„Keurmerk invoeren voor diamantairs" Kabinet neuzelt over tienden van procenten Politiek Partij Parlement Beurs van Amsterda ECONOMIE ftjidoeGouoatit VRIJDAG 31 AUGUSTUS 1990 PAGlN Gerritse nieuwe secretaris SER DEN HAAG Dr. R. Gerritse (37) wordt de nieuwe algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hij volgt per 1 november mr. B. N. J. Pompen op, die zijn functie van algemeen secretaris na twaalf jaar neerlegt. Pompen gaat naar het Econo- misch en Sociaal Comité van de EG. Gerritse is sedert 1987 directeur van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven, waar hij al eerder werkte. In de jaren 1983-1984 was hij gedetacheerd bij de Parlementaire On derzoekscommissie RSV als financieel- economisch deskundige. Tussen 1984 en 1987 werkte hij bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dr. R. Gerritse Beter resultaat Vredestein VELP De cijfers van Vredestein (banden en andere rubberprodukten) hebben in de eerste helft van dit jaar een verbetering ondergaan en ook voor geheel 1990 verwacht de onderneming een duidelijke verbete ring van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, al zal het nettoresultaat negatief blijven. Ov.er 1989 bedroeg het verlies 26,5 miljoen. Het onderzoek naar de mogelijkheden om Vredestein geheel of gedeeltelijk aan der den over te dragen vindt onverminderd voortgang. Over de eer ste zes maanden is het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening met 8,3 miljoen verbeterd tot 6,4 miljoen negatief. Door een bijzondere last van 5,5 miljoen ontstond een nettoverlies van 11,9 miljoen vergeleken met een verlies van 14,8 miljoen over de eerste helft van 1989. Vredestein zette dit jaar in de eerste helft aan derden met ƒ305,7 miljoen 6,7 procent meer om dan verleden jaar in die periode. In de Bandendivisie (personenwa gen- en landbouwbanden) bleef de omzet nagenoeg gelijk. Aandeelhouders KLM ongerust AMSTERDAM Aandeelhouders van de KLM heb ben zich gisteren ongerust betoond over het afgenomen bedrijfsresultaat. Vooral de deelnemingen in buiten landse maatschappijen baarden de kapitaalverschaffers zorgen. De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat van North West Airlines, waarin de KLM voor 20 procent deelneemt, beweegt zich rond de verwachting die KLM koesterde toen zij besloot tot deelneming in deze Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, zo zei drs. P. Bouw, KLM-directeur en aanstaand president-direc teur tijdens de aandeelhoudersvergadering in Amster dam. Dat het resultaat in het eerste kwartaal van 1990 uit de gewone bedrijfsuitoefening daalde tot 27,8 mil joen tegenover 105,1 miljoen in het eerste kwartaal van 1989, is voor een groot deel - 21,4 miljoen gul den - veroorzaakt door een daling van het resultaat van deelnemingen. De daling van de koers van de dol lar, waarin de aardolieprijs wordt uitgedrukt, weegt niet helemaal op tegen de hogere brandstofprijs, aldus financieel deskundige van de KLM, drs. P. Alberda van Ekenstein. VOORZITTER BLIK VAN 100-JARIGE DIAMANTBEURS: AMSTERDAM „In de diamantwereld is een woord een woord. Heb je eenmaal een mondelinge toezegging gedaan, dan moet je je daar aan hou den", zegt de heer E.L. Blik. Toch lijkt er wat te veranderen in de met een mysterieuze waas omge ven wereld van de dia manthandel. Blik vindt dat er een keur merk voor diamantairs moet komen zodat de consument weet waar hij aan toe is. Bin nen de branche zelf moeten de ongeschreven wetten ('usan ces') op papier worden gezet om beginnende diamantairs voor miskleunen te behoeden. De Diamantbeurs is pas een jaar op de nieuwe lokatie, de high-tech industriewijk Bulle- wijk in Amsterdam Zuid-Oost, gevestigd. In het gebouw be vinden zich de zwaar bewaak te kantoren van de leden. „Het^gaat al honderd jaar goed met de beurs", zegt Blik, „maar we moeten flexibel blij ven. De markt voor diamant groeit, zowel nationaal als in ternationaal. Japan, Hong Kong, maar ook Oost-Europa en ons eigen land zijn afzetge bieden die steeds belangrijker worden. In Nederland zou je kunnen sprekenvan een in haaleffect. Steeds meer vrou wen zijn gaan werken en kun nen zich iets extra's veroorlo ven. De aanschaf van de eerste steen is het moeilijkst. Maar is Op de tentoonstelling 'Van historie tot ultra-modern design' is ook dit internationaal bekroonde ontwerp van Jos Peperkamp te zien. Er zijn 360 diamanten met een totaalgewicht van 49,76 ka raat in verwerkt. Het oorspronkelijke gebouw van de Diamantbeurs aan het Weesperplein (1911). een vrouw eenmaal over de drempel, dan volgen er meer". Volgens Dorine Bunnik van het Diamant Informatie Cen trum gaat het om een gestage groei. Ten opzichte van 1979 zijn er in Nederland in 1989 150% meer juwelen verkocht. Jonge handelaren De laatste jaren melden zich steeds meer jonge diamanthan delaren die geen familietradi tie kennen. „Voorlopig zit de markt voor diamanthandela ren nog niet vol. Of het er nu tweehonderd of vijfhonderd zijn, het maakt niet uit. Als ze zich maar aan de spelregels houden. Daarom wil het be stuur van de beurs dat de re gels worden aangescherpt", vertelt Blik. Zo zou een begin nend diamantair eerst een in tensieve opleiding moeten krijgen en pas na een jaar mo gen worden toegelaten. Je moet wel lid zijn van de beurs, omdat je anders niet wordt toegelaten op diamantbeurzen in het buitenland. „Een juwe lier zou ook lid mogen wor den. Met een beschermde dia- mantairstitel kun je kunstma tig vertrouwen wekken. Naar de consument toe werkt dat beter. Van de andere kant weet de consument wat hij aan de diamantair heeft". Overi gens verwacht Blik dat het nog een paar jaar duurt voor dat de vernieuwingen zijn doorgevoerd. Beursvloer De Diamantbeurs is geen beurs in de ware zin des woords. Er is wel een beurs vloer, maar de zaken worden gedaan in de kantoren van de diamanthandelaren zelf. De beurs kan zelf geen diamant verkopen en als klant kun je er ook niets kopen. Het is een organisatie die diensten ver leent aan haar tweehonderd leden. Een van de belangrijk ste activiteiten wordt uitge voerd door de arbitragecom missie. Hierin zitten leden van de beurs. De commissie bemid delt bij geschillen tussen dia manthandelaren. De recht spraak geschiedt meestal in de plaats waar het geschil is ont staan, maar vaak wijken de partijen naar Amsterdam uit. Volgens Blik vanwege het vertrouwen in de ervaring die de beurs daar in honderd jaar heeft opgedaan. De uitspraak van de arbitragecommissie wordt meestal door de civiele rechter overgenomen, als het al zover komt. Een lid dat zich niet aan de regels houdt en ook niet aan de uitspraak van de commissie wordt geroyeerd. Tentoonstelling Van aanstaande zondag tot en met zaterdag 8 september (da gelijks van 11.00 en 17.00 uur) wordt in Amsterdam de over zichtstentoonstelling 'Van his torie tot ultra-modern design' gepresenteerd. Deze expositie in de Beurs van Berlage zet de honderdste verjaardag van de Amsterdamse Diamantbeurs extra luister bij. Te zien zijn onder meer 27 bekroonde- dia- mantontwerpen, de beruchte Hope-diamant en de replica van de Cullinan, de grootste diamant die ooit gevonden is. CHRISTA VAN DER HOFF VEEMARKT UTRECHT - Prijzen slachtrunderen per kg geslacht ge wicht zonder nier en slotvet, inklusief BTW (Volgens PW): Aanvoer slacht runderen 666, waarvan mannelijk 46. Mannelijk extra kwal. 8,30-9,10, mann. 1e kwal. 7,10-8,30. Handel ma tig en prijzen gelijk, mann. 2e kwal. 6,50-7,10, mann. 3e kwal. 6,00-6,50. Handel matig en prijzen gelijk. Vrou welijk 1e kwal. 6,35-7,70. Handel ma tig en prijzen gelijk. Vrouwelijk 2e kwal. 5,35-6,20, vrouwelijk 3e kwal. 4,60-5,20 en worstkwaliteit 3,95-4,75. Handel matig en prijzen gelijk. Gebruiksrunderen per stuk inklusief BTW: Aanvoer gebruiksrunderen 165, waarvan graskalveren 10. Melk- en kalfkoeien 1e soort 1700-2150, 2e soort 115Q-1700. Handel matig en prijzen gelijk. Melkvaarzen 1e soort 1450-1800 en 2e soort 1150-1450. Handel matig en prijzen gelijk. Kalf- vaarzen 1e soort 1550-2250, en 2e soort 1050-1550. Handel matig en prijzen gelijk. Guste koeien 1e soort 1275-1675 en 2e soort 825-1275. Handel matig en prijzen gelijk. Enter stieren 1225-1725. Handel matig en prijzen gelijk. Pinken 1100-1600. Handel matig en pgjzen gelijk. Gras kalveren 650-950. Handel matig en prijzen gelijk. Nuchtere kalveren voor de mesterij, inklusief BTW: Aanvoer roodbont 165. Stierkalveren extra kwaliteit 750- 825. 1e kwaliteit 550-625 en 2e kwali teit 350-450. Handel goed en prijzen prijsh. Vaarskalveren extra kwaliteit 550-600, 1e kwaliteit 425-500, 2e kwaliteit 200-300. Handel goed en prijzen gelijk. Aanvoer zwartbont 488. Stierkalveren extra kwaliteit 435-475, 1e kwaliteit 365-390, 2e kwaliteit 175- 250. Handel goed en prijzen iets ho ger. Vaarskalveren extra kwaliteit 300-350, 1e kwaliteit 200-260 en 2e kwaliteit 100-150. Handel matig en prijzen gelijk. Aanvoer vleesrassen 75. Prijzen: Vleesrassen 1e kwaliteit 700-1000 en 2e kwaliteit 500-650. Handel goed en prijzen Iets hoger. Varkens per kg. levend gewicht: Aan voer 330 stuks. Slachtvarkens 2,65- 2,70, zeugen extra kwaliteit 2,05-2,10, 1e kwaliteit 1,95-2,05, 2e kwaliteit 1,85-1,95. Handel matig en prijzen prijshoudend. Slachtschapen en lammeren per kg. geslacht gewicht inklusief BTW: Aan voer 4780, waarvan lammeren 4420. Slachtschapen 1,75-4,25. Handel ma tig en prijzen iets lager. Ooien geen notering. Rammen geen notering. Zuiglammeren 6,00-8,75. Handel rus tig en prijzen iets lager. Slachtschapen en lammeren per stuk inklusief BTW: Slachtschapen 75-125. Handel rustig en prijzen iets lager Ooien geen notering. Rammen geen notering. Zuiglammeren 110-185. Handel rustig en prijzen gelijk. Gebruiksschapen en lammeren per stuk inklusief BTW:- Aanvoer 410 stuks. Weidelammeren 75-125. Aanvoer geiten en bokken 16. Geiten en bokken per stuk 15-45. Handel re delijk en prijzen prijshoudend. Totale aanvoer 7095 stuks. EIERVEILING BARNEVELD - Aanvoer 3.839.400 stuks, stemming redelijk. Prijzen in gulden per 100 stuks: brui ne eiren van 50-51 gram 6,61-6,64, eieren van 55-56 gram bruin 7,10- 7,13, witte elren van 60-61 gram 9,13-9,18 en bruin 9,92-10,82, witte eiren van 65-66 gram 12.89-13,50 en bruin 11,01-13,50. EIERVEILING - Aanvoer 966.600 stuks, stemming redelijk. Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 51- 52 gram wit 6,60 en bruin 6,65, r DEN HAAG PvdA- fractieleider Wöltgens wordt op het Binnenhof ook wel „Thijs Tot Elke Prijs" genoemd. Dat komt door zijn grote meegaandheid in het verkeer met het kabinet en de coalitiepartner. Wöltgens ziet als één van zijn belangrijkste taken het voor komen van gedonder met het CDA. De positie van de PvdA in het kabinet, zo moeizaam heroverd, mag niet in gevaar komen. Diezelfde tamme Thijs verraste zijn omgeving de afgelopen week door plotseling een kwaaie katterug op te zetten. In krante-en radio-interviews eiste hij van het kabinet dat het zou meewerken aan een „rechtvaardige" inkomens verdeling. Voor de PvdA- fractie was het „onaanvaard baar" als de groepen met een hoog inkomen er volgend jaar een procent op vooruit zouden gaan, terwijl de lage inkomens op nul zouden blij ven staan. Wöltgens reageerde op een stuk van het Centraal Plan Bureau (CPB), het rekenin- stituut van het kabinet, waarin een scheve inkomen sontwikkeling voorspeld wordt als er geen maatrege len worden genomen. De in terventie van de PvdA'er was ook verrassend vanwege het tijdstip. Tot dusver was het niet gebruikelijk dat een Tweede-Kamerlid zich in het openbaar mengde in het ka binetsberaad over de Miljoe nennota. Zelfs de fractielei ders van de regeringspartijen hielden naar buiten toe keu rig hun mond totdat op Prinsjesdag de begrotings stukken waren gepresen teerd. Dat had te maken met het zogeheten dualisme, de ge scheiden verantwoordelijk heden van regering en parle ment. De Tweede Kamer wordt geacht controle uit te oefenen op het doen en laten van het kabinet. Dat is een beetje moeilijk wanneer een regeringsfractie openlijk deelneemt aan de onderhan delingen en zich dus min of meer bindt aan de te sluiten tie dan nog kritiek leveren op het kabinetsbeleid? Op die manier worden de Algemene en Financiële Beschouwin gen in de Tweede Kamer al gauw tot een farce. Geen wonder dat de controlerende taak van het parlement steeds meer bij de Eerste Ka mer komt te liggen. Dat col lege is immers op generlei wijze gebonden aan het kabi netsbeleid. Formeel behoorde Wöltgens het koopkrachtplaatje van het Centraal Planbureau ook helemaal niet. te kennen. Dat is een geheim stuk voor de leden van het kabinet. De PvdA-fractieleider omzeilde dit probleem door te zeggen dat hij CPB-notitie uit de krant kende. Jazeker..., nadat hij de inhoud eerst zelf aan journalisten had meegedeeld. Dat roept de vraag op waar om Wöltgens het heilige huisje van het dualisme wen ste te slopen. Voor het ant woord moeten we teruggaan tot 21 maart van dit jaar. Als er toen Kamer- in plaats van gemeenteraadsverkiezingen waren gehouden, zou de PvdA elf zetels hebben ver loren en op 38 zijn gekomen. Dat debacle bracht de PvdA- leiding ertoe haar achterban te beloven dat het roer zou worden omgegooid. De be groting voor 1991 zou aanto nen dat er wel degelijk ook socialisten in het kabinet zit ten. Wat is daarvoor beter ge schikt dan het eisen van een „rechtvaardig" koopkracht- plaatje? Nadat de PvdA in de kabinetsformatie akkoord was gegaan met de belasting verlaging la Oort, heropen de zij nu de discussie. De fractie berekende dat dit jaar honderduizenden bejaar den door 'Oort' twee procent koopkracht hadden ingele verd. Vervolgens 'ontdekte' de PvdA dat de alleenstaan den met een jaarinkomen tot dertigduizend gulden er vol gend jaar, door het afschaf fen van een toeslag in de loon- en inkomstenbelasting, ook twee procent op achter uit gaan. Ministers, staatssecretarissen en fractieleden van de PvdA spraken af dat met vereehde krachten geprobeerd zou worden de koopkracht van deze groepen te verbeteren. En' inderdaad: van dat mo ment af schreeuwde vrijwel iedere PvdA'er van de daken dat er iets gedaan moest wor den voor de bejaarden en al leenstaanden. Een gelukje voor de PvdA was dat het CPB in zijn koopkrachtnotitie een 'sche ve' inkomensontwikkeling voor alle minima voorspelde. Minister Wim Kok van fi nanciën legde prompt in het kabinet een plan op tafel om de belastingen voor de men sen met de laagste inkomens (tot 30.000 gulden) te verla gen en de lasten van de groe pen met een inkomen van meer dan 80.000 gulden per jaar te verhogen. De CDA-ministers verzetten zich aanvankelijk fel tegen dit plan. Zij voelden zich niet ingehuurd om het imago van de PvdA op te vijzelen en weigerden 'afbreuk' te doen aan de door hun eigen minis ter Ruding uitgevoerde Oort- operatie. Maar uiteindelijk moesten de christen-demo craten natuurlijk toch door de bocht. In Nederland kan men zich niet permitteren al te lang tegenstander te zijn van een gelijkmatige inko mensverdeling. Minister Bert de Vries van sociale zaken, die zich als woordvoerder van het CDA- smaldeel in het kabinet ont popte, verklaarde zich dus zuchtend akkoord met enke le minuscule lastenverschui vingen. Als gevolg daarvan krijgt iedereen er in 1991 een half procent bij. Voor de mi nima is dat 6,25 per maand en voor de twee-maal-moda- len 80.000 bruto) 16,50 per maand. Toen restte alleen nog het ge schil over de ontwikkeling van de inkomens van 'mini male' bejaarden en alleen staanden. De PvdA gooide haar hele gewicht in de strijd om zoals beloofd voor die groepen iets extra's uit het vuur te slepen. En weer lag het CDA dwars. Minister De Vries zei te kunnen aantonen dat de bewering van de PvdA ten aanzien van de be jaarden onjuist was. In plaats van honderdduizenden zou slechts een betrekkelijk klei ne groep bejaarden gedu peerd zijn door 'Oort'. En ook wat de alleenstaanden betreft vond De Vries het niet nodig een reddingsactie te onderne men. Vergeleken bij alleen verdieners, die van één sala ris een heel gezin moeten on derhouden, hebben alleen staanden niets te klagen, zei hij. Hoe hei koopkrachtgekisse- bis in het kabinet zou aflopen was nog niet bekend op het moment dat dit geschreven werd. Wel kon toen al wor den geconstateerd dat het ka binet zich enigszins belache lijk maakte Menige burger zal met verbazing geconsta teerd hebben dat terwijl in de Perzische Gólf het materi aal werd aangesleept voor een wereldbrand, de Neder landse ministers neuzelden over tienden van procenten. Die kritiek kwam uiteraard het meest neer op het hoofd van de PvdA-bewindslieden, omdat zij het koopkrachtcon flict begonnen waren. Pre mier Lubbers blies dat vuur tje nog wat aan door te wij zen op het bijzondere karak ter van de rijksbegroting-'91. Het is heel goed mogelijk, waarschuwde hij, dat het ka binet al over een paar maan den zijn begrotingshuiswerk moet overdoen. Lubbers bedoelde dat de Golfcrisis de schattingen (be grotingen) omtrent de in komsten en uitgaven van de staat naar het sprookjesrijk van Duizend-en-één Nacht kan verwijzen. Het inflaties- pook staat al om de hoek te grijnzen. Het Centraal Plan bureau houdt er rekening mee dat de kosten van le vensonderhoud in 1991, als gevolg van het fors duurder worden van de olie, met zo'n drie of vier procent zullen stijgen. Als dat gebeurt, ko pen de bejaarden en alleen staanden ook letterlijk niet veel voor het extraatje van de PvdA. RIK IN 'T HOUT Staatslening tegen 9 procent DEN H'AAG De staat heeft vanmorgen een nieuwe open bare lening aangekondigd met een rente van 9 procent. De voorgaande lening, een 'nor male', droeg een rente van 8,75 procent. De nieuwe lening wordt net als een eerdere in het voorjaar een toonbankuit gifte. Daarmee kan de staat in een onrustige markt alerter reageren dan met een gewone lening. De uitgifte van de nieuwe lening begint op 3 sep tember. Storting op de tienjari ge lening moet op 16 oktober plaatsvinden. Aflossing vindt in zijn geheel tegen 100 pro cent plaats op 16 oktober van het jaar 2000. De stukken van de lening krijgen notering op de Amsterdamse beurs. Diesel goedkoper ROTTERDAM De prijs van een liter diesel is vandaag bij de Shell-pomp omlaag gegaan en daalt morgen ook bij de vrije pomp. Shell verlaagde de prijs met 5 cent, de vrije pomp gaat dat met 3 cent doen. De prijzen voor benzines en petro leum blijven ongewijzigd. Daarmee komt de prijs van een liter diesel bij Shell en bij de vrije pompen op hetzelfde niveau van 110,8 cent. Dezelf de prijsverlagingen gelden ook voor huisbrandolie. De prijs voor benzines gingen de afge lopen dagen al met zes cent omlaag. Een liter super kost aan de zelftankpomp 188 cent. Dertig procent meer winst KBB AMSTERDAM Koninklijke Bijenkorf Beheer KBB heeft in de eerste zes maanden van het lopende boekjaar een goed resultaat behaald. Bij een om- zettoeneming van ruim 8 pro cent tot ƒ2040 miljoen werd, zonder rekening te houden met een buitengewone bate van 6,8 miljoen, een 30 pro cent hoger resultaat na belas ting geboekt van ƒ22,1 miljoen (v.j. 17 miljoen). Inclusief buitengewone bate steeg de nettowinst tot ƒ28,9 miljoen. De omzet steeg krachtig in de Bijenkorf, bij de Hema bleef deze gelijk. In de speciaalza ken (Praxis, Retailnet, M S Mode) namen de omzetten met ruim 21 procent toe. boer druk 310.00 312.00 boer wink c 72.70 74.80 bols c 179.50 182.00 bos kaHs c 16.50 16.80 braai befi 37.00 37.80 breevast c 14.00 burg heybr 2700.00 cal* 915.00 calvé c 915.00 center pa c 64.50 ckk dorp groep 40.70 4020 econosto 347.50 349.50 eriks hok) c 127.50 flexovil c 89.00 fumess c 158.00 gamma hok) 89.00 gamma h 5 pr 5.40 getronics 32.90 geveke 45.60 d90/91 sarakreek 8 24.30 schev.-ems 0.95 schuitema 1360.008 smit int c 63.00 sphinx c 151.00 staal bank c 19.80 unil.6 pr unll.4 pr 141.00 1200.00 106.50 v.trans.hyp. 575.00B verto c 59.00L vosk stev c 79.00 14.00 vrg 62.70 wgnr-tljl c 215.80 west invest 25.00 wesHnv wb 105.00L westersulk 76.008 wotkl cp c 191.00 ital.lire (10.000) 14,05 jap.yen (10.000) 118,00 joeg.din.nieuw kl 13,75 joeg.din.nieuw gr 11,50 noorse kroon (100) 27,50 oost.schill. (100) 15,65 porl.escudo (100) 1,18 spaanse pes. (100) 1,73 turkse pond (100) 0,0500 zweedse kr. (100) 29,00 GOUD Nieuw Vorige onbewerkt 21540 - 22140 21660 - 22260 bewerkt 23740 Opgave: Drijfhout, A'dam ZILVER onbewerkt 235 - 305 23 be bewerkt 350 koi Teruglopende beurskoersen AMSTERDAM Het Damrak ging gisterochtend voortva rend van start. De algemene stemmingsindex bereikte met een winst van 1,8 punt een top van 104. Kort na het middag uur echter kwamen de twijfe laars weer goed aan hun trek ken en toen Wall Street lager opende kwamen de verkopen goed op gang. Aan het eind van de rit was van de aanvan kelijke winst nog maar een half punt over op 102,7. De aandelenomzet bleef met 467 miljoen aan de dunne kant. De markt stond gisteren in het teken van een stortvloed van halfjaarcijfers. Uitgever Wol- ters Kluwer kon op gunstig nieuws 2,20 profiteren op een slotkoers van ƒ50,20. Elsevier was 1,60 in herstel op 83,90. VNÜ evenwel zag een vrijwel gelijk gebleven resultaat afge- stralft met 1,80 verlies op 82,50. In de papiersector deed KNP niet veel meer op de wat ge daalde cijfers, maar de reactie van Btlhrmann-Tetterode| de 20 procent winstsprongl averechts. Beleggers hacj^ er meet van verwacht en teleurstelling uitte zich in Tl bijna 5 procent koersdaling. 60. Koninklijke Olie was in reactie op 141,90 en In natio-Müller ging, voorufoe pend op de nabeurs beken#en maakte winstsmak, alvast" u achteruit tot 58. In de voedingssector were forse winststijging van NL~ cia beloond met een winst 1\i ƒ9 op 100 nadat tijdelijk was gedaan. Van de aannemers viel de{^ 3 gevormde combinatie Wefcérs Kondor op met een voor. Cr gang van 3,50 op 36,50. Op de optiebeurs was van een nerveuze haifpn Door Iraakse uitspraken r»ers seerden beleggers zich daft*r< Golfcrisis noglang niet vofS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 6