voorstelling of het niet lid kunnen worden van een vereniging. Het bedrag van 75 gulden geldt als een maxi mum per jaar. Wethouder Rijks stelde wel dat naast de minimumuitkering en andere subsi diebedragen als bijvoorbeeld huursubsidie het bedrag uiteindelijk niet zo hoog mag worden dat de „prikkel" om aan het werk te willen verdwijnt. Belanghebbenden krijgen bericht van de gemeente. B-VOORZITTER HOOGERVORST TIJDENS JAARREDE: id overeenstemming 'J «uw Geversstraat J GEEST Over de ja luw aan de Gevers- >orlo p de Brinkmanlocatie, kan geen overeenstemming ,(Kin 'erweewegbewoners en ,uter Htwikkelaar zoals aan- werd aangenomen, gisteren in de com- ruimtelijke ordening. toners gaan akkoord Md n gebouw met drie ide [en en een hoogte van w ter. Wordt het gebouw ~j! lan zullen de bewoners bezwaar aantekenen, zen dan voor verlies iar nlicht. Erica wil de •'bouwlaag „afslanken", tet achterwege laten etage is uit den boze. Bewoners Trekvaart willen hun omgeving groen houden OEGSTGEEST Bewoners van het gebied tussen de Trekvaart en de Oude Vaartweg zijn tegen de bouw van een kantoor en magazijnen van de firma Korswagen. „Wij willen na 18 jaar on rust en overbelasting vanwege zandtransporten en opslag alsme de aanleg van wegen, eindelijk wel eens rust hebben. Deze zal door de huidige ontwikkeling van het gebiedje blijvend ver stoord raken", aldus een bewoner gisteravond tijdens de bijeen komst van de commissie openbare werken en ruimtelijke orde ning. De bewoners maken bezwaar tegen de plannen van de ge meente om het groen in hun gebied te bestemmen tot bedrijs ruimte. De door burgemeester en wethouders voorgestelde arti kel 19 procedure (wijziging van het bestemmingsplan) werd gis teravond door de leden van de commissie afgewezen. Over de gang van zaken moet nader overlegd kunnen worden. Dat de bewoners alles bij het oude willen laten en vragen het thans gel dende bestemmingsplan uit te voeren werd overigens niet als realistisch beschouwd. Wilhelminaschool opent lokalen en speelplaats RIJNSBURG De Koningin Wilhelminaschool aan de Kerkstraat in Rijnsburg heeft gistermiddag drie nieuwe lo kalen in gebruik genomen. Twee klaslokalen voor de kleuters en een gymlokaal. Daarnaast heeft de Wilhelmi naschool een eigen speelplaats gekregen. Met de opening van de nieuwbouw is de Wilhelmi naschool een complete basis school geworden die ruimte biedt aan de groepen een tot en met acht. Voorheen waren de kleuters elders onderge bracht. Afgelopen jaar in de pendance De Kwetterpoel en daarvoor zelfs verdeeld over twee gebouwen. NOORDWIJK/NOORD- WIJKERHOUT De af deling Noordwijk van de landelijke vereniging Vei lig Verkeer Nederland houdt morgen een anti alcoholcampagne op Col lege Leeuwenhorst in N oord wijkerhout. Met de voorlichtingsmanifes tatie, gericht op het voorko men van alcoholgebruik in het verkeer, hoopt de VVN de Jeugd duidelijk te maken dat verkeersdeelnemers geen alco hol kunnen hebben. In College Leeuwenhorst zullen voorlich tingsstands worden ingericht, er komen videopresentaties en er wordt testapparatuur opge steld. Tussen negen uur en half vijf uur zullen leerlingen van het College en de Leeuwenhorst Mavo uit Noordwijkerhout aan het evenement deelnemen. Ouders en andere geïnteres seerden kunnen vanaf half vijf de manifestatie bezoeken. Aanleiding voor het project is de landelijke alcoholvoorlich tingscampagne van VVN. De doelgroep van de Noordwii- kerhoutse manifestatie wordt gevormd door leerlingen van het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 15 tot 17 jaar. Vooral deze groep van ver keersdeelnemers vormt vol gens VVN als (brom)fietsers een kwetsbare groep in de huidige verkeerssamenleving. Met name in Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorhout is de concentratie van kinde ren op de weg vrij groot. Om de belangstelling voor een lkcaal anti-alcohol gerichte ac tie te peilen, werd contact ge zocht met scholen voor voort gezet onderwijs. De belangstel ling bleek groot. Te groot zelfs, want er moest een keuze wor den gemaakt, waarbij reke ning werd gehouden met leer lingenaantallen, beschikbare tijd en inzetbaarheid van men sen en apparatuur. Het werd uiteindelijk het Col lege Leeuwenhorst. Wat vol gens VVN overigens niet bete kent dat de overige scholen in de naaste toekomst niet kun nen rekeken op steun van VVN bij het opzetten van een voorlichtingscampagne Tijdens de manifestatie op Leeuwenhorst is er ook tijd in geruimd voor ouders en ande re belangstellenden. FOTO: HENK VAN DEN ENDE NOORDWIJK Wat eens begon als een wat uit de hand gelopen hobby op een zolderkamer is inmid dels uitgegroeid tot een bedrijf waar computers, computerprogramma's, meet- en regelapparatuur voor agrarische bedrijven worden vervaardigd en waar 13 mensen werk vjnden. Dat bedrijf heet Sercom Regel techniek en staat in Lisse, op het bedrijventerrein Meer en Duin. Gisteren werd Sercom in het zonnetje gezet door de Junior Kamer Bollenstreek met de toekenning van de BOV (beste ondernemers vi- sie)-trofee 1990. De prijs werd eerder gewonnen door Unie kaas van Vliet uit Voorhout en Mijnders Meubelen uit Lisse. Voor de eigenaren van het be drijf, F. Koek en P. van Die- men, was het winnen van de prijs een complete verrassing. Sercom kwam als beste naar voren uit een selectie van 16 bedrijven. De trofee werd uit gereikt door drs. J. Pitlo, voor zitter van de Kring Bedrijven Bloembollenstreek, tijdens een druk bezochte bijeenkomst in de Noordwijk Space Expo. Sercom kreeg de prijs onder meer omdat ze zich volgens de jury goed heeft weten in te le ven in de problematiek van de bloembollenwereld en de tuin bouw en de eisen en wensen die in de branche leven heeft weten om te zetten in op maat gesneden soft- en hardware. Het bedrijf maakt computerge stuurde apparatuur en ver richt servicewerkzaamheden voor agrarische bedrijven. „Onze procescomputer voor klimaatregeling is eigenlijk voor het grootste gedeelte in de zolderperiode ontwikkeld. Drie jaar lang hebben we daar, puur als hobbu. met een paar mensen in de vrije tijd aan ge werkt. Toen hadden we tijd maar geen geld," zo vertelt Koek die er lachend op laat volgen: „nu is dat mogelijk an dersom". Zowel Koek als Van Diemen werkten in die tijd bij een computerbedrijf. Op een gege ven moment ging het in dat bedrijf allemaal niet meer zo lekker. Bovendien stond er een verhuizing naar Rotter dam op stapel. Voor Koek en Van Diemen het sein om het voor gezien te houden en voor zichzelf te starten. Het compu terproject moest toen even de ijskast in. „Er moest tenslotte brood op de plank komen", al dus Koek. Begonnen werd met het maken van een meetsetje om onder meer temperatuur en zuurgraad in kassen te kunnen meten. Het echte suc ces kwam met de CO-meter die gretig aftrek vond bij tuin ders. Er kwam wat financiële armslag en het computerpro ject kon worden ontdooid. Geheel in eigen beheer maak ten Koek en van Diemen een klimaatcomputer voor de bol lenteelt. Een geheel nieuw fe nomeen in het bollenvak. Het bleek een gat in de markt dat door Sercom vakkundig werd gedicht. „Dat gat heeft ons als computerfanaten gewoon enorm geholpen". Daarbij kwam het feit dat Koék en Van Diemen zonen van bollenkwekers zijn en dus als geen ander weten wat er bij het bewaren van bollen zoal komt kijken en ook dat er nog geen enkele vorm van re geltechniek op dat gebied was. De bollenkwekers waren en thousiast. Glastuinders klopten aan voor een zelfde techniek in hun kassen. „Nu zitten we ook helemaal in de glastuin bouw en in de witlofteelt", zo vertelt Koek. En van Diemen laat niet zon der trots weten dat de Sercom procescomputer zelfs in België, Duitsland en Japan staat. Met de verkoop en de installatie van de apparatuur wenst Ser com zich niet bezig te houden. „Wij zijn techneuten, geen verkopers", meldt van Die- Volgens het juryrapport van de Junior Kamer is Sercom een klein en flexibel bedrijf waar het leiding geven erg in formeel gaat en de teamspirit uitstekend is. De filosofie van de beide directeuren, die door hun medewerkers gewoon bij de voornaam worden aange sproken, is dat alle 13 mede werkers een zo gevarieerd mo gelijke taak moeten hebben. Verschillende personeelsleden zijn dan ook niet alleen in staat zelfstandig een computer te ontwerpen, maar ook te bouwen. Het bedrijf biedt regelmatig gastvrijheid aan stagiaires van de HTS, die, vanwege de ge zellige sfeer, na hun studie vaak blijven hangen. Die mo gelijkheid zal in de toekomst beperkt zijn, want een perso neelsbestand van 20 mensen zien Koek en Van Diemen als uiterst limiet. „Dan is het nog overzichtelijk. Bovendien is ons pand voor meer mensen gewoon te klein. Nu moeten we al uitbreiden door de bo- venetage erbij te betrekken." Met name de produktie-afde- ling is te klein en zal na af bouw van de verdieping naar boven verhuizen. Sterke punten van Sercom zijn volgens de Junior Kamer; technische creativiteit, vaar digheid om nieuwe produkten snel en efficiënt productie- en marktrijp te maken, geestdrift en doorzettingsvermogen. De BOV-trofee komt het bedrijf toe omdat er allerlei nieuwe ontwikkelingen op stapel staan zoals: koppeling van de proces computer aan de personalcom- puter en het automatiseren van gebouwen. Voor de Junior Kamer staat vast dat de toe komst voor Sercom rooskleu rig is. Het jonge bedrijf wist in vijf jaar tijd haar omzet te ver vijfvoudigen. MARIJKE DEN HOLLAN DER 1EGOM/REGIO ENAjiinders moeten de nog verder laan om de sterke ook op internatio- ebied, niet te verhe et opengaan van de binnengrenzen 12 biedt perspectie- maar ook twijfel, intering van de be- (aUbehartiging is fu- 'oo Desondanks moeten lenders zelf de kar n. Maatschappelijke ïing blijft uit. Een probleem voor de i.'^rs- m -JjJ nog steeds groei 3 w in Nederland. Zowel m ssector als de open MEl)elt vertoonden vorig n stijgende produktie- 8° j ikzij het telen van in- ,c'ht sre gewassen, uitbrei- d in het areaal snijbloe- potplanten en een op- Ie bloembollenteelt, erke tuinbouw is geen n een paar tuinders of n, maar een zaak van volial belang", vatte voor- Hoogervorst van de 3 sbond LTB de nood- i in een krachtig beleid Hoogervorst sprak in Hillegom tijdens de idering van de LTB. +^j ïlangrijke zaken op het van de export worden selgeld gebruikt bij de onderhandelingen, de nties over afspraken in nationale handel. „Ne stelt internationaal voor, maar de tuin- taat sterk. Dat belang Erden ingezien". ingevend derzoek van TNO naar F. Koek (links) en P. van Diemen. doen. „Het milieu is tegen woordig „politiek" en water schappen. gemeenten, provin cies en Rijk doen alle moeite om eerder dan de ander met weer iets nieuws op tafel te komen. Maar nieuw beleid moet planmatig, duidelijk, eenvoudig en niet in het minst betaalbaar zijn èn in overleg met de tuinders worden be paald. Anders wordt het ge wenste resultaat niet bereikt". Zo spreken verschillende overheidsorganen elkaar tegen en functioneert de Toelatings commissie Bestrijdingsmidde len volgens Hoogervorst niet. „We mogen niet op de oude voet doorgaan, maar nieuwe middelen komen er niet door. Het is een illusie dat de tuin bouw in Nederland kan voort bestaan zonder chemische middelen". Of de tuinders in de toekomst moeten kiezen voor een gesloten systeem of voor een geïntegreerd teeltsys teem, is nog een open vraag. Een keuze is niet zo simpel, maar een tweesporenbeleid en verschuivende zwaartepunten kunnen gemakkelijk leiden tot vertraging. Opgedrongen regelgeving door milieu-organisaties en over heid zijn volgens Hoogervorst zeker gedoemd te mislukken. „Een verandering is niet het omdraaien van een schakelaar. Het vereist de bewustwording en de ontwikeling van een nieuw vakmanschap bij vele duizenden individuele onder nemers, die zich ook nu ver antwoordelijk voelen voor hun bedrijf. Zij zijn dus allergisch voor mensen en instanties die hen voorschrijven hoe zij zich moeten gedragen op hun eigen domein. Die ongelooflijke be moeizucht is gedoemd te mis lukken. Meer mag worden verwacht van de toepassing van biotechnologie. Daarvoor wordt een centrum opgericht". VALKENBURG Op vliegkamp Valkenburg zijn gistermiddag de eerste zeventig Amerikaanse he likopters aangekomen. Deze en volgende maand worden er in totaal 380 verwacht. Rond het middaguur arriveer de een eerste groep van twaalf ambulance-helikopters. Later op de middag kwamen daar nog enkele grote formaties van transport- en verkennigs- helikopters bij. Terwijl de be manningen de benen strekten werden hun toestellen getankt voor de korte vlucht langs de kust naar één van de pieren van de Beatrixhaven in Rot terdam. Daar worden de toe stellen deels ontmanteld en per kraan aan boord van het transportschip Algol gehesen. In dit schip worden verder le gervoertuigen en tanks meege- Volgens een Amerikaanse persofficier verloopt de hele operaties volgens plan, al wa ren er gisteren nog wat pro blemen in Rotterdam. De groene helikopters liepen daardoor op Valkenburg wat vertraging op. De officier was toch dik tevreden over de gang van zaken. „We doen nu in een paar weken waar we normaal een jaar voor nodig hebben". De vliegers brengen hun toestellen naar de boot en vertrekken later per vliegtuig naar Saoedi-Arabië. Buiten het vliegkamp volgden tientallen belangstellenden het landen en starten van de toe stellen Er kwam gisteren slechts één klacht bij de mari ne binnen over geluidoverlast, nadat een groep toestellen laag over Leiden was gevlogen. Vandaag zouden de eerste Apache gevechtsvliegtuigen aankomen. De Amerikaanse aanwezigheid op het vliegkamp is beperkt gebleven tot 50 manschappen. Zij zijn er om de hele actie te begeleiden. De helikopterbe manningen die op Valkenburg de nacht doorbrengen zijn on dergebracht in de sporthal van het vliegkamp. De bewaking van het materieel is overdag en 's nachts in handen van speciaal opgeroepen land- machtpersoneel. de economische kracht van Nederland heeft uitgewezen dat ons land vooral toonaange vend is op het gebied van snij bloemen, levende planten, bloembollen, verse tomaten en aardappelen. „Als een klein land zo sterk staat in de land en tuinbouw, dan heeft dat al les te maken met onderzoek, kennis en infrastructuur en daarnaast met onderlinge com petitie, die samenwerking op bepaalde grote schaaleffecten niet uitsluit. Integendeel, het belang van een actieve, doel treffende en alerte belangen behartiging door onder meer standsorganisaties, NTS en Landbouwschap staat buiten kijf". Volgens Hoogervorst concen treert de tuinbouw zich steeds meer in het westen van het land. Ruimtegebrek is een van de problemen waarmee de tuinders kampen. Een ander probleem is de onderlinge con currentie. „Maar onze kracht is juist onze kennis-infrastruc tuur en de onderlinge teelt- technische competitie. Als wij in goed vertrouwen en onder ling overleg de taken goed af bakenen en elkaar kritisch sti muleren, dan moeten we als LTB ook het werk van de NTS voluit ondersteunen", zo verwees Hoogervorst naar de schuine blikken van veel tuin ders richting NTS. Voor een goede marktprijs is volgens Hoogervorst de coöpe ratie nog steeds van levensbe lang. „Maar alles in overleg. Zo kan nationaal en interna tionaal aan een eendrachtig tuinbouwgeluid, tuinbouwbe- lang en tuinbouwstrategië vorm worden gegeven". W erkgelegenheid Hoogervorst is blij met het feit dat de politiek de ogen heeft

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 13